Memotropil

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Memotropil 800 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 800 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Memotropil 800 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 tabl., 5909990873630, Rp; 60 tabl., 5909990873647, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08736
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Memotropil, 800 mg, tabletki powlekane

Memotropil, 1200 mg, tabletki powlekane

Piracetamum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Memotropil i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Memotropil

Jak stosować lek Memotropil

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Memotropil

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Memotropil i w jakim celu się go stosuje

Memotropil zawiera substancję czynną piracetam, która należy do grupy leków psychostymulujących.

Piracetam działa poprzez wpływ na przemiany energetyczne w komórkach ośrodkowego układu

nerwowego (OUN), zwiększa wykorzystanie tlenu i glukozy.

Memotropil jest wskazany w leczeniu:

zaburzeń dyslektycznych u dzieci jednocześnie z terapią logopedyczną;

mioklonii pochodzenia korowego (krótkie, gwałtowne skurcze mięśni w obrębie jednej lub

kilku kończyn albo tułowia);

zawrotów głowy (odczucie wirowania, utraty równowagi, zapadania się oraz lęku przed

upadkiem).

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Memotropil

Kiedy nie stosować leku Memotropil:

jeśli pacjent ma uczulenie na piracetam lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6);

jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek;

w przypadku krwawienia śródmózgowego. Najczęstszym objawem jest silny ból głowy,

niedowład części ciała (np. mięśni twarzy wraz z zaburzeniami mowy) i wymioty;

jeśli pacjent ma pląsawicę Huntingtona - postępujące i nieuleczalne zaburzenie genetyczne

dotyczące układu nerwowego, objawiające się drażliwością, depresją, zaburzeniami pamięci,

mimowolnymi ruchami.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Memotropil:

u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (lekarz może zalecić stosowanie mniejszych

dawek leku);

u pacjentów z ciężkim krwotokiem, pacjentów z ryzykiem wystąpienia krwawienia (jak

u pacjentów z owrzodzeniem przewodu pokarmowego), u pacjentów z zaburzeniami hemostazy

(krzepnięcia krwi), u pacjentów po krwotoku mózgowo-naczyniowym, u pacjentów

poddawanych ciężkim zabiegom chirurgicznym (w tym zabiegom stomatologicznym) oraz

u pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe lub leki hamujące agregację płytek (w tym

kwas acetylosalicylowy stosowany w małych dawkach);

u pacjentów w podeszłym wieku.

Lek Memotropil a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio,

a także o lekach, które pacjent planuje stosować, a szczególnie o przyjmowaniu:

hormonów tarczycy;

leków przeciwzakrzepowych takich jak np. acenokumarol.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Piracetam przenika przez barierę łożyskową.

W związku z tym nie należy stosować leku Memotropil u kobiet w ciąży, chyba że istnieją wyraźne

wskazania i kiedy korzyści wynikające z przyjmowania leku przewyższają ryzyko dla płodu, a stan

kliniczny ciężarnej pacjentki wymaga leczenia z zastosowaniem piracetamu.

Karmienie piersią

Piracetam przenika do mleka kobiecego.

Ze względu na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u karmionych niemowląt, należy zaprzestać

karmienia piersią w czasie przyjmowania leku Memotropil.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Memotropil może powodować senność i drżenie. W razie ich wystąpienia nie należy prowadzić

pojazdów ani obsługiwać żadnych maszyn.

Lek Memotropil 800 mg, tabletki zawiera żółcień pomarańczową (E110) i żółcień chinolinową

(E104), a lek Memotropil 1200 mg, tabletki zawiera żółcień pomarańczową (E110)

Lek może powodować reakcje alergiczne.

3.

Jak stosować lek Memotropil

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka:

Leczenie zaburzeń dyslektycznych jednocześnie z terapią logopedyczną

W połączeniu z terapią logopedyczną u dzieci w wieku od 8. roku życia i młodzieży podaje się 3,2 g

piracetamu na dobę w 2 dawkach podzielonych.

Leczenie mioklonii pochodzenia korowego

Początkowo podaje się 7,2 g piracetamu na dobę (w trzech dawkach podzielonych).

W razie potrzeby dawkę zwiększa się co 3-4 dni o 4,8 g piracetamu na dobę, aż do dawki

maksymalnej wynoszącej 24 g na dobę. Dawkę dobową podaje się w 2 lub 3 dawkach podzielonych.

W leczeniu skojarzonym z innymi lekami przeciwmioklonicznymi, dawki innych leków powinny być

utrzymywane w zalecanych dawkach terapeutycznych. Jeżeli uzyska się poprawę kliniczną i jest to

możliwe - dawki innych leków powinny być zmniejszone.

Leczenie piracetamem powinno być kontynuowane tak długo, jak długo utrzymuje się pierwotna

choroba mózgu.

U pacjentów z ostrym epizodem co 6 miesięcy lekarz może próbować zmniejszyć dawkę lub odstawić

lek. Aby jednak zapobiec nagłemu nawrotowi choroby lub drgawkom wynikającym z odstawienia,

lekarz może zmniejszać dawkę piracetamu o 1,2 g co dwa-cztery dni.

Leczenie zawrotów głowy

Zalecana dawka wynosi od 2,4 g do 4,8 g piracetamu na dobę w 2 lub 3 dawkach podzielonych.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku leczonych długotrwale piracetamem lekarz indywidualnie dostosuje

dawkę leku.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek

Dawkę dobową ustali lekarz indywidualnie w zależności od czynności nerek.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby

Nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u pacjentów z samym zaburzeniem czynności

wątroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Memotropil

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem

lub udać się do najbliższego szpitala.

Piracetam wykazuje małą toksyczność. Podczas stosowania bardzo dużych dawek leku mogą się

nasilić objawy niepożądane. U pacjentów z niewydolnością nerek może wystąpić kumulacja leku.

Pominięcie zastosowania leku Memotropil

W razie pominięcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko, jak jest to możliwe. Jeżeli jest już pora

na przyjęcie kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować pominiętej dawki. Nie należy stosować

dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Memotropil

Nie należy przerywać stosowania leku bez porozumienia z lekarzem. Po przerwaniu leczenia

u pacjentów z mioklonią może wystąpić nawrót choroby lub napad drgawek.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące często (u mniej niż 1 na 10 pacjentów)

wzmożona pobudliwość ruchowa (hiperkinezja)

wzrost masy ciała

nerwowość.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 pacjentów)

senność

depresja

osłabienie (astenia).

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (nie może być określona na podstawie

dostępnych danych)

zawroty głowy

zaburzenia krwotoczne

nudności, wymioty, biegunka, bóle w obrębie jamy brzusznej, bóle w nadbrzuszu

reakcje anafilaktoidalne (alergiczne), nadwrażliwość. Należy

natychmiast

powiadomić lekarza

jeśli wystąpią objawy, takie jak: zaczerwienienie skóry, obrzęk, pokrzywka, duszność, obrzęk

krtani, problemy z oddychaniem.

zaburzenia koordynacji ruchowej ciała (ataksja), zaburzenia równowagi, nasilenie padaczki, ból

głowy, bezsenność

pobudzenie, lęk, splątanie (dezorientacja), omamy

obrzęk naczynioruchowy, zapalenie skóry, świąd, pokrzywka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Memotropil

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu

ochrony przed światłem i wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza

termin ważności, a po skrócie Lot/LOT oznacza numer serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Memotropil

Substancją czynną leku jest piracetam. Każda tabletka powlekana zawiera odpowiednio 800 mg

lub 1200 mg piracetamu.

Pozostałe składniki to:

rdzeń tabletki

: skrobia ziemniaczana, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia

sodowa (typ C), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian;

otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 4000,

lecytyna, lak z żółcienią pomarańczową (E110); ponadto tabletki powlekane 800 mg zawierają

lak z żółcienią chinolinową (E104), a tabletki powlekane 1200 mg - lak indygotynowy (E132).

Jak wygląda lek Memotropil i co zawiera opakowanie

Tabletki mają kształt fasolek, obustronnie wypukłych, z rowkiem dzielącym i lekko chropowatą

powierzchnią. Tabletkę można podzielić na połowy.

Tabletki 800 mg mają barwę żółtą, a tabletki 1200 mg - barwę pomarańczową.

Opakowanie zawiera:

20 lub 60 tabletek powlekanych w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 6

00-728 Warszawa

tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki: