Metazydyna

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Metazydyna 20 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 20 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Metazydyna 20 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 60 tabl. w blistrze, 5909990861330, Rp; 60 tabl. w fiolce, 5909990861316, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08613
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Metazydyna, 20 mg, tabletki powlekane

Trimetazidini dihydrochloridum

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie

zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc,

zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się,

jak zgłaszać działania niepożądane – patrz punkt 4.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Metazydyna i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metazydyna

Jak stosować lek Metazydyna

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Metazydyna

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Metazydyna i w jakim celu się go stosuje

Ten lek jest przeznaczony do stosowania u dorosłych, razem z innymi lekami, w celu leczenia dławicy

piersiowej (bólu w klatce piersiowej spowodowanego przez chorobę wieńcową).

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metazydyna

Kiedy nie stosować leku Metazydyna

jeśli pacjent ma uczulenie na trimetazydynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienione w punkcie 6);

jeśli pacjent ma chorobę Parkinsona: chorobę mózgu zaburzającą ruchy (drżenia, sztywna

postawa, powolne ruchy i pociąganie nogami podczas chodzenia, niezrównoważony chód);

jeśli pacjent ma ciężko chore nerki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Metazydyna należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Metazydyna nie służy do leczenia napadów dławicy piersiowej, niestabilnej dławicy

piersiowej ani zawału mięśnia sercowego. W razie wystąpienia napadu dławicy piersiowej należy

poinformować lekarza, ponieważ mogą być wymagane badania oraz zmiana leczenia.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz w podeszłym

wieku lekarz może zalecić

mniejszą dawkę leku.

Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 15 ml/min.) nie powinni

stosować leku.

Ten lek może spowodować lub nasilić objawy takie jak: drżenie, sztywna postawa, powolne ruchy i

pociąganie nogami podczas chodzenia, niezrównoważony chód, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym

wieku, co należy obserwować i zgłaszać lekarzowi, który dokona ponownej oceny leczenia.

Dzieci i młodzież

Lek Metazydyna nie jest zalecany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Metazydyna a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Nie stwierdzono

występowania interakcji z innymi lekami lub substancjami.

Metazydyna z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować w trakcie posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Metazydyna podczas ciąży, ponieważ nie ustalono w pełni bezpieczeństwa

stosowania leku u kobiet w ciąży.

W czasie leczenia lekiem Metazydyna nie należy karmić piersią, ponieważ nie wiadomo czy lek

przenika do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ten lek może powodować zawroty głowy i senność, a przez to wpływać na zdolność prowadzenia

pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Metazydyna zawiera czerwień koszenilową (E 124)

zawiera czerwień koszenilową (E 124), która może wywoływać reakcje alergiczne.

3.

Jak stosować lek Metazydyna

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku Metazydyna, 20 mg, to jedna tabletka przyjmowana trzy razy na dobę podczas

posiłków.

Jeśli pacjent ma chore nerki lub powyżej 75 lat, lekarz dostosuje zalecaną dawkę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metazydyna

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Metazydyna

Pominiętą dawkę leku należy przyjąć możliwie jak najszybciej, chyba że wypada pora przyjęcia

następnej dawki. Wtedy zapomnianą dawkę leku należy pominąć.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Metazydyna

Lek Metazydyna należy przyjmować tak długo, jak zaleci lekarz.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek jest na ogół dobrze tolerowany. Rzadko mogą wystąpić dolegliwości żołądkowo-jelitowe

o niewielkim nasileniu (np. nudności, wymioty), bóle głowy, uczucia kołatania serca, reakcje

nadwrażliwości (np. wysypka, pokrzywka).

Często (mogą występować u nie więcej niż 1 osoby na 10):

zawroty głowy, ból głowy, ból brzucha, biegunka, niestrawność, nudności, wymioty, wysypka,

świąd, pokrzywka i uczucie osłabienia.

Rzadko (mogą występować u nie więcej niż 1 osoby na 1000):

szybkie lub nieregularne bicie serca (zwane też palpitacjami), dodatkowe uderzenia serca, szybsze

bicie serca, spadek ciśnienia krwi w pozycji stojącej, co powoduje zawroty głowy, uczucie pustki

w głowie lub omdlenia, złe samopoczucie (ogólne złe samopoczucie), zawroty głowy, upadki,

zaczerwienienie twarzy.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

objawy pozapiramidowe (niezwykłe ruchy, w tym drżenie oraz trzęsienie się rąk i palców, skręcające

ruchy ciała, pociąganie nogami podczas chodzenia oraz sztywność ramion i nóg), zwykle

przemijające po przerwaniu leczenia.

Zaburzenia snu (trudności w zasypianiu, senność), zaparcia, ciężka uogólniona wysypka w postaci

zaczerwienienia skóry i pęcherzy, obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła, co może

powodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu.

Znaczne zmniejszenie liczby białych krwinek, co zwiększa prawdopodobieństwo zakażeń,

zmniejszenie liczby płytek krwi, co zwiększa ryzyko krwawień lub tworzenia siniaków.

Choroba wątroby (nudności, wymioty, utrata apetytu, ogólne złe samopoczucie, gorączka, świąd,

zażółcenie skóry i oczu, jasno zabarwiony kał, ciemno zabarwiony mocz).

Inne działania niepożądane

U bardzo małej liczby pacjentów wystąpiły inne działania niepożądane, ale częstość ich występowania

jest nieznana: zaburzenia równowagi (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail:

ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Metazydyna

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25ºC.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku i

blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Metazydyna

Substancją czynną leku jest trimetazydyny dichlorowodorek.

Ponadto lek zawiera: celulozę mikrokrystaliczną, kroskarmelozę sodową, powidon 90,

magnezu stearynian. Skład otoczki:

hypromeloza E 5, hypromeloza E 15,

hydroksypropyloceluloza, makrogol 4000, lak czerwony (E 124), czerwień koszenilowa (E

124).

Jak wygląda lek Metazydyna i co zawiera opakowanie

Tabletki są barwy czerwonej, okrągłe, dwuwypukłe, gładkie.

Dostępne opakowania: 60 tabletek powlekanych

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200, Pabianice

Tel. (42) 225 05 55-59

Data ostatniej aktualizacji ulotki: