MEMBREX

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • MEMBREX
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • Urządzenie medyczne

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • MEMBREX
  Polska
 • Język:
 • polski

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Ecolab
 • Numer pozwolenia:
 • 101560E
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 12-03-2018

Charakterystyka produktu leczniczego: interakcje, dawkowanie, skutki uboczne

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

NIEBEZPIECZNEGO

Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa

MEMBREX

Wersja

: 1

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu

:

MEMBREX

Kod produktu

:

101560E

Zastosowanie produktu

:

Detergent do prania

Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zidentyfikowane zastosowania

Produkt piorący. Proces automatyczny.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Producent/ Dystrybutor/

Importer

:

Ecolab sp. z o.o.

ul. Kalwaryjska 69

30-504 Kraków

tel. +48 (12) 26 16 100

faks +48 (12) 26 16 101

email osoby odpowiedzialnej za kartę: reach.pl@ecolab.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

Krajowa instytucja doradcza/Ośrodek zatruć

Numer telefonu

:

(42) 657 99 00, (42) 631 47 67, 24h na dobę (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi).

Producent/ Dystrybutor/ Importer

Numer telefonu

:

(12) 26 16 100 (09.00 - 17.00 w dni robocze)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Definicja produktu

:

Mieszanina

Klasyfikacja według Dyrektywy 1999/45/WE [DPD]

Product ten jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu Dyrektywy 1999/45/EC wraz z jej późniejszymi

zmianami.

Klasyfikacja

:

Xi; R36/38

Zagrożenia

fizyczne/chemiczne

:

Nie dotyczy.

Zagrożenia ludzkiego

zdrowia

:

Działa drażniąco na oczy i skórę.

Zagrożenia dla

środowiska

:

Nie dotyczy.

W sekcji 16 znajdują się pełne brzmienia zwrotów R zadeklarowanych powyżej.

Bardziej szczegółowy opis skutków i objawów szkodliwego działania na zdrowie człowieka i na środowisko znajduje

się w sekcji 1, jeśli wystepują.

2.2 Elementy oznakowania

Znak/znaki ostrzegawcze

:

Data wydania/Aktualizacja

(data)

:

10 sierpnia 2011

1/14

MEMBREX

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

Wskazanie

niebezpieczeństwa

:

Produkt drażniący

Określenie zagrożenia

:

R36/38- Działa drażniąco na oczy i skórę.

Warunki bezpiecznego

stosowania

:

S2- Chronić przed dziećmi.

S22- Nie wdychać pyłu.

S26- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć

porady lekarza.

S37- Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

2.3 Inne zagrożenia

Inne zagrożenia nie

odzwierciedlone w

klasyfikacji

:

Posługiwanie się i/oraz przetwarzanie niniejszego materiału może wytwarzać pył,

który może powodować mechaniczne podrażnienie oczu, skóry, nosa i gardła.

Drobny pył może tworzyć wybuchowe mieszaniny z powietrzem.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2 Mieszaniny

Klasyfikacja

Nazwa

produktu/składnika

Identyfikatory

%

67/548/EWG

Rozporządzenie (WE)

Nr 1272/2008 [CLP]

Typ

Węglan sodu (soda)

RRN: 01-2119485498-

WE: 207-838-8

CAS: 497-19-8

Indeks: 011-005-00-2

35-50

Xi; R36

Eye Irrit. 2, H319

Etoksylowana alkilo-

amina

WE: 500-048-7

CAS: 26635-93-8

Xn; R22

C; R34

N; R50

Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Acute 1, H400

Etoksylowany alkohol

tłuszczowy >5EO

WE: 500-212-8

CAS: 68439-49-6

Xn; R22

Xi; R41

Acute Tox. 4, H302

Eye Dam. 1, H318

ABS-Na

WE: 270-115-0

CAS: 68411-30-3

Xn; R22

Xi; R41, R38

Acute Tox. 4, H302

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Fosfoniany

WE: 249-559-4

CAS: 29329-71-3

Xi; R36

Eye Irrit. 2, H319

Aquatic Chronic 4, H413

Wodorotlenek sodu

RRN: 01-2119457892-

WE: 215-185-5

CAS: 1310-73-2

Indeks: 011-002-00-6

0.5-2

C; R35

Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 4, H312

Skin Corr. 1A, H314

Eye Dam. 1, H318

[1] [2]

W sekcji 16 znajdują

się pełne brzmienia

zwrotów R

zadeklarowanych

powyżej.

Pełny tekst zwrotów H

jak powyżej podano w

sekcji 16.

Nie zawiera więcej składników, które w świetle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stężeniu są klasyfikowane jako

niebezpieczne dla zdrowia i otoczenia, nie ma więc wymogu wymieniania ich w niniejszym ustępie.

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub środowiska

[2] Substancja, dla której wyznaczono dpouszczalne stężenie w środowisku pracy

[3] Substancja spełnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako PBT zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1207/2006,

Załącznik XIII.

[4] Substancja spełnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako vPvB zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1207/2006,

Załącznik XIII.

Data wydania/Aktualizacja

(data)

:

10 sierpnia 2011

2/14

MEMBREX

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, jeśli są

dostępne, są wymienione w punkcie 8.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Kontakt z oczami

:

Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu podnosząc

górna i dolna powiekę. Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są. Należy kontynuować

płukanie przez co najmniej 10 minut. Należy wezwać pomoc medyczną w przypadku

dalszego występowania objawów lub w przypadku ich nasilania się.

Droga oddechowa

:

Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki

do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Jeżeli osoba nie

oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustało, wykwalifikowany

personel powinien wykonać sztuczne oddychanie lub podać tlen. Może być

niebezpiecznym dla osoby udzielającej sztucznego oddychania usta usta. Należy

wezwać pomoc medyczną w przypadku dalszego występowania objawów lub w

przypadku ich nasilania się. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w

pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc medyczną.

Zapewnić otwartą wentylację. Rozluźnić ciasną odzież, na przykład kołnierz, krawat

lub pasek. W razie wdychania produktów rozkładu powstających podczas pożaru,

wystąpienie objawów może być opóźnione.

Kontakt ze skórą

:

Spłukać skażoną skórę dużą ilością wody. Zdjąć skażoną odzież i buty. Należy

kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut. Należy wezwać pomoc

medyczną w przypadku dalszego występowania objawów lub w przypadku ich

nasilania się. Uprać odzież przed ponownym użyciem. Wyczyścić dokładnie buty

przed ponownym założeniem.

Droga pokarmowa

:

Przemyć usta wodą. Wyjąć protezy dentystyczne, jeśli są. Wyprowadzić lub

wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w

pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Nie wywoływać wymiotów, jeśli nie

jest to zalecane przez personel medyczny. W przypadku wystąpienia wymiotów,

głowa powinna być utrzymywana nisko, tak aby wymiociny nie dostały się do płuc.

Należy wezwać pomoc medyczną w przypadku dalszego występowania objawów lub

w przypadku ich nasilania się. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie

nieprzytomnej. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w pozycji do

udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc medyczną. Zapewnić

otwartą wentylację. Rozluźnić ciasną odzież, na przykład kołnierz, krawat lub pasek.

Ochrona osób

udzielających pierwszej

pomocy

:

Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek

chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Może być niebezpiecznym dla osoby

udzielającej sztucznego oddychania usta usta.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Potencjalne skutki ostrego działania substancji lub mieszaniny na zdrowie

Kontakt z oczami

:

Działa drażniąco na oczy.

Droga oddechowa

:

Narażenie na stężenie w powietrzu powyżej wymaganych lub zalecanych

dopuszczalnych stężeń narażenia może powodować podrażnienie nosa, gardła i

płuc. Kontakt z produktami rozkładu może być niebezpieczny dla zdrowia. Poważne

działania niepożądane mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji.

Kontakt ze skórą

:

Działa drażniąco na skórę.

Droga pokarmowa

:

Podrażniający usta, gardło, i żołądek.

Objawy wynikające z nadmiernej ekspozycji

Kontakt z oczami

:

Do poważnych objawów można zaliczyć:

podrażnienie

łzawienie

zaczerwienienie

Droga oddechowa

:

Do poważnych objawów można zaliczyć:

podrażnienie układu oddechowego

kaszel

Data wydania/Aktualizacja

(data)

:

10 sierpnia 2011

3/14

MEMBREX

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

Kontakt ze skórą

:

Do poważnych objawów można zaliczyć:

podrażnienie

zaczerwienienie

Droga pokarmowa

:

Brak konkretych danych.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z

poszkodowanym

Informacje dla lekarza

:

W razie wdychania produktów rozkładu powstających podczas pożaru, wystąpienie

objawów może być opóźnione.

Szczególne sposoby

leczenia

:

Bez specjalnego leczenia.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1 Środki gaśnicze

Odpowiednie środki

gaśnicze

:

Użyć suchego proszku chemicznego.

Niewłaściwe środki

gaśnicze

:

Nie używać strumienia wody.

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Zagrożenia ze strony

substancji lub mieszaniny

:

Drobny pył może tworzyć wybuchowe mieszaniny z powietrzem.

Niebezpieczne produkty

spalania

:

Produkty rozkładu mogą zawierać następujące materiały:

dwutlenek węgla

tlenek węgla

tlenki azotu

tlenki fosforu

tlenek/tlenki metalu

5.3 Informacje dla straży pożarnej

Szczególne środki

zabezpieczające dla straży

pożarnej

:

Szybko izolować teren przez wyprowadzenie wszystkich osób z najbliższej okolicy

wypadku, jeżeli wybuchł pożar. Nie należy podejmować żadnych działań, które

stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym.

Usunąć pojemniki z miejsca pożaru, jeżeli można to zrobić bez zagrożenia. Do

chłodzenia pojemników narażonych na pożar używać rozpylanej wody.

Środki ochrony

indywidualnej dla

strażaków

:

Strażacy powinni nosić wyposażenie ochronne.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

środowiska

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla osób nienależących do

personelu udzielającego

pierwszej pomocy

:

Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek

chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Ewakuować ludzi z okolicznych

terenów. Nie udzielać zezwolenia na wejście - niepotrzebnemu i nie

zabezpieczonemu personelowi. Nie dotykać, ani nie przechodzić, po rozlanym

materiale. Wyłączyć wszystkie źródła zapłonu. Wzniecanie ognia i iskier,

rozbłysków i palenie tytoniu na niebezpiecznym terenie jest zabronione. Unikać

wdychania pyłu. Zapewnić właściwą wentylację. W razie niewystarczającej

wentylacji, należy nosić odpowiednią maskę. Założyć odpowiedni sprzęt ochrony

osobistej.

Data wydania/Aktualizacja

(data)

:

10 sierpnia 2011

4/14

MEMBREX

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

środowiska

Dla osób udzielających

pomocy

:

Jeśli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odzież specjalna, zapoznać się z

informacjami w sekcji 8, dotyczącymi materiałów właściwych i nieodpowiednich.

Dodatkowe informacje dotyczące środków higieny podano w sekcji 8.

6.2 Środki ostrożności w

zakresie ochrony

środowiska

:

Należy unikać uwolnienia

rozlanego/rozsypanego materiału, jego spływania/rozprzestrzeniania do gleby lub

kontaktu z glebą, wodami powierzchniowymi i gruntowymi, drenami i kanalizacją.

Należy poinformować odpowiednie władze, w przypadku kiedy produkt spowodował

zanieczyszczenie środowiska (ścieków, cieków wodnych, gleby lub powietrza).

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Małe rozlanie/rozproszenie

:

Wynieść pojemniki z obszaru rozlania. Wessać lub zebrać materiał i umieścić w

oznakowanym pojemniku. Należy używać narzędzi nie wytwarzających iskier oraz

wyposażenia zapobiegającego wybuchom.

Duże rozlanie

:

Zabezpieczyć ujścia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejścia do piwnic i obszarów

zamkniętych. Wessać lub zebrać materiał i umieścić w oznakowanym pojemniku.

Należy używać narzędzi nie wytwarzających iskier oraz wyposażenia

zapobiegającego wybuchom.

6.4 Odniesienia do innych

sekcji

:

Informacje dotyczące kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w punkcie 1.

Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej podano w punkcie 8.

Informacje dotyczące dodatkowej obróbki odpadów podano w punkcie 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczących

konkretnych zastosowań, według scenariuszy narażenia, należy zapoznać się z wykazem zidentyfikowanych

zastosowań w sekcji 1.

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Środki ochronne

:

Nosić właściwe wyposażenie ochrony osobistej (patrz część 8). Nie spożywać.

Unikać kontaktu z oczami, skórą i ubraniem. Unikać wdychania pyłu. Należy unikać

powstawania pyłu podczas przeładunku i unikać wszelkich możliwych źródeł zapłonu

(iskry lub płomienia). Zapobiegać kumulacji pyłu. Używać tylko z odpowiednią

wentylacją. W razie niewystarczającej wentylacji, należy nosić odpowiednią maskę.

Przechowywać w oryginalnym pojemniku lub zatwierdzonym pojemniku

alternatywnym, wykonanym z kompatybilnego materiału, dokładnie zamkniętym, jeśli

nie jest użytkowany. Sprzęt elektryczny i oświetleniowy powinien być zabezpieczony

zgodnie z odpowiednimi normami; aby nie dopuścić pyłu do kontaktu z gorącymi

powierzchniami, iskrami i innymi źródłami zapłonu. Podjąć środki ostrożności

przeciw wyładowaniom elektrostatycznym. Aby uniknąć pożaru lub wybuchu, należy

rozładować elektryczność statyczną. Pojemniki połączyć razem i uziemić przed

przeniesieniem. Podczas przenoszenia uziemić. Puste pojemniki mogą zachowywać

resztki produktu i mogą być niebezpieczne. Nie używać powtórnie pojemnika.

Wskazówki dotyczące

ogólnej higieny pracy

:

Należy zabronić spożywania pokarmów i napojów oraz palenia tytoniu w obszarze, w

którym ten materiał jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany.

Pracownicy powinni umyć ręce i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu.

Przed wejściem do jadalni zdjąć zanieczyszczoną odzież oraz sprzęt ochronny.

Dodatkowe informacje dotyczące środków higieny podano w sekcji 8.

Data wydania/Aktualizacja

(data)

:

10 sierpnia 2011

5/14

MEMBREX

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

7.2 Warunki bezpiecznego

magazynowania, łącznie z

informacjami dotyczącymi

wszelkich wzajemnych

niezgodności

:

Należy przechowywać w następującym zakresie temperatur: 0 do 40°C (32 do

104°F). Należy przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać

w wydzielonym i zatwierdzonym obszarze. Przechowywać w oryginalnym

opakowaniu, zdala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze

wentylowanym pomieszczeniu; zdala od niezgodnych materiałów (patrz punkt 10),

napojów i jedzenia. Wyeliminować wszystkie źródła ognia. Trzymać oddzielnie od

utleniaczy. Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia.

Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane

w położeniu pionowym aby nie dopuścić do wycieku substancji. Nie przechowywać

w nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich pojemników

zapobiegających skażeniu środowiska.

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zalecenia

:

Nie dotyczy.

Rozwiązania specyficzne

dla sektora przemysłowego

:

Nie dotyczy.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczących

konkretnych zastosowań, według scenariuszy narażenia, należy zapoznać się z wykazem zidentyfikowanych

zastosowań w sekcji 1.

8.1 Parametry dotyczące kontroli

Najwyższe dopuszczalne stężenia substancji w środowisku pracy

Nazwa produktu/składnika

Wartości graniczne narażenia

Wodorotlenek sodu

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Polska,

7/2009).

NDSCh: 1 mg/m³ 15 minuta/minut.

NDS: 0.5 mg/m³ 8 godzina/godzin.

Zalecane procedury

monitoringu

:

Jeżeli produkt zawiera składniki, na które ekspozycja jest ograniczona może być

niezbędny monitoring osobisty, monitoring środowiska pracy lub biologiczny w celu

określenia skuteczności wentylacji lub inny sposób kontroli konieczności uzywania

środków ochrony dróg oddechowych. Należy się odnieść do Normy Europejskiej EN

689 w celu poznania metod określenia narażenia substancją chemiczną przez drogi

oddechowe oraz do krajowej dokumentacji dającej wskazówki związane z metodami

oznaczania substancji niebezpiecznych.

Poziomy oddziaływania wtórnego

Brak dostępnych poziomów DEL.

Stężenia, przy których podziewane są oddziaływania

Brak dostępnych stężeń PEC.

8.2 Kontrola narażenia

Stosowne techniczne

środki kontroli

:

Używać tylko z odpowiednią wentylacją. W przypadku kiedy użytkownik generuje

pył, gaz, opary lub mgiełkę, należy stosować bariery procesowe, miejscowe wyciągi

oparów lub inne zabezpieczenia techniczne pozwalające utrzymanie poziomu

narażenia poniżej zalecanych statutowych granic. Zabezpieczenia techniczne są

także potrzebne w celu utrzymywania koncentracji gazów, oparów lub pyłów poniżej

niższych granic wybuchu. Użyć wyposażenia wentylacyjnego przeciwwybuchowego.

Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny

Data wydania/Aktualizacja

(data)

:

10 sierpnia 2011

6/14

MEMBREX

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

Środki zachowania higieny :

Wymyć dokładnie ręce, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami

chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz używaniem toalety, a także po

zakończeniu zmiany. Do usunięcia potencjalnie skażonej odzieży, powinny być

zastosowane właściwe techniki. Należy wyprać skażoną odzież przed ponownym

użyciem. Należy się upewnić czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice

bezpieczeństwa znajdują się w pobliżu miejsca pracy.

Ochrona oczu/twarzy

(EN 166)

:

Okulary ochronne. W przypadku warunków operacyjnych, które powodują wysokie

stężenie pyłu, należy używać gogli przeciwpyłowych.

Ochrona skóry

Ochrona rąk

(EN 374)

:

1 - 4 godziny : guma butylowa , kauczuk nitrylowy .

Ochrona ciała

(EN 14605)

:

W zależności od wykonywanego zadania należy stosować ubiór ochronny

odpowiedni do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentną osobę przed

przystąpieniem do pracy.

Inne środki ochrony

skóry/ciała

:

Przed rozpoczęciem operowania tym produktem, należy wybrać odpowiednie

obuwie i dodatkowe środki ochrony skóry, bazując na wykonywanych zadaniach i

związanych z nimi zagrożeniem. Podlegają one zatwierdzeniu przez specjalistę

BHP.

Ochrona dróg

oddechowych

(EN 143, 14387)

:

Przy normalnym i zgodnym z przeznaczeniem użyciu, nie jest potrzebna maska

oddechowa.

Kontrola narażenia

środowiska

:

Emisja z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinna być sprawdzana

w celu określenia ich zgodności z wymogami praw o ochronie środowiska. W

niektórych przypadkach potrzebne będą skrubery usuwajace opary, filtry lub

modyfikacje konstrukcyjne urządzeń procesowych, mające na celu zmniejszenie

stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd

Stan fizyczny

:

Ciało stałe. [Proszek.]

Kolor

:

Biały. [Jasno]

Zapach

:

Bez zapachu.

Wartość graniczna zapachu

:

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

pH

:

0 do 11 [Stęż. (%w/w): 1%]

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

Temperatura

topnienia/krzepnięcia

:

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

Początkowa temperatura

wrzenia i zakres wrzenia

:

Temperatura zapłonu

:

> 100°C

Szybkość parowania

:

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

Palność (ciało stałe, gaz)

:

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

Czas spalania

:

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

Prędkość spalania

:

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

Granice palności lub

wybuchowości: górna/dolna

:

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

Prężność par

:

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

Gęstość pary

:

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

Gęstość względna

:

0.68 do 0.78

Rozpuszczalność

:

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

Współczynnik podziału n-

oktanol/woda

:

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

Data wydania/Aktualizacja

(data)

:

10 sierpnia 2011

7/14

MEMBREX

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

Temperatura samozapłonu

:

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

Temperatura rozkładu

:

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

Lepkość

:

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

Właściwości wybuchowe

:

Nie dotyczy.

Właściwości utleniające

:

Brak.

9.2 Inne informacje

Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1 Reaktywność

:

Dla tego produktu lub jego składników nie ma konkretnych danych testowych

dotyczących reaktywności.

10.2 Stabilność chemiczna

:

Produkt jest trwały.

10.3 Możliwość

występowania

niebezpiecznych reakcji

:

W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastąpią niebezpieczne

reakcje.

10.4 Warunki, których należy

unikać

:

Należy unikać powstawania pyłu podczas przeładunku i unikać wszelkich możliwych

źródeł zapłonu (iskry lub płomienia). Podjąć środki ostrożności przeciw

wyładowaniom elektrostatycznym. Aby uniknąć pożaru lub wybuchu, należy

rozładować elektryczność statyczną. Pojemniki połączyć razem i uziemić przed

przeniesieniem. Podczas przenoszenia uziemić. Zapobiegać kumulacji pyłu.

10.5 Materiały niezgodne

:

Mało reaktywny lub niekompatybilny z następującymi materiałami: kwasy i wilgoć.

Niereaktywny lub kompatybilny z następującymi materiałami: materiały organiczne,

metale i zasady.

10.6 Niebezpieczne

produkty rozkładu

:

W normalnych warunkach magazynowania i użytkowania, nie powinien nastąpić

niebezpieczny rozkład produktu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra

Nazwa produktu/składnika

Wynik

Gatunki

Dawka

Narażenie

Węglan sodu (soda)

LD50 Skórny

Królik

>2000 mg/kg

LD50 Doustnie

Szczur

4090 mg/kg

Etoksylowany alkohol

tłuszczowy >5EO

LD50 Doustnie

Szczur

1260 mg/kg

ABS-Na

LD50 Skórny

Szczur

>2000 mg/kg

LD50 Doustnie

Szczur

404 mg/kg

Wodorotlenek sodu

LD50 Skórny

Królik

1350 mg/kg

LD50 Skórny

Królik

>2000 mg/kg

LD50 Doustnie

Królik

500 mg/kg

LD50 Doustnie

Szczur

300 do 500

mg/kg

Wnioski/Podsumowanie

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Działanie drażniące/działanie żrące

Nazwa produktu/składnika

Wynik

Gatunki

Wynik

Narażenie

Wyniki

obserwacji

Data wydania/Aktualizacja

(data)

:

10 sierpnia 2011

8/14

MEMBREX

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Węglan sodu (soda)

Oczy - Powoduje słabe

podrażnienie

Królik

Oczy - Substancja

umiarkowanie drażniąca

Królik

Oczy - Substancja silnie

drażniąca

Królik

Skóra - Powoduje słabe

podrażnienie

Królik

Etoksylowany alkohol

tłuszczowy >5EO

Oczy - Substancja

umiarkowanie drażniąca

Królik

Skóra - Substancja

umiarkowanie drażniąca

Królik

ABS-Na

Skóra - Substancja

umiarkowanie drażniąca

Królik

Wodorotlenek sodu

Oczy - Substancja silnie

drażniąca

Małpa

Oczy - Powoduje słabe

podrażnienie

Królik

Oczy - Substancja silnie

drażniąca

Królik

Skóra - Powoduje słabe

podrażnienie

Ludzki

Skóra - Substancja silnie

drażniąca

Królik

Wnioski/Podsumowanie

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Działanie uczulające

Wnioski/Podsumowanie

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Działanie mutagenn

Wnioski/Podsumowanie

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Rakotwórczość

Wnioski/Podsumowanie

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Szkodliwe działanie na rozrodczość

Wnioski/Podsumowanie

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Teratogeniczność

Wnioski/Podsumowanie

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Informacje o możliwych

drogach narażenia

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Potencjalne skutki ostrego działania substancji lub mieszaniny na zdrowie

Droga oddechowa

:

Narażenie na stężenie w powietrzu powyżej wymaganych lub zalecanych

dopuszczalnych stężeń narażenia może powodować podrażnienie nosa, gardła i

płuc. Kontakt z produktami rozkładu może być niebezpieczny dla zdrowia. Poważne

działania niepożądane mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji.

Droga pokarmowa

:

Podrażniający usta, gardło, i żołądek.

Kontakt ze skórą

:

Działa drażniąco na skórę.

Kontakt z oczami

:

Działa drażniąco na oczy.

Objawy związane z charakterystyką fizyczną, chemiczną i toksykologiczną

Droga oddechowa

:

Do poważnych objawów można zaliczyć:

podrażnienie układu oddechowego

kaszel

Droga pokarmowa

:

Brak konkretych danych.

Kontakt ze skórą

:

Do poważnych objawów można zaliczyć:

podrażnienie

zaczerwienienie

Data wydania/Aktualizacja

(data)

:

10 sierpnia 2011

9/14

MEMBREX

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Kontakt z oczami

:

Do poważnych objawów można zaliczyć:

podrażnienie

łzawienie

zaczerwienienie

Opóźnione, bezpośrednie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia

Krótkotrwałe narażenie

Potencjalne skutki

bezpośrednie

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Potencjalne skutki

opóźnione

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Długotrwałe narażenie

Potencjalne skutki

bezpośrednie

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Potencjalne skutki

opóźnione

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Potencjalne chroniczne działanie na zdrowie

Wnioski/Podsumowanie

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Ogólne

:

Powtarzające się lub dłużej trwające wdychanie pyłu, może prowadzić do

chronicznego podrażnienia dróg oddechowych.

Rakotwórczość

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Działanie mutagenn

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Teratogeniczność

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Zaburzenia rozwojowe

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Zaburzenia rozrodczości

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Inne informacje

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksyczność

Nazwa produktu/składnika

Wynik

Gatunki

Narażenie

Węglan sodu (soda)

Toksyczność ostra EC50 199.82 do

298.9 mg/L Słodka woda

Rozwielitka - Neonate - 24

godzin

48 godzin

Toksyczność ostra LC50 300 mg/l

Ryba

96 godzin

Wodorotlenek sodu

Toksyczność ostra EC50 40 mg/L

Rozwielitka

48 godzin

Toksyczność ostra LC50 72 mg/L

Ryba

96 godzin

Wnioski/Podsumowanie

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

Wnioski/Podsumowanie

:

Środki powierzchniowo czynne zawarte w produkcie są biodegradowalne zgodnie z

wymaganiami rozporządzenia w sprawie detergentów 648/2004/WE.

12.3 Zdolność do bioakumulacji

Wnioski/Podsumowanie

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

12.4 Mobilność w glebie

Współczynnik podziału

gleba/woda (K

OC

)

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Mobilność

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

PBT

:

Nie dotyczy.

vPvB

:

Nie dotyczy.

Data wydania/Aktualizacja

(data)

:

10 sierpnia 2011

10/14

MEMBREX

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.6 Inne szkodliwe skutki

działania

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczących

konkretnych zastosowań, według scenariuszy narażenia, należy zapoznać się z wykazem zidentyfikowanych

zastosowań w sekcji 1.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Produkt

Metody usuwania

:

Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli

możliwe. Puste pojemniki lub ich wykładziny mogą zachowywać resztki produktu.

Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Znacznych ilości

odpadowego produktu nie należy odprowadzać do kolektora sanitarnego, ale należy

je poddać obróbce w odpowiedniej oczyszczalni. Należy utylizować nadmiar

produktów i produkty nie nadające się do recyklingu w licencjonowanym

przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. Utylizacja niniejszego produktu, roztworów lub

produktów

pochodnych powinna w każdym przypadku być zgodna z wymogami ochrony

środowiska i przepisami związymi z utylizacją odpadów, a także z wymogami władz

lokalnych. Należy unikać uwolnienia

rozlanego/rozsypanego materiału, jego spływania/rozprzestrzeniania do gleby lub

kontaktu z glebą, wodami powierzchniowymi i gruntowymi, drenami i kanalizacją.

Odpady niebezpieczne

:

Tak.

Europejski katalog Odpadów (EWC)

Kod odpadu

Oznaczenie odpadu/odpadów

20 01 29*

detergenty zawierające substancje niebezpieczne

Opakowanie

Metody usuwania

:

Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli

możliwe. Odpady opakowaniowe należy poddawać recyklingowi. Spalanie lub

składowanie w terenie należy rozważać jedynie wówczas gdy nie ma możliwości

recyklingu.

Specjalne środki

ostrożności

:

Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Należy zachować

ostrożność podczas operowania opróżnionymi pojemnikami, które nie zostały

wyczyszczone lub wypłukane od wewnątrz. Puste pojemniki lub ich wykładziny

mogą zachowywać resztki produktu. Należy unikać uwolnienia

rozlanego/rozsypanego materiału, jego spływania/rozprzestrzeniania do gleby lub

kontaktu z glebą, wodami powierzchniowymi i gruntowymi, drenami i kanalizacją.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

ADR/RID

ADN/ADNR

IMDG

IATA

14.1 Numer UN

(numer ONZ)

Brak przepisów.

Brak przepisów.

Not regulated.

Not regulated.

14.2 Prawidłowa

nazwa

przewozowa UN

14.3 Klasa(-y)

zagrożenia w

transporcie

14.4 Grupa

pakowania

Data wydania/Aktualizacja

(data)

:

10 sierpnia 2011

11/14

MEMBREX

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

14.5 Zagrożenia

dla środowiska

Nie.

Nie.

14.6 Szczególne

środki ostrożności

dla użytkowników

Brak.

Brak.

None.

None.

14.7 Transport luzem

zgodnie z załącznikiem II do

konwencji MARPOL 73/78 i

kodeksem IBC

:

Nie dotyczy.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny

Rozporządzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Załącznik XIV - Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń

Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

Ograniczenia dotyczące

produkcji, wprowadzania

do obrotu i stosowania

niektórych

niebezpiecznych

substancji, preparatów i

wyrobów

:

Nie dotyczy.

Inne przepisy UE

Deklaracja składników zgodnie z rozporządzeniem w sprawie detergentów 648/2004/WE:

≥15 - <30% fosforany

<5% anionowe związki powierzchniowo czynne, niejonowe związki

powierzchniowo czynne, mydło, fosfoniany, polikarboksylany

Zawiera wybielacz optyczny

Przepisy narodowe

Przepisy prawne uwzględnione w karcie charakterystyki (wszystkie z ewentualnymi późniejszymi zmianami):

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i

preparatów chemicznych (Dz. U. z 2003r. nr.171, poz.1666), z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych

i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 53, poz.439),

- Umowa europejska dotycząca międzynarodowego transportu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), (Dz. U. z

2002r. Nr 194, poz. 1629 oraz z 2003r. nr 207, poz. 213 i 214),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych

stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.(Dz. U. z 2002r. nr 217, poz. 1833 z

późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie PEiR (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania

substancji i mieszanin (…) GHS,

- Rozporządzenie WE nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów,

- Rozporządzenie WE nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie REACH.

Odpady:

Jeśli kod odpadu produktu podany w sekcji 13 nie zawiera znaku * to proponujemy kod odpadu opakowaniowego

150102 (opakowania z tworzyw sztucznych) lub 150101 (opakowania z papieru lub tektury) lub 150105 (opakowania

wielomateriałowe). Jeśli kod odpadu produktu w sekcji 13 zawiera znak * to proponujemy kod odpadu opakowaniowego

150110*.

Data wydania/Aktualizacja

(data)

:

10 sierpnia 2011

12/14

MEMBREX

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001r. nr 63 poz. 638) z

rozporządzeniami,

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o

opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2001r. nr 63 poz. 639) z rozporządzeniami.

15.2 Przepisy prawne

dotyczące

bezpieczeństwa, ochrony

zdrowia i środowiska

specyficzne dla

substancji lub mieszaniny

:

Produkt zawiera substancje, dla których ocena bezpieczeństwa chemicznego jest w

dalszym ciągu wymagana.

SEKCJA 16: Inne informacje

Wskazuje informacje, które zmieniły się od czasu poprzedniej wersji.

Skróty i akronimy

:

ATE = Szacunkowa toksyczność ostra

CLP = Rozporządzenie dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania

(Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)

SNEL = Pochodny poziom nie skutkujący

EUH statement = CLP = Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia

PNEC = Prognozowane Stężenie Bezskutkowe

RRN = Numer rejestracyjny REACH

Europa

Pełny tekst skróconych

zwrotów H

:

H302

Działa szkodliwie po połknięciu.

H312

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

H314

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia

oczu.

H315

Działa drażniąco na skórę.

H318

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H319

Działa drażniąco na oczy.

H400

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H413

Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla

organizmów wodnych.

Pełny tekst klasyfikacji

[CLP/GHS]

:

Nie dotyczy.

Pełny tekst skróconych

zwrotów R

:

R22- Działa szkodliwie po połknięciu.

R34- Powoduje oparzenia.

R35- Powoduje poważne oparzenia.

R41- Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

R36- Działa drażniąco na oczy.

R38- Działa drażniąco na skórę.

R36/38- Działa drażniąco na oczy i skórę.

R50- Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

R53- Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku

wodnym.

Pełny tekst klasyfikacji

[DSD/DPD]

:

C - Produkt żrący

Xn - Produkt szkodliwy

Xi - Produkt drażniący

N - Produkt niebezpieczny dla środowiska

Data wydruku

:

10 sierpnia 2011

Data wydania/ Aktualizacja

(data)

:

10 sierpnia 2011

Data poprzedniego wydania

:

Brak poprzedniego wydania

Wersja

:

Informacja dla czytelnika

Data wydania/Aktualizacja

(data)

:

10 sierpnia 2011

13/14

MEMBREX

SEKCJA 16: Inne informacje

Powyższe informacje uznaje się za prawidłowe w zakresie dotyczącym formuły zastosowanej do produkcji

wyrobu w kraju pochodzenia. Ponieważ dane, normy i przepisy ulegają zmianie, zaś warunki użytkowania

wyrobów i sposób postępowania z nimi pozostają poza naszą kontrolą, NIE UDZIELAMY ŻADNEJ GWARANCJI

ANI RĘKOJMI CO DO KOMPLETNOŚCI LUB NIEZMIENNEJ PRAWIDŁOWOŚCI TYCH INFORMACJI.

Data wydania/Aktualizacja

(data)

:

10 sierpnia 2011

14/14