Metronidazol 0,5% Polpharma

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Metronidazol 0,5% Polpharma 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań i infuzji
 • Dawkowanie:
 • 5 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do wstrzykiwań i infuzji
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Metronidazol 0,5% Polpharma 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań i infuzji
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 amp. 20 ml, 5909990160426, Lz; 1 poj. 100 ml, 5909990160433, Lz

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01604
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Metronidazol 0,5% Polpharma

5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań i infuzji

Metronidazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta

wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Metronidazol 0,5% Polpharma i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metronidazol 0,5% Polpharma

Jak stosować lek Metronidazol 0,5% Polpharma

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Metronidazol 0,5% Polpharma

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Metronidazol 0,5% Polpharma i w jakim celu się go stosuje

Metronidazol jest pochodną 5 - nitroimidazolu o działaniu przeciwpierwotniakowym i

przeciwbakteryjnym.

Metronidazol 0,5% Polpharma stosuje się:

leczniczo w zakażeniach bakteriami beztlenowymi z rodzaju Bacteroides, Fusobacterium,

Clostridium, Eubacterium, Veilonella, Peptococcus, Peptostreptococcus: posocznica, bakteriemia,

zapalenie otrzewnej, ropień mózgu, zapalenie płuc, zapalenie szpiku, gorączka połogowa, ropień w

obrębie miednicy mniejszej, zapalenie przymacicza, zakażenia ran po zabiegach chirurgicznych.

w profilaktyce okołooperacyjnej zakażeń spowodowanych bakteriami beztlenowymi szczególnie

gatunkami z rodzaju Bacteroides i Streptococcus.

Lek zmniejsza częstość występowania zakażeń pooperacyjnych powodowanych przez bakterie

beztlenowe.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metronidazol 0,5% Polpharma

Kiedy nie stosować leku Metronidazol 0,5% Polpharma:

jeśli pacjent ma uczulenie na metronidazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6);

jeśli pacjent ma uczulenie na inne pochodne 5-nitroimidazolu;

jeśli pacjentka jest w pierwszym trymestrze ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Metronidazol 0,5% Polpharma należy omówić to z lekarzem,

farmaceutą lub pielęgniarką. Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Metronidazol 0,5%

Polpharma:

jeśli u pacjenta występuje czynna choroba ośrodkowego układu nerwowego;

jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby oraz encefalopatia wątrobowa (patrz

punkt 3);

gdy u pacjenta przed i po leczeniu metronidazolem stwierdzono znaczne nieprawidłowości w

obrazie krwi i wzorze odsetkowym. W razie konieczności powtórnego zastosowania

metronidazolu, pacjent taki powinien pozostawać pod kontrolą lekarza.

W czasie leczenia lekarz powinien kontrolować obraz krwi. Jeśli lek stosuje się dłużej niż przez

10 dni, kontrola taka jest bezwzględnie konieczna.

jeśli pacjent przyjmuje równocześnie kortykosteroidy oraz gdy pacjent jest podatny na

występowanie obrzęków, ponieważ lek zawiera dość znaczną ilość sodu.

Po zastosowaniu metronidazolu może wystąpić kandydoza w obrębie jamy ustnej, pochwy i przewodu

pokarmowego, które wymagają odpowiedniego leczenia.

W oznaczeniach laboratoryjnych (w zależności od użytej metody) u pacjentów leczonych metronidazolem

mogą wystąpić fałszywie zaniżone wartości aktywności enzymu wątrobowego (AspAT).

Podczas stosowania leków zawierających metronidazol u pacjentów z zespołem Cockayne'a, odnotowano

przypadki ciężkiej hepatotoksyczności (ostrej niewydolności wątroby), w tym przypadki zakończone

zgonem.

U pacjentów z zespołem Cockayne'a lekarz powinien w trakcie leczenia metronidazolem oraz po jego

zakończeniu kontrolować czynność wątroby.

Jeśli u pacjenta wystąpią niżej wymienione objawy, należy natychmiast poinformować o tym lekarza

i przerwać przyjmowanie metronidazolu:

ból brzucha, jadłowstręt, nudności, wymioty, gorączka, złe samopoczucie, uczucie zmęczenia,

żółtaczka, ciemna barwa moczu, kleiste lub rzadkie stolce lub świąd skóry.

Metronidazol 0,5% Polpharma a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a

także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, a w szczególności o przyjmowaniu:

leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny (np. acenokumarol, warfaryna);

litu (lek przecidepresyjny);

disulfiramu (lek stosowany w leczeniu alkoholizmu)

Leczenie metronidazolem można rozpocząć dopiero po upływie 2 tygodni po zakończeniu terapii

disulfiramem;

leków zwiększających aktywność enzymów wątrobowych (np. fenytoina, fenobarbital);

leków zmniejszających aktywność enzymów wątrobowych (np. cymetydyna);

5-fluorouracylu (lek stosowany w leczeniu nowotworów);

cyklosporyny (lek stosowany u pacjentów po przeszczepach);

busulfanu (lek stosowany w leczeniu nowotworów).

Metronidazol 0,5% Polpharma wykazuje niezgodność z:

mrówczanem cefamandolu

solą sodową cefoksytyny

10% roztworem glukozy

mleczanem sodu

solą potasową benzylopenicyliny.

Metronidazol 0,5% Polpharma z alkoholem

Metronidazol nasila toksyczne działanie alkoholu. Spożycie alkoholu w czasie leczenia może wywołać

niepożądane reakcje, takie jak uczucie gorąca, poty, bóle głowy, nudności, wymioty, bóle w nadbrzuszu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Lek jest przeciwwskazany w pierwszym trymestrze ciąży. W drugim i trzecim trymestrze ciąży lek może

być stosowany jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przewyższa

potencjalne zagrożenie dla płodu.

Karmienie piersią

Metronidazol wydziela się do mleka matki, dlatego nie należy przyjmować leku w okresie karmienia

piersią. Jeśli jednak leczenie jest konieczne - należy podjąć decyzję o zaprzestaniu karmienia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych na temat przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Metronidazol 0,5% Polpharma zawiera sód

1 ml roztworu zawiera 3,09 mg sodu, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością

nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3.

Jak stosować lek Metronidazol 0,5% Polpharma

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się

do lekarza.

Zazwyczaj stosowana dawka leku, to:

W leczeniu zakażeń bakteriami beztlenowymi:

Metronidazol podaje się dożylnie na początku leczenia u pacjentów, których objawy uniemożliwiają

stosowanie doustne.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: dożylnie 100 ml 0,5% roztworu metronidazolu (500 mg metronidazolu),

co 8 godzin. Lek podaje się nie szybciej niż 5 ml/min.

Maksymalna dożylna dawka dobowa metronidazolu dla dorosłych wynosi 4 g.

Metronidazol stosuje się najczęściej przez 7 dni, chociaż w ciężkich zakażeniach bakteriami

beztlenowymi nawet przez 2-3 tygodnie.

Dzieci do 12 lat: dożylnie w powolnym wlewie kroplowym 1,5 ml/kg mc. 0,5% roztworu metronidazolu

(7,5 mg metronidazolu /kg mc.), co 8 godzin.

Profilaktyka okołooperacyjna:

szczególnie podczas zabiegów chirurgicznych okrężnicy, odbytnicy lub zabiegów ginekologicznych.

Podawanie leku rozpoczyna się na 5-10 minut przed zabiegiem operacyjnym.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: dożylnie 100 ml 0,5% roztworu metronidazolu (500 mg metronidazolu) w

powolnym wlewie kroplowym.

Kolejne, takie same dawki 0,5% roztworu metronidazolu powinny być stosowane co 8 godzin do czasu

przejścia, tak szybko jak to możliwe, na leczenie doustne.

Zapobiegawczo lek stosuje się nie dłużej niż 12 godzin po zabiegu chirurgicznym.

Dzieci do 12 lat

1,5 ml/kg mc. 0,5% roztworu metronidazolu (7,5 mg metronidazolu/kg mc.).

Sposób użycia:

Metronidazol 0,5% Polpharma może być podawany dożylnie w postaci nie rozcieńczonej lub (u

pacjentów otrzymujących dożylnie płyny infuzyjne) rozcieńczony w odpowiedniej ilości 0,9% roztworu

chlorku sodu, 5% roztworu glukozy, 5% roztworu glukozy w 0,9% roztworze chlorku sodu, 20 i 40 mmol/

l roztworu chlorku potasu (roztwór do infuzji powinien być przygotowany bezpośrednio przed

zastosowaniem).

Pojemnik polietylenowy po sprawdzeniu szczelności oraz zerwaniu folii zabezpieczającej podłącza się do

zestawu z igłą dwukanałową.

Roztwór pozostały po infuzji nie może być powtórnie użyty. Leku nie można stosować w razie

wystąpienia widocznych zmian w roztworze.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby lub encefalopatią wątrobową może dochodzić do

kumulowania się leku w organizmie, dlatego lekarz zaleci zmniejszenie dawki dobowej do jednej trzeciej,

podawanej raz na dobę.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

Zmniejszenie dawek leku u tych pacjentów nie jest konieczne.

U pacjentów poddawanych hemodializie metronidazol i jego metabolity są usuwane w ciągu 8 godzin

trwania dializy, dlatego natychmiast po dializie, metronidazol powinien być podany powtórnie.

U pacjentów poddawanych dializie otrzewnowej przerywanej lub ambulatoryjnej ciągłej nie ma

konieczności modyfikacji dawkowania.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Lek powinien być ostrożnie stosowany u pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie podczas stosowania

dużych dawek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metronidazol 0,5% Polpharma

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Metronidazol 0,5% Polpharma

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko jak jest to możliwe. Jeżeli jest już pora

na przyjęcie kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować dawki nie przyjętej w stosownym czasie. Nie

należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są: nudności, wymioty, biegunka, dyskomfort w

jamie brzusznej, metaliczny smak w ustach, obłożony język.

Ponadto podczas stosowania leku mogą wystąpić następujące objawy:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

umiarkowana, przemijająca leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych) i trombocytopenia

(zmniejszenie liczby płytek krwi); bardzo rzadko neutropenia (niedobór granulocytów), pancytopenia

(niedobór krwinek czerwonych i białych oraz płytek krwi) i agranulocytoza (brak granulocytów we krwi),

często ustępujące po odstawieniu leku. Pierwszymi objawami agranulocytozy są gorączka, ból gardła,

powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, zmęczenie, krwawienie

(np. siniaki, wybroczyny, plamica, krwawienie z nosa). W przypadku wystąpienia takich objawów należy

skontaktować się z lekarzem.

Opisano 1 przypadek aplazji szpiku (niedotwórczość ogólna szpiku).

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje nadwrażliwości: pokrzywka, świąd, obrzęk naczynioruchowy (opuchnięcie twarzy, języka i

tchawicy, które powodują zaburzenia oddychania), rzadko – anafilaksja, rumień wielopostaciowy. W

przypadku wystąpienia takich objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Zaburzenia układu nerwowego

neuropatia obwodowa charakteryzująca się drętwieniem, mrowieniem, parestezjami (wrażenia czuciowe

np. kłucie, palenie), w większości przypadków ustępująca po odstawieniu leku lub zmniejszeniu dawki;

ataki padaczkopodobne, zawroty głowy, dezorientacja, nerwowość, depresja, osłabienie, senność,

bezsenność, bóle głowy, omdlenia, bardzo rzadko występowała encefalopatia, podostry zespół

móżdżkowy (np. niezborność ruchów, upośledzenie wymowy, zaburzenia chodzenia, oczopląs, drżenie,

zaburzenia koordynacji ruchowej) oraz zaburzenia psychiczne, w tym omamy oraz jadłowstręt.

Zaburzenia oka

zaburzenia widzenia, w tym podwójne widzenie czy krótkowzroczność.

Zaburzenia ucha i błędnika

szum w uszach, utrata słuchu.

Zaburzenia żołądka i jelit

suchość w ustach, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie trzustki ustępujące po odstawieniu

leku.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

bardzo rzadko nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby, zapalenie wątroby cholestatyczne i

żółtaczka, ustępujące po odstawieniu leku.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

zmiany skórne (wysypka), świąd.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

mialgia (mięśnioból), artralgia (ból stawowy).

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

ciemniejsze zabarwienie moczu spowodowane obecnością dobrze rozpuszczalnych w wodzie barwników,

powstających w wyniku przemian metronidazolu.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

ból w pochwie i zakażenie drożdżakowe.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

zakrzepowe zapalenie żył (można tego uniknąć lub zmniejszyć częstość występowania przez krótkotrwałe

zakładanie cewnika dożylnego).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Metronidazol 0,5% Polpharma

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ampułki szklane: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie przechowywać w temperaturze

powyżej 25°C.

Pojemniki polietylenowe: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie przechowywać w temperaturze

powyżej 25°C. Chronić przed działaniem par i gazów aktywnych chemicznie lub o intensywnym zapachu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Metronidazol 0,5% Polpharma

Substancją czynną leku jest metronidazol. 1 ml roztworu zawiera 5 mg metronidazolu.

Pozostałe składniki to: disodu fosforan dwunastowodny, kwas cytrynowy jednowodny, sodu chlorek,

woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Metronidazol 0,5% Polpharma i co zawiera opakowanie

Metronidazol 0,5% Polpharma jest przeźroczystym roztworem o lekko żółtawozielonkawym zabarwieniu.

Dostępne opakowania:

- ampułki szklane zawierające 20 ml roztworu, po 10 sztuk.

- pojemnik polietylenowy

formowany z adapterem typu Insocap zawierający 100 ml roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela

podmiotu odpowiedzialnego.

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 6

00-728 Warszawa

tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki: grudzień 2016 r.

22-6-2018

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Shortage and althernative supply of Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Therapeutic Goods Administration - Australia

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.