Metocard

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Metocard 50 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 50 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Metocard 50 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909990034420, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00344
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Metocard 50 mg tabletki

Metocard 100 mg tabletki

Metoprololi tartras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Metocard i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metocard

Jak stosować lek Metocard

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Metocard

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Metocard i w jakim celu się go stosuje

Metocard należy do grupy leków zwanych beta-adrenolitykami.

Metocard jest stosowany w leczeniu:

Nadciśnienia tętniczego

Dławicy piersiowej

Zaburzeń rytmu serca (arytmii)

Pomocniczo - nadczynności tarczycy

Wczesne rozpoczęcie leczenia metoprololem po przebyciu ostrej fazy zawału mięśnia sercowego

zmniejsza obszar martwicy i ryzyko migotania komór, a także umożliwia zastosowanie mniejszych

dawek leków przeciwbólowych.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metocard

Kiedy nie stosować leku Metocard:

jeśli pacjent ma uczulenie na metoprolol, inne leki beta-adrenolityczne lub którykolwiek

z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli pacjent ma zaburzenia przewodzenia lub blok serca;

jeśli pacjent ma nieleczoną niewydolność serca;

jeśli pacjent ma bardzo słabe krążenie (objawiające się blednięciem i sinieniem palców dłoni

lub stóp);

jeśli pacjent ma wolne bicie serca (poniżej 50 uderzeń na minutę);

jeśli pacjent ma bardzo niskie ciśnienie krwi;

jeśli pacjent ma kwasicę metaboliczną (zachwianie równowagi kwasowo-zasadowej

w organizmie);

jeśli pacjent ma ciężką astmę lub POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Metocard:

jeśli pacjent ma astmę;

jeśli pacjent ma cukrzycę (metoprolol może maskować niskie stężenie cukru we krwi);

jeśli pacjent ma guz chromochłonny nadnerczy (łagodny guz nadnerczy powodujący

podwyższenie ciśnienia krwi);

jeśli pacjent ma nadczynność tarczycy (metoprolol może maskować objawy nadczynności

tarczycy, takie jak przyspieszone bicie serca, nadmierna potliwość, drżenie, zwiększony apetyt

i zmniejszenie masy ciała);

jeśli pacjent jest poddawany operacji;

jeśli pacjent ma łuszczycę.

Dzieci

Metocard nie jest wskazany do stosowania u dzieci.

Metocard a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować metoprololu jednocześnie z następującymi lekami:

inhibitory MAO (leki stosowane w depresji);

inne leki obniżające ciśnienie krwi takie jak diltiazem i werapamil;

inne leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca, jak disopyramid.

Leki, które

mogą zwiększać

działanie metoprololu:

cymetydyna (stosowana w chorobie wrzodowej);

hydralazyna (obniżająca ciśnienie krwi);

terbinafina (stosowana w zakażeniach grzybiczych);

paroksetyna, fluoksetyna i sertralina (stosowane w depresji);

hydroksychlorochina (stosowana w leczeniu malarii);

chloropromazyna, triflupromazyna, chlorprotyksen (leki przeciwpsychotyczne);

amiodaron, chinidyna i propafenon (stosowane w nieregularnym biciu serca);

difenhydramina (lek przeciwhistaminowy);

celekoksyb (stosowany np. w bólu).

Leki, które

mogą zmniejszać

działanie metoprololu:

indometacyna (stosowana w bólu);

ryfampicyna (antybiotyk).

Inne leki mogą zaburzać działanie metoprololu lub ich działanie może być zaburzone przez

metoprolol:

inne leki beta-adrenolityczne, np. krople do oczu;

anestetyki (stosowane podczas operacji);

lidokaina;

klonidyna (stosowana w leczeniu migreny);

rezerpina, alfa-metyldopa, guanfacyna, glikozydy naparstnicy.

Znieczulenie i operacja

Należy poinformować lekarza lub stomatologa o przyjmowaniu leku Metocard przed znieczuleniem

lub operacją, ze względu na możliwość nadmiernego zwolnienia czynności serca.

Metocard z jedzeniem, piciem i alkoholem

Alkohol może nasilać działanie metoprololu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych u płodu decyzję o stosowaniu leku

u kobiet podczas ciąży podejmie lekarz.

Karmienie piersią

Lek przenika do mleka kobiecego. Decyzję o stosowaniu leku u kobiet karmiących piersią podejmie

lekarz.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie metoprololu może powodować działania niepożądane, takie jak zawroty głowy

lub zmęczenie, które mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Metocard zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3.

Jak stosować lek Metocard

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Lek przyjmuje się doustnie.

Nadciśnienie tętnicze

Dobowa dawka leku Metocard wynosi od 100 do 400 mg, podanych w jednej lub dwóch dawkach

podzielonych.

Początkowo stosuje się 100 mg na dobę. W zależności od stanu pacjenta i skuteczności leczenia,

lekarz może zalecić zwiększenie tej dawki w odstępach tygodniowych o 100 mg lub zapisać

dodatkowo lek moczopędny lub inny lek obniżający ciśnienie tętnicze krwi.

Dławica piersiowa

Od 50 do 100 mg metoprololu 2 lub 3 razy na dobę.

Zaburzenia rytmu serca

Od 50 do 100 mg metoprololu 2 lub 3 razy na dobę.

W razie potrzeby, lekarz może zalecić zwiększenie dawki do 300 mg, którą stosuje się w dawkach

podzielonych.

Nadczynność tarczycy

50 mg 4 razy na dobę. Lekarz może zalecić zmniejszenie tej dawki.

Po przebyciu ostrej fazy zawału mięśnia sercowego

Terapia doustna lekiem Metocard

powinna rozpocząć się w ciągu 15 minut po ostatnim dożylnym

podaniu metoprololu. Lek należy stosować w dawce 50 mg co 6 godzin przez pierwsze 48 godzin.

Pacjent, który nie tolerował pełnej dawki dożylnej powinien otrzymać połowę zalecanej dawki

doustnej. Zazwyczaj dawka podtrzymująca wynosi 200 mg na dobę stosowana w dawkach

podzielonych.

Dawkowanie u niemowląt i dzieci

Metocard nie jest wskazany do stosowania u dzieci.

Dawkowanie u osób w podeszłym wieku

W zależności od stanu czynności nerek i klinicznej reakcji na leczenie u pacjentów z tej grupy, lekarz

może zalecić zmniejszenie dawki metoprololu. Zaleca się stosowanie możliwie najniższej dawki

początkowej.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Nie należy samodzielnie zmieniać dawkowania leku.

Pominięcie zastosowania leku Metocard

W przypadku zapomnienia przyjęcia jednej dawki leku, należy ją pominąć, a kolejną dawkę przyjąć

we właściwym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metocard

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy powiadomić lekarza lub zgłosić się

do najbliższego szpitala tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki

lub opakowanie w celu identyfikacji przez lekarza przyjętego leku.

Przedawkowanie metoprololu może powodować:

ciężkie niedociśnienie,

znaczne zwolnienie rytmu zatokowego,

blok przedsionkowo-komorowy,

niewydolność serca,

wstrząs kardiogenny,

zatrzymanie akcji serca,

skurcz oskrzeli,

utratę przytomności (nawet śpiączkę),

nudności, wymioty i sinicę.

Objawy mogą ulegać zaostrzeniu w przypadku jednoczesnego spożycia alkoholu, zażycia leków

hipotensyjnych, chinidyny lub barbituranów.

Pierwsze objawy przedawkowania pojawiają się po upływie od 20 minut do 2 godzin od przyjęcia

leku.

Przerwanie stosowania leku Metocard

Nie należy nagle przerywać leczenia lub zmieniać samemu dawkowania bez porozumienia się

w pierwszej kolejności z lekarzem.

Nagłe odstawienie leków beta-adrenolitycznych może zaostrzać niewydolność serca i zwiększać

ryzyko zawału mięśnia sercowego i nagłego zgonu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się natychmiast z lekarzem

w przypadku

wystąpienia

reakcji alergicznej

, objawiającej się:

swędzeniem skóry, zaczerwienieniem,

obrzękiem twarzy, ust, języka i krtani,

trudnościami w oddychaniu i połykaniu.

Jest to bardzo rzadkie działanie niepożądane. Może być konieczne natychmiastowe leczenie lub pobyt

w szpitalu.

Należy powiedzieć lekarzowi w przypadku wystąpienia niżej wymienionych lub jakichkolwiek

innych działań niepożądanych:

Bardzo częste

(występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

zmęczenie.

Częste

(występujące rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

zwolnione tętno,

trudności w utrzymaniu równowagi (bardzo rzadko z omdleniem),

kołatanie serca, zawroty głowy, bóle głowy,

nudności, biegunka, zaparcie, bóle brzucha,

skrócenie oddechu związane z forsownym wysiłkiem fizycznym.

Niezbyt częste

(występujące rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów, ale częściej niż u 1 na

1000 pacjentów):

chwilowe pogorszenie objawów niewydolności serca,

zaburzenia w pobudzaniu przewodzenia w sercu,

zatrzymanie płynów w organizmie,

ból w klatce piersiowej,

uczucie mrowienia i kłucia na skórze,

zimne dłonie i stopy, kurcze mięśni, wymioty,

zwiększenie masy ciała,

depresja, zmniejszona koncentracja, bezsenność, koszmarne sny,

skrócenie oddechu, wysypki, zwiększona potliwość.

Rzadkie

(występujące rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

pogorszenie cukrzycy,

nerwowość, napięcie,

zaburzenia widzenia, suchość lub podrażnienie oczu, zapalenie spojówek,

impotencja, choroba Peyroniego (plastyczne stwardnienie prącia),

nieregularne bicie serca, zaburzenia przewodzenia w sercu,

suchość w ustach, katar,

wypadanie włosów,

zmiany w testach czynności wątroby.

Bardzo rzadkie

(występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów, w tym pojedyncze przypadki):

zmniejszenie liczby białych ciałek krwi lub płytek krwi,

zaburzenia pamięci, dezorientacja, omamy, zaburzenia nastroju,

szum w uszach, zaburzenia słuchu, zaburzenia smaku,

zapalenie wątroby, nadwrażliwość na światło,

pogorszenie łuszczycy lub wystąpienie łuszczycy,

osłabienie mięśni, bóle stawów,

martwica tkanek u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Metocard

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot/LOT oznacza numer

serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Metocard

Substancją czynną leku jest metoprolol. Każda tabletka zawiera odpowiednio 50 mg lub 100 mg

metoprololu (w postaci metoprololu winianu).

Pozostałe składniki to: skrobia ryżowa, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna,

powidon, talk, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Metocard i co zawiera opakowanie

Metocard 50 mg i 100 mg to tabletki białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, z linią podziału.

Jedno opakowanie leku zawiera 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Biuro Handlowe POLPHARMA Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 6

00-728 Warszawa

tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki: