Metocard

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Metocard 100 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 100 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Metocard 100 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909990034529, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00345
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Charakterystyka produktu leczniczego: interakcje, dawkowanie, skutki uboczne

Charakterystyka Produktu Leczniczego

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

LIŚĆ MELISY zioła do zaparzania w saszetkach, 2g/saszetkę

2.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 saszetka zawiera 2 g

Melissa officinalis

L. folium (liść melisy).

3.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zioła do zaparzania w saszetkach

4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach,

wynikających wyłącznie z długiego okresu stosowania.

4.1.

Wskazania do stosowania

Tradycyjnie w łagodnych zaburzeniach żołądkowo-jelitowych, takich jak wzdęcia oraz

w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

4.2.

Dawkowanie i sposób podawania

Tradycyjnie stosuje się podany schemat stosowania:

Dorośli i młodzież powyżej12 roku życia: 1 saszetkę zalać 1 szklanką (ok. 200 ml)

wrzącej wody. Naparzać pod przykryciem 5 – 10 min.

Pić 3 razy dziennie po szklance naparu.

4.3.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na liść melisy.

4.4.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ze względu na brak danych nie stosować u dzieci do12 roku życia.

4.5.

Interakcje z innymi lekami i inne formy interakcji

Dotychczas nie są znane.

4.6.

Stosowanie podczas ciąży i karmienia piersią

Bezpieczeństwo stosowania podczas ciąży i laktacji nie zostało ustalone. Ze względu na

brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania produktu w okresie ciąży i

karmienia piersią.

4.7.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę urządzeń mechanicznych w

ruchu

Może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Wrażliwi pacjenci

nie powinni prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn po przyjęciu leku.

4.8.

Działania niepożądane

Dotychczas nie są znane.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

dopuszczeniu

produktu

leczniczego

obrotu

istotne

jest

zgłaszanie

podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie

stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do

fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania

niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów

Leczniczych

Urzędu

Rejestracji

Produktów

Leczniczych,

Wyrobów

Medycznych

Produktów

Biobójczych,

{aktualny

adres,

nr

telefonu

i

faksu

ww.

Departamentu}, e-mail:adr@urpl.gov.pl

4.9.

Przedawkowanie

Przypadki przedawkowania nie są znane.

5.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.

Właściwości farmakodynamiczne

Dla preparatu nie przeprowadzono badań farmakologicznych. Stosowanie preparatu jest

oparte na długotrwałym stosowaniu.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Nie wykonano badań farmakokinetycznych.

5.3.

Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie stosowania

Badania

in vitro

oraz na modelach zwierzęcych wskazują, że wodne ekstrakty z melisy

lekarskiej mogą hamować aktywność hormonu tyreotropowego (TSH).

Aspekt kliniczny tego zjawiska nie jest poznany. Testy toksyczności reprodukcyjnej,

genotoksyczności i kancerogenności nie były prowadzone.

6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Nie dotyczy.

6.2.

Niezgodności farmaceutyczne

Nie występują.

6.3.

Okres trwałości

12 miesięcy od daty produkcji.

6.4.

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25ºC.

Chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów.

6.5.

Rodzaj i zawartość opakowania

Torebki z włókniny termozgrzewalnej w kartoniku pokrytym folią polipropylenową.

6.6.

Instrukcja dotycząca użytkowania leku

Nie wymaga.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE

NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Krakowskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” w Krakowie S.A.

ul. Chałupnika 14, 31-464 Kraków

tel.12 411 69 11, fax 12 411 58 37, e-mail: herbapol@herbapol.krakow.pl

8.

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: IL-0345/LN

9.

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU ORAZ DATA JEGO PRZEDŁUŻENIA: 18.08.1994,

10.

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO: