Mestinon

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Mestinon 60 mg tabletki drażowane
 • Dawkowanie:
 • 60 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki drażowane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Mestinon 60 mg tabletki drażowane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 tabl., 5909991014414, Rp; 150 tabl., 5909991014421, Rp; 100 tabl., 5909991271350, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10144
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 18-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Mestinon, 60 mg, tabletki drażowane

Pyridostigmini bromidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest Mestinon i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mestinon

Jak stosować Mestinon

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Mestinon

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Mestinon i w jakim celu się go stosuje

Mestinon jest lekiem hamującym działanie esterazy cholinowej - enzymu rozkładającego

acetylocholinę, która odpowiedzialna jest za przekazywanie informacji z mózgu do mięśni.

Powoduje zwiększenie ilości acetylocholiny i lepsze pobudzanie mięśni.

Mestinon stosowany jest w leczeniu miastenii (myasthenia gravis), porażennej niedrożności jelit

i pooperacyjnego zatrzymania moczu.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mestinon

Kiedy nie stosować leku Mestinon

jeśli pacjent ma uczulenie na pirydostygminę, bromki lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli u pacjenta występuje niedrożność mechaniczna przewodu pokarmowego lub układu

moczowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Mestinon należy omówić to z lekarzem.

Należy zachować szczególną ostrożność:

jeśli u pacjenta występuje:

obturacyjna choroba układu oddechowego, taka jak astma oskrzelowa lub przewlekła

obturacyjna choroba płuc (POChP),

zaburzenia rytmu serca, takie jak bradykardia (spowolnienie skurczów serca poniżej

60 uderzeń/minutę) i blok przedsionkowo-komorowy,

niedociśnienie tętnicze,

wagotonia (zaburzenie regulacji neurowegetatywnej charakteryzujące się przewagą

objawów zależnych od pobudzenia nerwu błędnego, takich jak znaczne zwolnienie

czynności serca, obniżenie ciśnienia tętniczego),

choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy,

padaczka,

choroba Parkinsona,

nadczynność tarczycy,

zaburzenia czynności nerek,

jeśli u pacjenta stwierdzono w niedalekiej przeszłości niedrożność naczyń wieńcowych,

gdy pacjent stosuje atropinę w celu uniknięcia działań niepożądanych leku,

gdyż może ona maskować objawy przedawkowania pirydostygminy,

jeśli lekarz stwierdził wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

Dotychczas nie stwierdzono, by lek w jakiś szczególny sposób działał na osoby w wieku podeszłym.

Jednak pacjenci ci są bardziej niż młode osoby dorosłe podatni na zaburzenia rytmu serca.

W przypadku stosowania dużych dawek leku Mestinon u pacjentów z miastenią, lekarz rozważy

konieczność zastosowania atropiny lub innego leku antycholinergicznego (są to leki o działaniu

znoszącym działanie leku Mestinon) w celu zniesienia pewnych jego działań niepożądanych.

Należy jednak wówczas pamiętać, że leki te, spowolniając czynność jelit, mogą wpływać

na wchłanianie pirydostygminy.

U pacjentów z podejrzeniem przełomu cholinergicznego (nagłego pogorszenia stanu pacjenta,

który objawia się utrudnionym oddychaniem, drżeniem mięśni, spowolnieniem skurczów serca poniżej

60 uderzeń/minutę, zwężeniem źrenic) spowodowanego przez przedawkowanie leku Mestinon,

lekarz powinien rozważyć przełom miasteniczny wynikający z nasilenia miastenii

(nagłe pogorszenie stanu pacjenta, które objawia się utrudnionym oddychaniem, zwiększeniem

skurczów serca powyżej 60 uderzeń/minutę, rozszerzeniem źrenic). Oba te stany charakteryzują się

nasileniem osłabienia mięśniowego, wymagają natomiast zupełnie różnego postępowania leczniczego

(przełom miasteniczny wymagać może nasilenia leczenia lekiem Mestinon, natomiast przełom

cholinergiczny - natychmiastowego odstawienia leku Mestinon i leczenia objawowego,

w tym stosowania oddechu wspomaganego).

Mestinon a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie

lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje:

glikokortykosteroidy lub leki immunosupresyjne (leki, które hamują układ odpornościowy,

stosowane między innymi w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepu), ponieważ może

być konieczne zmniejszenie dawki leku Mestinon, choć zastosowanie dodatkowo nowych

glikokortykosteroidów może początkowo nasilić objawy miastenii;

metylocelulozę i leki zawierające metylocelulozę, jako substancję pomocniczą, ponieważ może

dojść do zahamowania wchłaniania leku Mestinon;

leki antymuskarynowe, takie jak atropina lub hioscyna (leki o działaniu znoszącym działanie leku

Mestinon, które powodują rozszerzenie źrenicy, rozkurcz mięśni i zwiększenie skurczów serca),

ponieważ może dojść do zniesienia działania lub zaburzenia wchłaniania leku Mestinon;

niedepolaryzujące leki zwiotczające mięśnie (np. pankuronium i wekuronium), ponieważ może

dojść do zniesienia ich działania;

depolaryzujące leki zwiotczające mięśnie (np. suksametonium), ponieważ może dojść

do wydłużenia ich działania;

antybiotyki aminoglikozydowe;

środki znieczulające miejscowo;

środki do znieczulenia ogólnego;

leki przeciwarytmiczne;

inne leki zakłócające przewodnictwo nerwowo-mięśniowe.

Należy także poinformować lekarza, jeśli pacjent przeszedł operację usunięcia grasicy,

ponieważ może być konieczne zmniejszenie dawki leku Mestinon.

Stosowanie leku Mestinon z jedzeniem i piciem

Leku Mestinon

nie należy przyjmować z posiłkami, gdyż opóźnia to wystąpienie jego działania.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Zwężenie źrenic oraz zaburzenia akomodacji wywołane przez pirydostygminę lub związane

z nieodpowiednim leczeniem miastenii, mogą osłabiać ostrość widzenia, a przez to zdolność

reagowania, a także zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Mestinon zawiera sacharozę

Lek zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów,

pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować Mestinon

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza.

Miastenia

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Doustnie, 30 mg do 180 mg (1/2 do 3 tabletek) kilka razy na dobę, w okresach, kiedy potrzebne

jest uzyskanie możliwie największej siły fizycznej (np. przed wstaniem z łóżka, przed posiłkami).

Lek zwykle działa przez 3 do 4 godzin od zażycia (w przypadku, gdy przyjęty zostanie przed

udaniem się na spoczynek nocny, działa około 6 godzin).

Całkowita dawka dobowa wynosi zwykle od 120 mg (2 tabletki) do 1200 mg (20 tabletek),

choć może być konieczne stosowanie większych dawek.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat:

Dawka początkowa wynosi 30 mg (1/2 tabletki) na dobę u dzieci w wieku poniżej 6 lat lub 60 mg

(1 tabletka) na dobę u dzieci w wieku 6-12 lat. Należy ją stopniowo zwiększać o 15 mg do 30 mg

na dobę aż do uzyskania maksymalnej poprawy.

Całkowita dawka dobowa wynosi zwykle 30 mg do 360 mg (1/2 do 6 tabletek) na dobę.

Porażenna niedrożność jelit i pooperacyjne zatrzymanie moczu

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Doustnie, zwykle 60 mg do 240 mg (1 do 4 tabletek) na dobę.

Dzieci poniżej 12 lat:

Doustnie, zwykle 15 mg do 60 mg (1/4 do 1 tabletki) na dobę.

Częstość podawania dawek może być różna w zależności od potrzeby pacjenta.

Dawkowanie u osób w wieku podeszłym

Brak specjalnych zaleceń.

Zaburzenia czynności nerek

Pirydostygmina, substancja czynna leku Mestinon, wydalana jest głównie z moczem w postaci

niezmienionej, dlatego u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek może być konieczne

zastosowanie niższych dawek, a leczenie powinno polegać na ustalaniu dawki do uzyskania

pożądanego działania.

Zaburzenia czynności wątroby

Brak specjalnych zaleceń.

Sposób podawania

Lek Mestinon należy przyjmować popijając wodą (pół lub pełna szklanka wody).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mestinon

Mestinon może powodować przełom cholinergiczny. Do objawów przedawkowania należą:

skurcze brzucha, nasilenie perystaltyki jelit, biegunka, obfite pocenie się, nudności i wymioty,

zwiększenie wydzielania śluzu w drzewie oskrzelowym, zwiększenie wydzielania śliny,

skurcz oskrzeli, nadmierne pocenie się, zwężenie źrenic, skurcze mięśniowe, drżenia pęczkowe mięśni

(krótkotrwałe, niewielkie skurcze grup włókien mięśniowych), ogólne osłabienie, aż do porażenia

mięśni, które może spowodować bezdech i, w wyjątkowo ciężkich przypadkach, niedotlenienie

mózgu, niedociśnienie tętnicze, aż do zapaści sercowo-naczyniowej oraz bradykardia

(spowolnienie skurczów serca poniżej 60 uderzeń/minutę), aż do zatrzymania akcji serca.

Wpływ na ośrodkowy układ nerwowy może objawiać się pobudzeniem, stanem splątania, niewyraźną

mową, nerwowością, rozdrażnieniem, omamami wzrokowymi, drgawkami i śpiączką.

W przypadku przedawkowania należy natychmiast odstawić lek Mestinon i skontaktować

się z lekarzem, który zastosuje odpowiednie leczenie.

Pominięcie zastosowania leku Mestinon

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie należy zastosować ją jak

najszybciej. Jeśli jednak zbliża się czas zastosowania następnej dawki, należy pominąć opuszczoną

dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Mestinon

Przerwanie stosowania leku Mestinon może spowodować nasilenie objawów choroby,

z powodu której jest stosowany (np. miastenii).

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Tak jak wszystkie leki cholinergiczne, Mestinon może mieć niepożądany wpływ na czynność

autonomicznego układu nerwowego (część układu nerwowego, którego nerwy unerwiają narządy

wewnętrzne).

Mogą wystąpić muskarynopodobne objawy niepożądane, takie jak nudności, wymioty, biegunka,

skurcze brzucha, wzmożona perystaltyka, zwiększenie wydzielania śluzu oskrzelowego i śliny,

bradykardia (spowolnienie skurczów serca poniżej 60 uderzeń/minutę) oraz zwężenie źrenic.

Podstawowe działanie nikotynowe polega na wywołaniu skurczów mięśni, drżenia pęczkowego

(krótkotrwałe, niewielkie skurcze grup włókien mięśniowych) oraz osłabienia siły mięśni.

Częstość wymienionych poniżej działań niepożądanych jest nieznana

(nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego: nadwrażliwość na lek

Zaburzenia układu nerwowego: omdlenie

Zaburzenia oka: zwężenie źrenic, wzmożone łzawienie, zaburzenia akomodacji

(np. niewyraźne widzenie)

Zaburzenia serca: zaburzenia rytmu serca (w tym bradykardia-spowolniona praca serca,

tachykardia-przyspieszona praca serca, blok przedsionkowo-komorowy), dławica Prinzmetala (jedna z

postaci choroby wieńcowej)

Zaburzenia naczyniowe: nagłe zaczerwienienie, zwłaszcza twarzy, niedociśnienie tętnicze

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: wzmożone wydzielanie śluzu

oskrzelowego z towarzyszącym skurczem oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit: nudności, wymioty, biegunka, nadmierna motoryka przewodu

pokarmowego, nadmierne wydzielanie śliny, objawy brzuszne (dyskomfort, ból, skurcze itp.)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rzadko (występuje u ≥1/10 000 do <1/1000 pacjentów):

wysypka (zazwyczaj ustępuje wkrótce po odstawieniu leku. Leki zawierające bromki nie powinny

być więcej stosowane); częstość nieznana: nadmierna potliwość, pokrzywka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: nasilenie osłabienia siły mięśni, drżenie

pęczkowe (krótkotrwałe, niewielkie skurcze grup włókien mięśniowych), drżenie oraz

skurcze mięśni lub obniżenie napięcia mięśniowego

Zaburzenia nerek i dróg moczowych: nagłe parcie na mocz

Ponieważ wymienione objawy mogą wskazywać na przełom cholinergiczny,

należy o nich niezwłocznie powiadomić lekarza, żeby ustalić właściwe rozpoznanie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Mestinon

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i etykiecie po EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Termin ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 3 miesiące.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Mestinon

Substancją czynną leku jest pirydostygmina w postaci bromku.

Pozostałe składniki leku to: krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia kukurydziana,

powidon K-30, skrobia ziemniaczana żelowana, talk, magnezu stearynian,

otoczka: sacharoza krystaliczna, skrobia ryżowa, guma arabska, parafina stała, parafina płynna,

talk, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E

172).

Jak wygląda Mestinon i co zawiera opakowanie

Butelka ze szkła oranżowego zamknięta zakrętką PE-HD w tekturowym pudełku.

20, 100 lub 150 tabletek drażowanych w butelce.

Podmiot odpowiedzialny

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstrasse 1

61352 Bad Homburg

Niemcy

Wytwórcy

ICN Polfa Rzeszów S.A.

ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów

Polska

Labiana Pharmaceuticals, S.L.

Corbera de Llobregat,

C/Casanova 27-31

Barcelona

Hiszpania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela

podmiotu odpowiedzialnego:

MEDA Pharmaceuticals Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39A

02-672 Warszawa

tel.: 22-697-71-00, faks: 22-697-71-01

e-mail: meda@meda.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 20.11.2015 r.