Meteospasmyl

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Meteospasmyl 60 mg + 300 mg kapsułki
 • Dawkowanie:
 • 60 mg + 300 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • kapsułki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Meteospasmyl 60 mg + 300 mg kapsułki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 kaps., 5909990883219, Rp; 30 kaps., 5909990970346, Rp; 40 kaps., 5909991268213, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08832
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Meteospasmyl, 60 mg + 300 mg, kapsułki

Alverini citras + Simeticonum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić

innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkieobjawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest Meteospasmyl i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Meteospasmyl

Jak stosować lek Meteospasmyl

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Meteospasmyl

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Meteospasmyl i w jakim celu się go stosuje

Meteospasmyl znosi dolegliwości bólowe występujące w czynnościowych zaburzeniach przewodu

pokarmowego. Zawiera dwie substancje czynne: alwerynę oraz symetykon. Alweryna działa rozkurczowo,

szczególnie na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego. Działanie symetykonu polega na zmniejszaniu

napięcia powierzchniowego pęcherzyków gazu jelitowego.

Wskazania do stosowania

Meteospasmyl stosuje się w objawowym leczeniu stanów skurczowych mięśni gładkich przewodu

pokarmowego w zaburzeniach, takich jak:

zespół jelita drażliwego,

bolesna uchyłkowatość jelita grubego, szczególnie jeśli występuje ze wzdęciami.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Meteospasmyl

Należy dokładnie przestrzegać wszystkich zaleceń lekarza.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Kiedy nie stosować leku Meteospasmyl

Jeśli pacjent ma uczulenie na alwerynę i symetykon lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6).

Jeśli pacjent ma objawy niedrożności przewodu pokarmowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowanialeku Meteospasmyl należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować ostrożność w przypadku objawów mogących wskazywać na niedrożność przewodu

pokarmowego (nudności, wymioty, bóle brzucha o nieustalonej przyczynie, zatrzymanie gazów i stolca).

Meteospasmyl może zwiększać aktywność enzymów wątrobowych we krwi (patrz punkt 4). Lekarz może

zdecydować o zleceniu badań krwi podczas leczenia w celu sprawdzenia stanu wątroby. Podwyższona

aktywność enzymów wątrobowych może spowodować, że lekarz przerwie leczenie lekiem Meteospasmyl.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Meteospasmyl u dzieci, ze względu na brak danych klinicznych na temat

stosowania w tej grupie pacjentów.

Meteospasmyl a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie są znane interakcje leku Meteospasmyl z innymi lekami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Meteospasmyl nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży.

Meteospasmyl nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, że Meteospasmyl wywiera wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub

obsługiwania maszyn. Jednak Meteospasmyl może spowodować zawroty głowy, co może mieć wpływ na

zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować lek Meteospasmyl

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to 1 kapsułka 2 do 3 razy na dobę przed posiłkiem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Meteospasmyl

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym w przypadku zastosowania większej niż

zalecana dawki leku, ponieważ może wystąpić spadek ciśnienia krwi. W takim przypadku lekarz zastosuje

leczenie objawowe.

Po przyjęciu większej niż zalecana dawki leku, zgłaszano zawroty głowy. Jeśli wystąpią zawroty głowy,

należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Meteospasmyl

Należy kontynuować leczenie według ustalonego uprzednio schematu.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Meteospasmyl

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występują rzadko i są przemijające.

W przypadku wystąpienia spadku ciśnienia tętniczego, wstrząsu czy też obrzęku krtani należy natychmiast

zaprzestać stosowania leku, niezwłocznie powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Może

wystąpić

złe

samopoczucie,

bóle

zawroty

głowy,

suchość

jamie

ustnej,

skórne

reakcje

uczuleniowe, takie jak pokrzywka. W takich przypadkach należy skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszano pojedyncze przypadki zapalenia wątroby, przemijające po odstawieniu leku.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek z poniższych reakcji niepożądanych, należy natychmiast skontaktować się

z lekarzem:

Objawy ciężkiej reakcji alergicznej, szczególnie obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka i / lub gardła,

które mogą powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu, wysypkę skórną, swędzenie, silne

zawroty głowy z podwyższoną częstością akcji serca i obfite pocenie się (ciężka reakcja alergiczna

występująca bardzo rzadko, tj. u mniej niż 1 pacjenta na 10 000).

Objawy wskazujące na zaburzenie czynności wątroby. Należą do nich: zażółcenie skóry lub białkówek

oczu, ciemne zabarwienie moczu, utratę apetytu, nudności lub wymioty (taki wpływ na wątrobę

występuje bardzo rzadko, tj. u mniej niż 1 pacjenta na 10 000).

Inne działania niepożądane wymienione poniżej zgłaszano z nieznaną częstością (częstość nie może być

określona na podstawie dostępnych danych):

Wysypka skórna;

Pokrzywka;

Swędzenie;

Zawroty głowy;

Bóle głowy;

Nudności;

Podwyższony aktywność enzymów wątrobowych we krwi (aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej)

i zwiększone stężenie bilirubiny (patrz punkt 2).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można również zgłaszać podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Meteospasmyl

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Meteospasmyl, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Meteospasmyl

Substancjami czynnymi leku są alweryny cytrynian i symetykon. Każda kapsułka zawiera 60 mg

alweryny cytrynianu i 300 mg symetykonu.

Pozostałe składniki to: żelatyna, glicerol, tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda Meteospasmyl i co zawiera opakowanie

Meteospasmyl dostępny jest w postaci kapsułek.

Tekturowe pudełko zawiera 20, 30 lub 40 kapsułek pakowanych w 2, 3 lub 4 blistry po 10 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

MAYOLY SPINDLER Laboratoires

6, avenue de l’Europe B.P.51

78401 Chatou Cedex

Francja

Przedstawiciel Podmiotu odpowiedzialnego w Polsce

Perffarma Sp. z o.o.

ul. Królowej Marysieńki 13/11

02-954 Warszawa

tel. 22 550 60 34

www.perffarma.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: