Memantine Merz

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Memantine Merz
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Memantine Merz
  Unia Europejska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Grupa terapeutyczna:
 • Inne anty-demencji leki
 • Dziedzina terapeutyczna:
 • Choroba Alzheimera
 • Wskazania:
 • Leczenie pacjentów z umiarkowaną lub ciężką chorobą Alzheimera.
 • Podsumowanie produktu:
 • Revision: 5

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autoryzacji:
 • Upoważniony
 • Numer pozwolenia:
 • EMEA/H/C/002711
 • Data autoryzacji:
 • 22-11-2012
 • Kod EMEA:
 • EMEA/H/C/002711
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-01-2019

Sprawozdanie z oceny publicznego

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/002711

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Memantine Merz

chlorowodorek memantyny

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR)

dotyczącego leku Memantine Merz. Wyjaśnia, jak Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u

Ludzi (CHMP) ocenił lek w celu ustalenia opinii, na podstawie której przyznano pozwolenie na

dopuszczenie produktu Memantine Merz do obrotu, oraz zaleceń w sprawie warunków stosowania leku.

Co to jest lek Memantine Merz?

Lek Memantine Merz jest lekiem zawierającym substancję czynną chlorowodorek memantyny. Lek jest

dostępny w tabletkach (5 mg, 10 mg, 15 mg i 20 mg). Lek Memantine Merz jest również dostępny w

postaci roztworu doustnego, dostarczanego z pompką, która wydziela 5 mg chlorowodorku memantyny

przy każdej aktywacji.

Lek ten ma taki sam skład jak lek Axura, który jest już dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej

(UE). Firma wytwarzająca lek Axura wyraziła zgodę na wykorzystanie jej danych naukowych dla leku

Memantine Merz („zgoda po uprzednim poinformowaniu”).

W jakim celu stosuje się lek Memantine Merz?

Lek Memantine Merz stosuje się w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera, o nasileniu

umiarkowanym do ciężkiego. Choroba Alzheimera jest rodzajem otępienia (choroba mózgu), które

prowadzi stopniowo do zaburzeń pamięci, funkcji intelektualnych i zachowania.

Lek wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza.

Jak stosować lek Memantine Merz?

Leczenie powinien rozpoczynać i nadzorować lekarz mający doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu

choroby Alzheimera. Leczenie należy rozpoczynać jedynie wtedy, gdy pacjent ma opiekuna, który

będzie regularnie monitorował stosowanie leku Memantine Merz przez pacjenta.

Lek Memantine Merz należy podawać raz na dobę o tej samej porze dnia. W celu zapobieżenia

działaniom niepożądanym dawkę leku Memantine Merz zwiększa się stopniowo przez pierwsze trzy

tygodnie leczenia: w pierwszym tygodniu dawka wynosi 5 mg, w drugim – 10 mg, a w trzecim – 15

mg. Począwszy od czwartego tygodnia zalecana dawka podtrzymująca wynosi 20 mg raz na dobę. W

ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia leczenia należy ocenić tolerancję pacjenta na lek i dawkę, a następnie

należy regularnie oceniać korzyści z dalszego leczenia produktem Memantine Merz. Dawka może

wymagać zmniejszenia u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. W

przypadku stosowania roztworu, dawkę należy najpierw wypompować na łyżkę lub do szklanki wody.

Roztworu nie należy wlewać lub pompować bezpośrednio do ust. Więcej informacji znajduje się w

ulotce dla pacjenta.

Jak działa lek Memantine Merz?

Substancja czynna leku Memantine Merz, chlorowodorek memantyny, jest lekiem

przeciwotępieniowym. Przyczyna choroby Alzheimera jest nieznana, lecz uważa się, że utrata pamięci

w tej chorobie jest spowodowana zaburzeniem przekazywania sygnałów w mózgu.

Działanie memantyny polega na blokowaniu szczególnego typu receptorów zwanych NMDA, do których

zwykle przyłącza się neuroprzekaźnik o nazwie glutaminian. Neuroprzekaźniki to substancje chemiczne

występujące w układzie nerwowym, które umożliwiają komórkom nerwowym komunikowanie się

pomiędzy sobą. Zmiany sposobu przesyłania sygnałów glutaminianowych w mózgu są związane z

utratą pamięci obserwowaną w chorobie Alzheimera. Ponadto nadmierna stymulacja receptorów NMDA

może prowadzić do uszkodzenia lub śmierci komórek. Blokując receptory NMDA, memantyna poprawia

przekazywanie sygnałów w mózgu i łagodzi objawy choroby Alzheimera.

Jak badano lek Memantine Merz?

Lek Memantine Merz badano w trzech badaniach głównych z udziałem łącznie 1125 pacjentów z

chorobą Alzheimera, wśród których niektórzy w przeszłości otrzymywali przeciw tej chorobie inne leki.

W pierwszym badaniu uczestniczyło 252 pacjentów z chorobą o nasileniu umiarkowanie ciężkim do

ciężkiego, natomiast w pozostałych dwóch badaniach uczestniczyło łącznie 873 pacjentów z chorobą o

nasileniu łagodnym do umiarkowanego. Lek Memantine Merz porównywano z placebo w okresie 24 do

28 tygodni. Głównym kryterium oceny skuteczności była zmiana nasilenia objawów w trzech głównych

obszarach: czynnościowym (stopień niepełnosprawności), poznawczym (zdolność myślenia, uczenia się

i zapamiętywania) i globalnym (połączenie kilku obszarów, w tym funkcjonowania ogólnego, objawów

poznawczych, zachowania i zdolności do wykonywania codziennych czynności).

Lek Memantine Merz badano także w trzech dodatkowych badaniach z udziałem łącznie

1186 pacjentów z chorobą o nasileniu łagodnym do ciężkiego.

Jakie korzyści ze stosowania leku Memantine Merz zaobserwowano w

badaniach?

Lek Memantine Merz był skuteczniejszy niż placebo pod względem kontrolowania objawów choroby

Alzheimera. W badaniu dotyczącym choroby o nasileniu umiarkowanie ciężkim do ciężkiego, u

pacjentów przyjmujących lek Memantine Merz po 28 tygodniach występowało mniej objawów niż u

pacjentów przyjmujących placebo, co oceniano zarówno w skali globalnej, jak i czynnościowej. W

dwóch badaniach dotyczących choroby o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, u pacjentów

przyjmujących lek Memantine Merz po 24 tygodniach występowało mniej poważnych objawów, co

Memantine Merz

EMA/751730/2012

Strona 2/3

Memantine Merz

EMA/751730/2012

Strona 3/3

oceniano w skali globalnej oraz poznawczej. Jednak gdy wyniki te były rozpatrywane łącznie z

wynikami trzech badań dodatkowych, zauważono, że u pacjentów z chorobą w początkowym stadium

zaawansowania skuteczność leku Memantine Merz była mniejsza.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem leku Memantine Merz?

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Memantine Merz (obserwowane u od

1 do 10 pacjentów na 100) to: senność, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, nadciśnienie tętnicze

(wysokie ciśnienie krwi), duszności (trudności w oddychaniu), zaparcia, bóle głowy, podwyższone

wyniki badań czynności wątroby i nadwrażliwość na lek (alergia na lek). Pełny wykaz wszystkich

działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Memantine Merz znajduje się w ulotce dla

pacjenta.

Leku Memantine Merz nie wolno stosować u osób, u których występuje nadwrażliwość (alergia) na

chlorowodorek memantyny lub którykolwiek składnik produktu.

Na jakiej podstawie zatwierdzono lek Memantine Merz?

CHMP uznał, że korzyści płynące ze stosowania produktu Memantine Merz przewyższają ryzyko, i

zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Inne informacje dotyczące leku Memantine Merz

W dniu 22 listopada 2012 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie produktu

Memantine Merz do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej.

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące leku Memantine Merz znajduje się na stronie internetowej Agencji

pod adresem: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem Memantine Merz należy

zapoznać się z ulotką dla pacjenta (także częścią EPAR) bądź skontaktować się z lekarzem lub

farmaceutą.

Data ostatniej aktualizacji: listopad 2012 r.

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ANEKS I

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Memantine Merz 10 mg tabletki powlekane

2.

SKŁAD JAK

O

ŚCIOWY I IL

O

ŚCI

O

WY

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg memantyny chlorowodorku, ekwiwalent 8,31 mg

memantyny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.

P

O

STAĆ FARMACEUTYCZ

N

A

Tabletka powlekana.

Jasnożółte lub żółte tabletki powlekane, owalne, z rowkiem dzielącym oraz wytłoczeniem „1-0” po

jednej stronie i „M M” po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

4.

SZCZEGÓŁOWE

DA

N

E KLINICZ

N

E

4.1

Wskazania do stosowania

Leczenie pacjentów z chorobą Alzheimera o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu.

4.2

Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie powinien rozpocząć i nadzorować lekarz mający doświadczenie w diagnostyce i terapii

choroby Alzheimera.

Dawkowanie

Leczenie można rozpocząć tylko wówczas, gdy osoba sprawująca opiekę, zapewni stały nadzór nad

przyjmowaniem produktu leczniczego przez pacjenta. Rozpoznanie należy postawić zgodnie z

aktualnie obowiązującymi wytycznymi. Należy regularnie oceniać tolerowanie i dawkowanie

memantyny, szczególnie w ciągu pierwszych trzech miesięcy od rozpoczęcia leczenia. Następnie

należy regularnie oceniać działanie terapeutyczne memantyny oraz tolerancję leczenia, zgodnie z

aktualnie obowiązującymi wytycznymi. Leczenie podtrzymujące może być kontynuowane dopóki

utrzymuje się korzystne działanie terapeutyczne i pacjent dobrze toleruje leczenie memantyną.

Przerwanie leczenie należy rozważyć, gdy brak oznak działania terapeutycznego lub w przypadku złej

tolerancji leczenia.

Dorośli

Zwiększanie dawki

Maksymalna dawka dobowa wynosi 20 mg na dobę. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia działań

niepożądanych, w ciągu pierwszych trzech tygodni, dawkę należy zwiększać stopniowo, o 5 mg co

tydzień, do chwili osiągnięcia dawki podtrzymującej, zgodnie z następującym schematem:

1. tydzień (dzień 1-7):

Pacjent powinien zażywać pół tabletki powlekanej 10 mg (5 mg) na dobę, przez 7 dni.

2. tydzień (dzień 8-14):

Pacjent powinien zażywać jedną tabletkę powlekaną 10 mg (10 mg) na dobę, przez 7 dni.

3. tydzień (dzień 15-21):

Pacjent powinien zażywać jedną i pół tabletki powlekanej 10 mg (15 mg) na dobę, przez 7 dni.

Począwszy od 4. tygodnia:

Pacjent powinien zażywać dwie tabletki powlekane 10 mg (20 mg) na dobę.

Dawka podtrzymująca

Zalecana dawka podtrzymująca wynosi 20 mg na dobę.

Osoby w podeszłym wieku

Na podstawie badań klinicznych określono, że dla pacjentów w wieku powyżej 65 lat, zalecana dawka

dobowa wynosi 20 mg na dobę (dwie tabletki 10 mg raz na dobę), zgodnie z opisanym powyżej

schematem podawania leku.

Zaburzenie czynności nerek

U pacjentów z nieznacznie zaburzoną czynnością nerek (klirens kreatyniny 50 – 80 ml/min)

modyfikacja dawki nie jest wymagana. W przypadku pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem

czynności nerek (klirens kreatyniny 30 – 49 ml/min) dobowa dawka powinna wynosić 10 mg. Jeśli

leczenie jest dobrze tolerowane przynajmniej przez 7 dni, to dawka może być zwiększona do 20 mg na

dobę zgodnie ze standardowym schematem. U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek

(klirens kreatyniny 5 – 29 ml/min) dawka dobowa powinna wynosić 10 mg.

Zaburzenie czynności wątroby

U pacjentów z nieznacznym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby (stopień A i B w

skali Child-Pugh) nie ma potrzeby modyfikacji dawki. Nie ma dostępnych danych na temat

stosowania memantyny u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby. Nie zaleca się

podawania produktu Memantine Merz u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby.

Dzieci i młodzież

Produkt Memantine Merz nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 18 lat ze względu na brak

danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Sposób podawania

Produkt Memantine Merz należy podawać raz na dobę, powinien być przyjmowany o tej samej porze

każdego dnia. Tabletki powlekane mogą być przyjmowane z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

4.3.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w

punkcie 6.1.

4.4

Spe

cjalne ostrze

ż

enia i

ś

ro

dki

ostro

ż

no

ś

ci

do

t

y

cz

ą

ce stoso

w

ania

Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów z padaczką, z drgawkami w wywiadzie lub u

pacjentów z czynnikami predysponującymi do padaczki.

Należy unikać równoczesnego stosowania antagonistów kwasu N-metylo-D-asparaginowego

(NMDA), takich jak amantadyna, ketamina czy dekstrometorfan, ponieważ środki te wywierają

wpływ na ten sam układ receptorowy co memantyna. Równoczesne podawanie tych środków może

prowadzić do zwiększenia częstości występowania oraz nasilenia działań niepożądanych (głównie

związanych z ośrodkowym układem nerwowym [OUN]) (patrz również punkt 4.5).

Należy uważnie monitorować stan pacjentów, u których występują czynniki, mogące prowadzić do

zwiększenia pH moczu (patrz punkt 5.2 „Eliminacja”). Do czynników tych należą: drastyczne zmiany

diety, np. diety mięsnej na wegetariańską lub przyjmowanie dużych dawek preparatów alkalizujących

treść żołądkową. Przyczyną zwiększenia pH moczu może być również kwasica kanalikowo-nerkowa

oraz ciężkie infekcje dróg moczowych wywołane przez bakterie z rodzaju Proteus.

Ponieważ z większości badań klinicznych wykluczono pacjentów ze świeżo przebytym zawałem

mięśnia sercowego, z niewyrównaną zastoinową niewydolnością krążenia (NYHA III-IV) lub

niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, dostępna jest jedynie ograniczona ilość danych

dotycząca podawania memantyny tym pacjentom. Z tego względu pacjentów z tymi schorzeniami

należy podczas leczenia poddać wnikliwej obserwacji.

4.5

Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Ze względu na efekty farmakologiczne oraz mechanizm działania memantyny, mogą wystąpić

następujące interakcje:

Mechanizm działania wskazuje, że efekty L-dopy, agonistów receptorów dopaminergicznych

oraz środków antycholinergicznych mogą być zwiększone przez równoczesne podawanie

antagonistów NMDA, takich jak memantyna. Działanie barbituranów i neuroleptyków może

ulec osłabieniu. Podawanie memantyny może modyfikować działanie stosowanych

równocześnie leków zmniejszających napięcie mięśni szkieletowych, dantrolenu i baklofenu –

konieczne może być dostosowanie ich dawki.

Nie należy stosować równocześnie memantyny i amantadyny, gdyż wiąże się to z ryzykiem

wystąpienia psychozy farmakotoksycznej. Obydwa produkty, o podobnej budowie chemicznej,

są antagonistami NMDA. To samo może dotyczyć ketaminy i dekstrometorfanu (patrz również

punkt 4.4). Opublikowano jeden opis przypadku dotyczący potencjalnego ryzyka związanego z

równoczesnym stosowaniem memantyny i fenytoiny.

Inne substancje czynne takie jak cymetydyna, ranitydyna, prokainamid, chinidyna, chinina oraz

nikotyna, w przypadku których w procesie wydalania bierze udział ten sam nerkowy układ

transportu kationów, co w przypadku amantadyny, mogą także oddziaływać z memantyną, co

może prowadzić do zwiększenia stężenia tych leków w osoczu.

Może wystąpić zmniejszenie stężenia hydrochlorotiazydu (HCT) w surowicy, w przypadku, gdy

memantyna stosowana jest jednocześnie z HCT lub jakimikolwiek preparatami zawierającymi

HCT.

Po wprowadzeniu leku do obrotu odnotowano pojedyncze przypadki zwiększenia wartości

międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (international normalized ratio – INR) u

pacjentów leczonych równocześnie warfaryną. Mimo iż nie ustalono związku przyczynowego

wskazane jest ścisłe monitorowanie czasu protrombinowego lub wartości INR u pacjentów

leczonych równocześnie doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi.

W badaniach farmakokinetycznych (PK) z pojedynczą dawką, u młodych zdrowych osób nie

obserwowano istotnych interakcji pomiędzy substancjami czynnymi – memantyną a

gliburydem/metforminą lub donepezylem.

W badaniu klinicznym u młodych zdrowych ochotników nie obserwowano istotnego wpływu

memantyny na farmakokinetykę galantaminy.

Memantyna in vitro nie hamuje aktywności enzymów cytochromu P 450 (CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6,

2E1, 3A), monooksygenazy zawierającej flawinę, ani hydrolazy epoksydowej lub sulfationowej.

4.6

Wpływ

na

o

dnoś

ć

,

c

iążę

i laktacj

ę

Ciąża

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania memantyny w czasie ciąży. Wyniki badań

przeprowadzonych na zwierzętach wskazują na istnienie potencjalnego ryzyka zahamowania

wewnątrzmacicznego wzrostu płodu, przy poziomach ekspozycji identycznych lub minimalnie

wyższych od poziomów ekspozycji u ludzi (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest

znane. Memantyny nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy memantyna przenika do mleka matki. Jednak jest to możliwe ze względu na

lipofilne właściwości leku. Kobiety przyjmujące memantynę nie powinny karmić piersią.

Płodność

Nie stwierdzono niekorzystnego wpływu memantyny na płodność samców ani samic w badaniach

nieklinicznych.

4.7

Wpływ

na z

do

lno

ś

ć pro

w

a

dz

enia pojaz

dów

i obs

ługiw

an

ia maszyn

Choroba Alzheimera o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim zazwyczaj powoduje upośledzenie

zdolności prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn. Produkt Memantine Merz wywiera

nieznaczny lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i

obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, w związku z czym pacjentów leczonych w

warunkach ambulatoryjnych należy poinformować o konieczności zachowania szczególnych środków

ostrożności.

4.8

D

zia

ła

nia niepo

żąda

ne

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

W badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z otępieniem o nasileniu łagodnym do

umiarkowanego, leczonych produktem Memantine Merz (1784 pacjentów) lub przyjmujących placebo

(1595 pacjentów) ogólny wskaźnik częstości występowania reakcji niepożądanych nie różnił się

znacząco w grupie przyjmującej produkt Memantine Merz w porównaniu do grupy przyjmującej

placebo; reakcje niepożądane miały zwykle nasilenie łagodne do umiarkowanego. Najczęstszymi

reakcjami niepożądanymi, które z większą częstością występowały w grupie leczonej produktem

Memantine Merz w porównaniu z grupą otrzymującą placebo były: zawroty głowy (odpowiednio

6,3% versus 5,6%), ból głowy (5,2% versus 3,9%), zaparcia (4,6% versus 2,6%), senność (3,4%

versus 2,2%) i nadciśnienie tętnicze (4,1% versus 2,8%).

Następujące reakcje niepożądane, wymienione w poniższej Tabeli, zostały zebrane podczas badań

klinicznych produktu Memantine Merz oraz od momentu wprowadzenia do obrotu. W obrębie każdej

grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze

zmniejszającym się nasileniem.

Tabelaryczny wykaz działań niepożądanych

Reakcje niepożądane uszeregowano według klasyfikacji układów narządowych, używając

następującej konwencji: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do

<1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być

określona na podstawie dostępnych danych).

KLASYFIKACJA UKŁADÓW I

NARZĄDÓW

CZĘSTOŚĆ

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często

Zakażenia grzybicze

Zaburzenia układu odpornościowego

Często

Nadwrażliwość na lek

Zaburzenia psychiczne

Często

Senność

Niezbyt często

Splątanie

Niezbyt często

Omamy

Nieznane

Reakcje psychotyczne

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Zawroty głowy

Często

Zaburzenia równowagi

Niezbyt często

Nieprawidłowy chód

Bardzo rzadko

Napady padaczkowe

Zaburzenia serca

Niezbyt często

Niewydolność serca

Zaburzenia naczyniowe

Często

Nadciśnienie tętnicze

Niezbyt często

Zakrzepica żylna/zatorowość

Zaburzenia układu oddechowego,

klatki piersiowej i śródpiersia

Często

Duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Zaparcia

Niezbyt często

Wymioty

Nieznane

Zapalenie trzustki²

Zaburzenia wątroby i dróg

żółciowych

Często

Zwiększona aktywność enzymów

wątrobowych

Nieznane

Zapalenie wątroby

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu

podania

Często

Bóle głowy

Niezbyt często

Zmęcznie

Omamy obserwowano głównie u pacjentów z ciężkim nasileniem choroby Alzheimera.

Pojedyncze przypadki odnotowane po wprowadzeniu leku do obrotu.

Choroba Alzheimera wiąże się z depresją, myślami samobójczymi i samobójstwami. Po

wprowadzeniu leku do obrotu, u pacjentów leczonych produktem Memantine Merz, raportowano takie

przypadki.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania

wymienionego w załączniku V.

4.9

Przedawkowanie

Z przeprowadzonych badań klinicznych oraz postmarketingowych dostępne są jedynie ograniczone

dane dotyczące przedawkowania.

Objawy

Relatywnie duże przedawkowanie (odpowiednio 200 mg i 105 mg na dobę w ciągu 3 dni) zostało

powiązane z wystąpieniem jedynie zmęczenia, osłabienia i (lub) biegunki lub też objawy nie

wystąpiły. W przypadkach przedawkowania poniżej 140 mg lub gdy dawka była nieznana, u

pacjentów obserwowano objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (splątanie, senność,

zawroty głowy, pobudzenie, agresja, omamy oraz zaburzony chód) i (lub) żołądkowo-jelitowe

(wymioty i biegunka).

W przypadku największego przedawkowania, pacjent przeżył zażycie doustne 2000 mg memantyny i

wykazywał objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (śpiączka przez 10 dni, a później

podwójne widzenie i pobudzenie). U pacjenta zastosowano leczenie objawowe oraz plazmaferezę.

Pacjent powrócił do zdrowia bez trwałych następstw.

W innym przypadku dużego przedawkowania, pacjent także przeżył i wyzdrowiał. Pacjent przyjął

doustnie 400 mg memantyny. Wykazywał objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego takie

jak: niepokój, psychoza, omamy wzrokowe, stan przeddrgawkowy, senność, stupor i utrata

świadomości.

Leczenie

W przypadku przedawkowania leczenie powinno być objawowe. Nie jest dostępne specyficzne

antidotum w przypadku zatrucia lub przedawkowania. Standardowe kliniczne procedury dotyczące

usunięcia substancji czynnej np.: płukanie żołądka, podanie węgla leczniczego (przerwanie

potencjalnego ponownego krążenia jelitowo-wątrobowego), zakwaszenie moczu, wymuszona diureza,

powinny być odpowiednio zastosowane.

W przypadku objawów przedmiotowych i podmiotowych ogólnej nadpobudliwości ośrodkowego

układu nerwowego (OUN), powinno się rozważyć ostrożne leczenie objawowe.

5.

WŁAŚCIW

O

ŚCI FAR

M

AK

O

L

O

GICZ

N

E

5.1

Właś

c

iw

o

ś

ci farmako

dy

namiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciw otępieniu, kod ATC: N06DX01.

Istnieje coraz więcej dowodów na to, że zaburzenia neuroprzekaźnictwa glutaminergicznego,

zwłaszcza w receptorach NMDA (kwasu N-metylo-D-asparaginowego), przyczyniają się zarówno do

występowania objawów, jak i do postępu choroby w otępieniu neurodegeneracyjnym.

Memantyna jest zależnym od potencjału, o średnim powinowactwie, niekompetytywnym antagonistą

receptora NMDA. Modyfikuje efekty patologicznie zwiększonych stężeń glutaminianu, które mogą

prowadzić do zaburzenia czynności neuronów.

Badania kliniczne

Kluczowe badanie z zastosowaniem memantyny w monoterapii w grupie pacjentów z chorobą

Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (całkowita punktacja w skali Krótkiej Oceny

Stanu Psychicznego (Mini-Mental State Examination – MMSE) na początku badania wynosiła 3 - 14

punktów) obejmowało 252 pacjentów ambulatoryjnych. Badanie wykazało korzystny efekt leczenia

memantyną w porównaniu do placebo w ciągu 6 miesięcy (analiza obserwowanych przypadków dla

oceny funkcjonowania w oparciu o wywiad z pacjentem i opiekunem (clinician´s interview based

impression of change – CIBIC-plus): p=0,025; oceny wykonywania czynności życiowych w chorobie

Alzheimera (Alzheimer´s disease cooperative study – activities of daily living – ADCS-ADLsev ):

p=0,003; oceny zaburzeń funkcji poznawczych (severe impairment battery – SIB): p=0,002).

Kluczowe badanie z zastosowaniem memantyny w monoterapii w leczeniu pacjentów z chorobą

Alzheimera o nasileniu łagodnym

do umiarkowanego (całkowita punktacja w skali MMSE na

początku badania wynosiła od 10 do 22 punktów) obejmowało 403 pacjentów. U pacjentów leczonych

memantyną zaobserwowano statystycznie znamienny lepszy efekt terapeutyczny niż u pacjentów

przyjmujących placebo w pierwszorzędowym punkcie końcowym: podskala oceny zaburzeń funkcji

poznawczych w chorobie Alzheimera (Alzheimer’s Disease Assessment Scale – ADAS-cog)

(p=0,003) i CIBIC-plus (p=0,004) w 24 tygodniu na podstawie danych z ostatniej dokonanej

obserwacji (Last Observation Carried Forward – LOCF). W innym monoterapeutycznym badaniu

dotyczącym leczenia choroby Alzheimera o nasileniu łagodnym do umiarkowanego (całkowita

punktacja w skali MMSE na początku badania wynosiła od 11-23 punktów) zrandomizowano

470 pacjentów. W prospektywnie definiowanej początkowej analizie, statystycznie istotne znaczenie

nie zostało osiągnięte w pierwszorzędowym punkcie końcowym skuteczności, w 24 tygodniu.

Metaanaliza wyników leczenia pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do

ciężkiego (całkowita punktacja w skali MMSE na początku badania < 20 punktów) pochodzących z

sześciu 6-miesięcznych, kontrolowanych placebo badań III fazy (badania z memantyną w monoterapii

jak również w politerapii ze stałą dawką inhibitora acetylocholinesterazy) wykazała statystycznie

znamienny lepszy efekt terapeutyczny memantyny w domenach funkcji poznawczych, ogólnej oceny

klinicznej oraz codziennego funkcjonowania. Wyniki analizy pacjentów, u których wystąpiło

pogorszenie we wszystkich trzech domenach, wykazały statystycznie istotny lepszy efekt

terapeutyczny memantyny w zakresie zapobiegania pogorszeniu; u dwukrotnie większej liczby

pacjentów przyjmujących placebo w porównaniu z pacjentami przyjmującymi memantynę nastąpiło

pogorszenie we wszystkich trzech domenach (21% versus 11%, p<0,0001).

5.2

a

ściwości

farmakokinet

y

czne

Wchłanianie

Bezwzględna biodostępność memantyny wynosi około 100%. t

występuje między 3 a 8 godziną od

przyjęcia leku. Nie ma danych, które wskazywałyby na to, iż pokarm ma wpływ na wchłanianie

memantyny.

Dystrybucja

Podawanie memantyny w dawkach dobowych 20 mg prowadzi do osiągnięcia stanu równowagi stężeń

w osoczu w przedziale od 70 ng/ml do 150 ng/ml (0,5-1 μmol), przy dużej zmienności osobniczej. W

przypadku podawania memantyny w dawkach dobowych od 5 mg do 30 mg, obliczona średnia

wartość współczynnika rozdziału płyn mózgowo-rdzeniowy / osocze wyniosła 0,52. Objętość

dystrybucji wynosi około 10 l/kg. Memantyna wiąże się z białkami osocza w około 45%.

Metabolizm

U człowieka około 80% memantyny występuje w krążeniu w postaci nie zmienionej. Głównymi

metabolitami u człowieka są N-3,5-dimetylogludantan, mieszanina izomerów

4- i 6-hydroksymemantyny i 1-nitrozo-3,5-dimetyloadamantan. Metabolity te nie wykazują działania

antagonistycznego w stosunku do NMDA. W badaniach in vitro nie stwierdzono udziału układu

enzymatycznego cytochromu P 450 w przemianach metabolicznych.

W badaniu z użyciem podawanej doustnie, znakowanej

C memantyny, odzyskano średnio 84%

podanej dawki w ciągu 20 dni, z czego ponad 99% wydalone zostało przez nerki.

Eliminacja

Eliminacja memantyny jest procesem jednowykładniczym, a końcowy t

wynosi od 60 do

100 godzin. U ochotników z prawidłową czynnością nerek, całkowity klirens memantyny

) wynosi 170 ml/min/1,73 m

. Klirens nerkowy jest po części efektem wydalania kanalikowego.

W nerkach zachodzi również proces wchłaniania zwrotnego z kanalików, prawdopodobnie przy

udziale białek uczestniczących w transporcie kationów. W przypadku alkalizacji moczu szybkość

wydalania memantyny przez nerki może ulec 7-9-krotnemu zwolnieniu (patrz punkt 4.4). Do

alkalizacji moczu może dojść w następstwie drastycznych zmian diety, np. zmiany diety mięsnej na

wegetariańską lub przyjmowania dużych ilości leków alkalizujących treść żołądkową.

Liniowość

Badania u ochotników wykazały liniową farmakokinetykę memantyny w zakresie dawek od 10 mg do

40 mg.

Zależności farmakokinetyczne/farmakodynamiczne

W przypadku podawania memantyny w dawce dobowej wynoszącej 20 mg, stężenie leku w płynie

mózgowo-rdzeniowym osiąga wartość k

= stała hamowania), która w korze płatów czołowych

ludzkiego mózgu ma dla memantyny wartość 0,5

mol.

5.3

Pr

ze

dklinic

zne

da

ne o bezpiecze

ńs

t

w

ie

W krótkotrwałych badaniach na szczurach wykazano, że memantyna – podobnie jak inni antagoniści

NMDA – powodowała wystąpienie w obrębie neuronów wakuolizacji oraz martwicy (uszkodzenie

typu Olney’a) wyłącznie po podaniu dawek, prowadzących do wystąpienia bardzo dużych

maksymalnych stężeń w surowicy. Ataksja oraz inne objawy przedkliniczne poprzedzały rozwój

zmian o typie wakuolizacji i martwicy. Ponieważ efektów tych nie obserwowano w

długoterminowych badaniach prowadzonych zarówno na gryzoniach, jak i innych zwierzętach (nie

gryzoniach), kliniczne znaczenie tych spostrzeżeń pozostaje niejasne.

W badaniach toksyczności po wielokrotnym podawaniu leku psom i gryzoniom, obserwowano

nieregularne występowanie zmian w obrębie narządu wzroku, zmian tych nie stwierdzono u małp.

Specjalne badania okulistyczne, prowadzone w ramach badań klinicznych memantyny, nie ujawniły

jakichkolwiek zmian w obrębie narządu wzroku.

W badaniach na gryzoniach zaobserwowano odkładanie się fosfolipidów w komórkach makrofagów

w płucach, związane z gromadzeniem memantyny w lizosomach. Efekt ten znany jest także

w przypadku innych substancji czynnych o właściwościach amfifilnych kationów. Istnieje potencjalny

związek pomiędzy tą kumulacją a wakuolizacją obserwowaną w płucach. Efekt ten obserwowano

jedynie w przypadku podawania gryzoniom bardzo dużych dawek leku. Kliniczne znaczenie

powyższych obserwacji pozostaje nieznane.

W standardowych badaniach nie stwierdzono genotoksyczności memantyny. Badania obejmujące całe

życie myszy i szczurów nie wykazały rakotwórczego działania memantyny. Nie stwierdzono działania

teratogennego memantyny u szczurów i królików, nawet w przypadku podawania dawek toksycznych

dla matek, nie odnotowano też niekorzystnych efektów memantyny na płodność.

U szczurów zaobserwowano zahamowanie wzrostu płodów przy poziomach ekspozycji, które były

identyczne lub nieznacznie wyższe od poziomów ekspozycji u ludzi.

6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki

mikrokrystaliczna celuloza

kroskarmeloza sodowa

krzemu dwutlenek koloidalny bezwodny

magnezu stearynian

Otoczka tabletki

hypromeloza

makrogol 400

tytanu dwutlenek (E 171)

żelaza tlenek żółty (E 172)

6.2

Niez

g

o

dnoś

ci

farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3

Okres

waż

no

ści

4 lata.

6.4

Spe

cjalne

ś

ro

dki

ostro

ż

no

ś

ci prz

y

przec

howyw

aniu

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5

R

o

dz

aj i za

w

arto

ś

ć opako

w

ania

Opakowania blistrowe zawierające 7, 10, 14 lub 20 tabletek w blistrze (Al/PP). Opakowania zawierają

14, 28, 30, 42, 50, 56, 98, 100, 112 tabletek. Opakowania zbiorcze zawierają 840 (20 x 42), 980 (10 x

98) lub 1000 (20 x 50) tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6

Sz

cze

lne

ś

ro

dki

ostro

ż

no

ś

ci

do

t

y

cz

ą

ce us

uw

ania

Brak szczególnych wymagań.

7.

P

O

DMI

O

T

O

DP

O

WIEDZIALNY P

O

SIADAJĄCY P

O

ZW

O

LENIE

NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Niemcy

8.

NUMER(-Y)

P

O

ZW

O

LENIA(Ń)

NA DOPUSZCZENIE

DO

O

BROTU

EU/1/12/799/001

EU/1/12/799/002

EU/1/12/799/003

EU/1/12/799/004

EU/1/12/799/005

EU/1/12/799/006

EU/1/12/799/007

EU/1/12/799/008

EU/1/12/799/009

EU/1/12/799/010

EU/1/12/799/011

EU/1/12/799/012

9.

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/

DATA PRZEDŁUŻE

N

IA P

O

ZW

O

LENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

22 listopad

2012

Data aktualnego przedłużenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: {DD miesiąc RRRR}

10.

DATA ZATWIERDZE

N

IA LUB

CZĘŚCI

O

WEJ

Z

M

IANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

MM/RRRR

Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są dostępne na stronie internetowej Europejskiej

Agencji Leków http://www.ema.europa.eu.

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Memantine Merz 5 mg/dawkę roztwór doustny

2.

SKŁAD JAK

O

ŚCIOWY I IL

O

ŚCI

O

WY

1 g roztworu zawiera 10 mg memantyny chlorowodorku, ekwiwalent 8,31 mg memantyny.

Każda aktywacja pompki dozującej (jedno naciśnięcie pompki, jedna dawka) dostarcza 0,5 ml

roztworu zawierającego 5 mg memantyny chlorowodorku, ekwiwalent 4,16 mg memantyny.

Substancje pomocnicze: Jeden mililitr roztworu zawiera 100 mg sorbitolu (E420) i 0,5 mg potasu,

patrz punkt 4.4.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.

P

O

STAĆ FARMACEUTYCZ

N

A

Roztwór doustny.

Roztwór przezroczysty, bezbarwny lub żółtawy.

4.

SZCZEGÓŁOWE

DA

N

E KLINICZ

N

E

4.1

Wskazania do stosowania

Leczenie pacjentów z chorobą Alzheimera o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu.

4.2

Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie powinien rozpocząć i nadzorować lekarz mający doświadczenie w diagnostyce i terapii

choroby Alzheimera.

Dawkowanie

Leczenie można rozpocząć tylko wówczas, gdy osoba sprawująca opiekę zapewni stały nadzór nad

przyjmowaniem produktu leczniczego przez pacjenta. Rozpoznanie należy postawić zgodnie z

aktualnie obowiązującymi wytycznymi. . Należy regularnie oceniać tolerowanie i dawkowanie

memantyny, szczególnie w ciągu pierwszych trzech miesięcy od rozpoczęcia leczenia. Następnie

należy regularnie oceniać działanie terapeutyczne memantyny oraz tolerancję leczenia, zgodnie z

aktualnie obowiązującymi wytycznymi. Leczenie podtrzymujące może być kontynuowane dopóki

utrzymuje się korzystne działanie terapeutyczne i pacjent dobrze toleruje leczenie memantyną.

Przerwanie leczenie należy rozważyć, gdy brak oznak działania terapeutycznego lub w przypadku złej

tolerancji leczenia.

Dorośli

Zwiększanie dawki:

Maksymalna dawka dobowa wynosi 20 mg. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia działań

niepożądanych, w ciągu pierwszych trzech tygodni dawkę należy zwiększać stopniowo, o 5 mg co

tydzień, do chwili osiągnięcia dawki podtrzymującej, zgodnie z następującym schematem:

1. tydzień (dzień 1-7):

Pacjent powinien przyjmować 0,5 ml roztworu (5 mg) raz na dobę, co odpowiada jednokrotnemu

naciśnięciu pompki dozującej, przez 7 dni.

2. tydzień (dzień 8-14):

Pacjent powinien przyjmować 1 ml roztworu (10 mg) raz na dobę, co odpowiada dwukrotnemu

naciśnięciu pompki dozującej, przez 7 dni.

3. tydzień (dzień 15-21):

Pacjent powinien przyjmować 1,5 ml roztworu (15 mg) raz na dobę, co odpowiada trzykrotnemu

naciśnięciu pompki dozującej, przez 7 dni.

Począwszy od 4. tygodnia:

Pacjent powinien przyjmować 2 ml roztworu (20 mg) raz na dobę, co odpowiada czterokrotnemu

naciśnięciu pompki dozującej.

Dawka podtrzymująca:

Zalecana dawka podtrzymująca wynosi 20 mg (2 ml roztworu, co odpowiada czterokrotnemu

naciśnięciu pompki dozującej) na dobę.

Osoby w podeszłym wiek

Na podstawie badań klinicznych określono, że dla pacjentów w wieku powyżej 65 lat zalecana dawka

dobowa wynosi 20 mg (2 ml roztworu, co odpowiada czterokrotnemu naciśnięciu pompki), zgodnie z

opisanym powyżej schematem podawania leku.

Zaburzenie czynności nerek

U pacjentów z nieznacznie zaburzoną czynnością nerek (klirens kreatyniny 50-80 ml/min)

modyfikacja dawki nie jest wymagana. W przypadku pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem

czynności nerek (klirens kreatyniny 30-49 ml/min) dawka dobowa powinna wynosić 10 mg (1 ml

roztworu, co odpowiada dwukrotnemu naciśnięciu pompki dozującej). Jeśli leczenie jest dobrze

tolerowane przynajmniej przez 7 dni, to dawka może być zwiększona do 20 mg na dobę, zgodnie ze

standardowym schematem zwiększania dawki. U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek

(klirens kreatyniny 5-29 ml/min) dawka dobowa powinna wynosić 10 mg (1 ml roztworu, co

odpowiada dwukrotnemu naciśnięciu pompki dozującej).

Zaburzenie czynności wątroby

U pacjentów z nieznacznym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby (stopień A i B w

skali Child-Pugh) nie ma potrzeby modyfikacji dawki. Nie ma dostępnych danych na temat

stosowania memantyny u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby. Nie zaleca się

podawania produktu Memantine Merz u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby.

Dzieci i młodzież

Produkt Memantine Merz nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 18 lat ze względu na brak

danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Sposób podawania

Produkt Memantine Merz należy podawać raz na dobę, powinien być przyjmowany o tej samej porze

każdego dnia. Tabletki powlekane mogą być przyjmowane z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Roztworu nie wolno wlewać ani pompować do ust bezpośrednio z butelki czy pompki dozującej.

Roztwór powinien być dozowany na łyżkę lub do szklanki z wodą. Dokładna instrukcja

przygotowania i posługiwania się produktem, patrz punkt 6.6.

4.3

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w

punkcie 6.1.

4.4

Spe

cjalne ostrze

ż

enia i

ś

ro

dki

ostro

ż

no

ś

ci

do

t

y

cz

ą

ce stoso

w

ania

Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów z padaczką, z drgawkami w wywiadzie lub u

pacjentów z czynnikami predysponującymi do padaczki.

Należy unikać równoczesnego stosowania innych antagonistów kwasu N-metylo-D-asparaginowego

(NMDA), takich jak amantadyna, ketamina czy dekstrometorfan, ponieważ środki te wywierają

wpływ na ten sam układ receptorowy co memantyna. Równoczesne podawanie tych środków może

prowadzić do zwiększenia częstości występowania oraz nasilenia działań niepożądanych (głównie

związanych z ośrodkowym układem nerwowym [OUN]) (patrz również punkt 4.5).

Należy uważnie monitorować stan pacjentów, u których występują czynniki mogące prowadzić do

zwiększenia pH moczu (patrz punkt 5.2 „Eliminacja”). Do czynników tych należą drastyczne zmiany

diety (np. diety mięsnej na wegetariańską) lub przyjmowanie dużych dawek produktów alkalizujących

treść żołądkową. Przyczyną zwiększenia pH moczu może być również kwasica kanalikowo-nerkowa

oraz ciężkie infekcje dróg moczowych wywołane przez bakterie z rodzaju Proteus.

Ponieważ z większości badań klinicznych wykluczono pacjentów ze świeżo przebytym zawałem

mięśnia sercowego, z niewyrównaną zastoinową niewydolnością krążenia (NYHA III-IV) lub

niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, dostępna jest jedynie ograniczona ilość danych

dotycząca podawania memantyny tym pacjentom. Z tego względu pacjentów z tymi schorzeniami

należy podczas leczenia poddać wnikliwej obserwacji.

Substancje pomocnicze: Roztwór doustny zawiera sorbitol. Pacjenci z rzadkimi wrodzonymi

zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinni stosować tego produktu.

4.5

Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Ze względu na efekty farmakologiczne oraz mechanizm działania memantyny, mogą wystąpić

następujące interakcje:

Mechanizm działania wskazuje, że efekty L-dopy, agonistów receptorów dopaminergicznych

oraz środków antycholinergicznych mogą być zwiększone przez równoczesne podawanie

antagonistów NMDA, takich jak memantyna. Działanie barbituranów i neuroleptyków może

ulec osłabieniu. Podawanie memantyny może modyfikować działanie stosowanych

równocześnie leków zmniejszających napięcie mięśni szkieletowych, dantrolenu i baklofenu -

konieczne może być dostosowanie ich dawki.

Nie należy stosować równocześnie memantyny i amantadyny, gdyż wiąże się to z ryzykiem

wystąpienia psychozy farmakotoksycznej. Obydwa produkty, o podobnej budowie chemicznej,

są antagonistami NMDA. To samo może dotyczyć ketaminy i dekstrometorfanu (patrz również

punkt 4.4). Opublikowano jeden opis przypadku dotyczący potencjalnego ryzyka związanego z

równoczesnym stosowaniem memantyny i fenytoiny.

Inne substancje czynne takie jak cymetydyna, ranitydyna, prokainamid, chinidyna, chinina oraz

nikotyna, w przypadku których w procesie wydalania bierze udział ten sam nerkowy układ

transportu kationów, co w przypadku amantadyny, mogą także oddziaływać z memantyną, co

może prowadzić do zwiększenia stężenia tych leków w osoczu.

Może wystąpić zmniejszenie stężenia hydrochlorotiazydu (HCT) w surowicy, w przypadku, gdy

memantyna stosowana jest jednocześnie z HCT lub jakimikolwiek preparatami zawierającymi

HCT.

Po wprowadzeniu leku do obrotu odnotowano pojedyncze przypadki zwiększenia wartości

międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (international normalized ratio – INR) u

pacjentów leczonych równocześnie warfaryną. Mimo, iż nie ustalono związku przyczynowego

wskazane jest ścisłe monitorowanie czasu protrombinowego lub wartości INR u pacjentów

leczonych równocześnie doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi.

W badaniach farmakokinetycznych (PK) z pojedynczą dawką, u młodych, zdrowych osób nie

obserwowano istotnych interakcji pomiędzy substancjami czynnymi – memantyną a

gliburydem/metforminą lub donepezylem.

W badaniu klinicznym u młodych, zdrowych osób nie obserwowano istotnego wpływu memantyny na

farmakokinetykę galantaminy.

Memantyna in vitro nie hamuje aktywności enzymów cytochromu P 450 (CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6,

2E1, 3A), monooksygenazy zawierającej flawinę, ani hydrolazy epoksydowej lub sulfationowej.

4.6

Wpływ

na

o

dnoś

ć

,

c

iążę

i laktacj

ę

Ciąża

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania memantyny w czasie ciąży. Wyniki badań

przeprowadzonych na zwierzętach wskazują na istnienie potencjalnego ryzyka zahamowania

wewnątrzmacicznego wzrostu płodu, przy poziomach ekspozycji identycznych lub minimalnie

wyższych od poziomów ekspozycji u ludzi (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest

znane. Memantyny nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy memantyna przenika do mleka matki. Jednak jest to możliwe ze względu na

lipofilne właściwości leku. Kobiety przyjmujące memantynę nie powinny karmić piersią.

Płodność

Nie stwierdzono niekorzystnego wpływu memantyny na płodność samców ani samic w badaniach

nieklinicznych.

4.7.

Wpływ

na z

do

lno

ś

ć pro

w

a

dz

enia pojaz

dów

i obs

ługiw

ania masz

y

n

Choroba Alzheimera o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim zazwyczaj powoduje upośledzenie

zdolności prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn. Produkt Memantine Merz wywiera

nieznaczny lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i

obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, w związku z czym pacjentów leczonych w

warunkach ambulatoryjnych należy poinformować o konieczności zachowania szczególnych środków

ostrożności.

4.8

D

zia

ła

nia niepo

żąda

ne

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

W badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z otępieniem o nasileniu łagodnym do

umiarkowanego, leczonych produktem Memantine Merz (1784 pacjentów) lub przyjmujących placebo

(1595 pacjentów) ogólny wskaźnik częstości występowania działań niepożądanych nie różnił się

znacząco w grupie przyjmującej produkt Memantine Merz w porównaniu do grupy przyjmującej

placebo; działania niepożądane miały zwykle nasilenie łagodne do umiarkowanego. Najczęstszymi

działaniami niepożądanymi, które z większą częstością występowały w grupie leczonej produktem

Memantine Merz w porównaniu z grupą otrzymującą placebo były: zawroty głowy (odpowiednio

6,3% versus 5,6%), ból głowy (5,2% versus 3,9%), zaparcia (4,6% versus 2,6%), senność (3,4%

versus 2,2%) i nadciśnienie tętnicze (4,1% versus 2,8%).

Następujące działania niepożądane, wymienione w poniższej Tabeli, zostały zebrane podczas badań

klinicznych produktu Memantine Merz oraz od momentu wprowadzenia do obrotu. W obrębie każdej

grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze

zmniejszającym się nasileniem.

Tabelaryczny wykaz działań niepożądanych

Działania niepożądane uszeregowano według klasyfikacji układów narządowych, używając

następującej konwencji: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do

<1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być

określona na podstawie dostępnych danych).

KLASYFIKACJA UKŁADÓW I

NARZĄDÓW

CZĘSTOŚĆ

DZIAŁANIA

NIEPOŻĄDANE

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często

Zakażenia grzybicze

Zaburzenia układu odpornościowego

Często

Nadwrażliwość na lek

Zaburzenia psychiczne

Często

Senność

Niezbyt często

Splątanie

Niezbyt często

Omamy

Nieznane

Reakcje psychotyczne

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Zawroty głowy

Często

Zaburzenia równowagi

Niezbyt często

Nieprawidłowy chód

Bardzo rzadko

Napady padaczkowe

Zaburzenia serca

Niezbyt często

Niewydolność serca

Zaburzenia naczyniowe

Często

Nadciśnienie tętnicze

Niezbyt często

Zakrzepica żylna/zatorowość

Zaburzenia układu oddechowego,

klatki piersiowej i śródpiersia

Często

Duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Zaparcia

Niezbyt często

Wymioty

Nieznane

Zapalenie trzustki²

Zaburzenia wątroby i dróg

żółciowych

Często

Zwiększona aktywność

enzymów wątrobowych

Nieznane

Zapalenie wątroby

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu

podania

Często

Bóle głowy

Niezbyt często

Zmęcznie

Omamy obserwowano głównie u pacjentów z ciężkim nasileniem choroby Alzheimera.

Pojedyncze przypadki odnotowane po wprowadzeniu leku do obrotu.

Choroba Alzheimera wiąże się z depresją, myślami samobójczymi i samobójstwami. Po

wprowadzeniu leku do obrotu, u pacjentów leczonych produktem Memantine Merz, raportowano takie

przypadki.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania

wymienionego w załączniku V.

4.9

Przedawkowanie

Z przeprowadzonych badań klinicznych oraz postmarketingowych dostępne są jedynie ograniczone

dane dotyczące przedawkowania.

Objawy

Relatywnie duże przedawkowanie (odpowiednio 200 mg i 105 mg na dobę w ciągu 3 dni) zostało

powiązane z wystąpieniem jedynie zmęczenia, osłabienia i (lub) biegunki lub też objawy nie

wystąpiły. W przypadkach przedawkowania poniżej 140 mg lub gdy dawka była nieznana u pacjentów

obserwowano objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (splątanie, senność, zawroty głowy,

pobudzenie, agresja, omamy oraz zaburzony chód) i (lub) żołądkowo-jelitowe (wymioty i biegunka).

W przypadku największego przedawkowania, pacjent przeżył zażycie doustne 2000 mg memantyny i

wykazywał objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (śpiączka przez 10 dni, a później

podwójne widzenie i pobudzenie). U pacjenta zastosowano leczenie objawowe oraz plazmaferezę.

Pacjent powrócił do zdrowia bez trwałych następstw.

W innym przypadku dużego przedawkowania, pacjent także przeżył i wyzdrowiał. Pacjent przyjął

doustnie 400 mg memantyny. Wykazywał objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego takie

jak: niepokój, psychoza, omamy wzrokowe, stan przeddrgawkowy, senność, stupor i utrata

świadomości.

Leczenie

W przypadku przedawkowania leczenie powinno być objawowe. Nie jest dostępne specyficzne

antidotum w przypadku zatrucia lub przedawkowania. Standardowe kliniczne procedury dotyczące

usunięcia substancji czynnej np.: płukanie żołądka, podanie węgla leczniczego (przerwanie

potencjalnego ponownego krążenia jelitowo-wątrobowego), zakwaszenie moczu, wymuszona diureza,

powinny być odpowiednio zastosowane.

W przypadku objawów przedmiotowych i podmiotowych, ogólnej nadpobudliwości ośrodkowego

układu nerwowego (OUN), powinno się rozważyć ostrożne leczenie objawowe.

5.

WŁAŚCIW

O

ŚCI FAR

M

AK

O

L

O

GICZ

N

E

5.1

Właś

c

iw

o

ś

ci farmako

dy

namiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciw otępieniu, kod ATC: N06DX01.

Istnieje coraz więcej dowodów na to, że zaburzenia neuroprzekaźnictwa glutaminergicznego,

zwłaszcza w receptorach NMDA (kwasu N-metylo-D-asparaginowego), przyczyniają się zarówno do

występowania objawów, jak i do postępu choroby w otępieniu neurodegeneracyjnym.

Memantyna jest zależnym od potencjału, o średnim powinowactwie, niekompetytywnym antagonistą

receptora NMDA. Modyfikuje efekty patologicznie zwiększonych stężeń glutaminianu, które mogą

prowadzić do zaburzenia czynności neuronów.

Badania kliniczne

Kluczowe badanie z zastosowaniem memantyny w monoterapii w grupie pacjentów z chorobą

Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (całkowita punktacja w skali Krótkiej Oceny

Stanu Psychicznego (Mini-Mental State Examination – MMSE) na początku badania wynosiła 3-14

punktów) obejmowało 252 pacjentów ambulatoryjnych. Badanie wykazało korzystny efekt leczenia

memantyną w porównaniu do placebo w ciągu 6 miesięcy (analiza obserwowanych przypadków dla

oceny funkcjonowania w oparciu o wywiad z pacjentem i opiekunem (clinician´s interview based

impression of change – CIBIC-plus): p=0,025; oceny wykonywania czynności życiowych w chorobie

Alzheimera (Alzheimer´s disease cooperative study – activities of daily living – ADCS-ADLsev ):

p=0,003; oceny zaburzeń funkcji poznawczych (severe impairment battery – SIB): p=0,002).

Kluczowe badanie z zastosowaniem memantyny w monoterapii w leczeniu pacjentów z chorobą

Alzheimera o nasileniu łagodnym do umiarkowanego (całkowita punktacja w skali MMSE na

początku badania wynosiła od 10 do 22 punktów) obejmowało 403 pacjentów. U pacjentów leczonych

memantyną zaobserwowano statystycznie znamienny lepszy efekt terapeutyczny niż u pacjentów

przyjmujących placebo w pierwszorzędowym punkcie końcowym: podskala oceny zaburzeń funkcji

poznawczych w chorobie Alzheimera (Alzheimer’s Disease Assessment Scale – ADAS-cog)

(p=0,003) i CIBIC-plus (p=0,004) w 24 tygodniu na podstawie danych z ostatniej dokonanej

obserwacji (Last Observation Carried Forward – LOCF). W innym monoterapeutycznym badaniu

dotyczącym leczenia choroby Alzheimera o nasileniu łagodnym do umiarkowanego (całkowita

punktacja w skali MMSE na początku badania wynosiła od 11-

do 23 punktów) zrandomizowano 470

pacjentów. W prospektywnie definiowanej początkowej analizie, statystycznie istotne znaczenie nie

zostało osiągnięte w pierwszorzędowym punkcie końcowym skuteczności, w 24 tygodniu.

Metaanaliza wyników leczenia pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do

ciężkiego (całkowita punktacja w skali MMSE na początku badania < 20 punktów) pochodzących z

sześciu 6-miesięcznych, kontrolowanych placebo badań III fazy (badania z memantyną w monoterapii

jak również w politerapii ze stałą dawką inhibitora acetylocholinesterazy) wykazały statystycznie

znamienny lepszy efekt terapeutyczny memantyny w domenach funkcji poznawczych, ogólnej oceny

klinicznej oraz codziennego funkcjonowania. Wyniki analizy pacjentów, u których wystąpiło

pogorszenie we wszystkich trzech domenach, wykazały statystycznie istotny lepszy efekt

terapeutyczny memantyny w zakresie zapobiegania pogorszeniu; u dwukrotnie większej liczby

pacjentów przyjmujących placebo w porównaniu z pacjentami przyjmującymi memantynę nastąpiło

pogorszenie we wszystkich trzech domenach (21% versus 11%, p<0,0001).

5.2

a

ściwości

farmakokinet

y

czne

Wchłanianie

Bezwzględna biodostępność memantyny wynosi około 100%. t

występuje między 3 a 8 godziną od

przyjęcia leku. Nie ma danych, które wskazywałyby na to, iż pokarm ma wpływ na wchłanianie

memantyny.

Dystrybucja

Podawanie memantyny w dawkach dobowych 20 mg prowadzi do osiągnięcia stanu równowagi stężeń

w osoczu w przedziale od 70 ng/ml do 150 ng/ml (0,5-1 μmol), przy dużej zmienności osobniczej. W

przypadku podawania memantyny w dawkach dobowych od 5 mg do 30 mg, obliczona średnia

wartość współczynnika rozdziału płyn mózgowo-rdzeniowy / osocze wyniosła 0,52. Objętość

dystrybucji wynosi około 10 l/kg. Memantyna wiąże się z białkami osocza w około 45%.

Metabolizm

U człowieka około 80% memantyny występuje w krążeniu w postaci nie zmienionej. Głównymi

metabolitami u człowieka są N-3,5-dimetylogludantan, mieszanina izomerów 4- i

6-hydroksymemantyny i 1-nitrozo-3,5-dimetyloadamantan. Metabolity te nie wykazują działania

antagonistycznego w stosunku do NMDA. W badaniach in vitro nie stwierdzono udziału układu

enzymatycznego cytochromu P 450 w przemianach metabolicznych.

W badaniu z użyciem podawanej doustnie, znakowanej

C memantyny, odzyskano średnio 84%

podanej dawki w ciągu 20 dni, z czego ponad 99% wydalone zostało przez nerki.

Eliminacja

Eliminacja memantyny jest procesem jednowykładniczym, a końcowy t

wynosi od 60 do 100 godzin.

U ochotników z prawidłową czynnością nerek, całkowity klirens memantyny (Cl

) wynosi

170 ml/min/1,73 m

. Klirens nerkowy jest po części efektem wydalania kanalikowego.

W nerkach zachodzi również proces wchłaniania zwrotnego z kanalików, prawdopodobnie przy

udziale białek uczestniczących w transporcie kationów. W przypadku alkalizacji moczu szybkość

wydalania memantyny przez nerki może ulec 7-9-krotnemu zwolnieniu (patrz punkt 4.4). Do

alkalizacji moczu może dojść w następstwie drastycznych zmian diety, np. zmiany diety mięsnej na

wegetariańską lub przyjmowania dużych ilości leków alkalizujących treść żołądkową.

Liniowość

Badania u ochotników wykazały liniową farmakokinetykę memantyny w zakresie dawek od 10 mg do

40 mg.

Zależności farmakokinetyczne/farmakodynamiczne

W przypadku podawania memantyny w dawce dobowej wynoszącej 20 mg, stężenie leku w płynie

mózgowo-rdzeniowym osiąga wartość k

= stała hamowania), która w korze płatów czołowych

ludzkiego mózgu ma dla memantyny wartość 0,5

mol.

5.3

Pr

ze

dklinic

zne

da

ne o bezpiecze

ńs

t

w

ie

W krótkotrwałych badaniach na szczurach wykazano, że memantyna – podobnie jak inni antagoniści

NMDA – powodowała wystąpienie w obrębie neuronów wakuolizacji oraz martwicy (uszkodzenie

typu Olney’a) wyłącznie po podaniu dawek, prowadzących do wystąpienia bardzo dużych

maksymalnych stężeń w surowicy. Ataksja oraz inne objawy przedkliniczne poprzedzały rozwój

zmian o typie wakuolizacji i martwicy. Ponieważ efektów tych nie obserwowano w

długoterminowych badaniach prowadzonych zarówno na gryzoniach, jak i innych zwierzętach (nie

gryzoniach), kliniczne znaczenie tych spostrzeżeń pozostaje niejasne.

W badaniach toksyczności po wielokrotnym podawaniu leku psom i gryzoniom, obserwowano

nieregularne występowanie zmian w obrębie narządu wzroku, zmian tych nie stwierdzono u małp.

Specjalne badania okulistyczne, prowadzone w ramach badań klinicznych memantyny, nie ujawniły

jakichkolwiek zmian w obrębie narządu wzroku.

W badaniach na gryzoniach zaobserwowano odkładanie się fosfolipidów w komórkach makrofagów

w płucach, związane z gromadzeniem memantyny w lizosomach. Efekt ten znany jest także

w przypadku innych substancji czynnych o właściwościach amfifilnych kationów. Istnieje potencjalny

związek pomiędzy tą kumulacją a wakuolizacją obserwowaną w płucach. Efekt ten obserwowano

jedynie w przypadku podawania gryzoniom bardzo dużych dawek leku. Kliniczne znaczenie

powyższych obserwacji pozostaje nieznane.

W standardowych badaniach nie stwierdzono genotoksyczności memantyny. Badania obejmujące całe

życie myszy i szczurów nie wykazały rakotwórczego działania memantyny. Nie stwierdzono działania

teratogennego memantyny u szczurów i królików, nawet w przypadku podawania dawek toksycznych

dla matek, nie odnotowano też niekorzystnych efektów memantyny na płodność. U szczurów

zaobserwowano zahamowanie wzrostu płodów przy poziomach ekspozycji, które były identyczne lub

nieznacznie wyższe od poziomów ekspozycji u ludzi.

6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

potasu sorbinian

sorbitol (E420)

woda oczyszczona

6.2

Niez

g

o

dnoś

ci farmaceut

y

czne

Nie dotyczy.

6.3

Okres

waż

no

ści

4 lata.

Po otwarciu zawartość butelki należy zużyć w ciągu 3 miesięcy.

6.4

Spe

cjalne

ś

ro

dki

ostro

ż

no

ś

ci po

dc

zas przec

howyw

ania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30ºC.

Butelkę z osadzoną pompką dozującą należy przechowywać i transprtować tylko w pozycji pionowej.

6.5

R

o

dz

aj i za

w

arto

ś

ć opako

w

ania

Butelki ze szkła oranżowego (klasa hydrolityczna III), zawierające 50 ml, 100 ml lub 500 ml (10 x

50 ml) roztworu.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6

Spe

cjalne

ś

ro

dki

ostro

ż

no

ś

ci

do

t

y

cz

ą

ce us

uw

ania i prz

yg

oto

w

ania pro

dukt

u lecznicze

g

o

do

stosowania

Bez szczególnych wymagań.

Przed pierwszym użyciem na butelce należy osadzić pompkę dozującą. Aby zdjąć nakrętkę z butelki,

należy odkręcić nakrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć (ryc. 1).

Osadzenie pompki dozującej na butelce:

Pompkę dozującą należy wyjąć z plastikowej torebki (ryc. 2) i umieścić na butelce, wkładając

ostrożnie plastikową rurkę do butelki. Następnie należy przytrzymać pompkę dozującą na szyjce

butelki i nakręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do oporu (ryc. 3). Pompkę dozującą

należy nakręcić wyłącznie jeden raz, przed rozpoczęciem jej używania. Nie należy jej później

odkręcać.

Używanie pompki dozującej produkt:

Głowica pompki dozującej ma dwa ustawienia i łatwo ją przekręcić; w kierunku przeciwnym do ruchu

wskazówek zegara (pozycja otwarta) lub w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (pozycja

zamknięta). Pompki dozującej nie należy naciskać, gdy jest ustawiona w pozycji zamkniętej.

Pompka dozuje roztwór wyłącznie w pozycji otwartej. W tym celu należy przekręcić pompkę

dozującą w kierunku wskazanym strzałką o mniej więcej jedną ósmą pełnego obrotu, aż poczuje się

opór (ryc. 4).

Pompka dozująca jest wtedy gotowa do użycia.

Przygotowanie pompki dozującej:

Przy pierwszym użyciu pompka dozująca nie dawkuje odpowiedniej ilości roztworu doustnego.

Dlatego należy ją odpowiednio przygotować, naciskając do końca głowicę pompki kolejno pięć razy

(ryc. 5).

Roztwór , który wyciekł z pompki, należy usunąć. Przy kolejnym pełnym naciśnięciu pompki dozującej

(co odpowiada jednej aktywacji pompki) pacjent otrzyma prawidłową dawkę leku (1 dawka,

odpowiadająca jednokrotnemu naciśnięciu pompki dozownika, dostarcza 0,5 ml roztworu doustnego i

zawiera 5 mg substancji czynnej, memantyny chlorowodorku; ryc. 6).

Prawidłowe użycie pompki dozującej:

Butelkę należy postawić na płaskiej poziomej powierzchni, na przykład na blacie stołu, i używać

wyłącznie w pozycji pionowej. Pod wylotem dyszy dozownika należy podstawić szklankę z niewielką

ilością wody lub łyżkę, a następnie mocnym, lecz spokojnym ruchem (nie za wolno) nacisnąć głowicę

pompki, aż do wyczucia oporu (ryc. 7, ryc. 8).

Następnie można zwolnić głowicę pompki dozującej. Po tej czynności pompka jest gotowa do

odmierzenia następnej porcji roztworu.

Pompka dozująca służy wyłącznie do podawania porcji roztworu memantyny chlorowodorku

znajdującego się w dostarczonej butelce. Pompki nie można używać do dozowania innych substancji

ani podłączać jej do innych pojemników. Jeśli pompka dozownika nie działa w sposób opisany w

powyższej instrukcji, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Po użyciu

dozownik pompki należy zamknąć.

7.

P

O

DMI

O

T

O

DP

O

WIEDZIALNY P

O

SIADAJĄCY P

O

ZW

O

LENIE

NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Niemcy

8.

NUMER(-Y)

P

O

ZW

O

LENIA(Ń)

NA DOPUSZCZENIE

DO

O

BROTU

EU/1/12/799/027

EU/1/12/799/028

EU/1/12/799/029

9.

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

O

BR

O

TU/DATA PRZEDŁUŻENIA P

O

ZW

O

LENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22 listopad 2012

Data aktualnego przedłużenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: {DD miesiąc RRRR}

10.

DATA ZATWIERDZE

N

IA LUB

CZĘŚCI

O

WEJ

Z

M

IANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

MM/RRRR

Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są dostępna na stronie internetowej Europejskiej

Agencji Leków (EMA): http://www.ema.europa.eu/.

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Memantine Merz 5 mg tabletki powlekane

Memantine Merz 10 mg tabletki powlekane

Memantine Merz 15 mg tabletki powlekane

Memantine Merz 20 mg tabletki powlekane

2.

SKŁAD JAK

O

ŚCIOWY I IL

O

ŚCI

O

WY

Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg memantyny chlorowodorku, ekwiwalent 4,15 mg

memantyny.

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg memantyny chlorowodorku, ekwiwalent 8,31 mg

memantyny.

Każda tabletka powlekana zawiera 15 mg memantyny chlorowodorku, ekwiwalent 12,46 mg

memantyny.

Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg memantyny chlorowodorku, ekwiwalent 16,62 mg

memantyny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.

P

O

STAĆ FARMACEUTYCZ

N

A

Tabletka powlekana.

Tabletki powlekane 5 mg są białe lub prawie białe, owalne, podłużne, z nadrukiem „5” na jednej

stronie i z nadrukiem „MEM” na drugiej stronie.

Tabletki powlekane 10 mg są jasnożółte lub żółte, owalne, z rowkiem dzielącym oraz wytłoczeniem

„1-0” po jednej stronie i „M M” po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na połowy.

Tabletki powlekane 15 mg są pomarańczowe lub szaro-pomarańczowe, owalne, podłużne, z

nadrukiem „15” na jednej stronie i z nadrukiem „MEM” na drugiej stronie.

Tabletki powlekane 20 mg są jasnoczerwone lub szaro-czerwone, owalne, podłużne, z nadrukiem „20”

na jednej stronie i z nadrukiem „MEM” na drugiej stronie.

4.

SZCZEGÓŁOWE

DA

N

E KLINICZ

N

E

4.1

Wskazania do stosowania

Leczenie pacjentów z chorobą Alzheimera o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu.

4.2

Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie powinien rozpocząć i nadzorować lekarz mający doświadczenie w diagnostyce i terapii

choroby Alzheimera.

Dawkowanie

Leczenie można rozpocząć tylko wówczas, gdy osoba sprawująca opiekę, zapewni stały nadzór nad

przyjmowaniem produktu leczniczego przez pacjenta. Rozpoznanie należy postawić zgodnie z

aktualnie obowiązującymi wytycznymi. Należy regularnie oceniać tolerowanie i dawkowanie

memantyny, szczególnie w ciągu pierwszych trzech miesięcy od rozpoczęcia leczenia. Następnie

należy regularnie oceniać działanie terapeutyczne memantyny oraz tolerancję leczenia, zgodnie z

aktualnie obowiązującymi wytycznymi. Leczenie podtrzymujące może być kontynuowane dopóki

utrzymuje się korzystne działanie terapeutyczne i pacjent dobrze toleruje leczenie memantyną.

Przerwanie leczenie należy rozważyć, gdy brak oznak działania terapeutycznego lub w przypadku złej

tolerancji leczenia.

Dorośli

Zwiększanie dawki

Zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg na dobę; dawkę zwiększa się stopniowo przez pierwsze

4 tygodnie leczenia do osiągnięcia zalecanej dawki podtrzymującej w następujący sposób:

1. tydzień (dzień 1-7):

Pacjent powinien zażywać jedną tabletkę powlekaną 5 mg na dobę (białe lub prawie białe, podłużne i

owalne), przez 7 dni.

2. tydzień (dzień 8-14):

Pacjent powinien zażywać jedną tabletkę powlekaną 10 mg na dobę (jasnożółte lub żółte, owalne),

przez 7 dni.

3. tydzień (dzień 15-21):

Pacjent powinien zażywać jedną tabletkę powlekaną 15 mg na dobę (szaro-pomarańczowe, owalne,

podłużne), przez 7 dni.

4. tydzień (dzień 22-28):

Pacjent powinien zażywać jedną tabletkę powlekaną 20 mg na dobę (szaro-czerwone, owalne,

podłużne) przez 7 dni.

Dawka podtrzymująca

Zalecana dawka podtrzymująca wynosi 20 mg na dobę.

Osoby w podeszłym wieku

Na podstawie badań klinicznych określono, że dla pacjentów w wieku powyżej 65 lat, zalecana dawka

dobowa wynosi 20 mg na dobę (20 mg raz na dobę), zgodnie z opisanym powyżej schematem

podawania leku.

Zaburzenie czynności nerek

U pacjentów z nieznacznie zaburzoną czynnością nerek (klirens kreatyniny 50 – 80 ml/min)

modyfikacja dawki nie jest wymagana. W przypadku pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem

czynności nerek (klirens kreatyniny 30 – 49 ml/min) dobowa dawka powinna wynosić 10 mg. Jeśli

leczenie jest dobrze tolerowane przynajmniej przez 7 dni, to dawka może być zwiększona do 20 mg na

dobę zgodnie ze standardowym schematem. U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek

(klirens kreatyniny 5 – 29 ml/min) dawka dobowa powinna wynosić 10 mg.

Zaburzenie czynności wątroby

U pacjentów z nieznacznym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby (stopień A i B w

skali Child-Pugh) nie ma potrzeby modyfikacji dawki. Nie ma dostępnych danych na temat

stosowania memantyny u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby. Nie zaleca się

podawania produktu Memantine Merz u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby.

Dzieci i młodzież

rodukt Memantine Merz nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 18 lat ze względu na brak

danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Sposób podawania

Produkt Memantine Merz należy podawać raz na dobę, powinien być przyjmowany o tej samej porze

każdego dnia. Tabletki powlekane mogą być przyjmowane z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

4.3

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w

punkcie 6.1.

4.4

Spe

cjalne ostrze

ż

enia i

ś

ro

dki

ostro

ż

no

ś

ci

do

t

y

cz

ą

ce stoso

w

ania

Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów z padaczką, z drgawkami w wywiadzie lub u

pacjentów z czynnikami predysponującymi do padaczki.

Należy unikać równoczesnego stosowania antagonistów kwasu N-metylo-D-asparaginowego

(NMDA), takich jak amantadyna, ketamina czy dekstrometorfan, ponieważ środki te wywierają

wpływ na ten sam układ receptorowy co memantyna. Równoczesne podawanie tych środków może

prowadzić do zwiększenia częstości występowania oraz nasilenia działań niepożądanych (głównie

związanych z ośrodkowym układem nerwowym [OUN]) (patrz również punkt 4.5).

Należy uważnie monitorować stan pacjentów, u których występują czynniki, mogące prowadzić do

zwiększenia pH moczu (patrz punkt 5.2 „Eliminacja”). Do czynników tych należą: drastyczne zmiany

diety, np. diety mięsnej na wegetariańską lub przyjmowanie dużych dawek preparatów alkalizujących

treść żołądkową. Przyczyną zwiększenia pH moczu może być również kwasica kanalikowo-nerkowa

oraz ciężkie infekcje dróg moczowych wywołane przez bakterie z rodzaju Proteus.

Ponieważ z większości badań klinicznych wykluczono pacjentów ze świeżo przebytym zawałem

mięśnia sercowego, z niewyrównaną zastoinową niewydolnością krążenia (NYHA III-IV) lub

niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, dostępna jest jedynie ograniczona ilość danych

dotycząca podawania memantyny tym pacjentom. Z tego względu pacjentów z tymi schorzeniami

należy podczas leczenia poddać wnikliwej obserwacji.

4.5

Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Ze względu na efekty farmakologiczne oraz mechanizm działania memantyny, mogą wystąpić

następujące interakcje:

Mechanizm działania wskazuje, że efekty L-dopy, agonistów receptorów dopaminergicznych

oraz środków antycholinergicznych mogą być zwiększone przez równoczesne podawanie

antagonistów NMDA, takich jak memantyna. Działanie barbituranów i neuroleptyków może

ulec osłabieniu. Podawanie memantyny może modyfikować działanie stosowanych

równocześnie leków zmniejszających napięcie mięśni szkieletowych, dantrolenu i baklofenu -

konieczne może być dostosowanie ich dawki.

Nie należy stosować równocześnie memantyny i amantadyny, gdyż wiąże się to z ryzykiem

wystąpienia psychozy farmakotoksycznej. Obydwa produkty, o podobnej budowie chemicznej,

są antagonistami NMDA. To samo może dotyczyć ketaminy i dekstrometorfanu (patrz również

punkt 4.4). Opublikowano jeden opis przypadku dotyczący potencjalnego ryzyka związanego z

równoczesnym stosowaniem memantyny i fenytoiny.

Inne substancje czynne takie jak cymetydyna, ranitydyna, prokainamid, chinidyna, chinina oraz

nikotyna, w przypadku których w procesie wydalania bierze udział ten sam nerkowy układ

transportu kationów, co w przypadku amantadyny, mogą także oddziaływać z memantyną, co

może prowadzić do zwiększenia stężenia tych leków w osoczu.

Może wystąpić zmniejszenie stężenia hydrochlorotiazydu (HCT) w surowicy, w przypadku, gdy

memantyna stosowana jest jednocześnie z HCT lub jakimikolwiek preparatami zawierającymi

HCT.

Po wprowadzeniu leku do obrotu odnotowano pojedyncze przypadki zwiększenia wartości

międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (international normalized ratio – INR) u

pacjentów leczonych równocześnie warfaryną. Mimo iż nie ustalono związku przyczynowego

wskazane jest ścisłe monitorowanie czasu protrombinowego lub wartości INR u pacjentów

leczonych równocześnie doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi.

W badaniach farmakokinetycznych (PK) z pojedynczą dawką, u młodych zdrowych osób nie

obserwowano istotnych interakcji pomiędzy substancjami czynnymi – memantyną a

gliburydem/metforminą lub donepezylem.

W badaniu klinicznym u młodych zdrowych ochotników nie obserwowano istotnego wpływu

memantyny na farmakokinetykę galantaminy.

Memantyna in vitro nie hamuje aktywności enzymów cytochromu P 450 (CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6,

2E1, 3A), monooksygenazy zawierającej flawinę, ani hydrolazy epoksydowej lub sulfationowej.

4.6

Wpływ

na

o

dnoś

ć

,

c

iążę

i laktacj

ę

Ciąża

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania memantyny w czasie ciąży. Wyniki badań

przeprowadzonych na zwierzętach wskazują na istnienie potencjalnego ryzyka zahamowania

wewnątrzmacicznego wzrostu płodu przy poziomach ekspozycji identycznych lub minimalnie

wyższych od poziomów ekspozycji u ludzi (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest

znane. Memantyny nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy memantyna przenika do mleka matki. Jednak jest to możliwe ze względu na

lipofilne właściwości leku. Kobiety przyjmujące memantynę nie powinny karmić piersią.

Płodność

Nie stwierdzono niekorzystnego wpływu memantyny na płodność samców ani samic w badaniach

nieklinicznych.

4.7

Wpływ

na

o

dnoś

ć

,

c

iążę

i laktacj

ę

Choroba Alzheimera o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim zazwyczaj powoduje upośledzenie

zdolności prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn. Produkt Memantine Merz wywiera

nieznaczny lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i

obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, w związku z czym pacjentów leczonych w

warunkach ambulatoryjnych należy poinformować o konieczności zachowania szczególnych środków

ostrożności.

4.8

D

zia

ła

nia niepo

żąda

ne

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

W badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z otępieniem o nasileniu łagodnym do

umiarkowanego, leczonych produktem Memantine Merz (1784 pacjentów) lub przyjmujących placebo

(1595 pacjentów) ogólny wskaźnik częstości występowania reakcji niepożądanych nie różnił się

znacząco w grupie przyjmującej produkt Memantine Merz w porównaniu do grupy przyjmującej

placebo; r niepożądane miały zwykle nasilenie łagodne do umiarkowanego. Najczęstszymi reakcjami

niepożądanymi, które z większą częstością występowały w grupie leczonej produktem Memantine

Merz w porównaniu z grupą otrzymującą placebo były: zawroty głowy (odpowiednio 6,3% versus

5,6%), ból głowy (5,2% versus 3,9%), zaparcia (4,6% versus 2,6%), senność (3,4% versus 2,2%) i

nadciśnienie tętnicze (4,1% versus 2,8%).

Następujące reakcje niepożądane, wymienione w poniższej Tabeli, zostały zebrane podczas badań

klinicznych produktu Memantine Merz oraz od momentu wprowadzenia do obrotu. W obrębie każdej

grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze

zmniejszającym się nasileniem.

Tabelaryczny wykaz działań niepożądanych

Reakcje niepożądane uszeregowano według klasyfikacji układów narządowych, używając

następującej konwencji: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do

<1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być

określona na podstawie dostępnych danych).

KLASYFIKACJA UKŁADÓW I

NARZĄDÓW

CZĘSTOŚĆ

DZIAŁANIA

NIEPOŻĄDANE

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często

Zakażenia grzybicze

Zaburzenia układu odpornościowego

Często

Nadwrażliwość na lek

Zaburzenia psychiczne

Często

Senność

Niezbyt często

Splątanie

Niezbyt często

Omamy

Nieznane

Reakcje psychotyczne

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Zawroty głowy

Często

Zaburzenia równowagi

Niezbyt często

Nieprawidłowy chód

Bardzo rzadko

Napady padaczkowe

Zaburzenia serca

Niezbyt często

Niewydolność serca

Zaburzenia naczyniowe

Często

Nadciśnienie tętnicze

Niezbyt często

Zakrzepica żylna/zatorowość

Zaburzenia układu oddechowego,

klatki piersiowej i śródpiersia

Często

Duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Zaparcia

Niezbyt często

Wymioty

Nieznane

Zapalenie trzustki²

Zaburzenia wątroby i dróg

żółciowych

Często

Zwiększona aktywność

enzymów wątrobowych

Nieznane

Zapalenie wątroby

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu

podania

Często

Bóle głowy

Niezbyt często

Zmęcznie

Omamy obserwowano głównie u pacjentów z ciężkim nasileniem choroby Alzheimera.

Pojedyncze przypadki odnotowane po wprowadzeniu leku do obrotu.

Choroba Alzheimera wiąże się z depresją, myślami samobójczymi i samobójstwami. Po

wprowadzeniu leku do obrotu, u pacjentów leczonych produktem Memantine Merz, raportowano takie

przypadki.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania

wymienionego w załączniku V.

4.9

Przedawkowanie

Z przeprowadzonych badań klinicznych oraz postmarketingowych dostępne są jedynie ograniczone

dane dotyczące przedawkowania.

Objawy

Relatywnie duże przedawkowanie (odpowiednio 200 mg i 105 mg na dobę w ciągu 3 dni) zostało

powiązane z wystąpieniem jedynie zmęczenia, osłabienia i (lub) biegunki lub też objawy nie

wystąpiły. W przypadkach przedawkowania poniżej 140 mg lub gdy dawka była nieznana u pacjentów

obserwowano objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (splątanie, senność, zawroty głowy,

pobudzenie, agresja, omamy oraz zaburzony chód) i (lub) żołądkowo-jelitowe (wymioty i biegunka).

W przypadku największego przedawkowania, pacjent przeżył zażycie doustne 2000 mg memantyny i

wykazywał objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (śpiączka przez 10 dni, a później

podwójne widzenie i pobudzenie). U pacjenta zastosowano leczenie objawowe oraz plazmaferezę.

Pacjent powrócił do zdrowia bez trwałych następstw.

W innym przypadku dużego przedawkowania, pacjent także przeżył i wyzdrowiał. Pacjent przyjął

doustnie 400 mg memantyny. Wykazywał objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego takie

jak: niepokój, psychoza, omamy wzrokowe, stan przeddrgawkowy, senność, stupor i utrata

świadomości.

Leczenie

W przypadku przedawkowania leczenie powinno być objawowe. Nie jest dostępne specyficzne

antidotum w przypadku zatrucia lub przedawkowania. Standardowe kliniczne procedury dotyczące

usunięcia substancji czynnej np.: płukanie żołądka, podanie węgla leczniczego (przerwanie

potencjalnego ponownego krążenia jelitowo-wątrobowego), zakwaszenie moczu, wymuszona diureza,

powinny być odpowiednio zastosowane.

W przypadku objawów przedmiotowych i podmiotowych ogólnej nadpobudliwości ośrodkowego

układu nerwowego (OUN), powinno się rozważyć ostrożne leczenie objawowe.

5.

WŁAŚCIW

O

ŚCI FAR

M

AK

O

L

O

GICZ

N

E

5.1

Właś

c

iw

o

ś

ci farmako

dy

namiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki otępieniu, kod ATC: N06DX01.

Istnieje coraz więcej dowodów na to, że zaburzenia neuroprzekaźnictwa glutaminergicznego,

zwłaszcza w receptorach NMDA (kwasu N-metylo-D-asparaginowego), przyczyniają się zarówno do

występowania objawów, jak i do postępu choroby w otępieniu neurodegeneracyjnym.

Memantyna jest zależnym od potencjału, o średnim powinowactwie, niekompetytywnym antagonistą

receptora NMDA. Modyfikuje efekty patologicznie zwiększonych stężeń glutaminianu, które mogą

prowadzić do zaburzenia czynności neuronów.

Badania kliniczne

Kluczowe badanie z zastosowaniem memantyny w monoterapii w grupie pacjentów z chorobą

Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (całkowita punktacja w skali Krótkiej Oceny

Stanu Psychicznego (Mini-Mental State Examination – MMSE) na początku badania wynosiła 3 - 14

punktów) obejmowało 252 pacjentów ambulatoryjnych. Badanie wykazało korzystny efekt leczenia

memantyną w porównaniu do placebo w ciągu 6 miesięcy (analiza obserwowanych przypadków dla

oceny funkcjonowania w oparciu o wywiad z pacjentem i opiekunem (clinician´s interview based

impression of change – CIBIC-plus): p=0,025; oceny wykonywania czynności życiowych w chorobie

Alzheimera (Alzheimer´s disease cooperative study – activities of daily living – ADCS-ADLsev ):

p=0,003; oceny zaburzeń funkcji poznawczych (severe impairment battery – SIB): p=0,002).

Kluczowe badanie z zastosowaniem memantyny w monoterapii w leczeniu pacjentów z chorobą

Alzheimera o nasileniu łagodnym

do umiarkowanego (całkowita punktacja w skali MMSE na

początku badania wynosiła od 10 do 22 punktów) obejmowało 403 pacjentów. U pacjentów leczonych

memantyną zaobserwowano statystycznie znamienny lepszy efekt terapeutyczny niż u pacjentów

przyjmujących placebo w pierwszorzędowym punkcie końcowym: podskala oceny zaburzeń funkcji

poznawczych w chorobie Alzheimera (Alzheimer’s Disease Assessment Scale – ADAS-cog)

(p=0,003) i CIBIC-plus (p=0,004) w 24 tygodniu na podstawie danych z ostatniej dokonanej

obserwacji (Last Observation Carried Forward – LOCF). W innym monoterapeutycznym badaniu

dotyczącym leczenia choroby Alzheimera o nasileniu łagodnym do umiarkowanego (całkowita

punktacja w skali MMSE na początku badania wynosiła od 11-23 punktów) zrandomizowano 470

pacjentów. W prospektywnie definiowanej początkowej analizie, statystycznie istotne znaczenie nie

zostało osiągnięte w pierwszorzędowym punkcie końcowym skuteczności, w 24 tygodniu.

Metaanaliza wyników leczenia pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do

ciężkiego (całkowita punktacja w skali MMSE na początku badania < 20 punktów) pochodzących z

sześciu 6-miesięcznych, kontrolowanych placebo badań III fazy (badania z memantyną w monoterapii

jak również w politerapii ze stałą dawką inhibitora acetylocholinesterazy) wykazała statystycznie

znamienny lepszy efekt terapeutyczny memantyny w domenach funkcji poznawczych, ogólnej oceny

klinicznej oraz codziennego funkcjonowania. Wyniki analizy pacjentów, u których wystąpiło

pogorszenie we wszystkich trzech domenach, wykazały statystycznie istotny lepszy efekt

terapeutyczny memantyny w zakresie zapobiegania pogorszeniu; u dwukrotnie większej liczby

pacjentów przyjmujących placebo w porównaniu z pacjentami przyjmującymi memantynę nastąpiło

pogorszenie we wszystkich trzech domenach (21% versus 11%, p<0,0001).

5.2

a

ściwości

far

makokinetyczne

Wchłanianie

Bezwzględna biodostępność memantyny wynosi około 100%. t

występuje między 3 a 8 godziną od

przyjęcia leku. Nie ma danych, które wskazywałyby na to, iż pokarm ma wpływ na wchłanianie

memantyny.

Dystrybucja

Podawanie memantyny w dawkach dobowych 20 mg prowadzi do osiągnięcia stanu równowagi stężeń

w osoczu w przedziale od 70 ng/ml do 150 ng/ml (0,5-1 μmol), przy dużej zmienności osobniczej. W

przypadku podawania memantyny w dawkach dobowych od 5 mg do 30 mg, obliczona średnia

wartość współczynnika rozdziału płyn mózgowo-rdzeniowy / osocze wyniosła 0,52. Objętość

dystrybucji wynosi około 10 l/kg. Memantyna wiąże się z białkami osocza w około 45%.

Metabolizm

U człowieka około 80% memantyny występuje w krążeniu w postaci nie zmienionej. Głównymi

metabolitami u człowieka są N-3,5-dimetylogludantan, mieszanina izomerów 4- i

6-hydroksymemantyny i 1-nitrozo-3,5-dimetyloadamantan. Metabolity te nie wykazują działania

antagonistycznego w stosunku do NMDA. W badaniach in vitro nie stwierdzono udziału układu

enzymatycznego cytochromu P 450 w przemianach metabolicznych.

W badaniu z użyciem podawanej doustnie, znakowanej

C memantyny, odzyskano średnio 84%

podanej dawki w ciągu 20 dni, z czego ponad 99% wydalone zostało przez nerki.

Eliminacja

Eliminacja memantyny jest procesem jednowykładniczym, a końcowy t

wynosi od 60 do

100 godzin. U ochotników z prawidłową czynnością nerek, całkowity klirens memantyny

) wynosi 170 ml/min/1,73 m

. Klirens nerkowy jest po części efektem wydalania kanalikowego.

W nerkach zachodzi również proces wchłaniania zwrotnego z kanalików, prawdopodobnie przy

udziale białek uczestniczących w transporcie kationów. W przypadku alkalizacji moczu szybkość

wydalania memantyny przez nerki może ulec 7-9-krotnemu zwolnieniu (patrz punkt 4.4). Do

alkalizacji moczu może dojść w następstwie drastycznych zmian diety, np. zmiany diety mięsnej na

wegetariańską lub przyjmowania dużych ilości leków alkalizujących treść żołądkową.

Liniowość

Badania u ochotników wykazały liniową farmakokinetykę memantyny w zakresie dawek od 10 mg do

40 mg.

Zależności farmakokinetyczne/farmakodynamiczne

W przypadku podawania memantyny w dawce dobowej wynoszącej 20 mg, stężenie leku w płynie

mózgowo-rdzeniowym osiąga wartość k

= stała hamowania), która w korze płatów czołowych

ludzkiego mózgu ma dla memantyny wartość 0,5

mol.

5.3

Pr

ze

dklinic

zne

da

ne o bezpiecze

ńs

t

w

ie

W krótkotrwałych badaniach na szczurach wykazano, że memantyna – podobnie jak inni antagoniści

NMDA – powodowała wystąpienie w obrębie neuronów wakuolizacji oraz martwicy (uszkodzenie

typu Olney’a) wyłącznie po podaniu dawek, prowadzących do wystąpienia bardzo dużych

maksymalnych stężeń w surowicy. Ataksja oraz inne objawy przedkliniczne poprzedzały rozwój

zmian o typie wakuolizacji i martwicy. Ponieważ efektów tych nie obserwowano w

długoterminowych badaniach prowadzonych zarówno na gryzoniach, jak i innych zwierzętach (nie

gryzoniach), kliniczne znaczenie tych spostrzeżeń pozostaje niejasne.

W badaniach toksyczności po wielokrotnym podawaniu leku psom i gryzoniom, obserwowano

nieregularne występowanie zmian w obrębie narządu wzroku, zmian tych nie stwierdzono u małp.

Specjalne badania okulistyczne, prowadzone w ramach badań klinicznych memantyny, nie ujawniły

jakichkolwiek zmian w obrębie narządu wzroku.

W badaniach na gryzoniach zaobserwowano odkładanie się fosfolipidów w komórkach makrofagów

w płucach, związane z gromadzeniem memantyny w lizosomach. Efekt ten znany jest także

w przypadku innych substancji czynnych o właściwościach amfifilnych kationów. Istnieje potencjalny

związek pomiędzy tą kumulacją a wakuolizacją obserwowaną w płucach. Efekt ten obserwowano

jedynie w przypadku podawania gryzoniom bardzo dużych dawek leku. Kliniczne znaczenie

powyższych obserwacji pozostaje nieznane.

W standardowych badaniach nie stwierdzono genotoksyczności memantyny. Badania obejmujące całe

życie myszy i szczurów nie wykazały rakotwórczego działania memantyny. Nie stwierdzono działania

teratogennego memantyny u szczurów i królików, nawet w przypadku podawania dawek toksycznych

dla matek, nie odnotowano też niekorzystnych efektów memantyny na płodność.

U szczurów zaobserwowano zahamowanie wzrostu płodów przy poziomach ekspozycji, które były

identyczne lub nieznacznie wyższe od poziomów ekspozycji u ludzi.

6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki dla tabletek powlekanych 5/10/15/20 mg

mikrokrystaliczna celuloza

kroskarmeloza sodowa

krzemionka koloidalna bezwodna

magnezu stearynian

Otoczka tabletki dla tabletek powlekanych 5/10/15/20 mg

hypromeloza

makrogol 400

tytanu dwutlenek (E 171)

Dodatkowy składnik tabletek powlekanych 10 mg:

żelaza tlenek żółty (E 172)

Dodatkowy składnik tabletek powlekanych 15 mg i 20 mg:

żelaza tlenek żółty i czerwony (E 172)

6.2

Niez

g

o

dnoś

ci farmaceut

y

czne

Nie dotyczy.

6.3

Okres

waż

no

ści

4 lata.

6.4

Spe

cjalne

ś

ro

dki

ostro

ż

no

ś

ci prz

y

przec

howyw

aniu

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5

R

o

dz

aj i za

w

arto

ś

ć opako

w

ania

Każde opakowanie zawiera 28 tabletek powlekanych w 4 blistrach PVDC/PE/PVC/Al lub PP/Al,

zawierających po 7 tabletek powlekanych po 5 mg, 7 tabletek powlekanych po 10 mg, 7 tabletek

powlekanych po 15 mg i 7 tabletek powlekanych po 20 mg.

6.6

Sz

cze

lne

ś

ro

dki

ostro

ż

no

ś

ci

do

t

y

cz

ą

ce us

uw

ania

Brak szczególnych wymagań.

7.

P

O

DMI

O

T

O

DP

O

WIEDZIALNY P

O

SIADAJĄCY P

O

ZW

O

LENIE

NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Niemcy

8.

NUMER(-Y)

P

O

ZW

O

LENIA(Ń)

NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/12/799/025

EU/1/12/799/026

9.

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/

DATA PRZEDŁUŻE

N

IA P

O

ZW

O

LENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22 listopad 2012

Data aktualnego przedłużenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: {DD miesiąc RRRR}

10.

DATA ZATWIERDZE

N

IA LUB

CZĘŚCI

O

WEJ

Z

M

IANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

MM/RRRR

Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są dostępna na stronie internetowej

Europejskiej Agencji Leków (EMA): http://www.ema.europa.eu.

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Memantine Merz 20 mg tabletki powlekane

2.

SKŁAD JAK

O

ŚCIOWY I IL

O

ŚCI

O

WY

Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg memantyny chlorowodorku, ekwiwalent 16,62 mg

memantyny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.

P

O

STAĆ FARMACEUTYCZ

N

A

Tabletki powlekane.

Tabletki powlekane są jasnoczerwone lub szaro-czerwone, owalne, podłużne, z nadrukiem „20” na

jednej stronie i z nadrukiem „MEM” na drugiej stronie.

4.

SZCZEGÓŁOWE

DA

N

E KLINICZ

N

E

4.1

Wskazania do stosowania

Leczenie pacjentów z chorobą Alzheimera o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu.

4.2.

Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie powinien rozpocząć i nadzorować lekarz mający doświadczenie w diagnostyce i terapii

choroby Alzheimera.

Dawkowanie

Leczenie można rozpocząć tylko wówczas, gdy osoba sprawująca opiekę, zapewni stały nadzór nad

przyjmowaniem produktu leczniczego przez pacjenta. Rozpoznanie należy postawić zgodnie z

aktualnie obowiązującymi wytycznymi. Należy regularnie oceniać tolerowanie i dawkowanie

memantyny, szczególnie w ciągu pierwszych trzech miesięcy od rozpoczęcia leczenia. Następnie

należy regularnie oceniać działanie terapeutyczne memantyny oraz tolerancję leczenia, zgodnie z

aktualnie obowiązującymi wytycznymi. Leczenie podtrzymujące może być kontynuowane dopóki

utrzymuje się korzystne działanie terapeutyczne i pacjent dobrze toleruje leczenie memantyną.

Przerwanie leczenie należy rozważyć, gdy brak oznak działania terapeutycznego lub w przypadku złej

tolerancji leczenia.

Dorośli

Zwiększanie dawki

Maksymalna dawka dobowa wynosi 20 mg na dobę. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia działań

niepożądanych, w ciągu pierwszych trzech tygodni, dawkę należy zwiększać stopniowo, o 5 mg co

tydzień, do chwili osiągnięcia dawki podtrzymującej, zgodnie z następującym schematem. Dostępne

są inne moce tabletek w celu stopniowego zwiększania dawki.

1. tydzień (dzień 1-7):

Pacjent powinien zażywać jedną tabletkę powlekaną 5 mg na dobę, przez 7 dni.

2. tydzień (dzień 8-14):

Pacjent powinien zażywać jedną tabletkę powlekaną 10 mg na dobę przez 7 dni.

3. tydzień (dzień 15-21):

Pacjent powinien zażywać jedną tabletkę powlekaną 15 mg na dobę przez 7 dni.

Począwszy od 4. tygodnia:

Pacjent powinien zażywać jedną tabletkę powlekaną 20 mg na dobę.

Dawka podtrzymująca

Zalecana dawka podtrzymująca wynosi 20 mg na dobę.

Osoby w podeszłym wieku

Na podstawie badań klinicznych określono, że dla pacjentów w wieku powyżej 65 lat, zalecana dawka

dobowa wynosi 20 mg na dobę (dwie tabletki raz na dobę), zgodnie z opisanym powyżej schematem

podawania leku.

Zaburzenie czynności nerek

U pacjentów z nieznacznie zaburzoną czynnością nerek (klirens kreatyniny 50 – 80 ml/min)

modyfikacja dawki nie jest wymagana. W przypadku pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem

czynności nerek (klirens kreatyniny 30 – 49 ml/min) dobowa dawka powinna wynosić 10 mg. Jeśli

leczenie jest dobrze tolerowane przynajmniej przez 7 dni, to dawka może być zwiększona do 20 mg na

dobę zgodnie ze standardowym schematem. U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek

(klirens kreatyniny 5 – 29 ml/min) dawka dobowa powinna wynosić 10 mg.

Zaburzenie czynności wątroby

U pacjentów z nieznacznym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby (stopień A i B w

skali Child-Pugh) nie ma potrzeby modyfikacji dawki. Nie ma dostępnych danych na temat

stosowania memantyny u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby. Nie zaleca się

podawania produktu Memantine Merz u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby.

Dzieci i młodzież

Produkt Memantine Merz nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 18 lat ze względu na brak

danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Sposób podawania

Produkt Memantine Merz należy podawać raz na dobę, powinien być przyjmowany o tej samej porze

każdego dnia. Tabletki powlekane mogą być przyjmowane z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

4.3

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w

punkcie 6.1.

4.4

Spe

cjalne ostrze

ż

enia i

ś

ro

dki

ostro

ż

no

ś

ci

do

t

y

cz

ą

ce stoso

w

ania

Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów z padaczką, z drgawkami w wywiadzie lub u

pacjentów z czynnikami predysponującymi do padaczki.

Należy unikać równoczesnego stosowania antagonistów kwasu N-metylo-D-asparaginowego

(NMDA), takich jak amantadyna, ketamina czy dekstrometorfan, ponieważ środki te wywierają

wpływ na ten sam układ receptorowy co memantyna. Równoczesne podawanie tych środków może

prowadzić do zwiększenia częstości występowania oraz nasilenia działań niepożądanych (głównie

związanych z ośrodkowym układem nerwowym [OUN]) (patrz również punkt 4.5).

Należy uważnie monitorować stan pacjentów, u których występują czynniki, mogące prowadzić do

zwiększenia pH moczu (patrz punkt 5.2 „Eliminacja”). Do czynników tych należą: drastyczne zmiany

diety,np. diety mięsnej na wegetariańską lub przyjmowanie dużych dawek preparatów alkalizujących

treść żołądkową. Przyczyną zwiększenia pH moczu może być również kwasica kanalikowo-nerkowa

oraz ciężkie infekcje dróg moczowych wywołane przez bakterie z rodzaju Proteus.

Ponieważ z większości badań klinicznych wykluczono pacjentów ze świeżo przebytym zawałem

mięśnia sercowego, z niewyrównaną zastoinową niewydolnością krążenia (NYHA III-IV) lub

niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, dostępna jest jedynie ograniczona ilość danych

dotycząca podawania memantyny tym pacjentom. Z tego względu pacjentów z tymi schorzeniami

należy podczas leczenia poddać wnikliwej obserwacji.

4.5

Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Ze względu na efekty farmakologiczne oraz mechanizm działania memantyny, mogą wystąpić

następujące interakcje:

Mechanizm działania wskazuje, że efekty L-dopy, agonistów receptorów dopaminergicznych

oraz środków antycholinergicznych mogą być zwiększone przez równoczesne podawanie

antagonistów NMDA, takich jak memantyna. Działanie barbituranów i neuroleptyków może

ulec osłabieniu. Podawanie memantyny może modyfikować działanie stosowanych

równocześnie leków zmniejszających napięcie mięśni szkieletowych, dantrolenu i baklofenu -

konieczne może być dostosowanie ich dawki.

Nie należy stosować równocześnie memantyny i amantadyny, gdyż wiąże się to z ryzykiem

wystąpienia psychozy farmakotoksycznej. Obydwa produkty, o podobnej budowie chemicznej,

są antagonistami NMDA. To samo może dotyczyć ketaminy i dekstrometorfanu (patrz również

punkt 4.4). Opublikowano jeden opis przypadku dotyczący potencjalnego ryzyka związanego z

równoczesnym stosowaniem memantyny i fenytoiny.

Inne substancje czynne takie jak cymetydyna, ranitydyna, prokainamid, chinidyna, chinina oraz

nikotyna, w przypadku których w procesie wydalania bierze udział ten sam nerkowy układ

transportu kationów, co w przypadku amantadyny, mogą także oddziaływać z memantyną, co

może prowadzić do zwiększenia stężenia tych leków w osoczu.

Może wystąpić zmniejszenie stężenia hydrochlorotiazydu (HCT) w surowicy w przypadku, gdy

memantyna stosowana jest jednocześnie z HCT lub jakimikolwiek preparatami zawierającymi

HCT.

Po wprowadzeniu leku do obrotu odnotowano pojedyncze przypadki zwiększenia wartości

międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (international normalized ratio – INR) u

pacjentów leczonych równocześnie warfaryną. Mimo iż nie ustalono związku przyczynowego,

wskazane jest ścisłe monitorowanie czasu protrombinowego lub wartości INR u pacjentów

leczonych równocześnie doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi.

W badaniach farmakokinetycznych (PK) z pojedynczą dawką, u młodych zdrowych osób nie

obserwowano istotnych interakcji pomiędzy substancjami czynnymi – memantyną a

gliburydem/metforminą lub donepezylem.

W badaniu klinicznym u młodych zdrowych ochotników nie obserwowano istotnego wpływu

memantyny na farmakokinetykę galantaminy.

Memantyna in vitro nie hamuje aktywności enzymów cytochromu P 450 (CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6,

2E1, 3A), monooksygenazy zawierającej flawinę, ani hydrolazy epoksydowej lub sulfationowej.

4.6

Wpływ

na

o

dnoś

ć

,

c

iążę

i laktacj

ę

Ciąża

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania memantyny w czasie ciąży. Wyniki badań

przeprowadzonych na zwierzętach wskazują na istnienie potencjalnego ryzyka zahamowania

wewnątrzmacicznego wzrostu płodu, przy poziomach ekspozycji identycznych lub minimalnie

wyższych od poziomów ekspozycji u ludzi (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest

znane. Memantyny nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy memantyna przenika do mleka matki. Jednak jest to możliwe ze względu na

lipofilne właściwości leku. Kobiety przyjmujące memantynę nie powinny karmić piersią.

Płodność

Nie stwierdzono niekorzystnego wpływu memantyny na płodność samców ani samic w badaniach

nieklinicznych.

4.7

Wpływ

na z

do

lno

ś

ć pro

w

a

dz

enia

pojazdów i ob

s

ługiw

ania masz

y

n

Choroba Alzheimera o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim zazwyczaj powoduje upośledzenie

zdolności prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn. Produkt Memantine Merz wywiera

nieznaczny lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i

obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, w związku z czym pacjentów leczonych w

warunkach ambulatoryjnych należy poinformować o konieczności zachowania szczególnych środków

ostrożności.

4.8

D

zia

ła

nia niepo

żąda

ne

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

W badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z otępieniem o nasileniu łagodnym do

umiarkowanego, leczonych produktem Memantine Merz (1784 pacjentów) lub przyjmujących placebo

(1595 pacjentów) ogólny wskaźnik częstości występowania reakcji niepożądanych nie różnił się

znacząco w grupie przyjmującej produkt Memantine Merz w porównaniu do grupy przyjmującej

placebo; reakcje niepożądane miały zwykle nasilenie łagodne do umiarkowanego. Najczęstszymi

reakcjami niepożądanymi, które z większą częstością występowały w grupie leczonej produktem

Memantine Merz w porównaniu z grupą otrzymującą placebo były: zawroty głowy (odpowiednio

6,3% versus 5,6%), ból głowy (5,2% versus 3,9%), zaparcia (4,6% versus 2,6%), senność (3,4%

versus 2,2%) i nadciśnienie tętnicze (4,1% versus 2,8%).

Następujące reakcje niepożądane, wymienione w poniższej Tabeli, zostały zebrane podczas badań

klinicznych produktu Memantine Merz oraz od momentu wprowadzenia do obrotu. W obrębie każdej

grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze

zmniejszającym się nasileniem.

Tabelaryczny wykaz działań niepożądanych

Reakcje niepożądane uszeregowano według klasyfikacji układów narządowych, używając

następującej konwencji: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do

<1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być

określona na podstawie dostępnych danych).

KLASYFIKACJA UKŁADÓW I

NARZĄDÓW

CZĘSTOŚĆ

DZIAŁANIA

NIEPOŻĄDANE

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często

Zakażenia grzybicze

Zaburzenia układu odpornościowego

Często

Nadwrażliwość na lek

Zaburzenia psychiczne

Często

Senność

Niezbyt często

Splątanie

Niezbyt często

Omamy

Nieznane

Reakcje psychotyczne

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Zawroty głowy

Często

Zaburzenia równowagi

Niezbyt często

Nieprawidłowy chód

Bardzo rzadko

Napady padaczkowe

Zaburzenia serca

Niezbyt często

Niewydolność serca

Zaburzenia naczyniowe

Często

Nadciśnienie tętnicze

Niezbyt często

Zakrzepica żylna/zatorowość

Zaburzenia układu oddechowego,

klatki piersiowej i śródpiersia

Często

Duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Zaparcia

Niezbyt często

Wymioty

Nieznane

Zapalenie trzustki²

Zaburzenia wątroby i dróg

żółciowych

Często

Zwiększona aktywność

enzymów wątrobowych

Nieznane

Zapalenie wątroby

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu

podania

Często

Bóle głowy

Niezbyt często

Zmęcznie

Omamy obserwowano głównie u pacjentów z ciężkim nasileniem choroby Alzheimera.

Pojedyncze przypadki odnotowane po wprowadzeniu leku do obrotu.

Choroba Alzheimera wiąże się z depresją, myślami samobójczymi i samobójstwami. Po

wprowadzeniu leku do obrotu, u pacjentów leczonych produktem Memantine Merz, raportowano takie

przypadki.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania

wymienionego w załączniku V.

4.9

Przedawkowanie

Z przeprowadzonych badań klinicznych oraz postmarketingowych dostępne są jedynie ograniczone

dane dotyczące przedawkowania.

Objawy

Relatywnie duże przedawkowanie (odpowiednio 200 mg i 105 mg na dobę w ciągu 3 dni) zostało

powiązane z wystąpieniem jedynie zmęczenia, osłabienia i (lub) biegunki lub też objawy nie

wystąpiły. W przypadkach przedawkowania poniżej 140 mg lub gdy dawka była nieznana u pacjentów

obserwowano objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (splątanie, senność, zawroty głowy,

pobudzenie, agresja, omamy oraz zaburzony chód) i (lub) żołądkowo-jelitowe (wymioty i biegunka).

W przypadku największego przedawkowania, pacjent przeżył zażycie doustne 2000 mg memantyny i

wykazywał objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (śpiączka przez 10 dni, a później

podwójne widzenie i pobudzenie). U pacjenta zastosowano leczenie objawowe oraz plazmaferezę.

Pacjent powrócił do zdrowia bez trwałych następstw.

W innym przypadku dużego przedawkowania pacjent także przeżył i wyzdrowiał. Pacjent przyjął

doustnie 400 mg memantyny. Wykazywał objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takie

jak: niepokój, psychoza, omamy wzrokowe, stan przeddrgawkowy, senność, stupor i utrata

świadomości.

Leczenie

W przypadku przedawkowania leczenie powinno być objawowe. Nie jest dostępne specyficzne

antidotum w przypadku zatrucia lub przedawkowania. Standardowe kliniczne procedury dotyczące

usunięcia substancji czynnej np.: płukanie żołądka, podanie węgla leczniczego (przerwanie

potencjalnego ponownego krążenia jelitowo-wątrobowego), zakwaszenie moczu, wymuszona diureza,

powinny być odpowiednio zastosowane.

W przypadku objawów przedmiotowych i podmiotowych ogólnej nadpobudliwości ośrodkowego

układu nerwowego (OUN) powinno się rozważyć ostrożne leczenie objawowe.

5.

WŁAŚCIW

O

ŚCI FAR

M

AK

O

L

O

GICZ

N

E

5.1

Właś

c

iw

o

ś

ci farmako

dy

namiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciw otępieniu, kod ATC: N06DX01.

Istnieje coraz więcej dowodów na to, że zaburzenia neuroprzekaźnictwa glutaminergicznego,

zwłaszcza w receptorach NMDA (kwasu N-metylo-D-asparaginowego), przyczyniają się zarówno do

występowania objawów, jak i do postępu choroby w otępieniu neurodegeneracyjnym.

Memantyna jest zależnym od potencjału, o średnim powinowactwie, niekompetytywnym antagonistą

receptora NMDA. Modyfikuje efekty patologicznie zwiększonych stężeń glutaminianu, które mogą

prowadzić do zaburzenia czynności neuronów.

Badania kliniczne

Kluczowe badanie z zastosowaniem memantyny w monoterapii w grupie pacjentów z chorobą

Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (całkowita punktacja w skali Krótkiej Oceny

Stanu Psychicznego (Mini-Mental State Examination – MMSE) na początku badania wynosiła 3 - 14

punktów) obejmowało 252 pacjentów ambulatoryjnych. Badanie wykazało korzystny efekt leczenia

memantyną w porównaniu do placebo w ciągu 6 miesięcy (analiza obserwowanych przypadków dla

oceny funkcjonowania w oparciu o wywiad z pacjentem i opiekunem (clinician´s interview based

impression of change – CIBIC-plus): p=0,025; oceny wykonywania czynności życiowych w chorobie

Alzheimera (Alzheimer´s disease cooperative study – activities of daily living – ADCS-ADLsev ):

p=0,003; oceny zaburzeń funkcji poznawczych (severe impairment battery – SIB): p=0,002).

Kluczowe badanie z zastosowaniem memantyny w monoterapii w leczeniu pacjentów z chorobą

Alzheimera o nasileniu łagodnym

do umiarkowanego (całkowita punktacja w skali MMSE na

początku badania wynosiła od 10 do 22 punktów) obejmowało 403 pacjentów. U pacjentów leczonych

memantyną zaobserwowano statystycznie znamienny lepszy efekt terapeutyczny niż u pacjentów

przyjmujących placebo w pierwszorzędowym punkcie końcowym: podskala oceny zaburzeń funkcji

poznawczych w chorobie Alzheimera (Alzheimer’s Disease Assessment Scale – ADAS-cog)

(p=0,003) i CIBIC-plus (p=0,004) w 24 tygodniu na podstawie danych z ostatniej dokonanej

obserwacji (Last Observation Carried Forward – LOCF). W innym monoterapeutycznym badaniu

dotyczącym leczenia choroby Alzheimera o nasileniu łagodnym do umiarkowanego (całkowita

punktacja w skali MMSE na początku badania wynosiła od 11-23 punktów) zrandomizowano 470

pacjentów. W prospektywnie definiowanej początkowej analizie, statystycznie istotne znaczenie nie

zostało osiągnięte w pierwszorzędowym punkcie końcowym skuteczności, w 24 tygodniu.

Metaanaliza wyników leczenia pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do

ciężkiego (całkowita punktacja w skali MMSE na początku badania < 20 punktów) pochodzących z

sześciu 6-miesięcznych, kontrolowanych placebo badań III fazy (badania z memantyną w monoterapii

jak również w politerapii ze stałą dawką inhibitora acetylocholinesterazy) wykazała statystycznie

znamienny lepszy efekt terapeutyczny memantyny w domenach funkcji poznawczych, ogólnej oceny

klinicznej oraz codziennego funkcjonowania. Wyniki analizy pacjentów, u których wystąpiło

pogorszenie we wszystkich trzech domenach, wykazały statystycznie istotny lepszy efekt

terapeutyczny memantyny w zakresie zapobiegania pogorszeniu; u dwukrotnie większej liczby

pacjentów przyjmujących placebo w porównaniu z pacjentami przyjmującymi memantynę nastąpiło

pogorszenie we wszystkich trzech domenach (21% versus 11%, p<0,0001).

5.2

a

ściwości

farmakokinet

y

czne

Wchłanianie

Bezwzględna biodostępność memantyny wynosi około 100%. t

występuje między 3 a 8 godziną od

przyjęcia leku. Nie ma danych, które wskazywałyby na to, iż pokarm ma wpływ na wchłanianie

memantyny.

Dystrybucja

Podawanie memantyny w dawkach dobowych 20 mg prowadzi do osiągnięcia stanu równowagi stężeń

w osoczu w przedziale od 70 ng/ml do 150 ng/ml (0,5-1 μmol), przy dużej zmienności osobniczej. W

przypadku podawania memantyny w dawkach dobowych od 5 mg do 30 mg, obliczona średnia

wartość współczynnika rozdziału płyn mózgowo-rdzeniowy / osocze wyniosła 0,52. Objętość

dystrybucji wynosi około 10 l/kg. Memantyna wiąże się z białkami osocza w około 45%.

Metabolizm

U człowieka około 80% memantyny występuje w krążeniu w postaci nie zmienionej. Głównymi

metabolitami u człowieka są N-3,5-dimetylogludantan, mieszanina izomerów 4- i

6-hydroksymemantyny i 1-nitrozo-3,5-dimetyloadamantan. Metabolity te nie wykazują działania

antagonistycznego w stosunku do NMDA. W badaniach in vitro nie stwierdzono udziału układu

enzymatycznego cytochromu P 450 w przemianach metabolicznych.

W badaniu z użyciem podawanej doustnie, znakowanej

C memantyny, odzyskano średnio 84%

podanej dawki w ciągu 20 dni, z czego ponad 99% wydalone zostało przez nerki.

Eliminacja

Eliminacja memantyny jest procesem jednowykładniczym, a końcowy t

wynosi od 60 do

100 godzin. U ochotników z prawidłową czynnością nerek, całkowity klirens memantyny

) wynosi 170 ml/min/1,73 m

. Klirens nerkowy jest po części efektem wydalania kanalikowego.

W nerkach zachodzi również proces wchłaniania zwrotnego z kanalików, prawdopodobnie przy

udziale białek uczestniczących w transporcie kationów. W przypadku alkalizacji moczu szybkość

wydalania memantyny przez nerki może ulec 7-9-krotnemu zwolnieniu (patrz punkt 4.4). Do

alkalizacji moczu może dojść w następstwie drastycznych zmian diety, np. zmiany diety mięsnej na

wegetariańską lub przyjmowania dużych ilości leków alkalizujących treść żołądkową.

Liniowość

Badania u ochotników wykazały liniową farmakokinetykę memantyny w zakresie dawek od 10 mg do

40 mg.

Zależności farmakokinetyczne/farmakodynamiczne

W przypadku podawania memantyny w dawce dobowej wynoszącej 20 mg, stężenie leku w płynie

mózgowo-rdzeniowym osiąga wartość k

= stała hamowania), która w korze płatów czołowych

ludzkiego mózgu ma dla memantyny wartość 0,5

mol.

5.3

Pr

ze

dklinic

zne

da

ne o bezpiecze

ńs

t

w

ie

W krótkotrwałych badaniach na szczurach wykazano, że memantyna – podobnie jak inni antagoniści

NMDA – powodowała wystąpienie w obrębie neuronów wakuolizacji oraz martwicy (uszkodzenie

typu Olney’a) wyłącznie po podaniu dawek, prowadzących do wystąpienia bardzo dużych

maksymalnych stężeń w surowicy. Ataksja oraz inne objawy przedkliniczne poprzedzały rozwój

zmian o typie wakuolizacji i martwicy. Ponieważ efektów tych nie obserwowano w

długoterminowych badaniach prowadzonych zarówno na gryzoniach, jak i innych zwierzętach (nie

gryzoniach), kliniczne znaczenie tych spostrzeżeń pozostaje niejasne.

W badaniach toksyczności po wielokrotnym podawaniu leku psom i gryzoniom, obserwowano

nieregularne występowanie zmian w obrębie narządu wzroku, zmian tych nie stwierdzono u małp.

Specjalne badania okulistyczne, prowadzone w ramach badań klinicznych memantyny, nie ujawniły

jakichkolwiek zmian w obrębie narządu wzroku.

W badaniach na gryzoniach zaobserwowano odkładanie się fosfolipidów w komórkach makrofagów

w płucach, związane z gromadzeniem memantyny w lizosomach. Efekt ten znany jest także

w przypadku innych substancji czynnych o właściwościach amfifilnych kationów. Istnieje potencjalny

związek pomiędzy tą kumulacją a wakuolizacją obserwowaną w płucach. Efekt ten obserwowano

jedynie w przypadku podawania gryzoniom bardzo dużych dawek leku. Kliniczne znaczenie

powyższych obserwacji pozostaje nieznane.

W standardowych badaniach nie stwierdzono genotoksyczności memantyny. Badania obejmujące całe

życie myszy i szczurów nie wykazały rakotwórczego działania memantyny. Nie stwierdzono działania

teratogennego memantyny u szczurów i królików, nawet w przypadku podawania dawek toksycznych

dla matek, nie odnotowano też niekorzystnych efektów memantyny na płodność.

U szczurów zaobserwowano zahamowanie wzrostu płodów przy poziomach ekspozycji, które były

identyczne lub nieznacznie wyższe od poziomów ekspozycji u ludzi.

6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki

mikrokrystaliczna celuloza

kroskarmeloza sodowa

krzemionka koloidalna bezwodna

magnezu stearynian

Otoczka tabletki

hypromeloza

makrogol 400

tytanu dwutlenek (E 171)

żelaza tlenek żółty i czerwony (E 172)

6.2

Ni

ez

g

o

dnoś

ci farmaceut

y

czne

Nie dotyczy.

6.3

Okres t

rwał

o

ści

4 lata.

6.4

Spe

cjalne

ś

ro

dki

ostro

ż

no

ś

ci prz

y

przec

howyw

aniu

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5

R

o

dz

aj i za

w

arto

ś

ć opako

w

ania

Opakowania blistrowe zawierające 14 tabletek powlekanych w blistrze PVDC/PE/PVC/Al lub PP/Al.

Opakowania zawierają 14, 28, 42, 56, 98 tabletek powlekanych. Opakowania zbiorcze zawierają 840

(20 x 42) tabletek powlekanych.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6

Sz

cze

lne

ś

ro

dki

ostro

żn

o

ści

d

ot

yczą

ce usu

wa

nia

Brak szczególnych wymagań.

7.

P

O

DMI

O

T

O

DP

O

WIEDZIALNY P

O

SIADAJĄCY P

O

ZW

O

LENIE

NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Niemcy

8.

NUMER(-Y)

P

O

ZW

O

LENIA(Ń)

NA DOPUSZCZENIE

DO

O

BROTU

EU/1/12/799/013

EU/1/12/799/014

EU/1/12/799/015

EU/1/12/799/016

EU/1/12/799/017

EU/1/12/799/018

EU/1/12/799/019

EU/1/12/799/020

EU/1/12/799/021

EU/1/12/799/022

EU/1/12/799/023

EU/1/12/799/024

9.

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/

DATA PRZEDŁUŻE

N

IA P

O

ZW

O

LENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22 listopad 2012

Data aktualnego przedłużenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: {DD miesiąc RRRR}

10.

DATA ZATWIERDZE

N

IA LUB

CZĘŚCI

O

WEJ

Z

M

IANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

MM/RRRR

Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są dostępna na stronie internetowej Europejskiej

Agencji Leków (EMA): http://www.ema.europa.eu.

ANEKS II

A.

WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII

B.

WARUNKI LUB

O

GRANICZENIA DOTYCZĄCE

ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA

C.

INNE

WARUNKI I WY

M

AGANIA DOTYCZĄCE

DOPUSZCZENIA DO OBROTU

D.

WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE

BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO STOSOWANIA PRODUKTU

LECZNICZEGO

A.

WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII

Nazwa i adres wytwórcy(ów) odpowiedzialnego(ych) za zwolnienie serii

Merz Pharma GmbH & Co. KGaA

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Niemcy

B.

WARUNKI LUB

O

GRANICZENIA DOTYCZĄCE

ZA

O

PATRZENIA I ST

O

S

O

WANIA

Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania (patrz aneks I:

Charakterystyka Produktu Leczniczego, punkt 4.2).

C.

INNE WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZĄCE

DOPUSZCZENIA D

O O

BROTU

Okresowy raport o

bezpiecz

st

wi

e

stosowania

Wymagania do przedłożenia okresowych raportów o bezpieczeństwie stosowania tego produktu są

określone w wykazie unijnych dat referencyjnych (wykaz EURD), o którym mowa w art. 107c ust. 7

dyrektywy 2001/83/WE i jego kolejnych aktualizacjach ogłaszanych na europejskiej stronie

internetowej dotyczącej leków.

D.

WARUNKI I

O

GRANICZENIA D

O

TYCZĄCE

BEZPIECZNEG

O

I SKUTECZNEG

O

STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

Plan

zarz

ąd

zania r

yzyk

i

em (ang. Risk Management Plan, RMP)

Podmiot odpowiedzialny podejmie wymagane działania i interwencje z zakresu nadzoru nad

bezpieczeństwem farmakoterapii wyszczególnione w RMP, przedstawionym w module 1.8.2

dokumentacji do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, i wszelkich jego kolejnych aktualizacjach.

Uaktualniony RMP należy przedstawiać:

na żądanie Europejskiej Agencji Leków;

w razie zmiany systemu zarządzania ryzykiem, zwłaszcza w wyniku uzyskania nowych

informacji, które mogą istotnie wpłynąć na stosunek ryzyka do korzyści, lub w wyniku

uzyskania istotnych informacji, dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego

lub odnoszących się do minimalizacji ryzyka.

ANEKS III

O

Z

N

AK

O

WANIE

O

PAK

O

WAŃ I UL

O

TKA DLA PACJENTA

A.

O

Z

N

AK

O

WANIE

O

PAK

O

WAŃ

INF

O

RMACJE

ZAMIESZCZANE

NA

O

PAK

O

WANIACH

ZEW

N

ĘTRZ

N

YCH

PUDEŁK

O

TEKTUR

O

WE

ZAWIERAJĄCE

O

PAK

O

WA

N

IA BLISTR

O

WE

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Memantine Merz 10 mg tabletki powlekane

Memantyny chlorowodorek

2.

ZAWART

O

ŚĆ SUBSTANCJI CZY

N

NEJ

(

YCH)

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg memantyny chlorowodorku, ekwiwalent 8,31 mg

memantyny.

3.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4.

P

O

STAĆ FARMACEUTYCZ

N

A I ZAWART

O

ŚĆ

O

PAK

O

WANIA

14 tabletek powlekanych

28 tabletek powlekanych

30 tabletek powlekanych

42 tabletki powlekane

50 tabletek powlekanych

56 tabletek powlekanych

98 tabletek powlekanych

100 tabletek powlekanych

112 tabletek powlekanych

5.

SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Podanie doustne. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6.

O

STRZEŻENIE

DOTYCZĄCE

PRZECH

O

WYWA

N

IA

PRODUKTU

LECZNICZEG

O

W MIEJSCU NIEWID

O

CZ

N

YM

I NIED

O

STĘPNYM

DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.

INNE

O

STRZEŻENIA SPECJAL

N

E,

JEŚLI K

ON

IECZNE

8.

TERMI

N

WAŻ

NO

ŚCI

Termin ważności: {MM/RRRR}

9.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10.

SPECJAL

N

E

ŚRODKI

O

STR

O

Ż

NO

ŚCI DOTYCZĄCE

USUWANIA NIEZUŻYTEG

O

PRODUKTU LECZ

N

ICZEG

O

LUB

P

O

CH

O

DZĄCYCH

Z

N

IEG

O O

DPADÓW,

JEŚLI

WŁAŚCIWE

11.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Niemcy

12.

NUMER

(

Y)

P

O

ZW

O

LENIA(Ń)

NA DOPUSZCZENIE

DO

O

BROTU

EU/1/12/799/001 14 tabletek powlekanych

EU/1/12/799/002 28 tabletek powlekanych

EU/1/12/799/003 30 tabletek powlekanych

EU/1/12/799/004 42 tabletki powlekane

EU/1/12/799/005 50 tabletek powlekanych

EU/1/12/799/006 56 tabletek powlekanych

EU/1/12/799/007 98 tabletek powlekanych

EU/1/12/799/008 100 tabletki powlekane

EU/1/12/799/009 112 tabletek powlekanych

13.

NUMER SERII

Nr serii {numer}

14.

OGÓLNA KATEG

O

RIA

DOSTĘP

NO

ŚCI

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

16.

INFORMACJA PODANA ALFABETEM BRAILLE’A

Memantine Merz 10 mg tabletki

17.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE

CZYTEL

N

E

DLA

CZŁOWIEKA

INF

O

RMACJE

ZAMIESZCZANE

NA

O

PAK

O

WANIACH

ZEW

N

ĘTRZ

N

YCH

PUDEŁK

O

TEKTUR

O

WE

ZAWIERAJĄCE

42 50 I 98 TABLETEK JAKO OPAKOWANIE

BEZP

O

ŚREDNIE

/

K

OM

P

O

NE

N

T OPAKOWANIA ZBIORCZEGO (BEZ „BLUE BOX”)

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Memantine Merz 10 mg tabletki powlekane

Memantyny chlorowodorek

2.

ZAWART

O

ŚĆ SUBSTANCJI CZY

N

NEJ

(

YCH)

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg memantyny chlorowodorku, ekwiwalent 8,31 mg

memantyny.

3.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4.

P

O

STAĆ FARMACEUTYCZ

N

A I ZAWART

O

ŚĆ

O

PAK

O

WANIA

42 tabletki powlekane

Składniki opakowania zbiorczego, nie mogą być sprzedawane oddzielnie.

50 tabletek powlekanych

Składniki opakowania zbiorczego, nie mogą być sprzedawane oddzielnie.

98 tabletek powlekanych

Składniki opakowania zbiorczego, nie mogą być sprzedawane oddzielnie.

5.

SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Podanie doustne. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6.

O

STRZEŻE

N

IE

DOTYCZĄCE

PRZECH

O

WYWA

N

IA

PRODUKTU

LECZNICZEG

O

W MIEJSCU NIEWID

O

CZ

N

YM

I NIED

O

STĘPNYM

DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.

INNE

O

STRZEŻENIA SPECJAL

N

E,

JEŚLI K

ON

IECZ

N

E

8.

TERMI

N

WAŻ

NO

ŚCI

Termin ważności: {MM/RRRR}

9.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10.

SPECJAL

N

E

ŚRODKI

O

STR

O

Ż

NO

ŚCI DOTYCZĄCE

USUWANIA NIEZUŻYTEG

O

PRODUKTU LECZ

N

ICZEG

O

LUB

P

O

CH

O

DZĄCYCH

Z

N

IEG

O O

DPADÓW,

JEŚLI

WŁAŚCIWE

11.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Niemcy

12.

NUMER

(

Y)

P

O

ZW

O

LENIA(Ń)

NA DOPUSZCZENIE

DO

O

BROTU

EU/1/12/799/010 840 tabletek powlekanych (20 x 42)

EU/1/12/799/011 980 tabletek powlekanych (10 x 98)

EU/1/12/799/012 1000 tabletki powlekane (20 x 50)

13.

NUMER SERII

Nr serii: {numer}

14.

OGÓLNA KATEG

O

RIA

DOSTĘP

NO

ŚCI

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

16.

INFORMACJA PODANA ALFABETEM BRAILLE’A

Memantine Merz 10 mg tabletki

17.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

18.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE

CZYTEL

N

E

DLA

CZŁOWIEKA

INF

O

RMACJE

ZAMIESZCZANE

NA

O

PAK

O

WANIACH

ZEW

N

ĘTRZ

N

YCH

ZEW

N

ĘTRZ

N

A ETYKIETA NA

O

PAK

O

WA

N

IACH

ZBI

O

RCZYCH

(

20 x 42 TABLETEK,

20

x

50

TABLETEK

I

10

x

98

TABLETEK) PAK

O

WA

N

YCH

W F

O

LIĘ

(

W TY

M

„BLUE

BOX”)

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Memantine Merz 10 mg tabletki powlekane

Memantyny chlorowodorek

2.

ZAWART

O

ŚĆ SUBSTANCJI CZY

N

NEJ

(

YCH)

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg memantyny chlorowodorku, ekwiwalent 8,31 mg

memantyny.

3.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4.

POSTAĆ FARMACEUTYCZ

N

A I ZAWART

O

ŚĆ

O

PAK

O

WANIA

Opakowanie zbiorcze 840 (20 opakowań po 42) tabletek powlekanych

Opakowanie zbiorcze 980 (10 opakowań po 98) tabletek powlekanych

Opakowanie zbiorcze 1000 (20 opakowań po 50) tabletek powlekanych

5.

SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Podanie doustne. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6.

O

STRZEŻENIE

DOTYCZĄCE

PRZECH

O

WYWA

N

IA

PRODUKTU

LECZNICZEG

O

W MIEJSCU NIEWID

O

CZ

N

YM

I NIED

O

STĘPNYM

DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.

INNE

O

STRZEŻENIA SPECJAL

N

E,

JEŚLI K

ON

IECZ

N

E

8.

TERMI

N

WAŻ

NO

ŚCI

Termin ważności: {MM/RRRR}

9.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10.

SPECJAL

N

E

ŚRODKI

O

STR

O

Ż

NO

ŚCI DOTYCZĄCE

USUWANIA NIEZUŻYTEG

O

PR

O

DUKTU

LECZNICZEG

O

LUB

P

O

CH

O

DZĄCYCH

Z

N

IEG

O O

DPADÓW,

JEŚLI

WŁAŚCIWE

11.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Niemcy

12.

NUMER

(

Y)

P

O

ZW

O

LENIA(Ń)

NA DOPUSZCZENIE

DO

O

BROTU

EU/1/12/799/010 840 tabletek powlekanych (20 x 42)

EU/1/12/799/011 980 tabletek powlekanych (10 x 98)

EU/1/12/799/012 1000 tabletki powlekane (20 x 50)

13.

NUMER SERII

Nr serii {numer}

14.

OGÓLNA KATEG

O

RIA

DOSTĘP

NO

ŚCI

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

16.

INFORMACJA PODANA ALFABETEM BRAILLE’A

17.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE

CZYTEL

N

E

DLA

CZŁOWIEKA

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH

FOLIOWYCH

BLISTER Z TABLETKAMI

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Memantine Merz 10 mg tabletki powlekane

Memantyny chlorowodorek

2.

NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Merz Pharmaceuticals GmbH

3.

TERMI

N

WAŻ

NO

ŚCI

Termin ważności: {MM/RRRR}

Wytłoczone na opakowaniu.

4.

NUMER SERII

Nr serii: {numer}

Wytłoczone na opakowaniu.

5.

INNE

INF

O

RMACJE

ZAMIESZCZANE

NA

O

PAK

O

WANIACH

ZEW

N

ĘTRZ

N

YCH

O

RAZ

O

PAK

O

WANIACH

BEZP

O

ŚREDNICH

PUDEŁK

O

TEKTUR

O

WE

I ETYKIETA NA BUTELKĘ

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Memantine Merz 5 mg/dawkę, roztwór doustny

Memantyny chlorowodorek

2.

ZAWART

O

ŚĆ SUBSTANCJI CZY

N

NEJ

(

YCH)

Każda aktywacja pompki dozującej (jedno naciśnięcie pompki) dostarcza 0,5 ml roztworu

zawierającego 5 mg memantyny chlorowodorku, ekwiwalent 4,16 mg memantyny.

3.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Roztwór zawiera także sorbinian potasu i sorbitol (E420).

W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z ulotką dla pacjenta.

4.

P

O

STAĆ FARMACEUTYCZ

N

A I ZAWART

O

ŚĆ

O

PAK

O

WANIA

Roztwór doustny

50 ml

100 ml

5.

SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Podanie doustne. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Raz dziennie

6.

O

STRZEŻENIE

DOTYCZĄCE

PRZECH

O

WYWA

N

IA

PRODUKTU

LECZNICZEG

O

W MIEJSCU NIEWID

O

CZ

N

YM

I NIED

O

STĘPNYM

DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.

INNE

O

STRZEŻENIA SPECJAL

N

E,

JEŚLI K

ON

IECZ

N

E

8.

TERMI

N

WAŻ

NO

ŚCI

Termin ważności: {MM/RRRR}

9.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Po otwarciu zużyć w ciągu 3 miesięcy.

10.

SPECJAL

N

E

ŚRODKI

O

STR

O

Ż

NO

ŚCI DOTYCZĄCE

USUWANIA NIEZUŻYTEG

O

PRODUKTU LECZ

N

ICZEG

O

LUB

P

O

CH

O

DZĄCYCH

Z

N

IEG

O O

DPADÓW,

JEŚLI

WŁAŚCIWE

11.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Niemcy

12.

NUMER

(

Y)

P

O

ZW

O

LENIA(Ń)

NA DOPUSZCZENIE

DO

O

BROTU

EU/1/12/799/027 50 ml

EU/1/12/799/029 100 ml

13.

NUMER SERII

Nr serii: {numer}

14.

OGÓLNA KATEG

O

RIA

DOSTĘP

NO

ŚCI

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

16.

INFORMACJA PODANA ALFABETEM BRAILLE’A

Memantine Merz 5 mg/dawkę, roztwór

17.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE

CZYTEL

N

E

DLA

CZŁOWIEKA

INF

O

RMACJE

ZAMIESZCZANE

NA

O

PAK

O

WANIACH

ZEW

N

ĘTRZ

N

YCH

O

RAZ

O

PAK

O

WANIACH

BEZP

O

ŚREDNICH

PUDEŁK

O

TEKTUR

O

WE

I ETYKIETA NA BUTELKĘ

ZAWIERAJĄCĄ 50 ml JAKO

O

PAK

O

WANIE

BEZP

O

ŚREDNIE

/

K

OM

P

O

NENT

O

PAK

O

WANIA ZBI

O

RCZEG

O (

BEZ

„BLUE BOX”)

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Memantine Merz 5 mg/dawkę, roztwór doustny

Memantyny chlorowodorek

2.

ZAWART

O

ŚĆ SUBSTANCJI CZY

N

NEJ

(

YCH)

Każda aktywacja pompki dozującej (jedno naciśnięcie pompki) dostarcza 0,5 ml roztworu

zawierającego 5 mg memantyny chlorowodorku, ekwiwalent 4,16 mg memantyny.

3.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Roztwór zawiera także sorbinian potasu i sorbitol (E420).

W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z ulotką dla pacjenta.

4.

P

O

STAĆ FARMACEUTYCZ

N

A I ZAWART

O

ŚĆ

O

PAK

O

WANIA

50 ml roztwór doustny

Składniki opakowania zbiorczego, nie mogą być sprzedawane oddzielnie.

5.

SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Podanie doustne. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Raz dziennie

6.

O

STRZEŻENIE

DOTYCZĄCE

PRZECH

O

WYWA

N

IA

PRODUKTU

LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWID

O

CZ

N

YM

I NIED

O

STĘPNYM

DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.

INNE

O

STRZEŻENIA SPECJAL

N

E,

JEŚLI K

ON

IECZ

N

E

8.

TERMI

N

WAŻ

NO

ŚCI

Termin ważności: {MM/RRRR}

9.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Po otwarciu, zużyć w ciągu 3 miesięcy.

10.

SPECJAL

N

E

ŚRODKI

O

STR

O

Ż

NO

ŚCI DOTYCZĄCE

USUWANIA NIEZUŻYTEG

O

PRODUKTU LECZ

N

ICZEG

O

LUB

P

O

CH

O

DZĄCYCH

Z

N

IEG

O O

DPADÓW,

JEŚLI

WŁAŚCIWE

11.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Niemcy

12.

NUMER

(

Y)

P

O

ZW

O

LENIA(Ń)

NA DOPUSZCZENIE

DO

O

BROTU

EU/1/12/799/028 500 ml (10 x 50 ml)

13.

NUMER SERII

Nr serii: {numer}

14.

OGÓLNA KATEG

O

RIA

DOSTĘP

N

OŚCI

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

16.

INFORMACJA PODANA ALFABETEM BRAILLE

Memantine Merz 5 mg/dawkę, roztwór

17.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

18.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE

CZYTEL

N

E

DLA

CZŁOWIEKA

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA

O

PAK

O

WA

N

IACH

ZEWNĘTRZNYCH

ZEW

N

ĘTRZ

N

A ETYKIETA NA

O

PAK

O

WA

N

IACH

ZBI

O

RCZYCH

(

10

x

50 ml)

ROZTWORU KROPLI) PAKOWA

N

YCH

W F

O

LIĘ (W TY

M

„BLUE B

O

X”)

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Memantine Merz 5 mg/dawkę, roztwór doustny

Memantyny chlorowodorek

2.

ZAWART

O

ŚĆ SUBSTANCJI CZY

N

NEJ

(

YCH)

Każda aktywacja pompki dozującej (jedno naciśnięcie pompki) dostarcza 0,5 ml roztworu

zawierającego 5 mg memantyny chlorowodorku, ekwiwalent 4,16 mg memantyny.

3.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Roztwór zawiera także sorbinian potasu i sorbitol (E420).

W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z ulotką dla pacjenta.

4.

P

O

STAĆ FARMACEUTYCZ

N

A I ZAWART

O

ŚĆ

O

PAK

O

WANIA

Opakowanie zbiorcze 500 ml zawierające 10 opakowań, z których każde zawiera 1 butelkę z 50 ml

roztworu doustnego.

5.

SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Podanie doustne. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Raz dziennie

6.

O

STRZEŻENIE

DOTYCZĄCE

PRZECH

O

WYWA

N

IA

PRODUKTU

LECZNICZEG

O

W MIEJSCU NIEWID

O

CZ

N

YM

I NIED

O

STĘPNYM

DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.

INNE

O

STRZEŻENIA SPECJAL

N

E,

JEŚLI K

ON

IECZ

N

E

8.

TERMI

N

WAŻ

NO

ŚCI

Termin ważności: {MM/RRRR}

9.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Po otwarciu, zużyć w ciągu 3 miesięcy.

10.

SPECJAL

N

E

ŚRODKI

O

STR

O

Ż

NO

ŚCI DOTYCZĄCE

USUWANIA NIEZUŻYTEG

O

PRODUKTU LECZ

N

ICZEG

O

LUB

P

O

CH

O

DZĄCYCH

Z

N

IEG

O O

DPADÓW,

JEŚLI

WŁAŚCIWE

11.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Niemcy

12.

NUMER

(

Y)

P

O

ZW

O

LENIA(Ń)

NA DOPUSZCZENIE

DO

O

BROTU

EU/1/12/799/028 500 ml (10 x 50 ml)

13.

NUMER SERII

Nr serii {numer}

14.

OGÓLNA KATEG

O

RIA

DOSTĘP

NO

ŚCI

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

16.

INFORMACJA PODANA ALFABETEM BRAILLE’A

17.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE

CZYTEL

N

E

DLA

CZŁOWIEKA

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁK

O

TEKTUR

O

WE ZAWIERAJĄCE 28

TABLETEK

– ZESTAW

ROZP

O

CZYNAJĄCY LECZENIE

– 4-TYGODNIOWY SCHEMAT LECZENIA

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Memantine Merz 5 mg tabletki powlekane

Memantine Merz 10 mg tabletki powlekane

Memantine Merz 15 mg tabletki powlekane

Memantine Merz 20 mg tabletki powlekane

Memantyny chlorowodorek

2.

ZAWART

O

ŚĆ SUBSTANCJI CZY

N

NEJ

(

YCH)

Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg memantyny chlorowodorku, ekwiwalent 4,15 mg

memantyny.

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg memantyny chlorowodorku, ekwiwalent 8,31 mg

memantyny.

Każda tabletka powlekana zawiera 15 mg memantyny chlorowodorku, ekwiwalent 12,46 mg

memantyny.

Każda tabletka powlekana zawiera zawiera 20 mg memantyny chlorowodorku, ekwiwalent 16,62 mg

memantyny.

3.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4.

P

O

STAĆ FARMACEUTYCZ

N

A I ZAWART

O

ŚĆ

O

PAK

O

WANIA

Każde opakowanie zawierające 28 tabletek powlekanych na 4-tygodniowy schemat leczenia zawiera:

7 x Memantine Merz 5 mg

7 x Memantine Merz 10 mg

7 x Memantine Merz 15 mg

7 x Memantine Merz 20 mg

5.

SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Podanie doustne. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Raz na dobę

W celu kontynuowania leczenia należy skontaktować się z lekarzem.

6.

O

STRZEŻENIE

DOTYCZĄCE

PRZECH

O

WYWA

N

IA

PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWID

O

CZ

N

YM

I NIED

O

STĘPNYM

DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.

INNE

O

STRZEŻENIA SPECJAL

N

E,

JEŚLI K

ON

IECZ

N

E

8.

TERMI

N

WAŻ

NO

ŚCI

Termin ważności: {MM/RRRR}

9.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10.

SPECJAL

N

E

ŚRODKI

O

STR

O

Ż

NO

ŚCI DOTYCZĄCE

USUWANIA NIEZUŻYTEG

O

PRODUKTU LECZ

N

ICZEG

O

LUB

P

O

CH

O

DZĄCYCH

Z

N

IEG

O O

DPADÓW,

JEŚLI

WŁAŚCIWE

11.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Niemcy

12.

NUMER

(

Y)

P

O

ZW

O

LENIA(Ń)

NA DOPUSZCZENIE

DO

O

BROTU

EU/1/12/799/025 tabletek powlekanych

EU/1/12/799/026 tabletek powlekanych

13.

NUMER SERII

Nr serii {numer}

14.

OGÓLNA KATEG

O

RIA

DOSTĘP

NO

ŚCI

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

16.

INFORMACJA PODANA ALFABETEM BRAILLE

Memantine Merz 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletki

17.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

INF

O

RMACJE

ZAMIESZCZANE

NA

O

PAK

O

WANIACH

ZEW

N

ĘTRZ

N

YCH

WEWNĘTRZ

N

E PUDEŁK

O

KART

ONO

WE ZAWIERAJĄCE BLISTER;

strona prze

d

nia i

tylna

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Memantine Merz 5 mg

Memantine Merz 10 mg

Memantine Merz 15 mg

Memantine Merz 20 mg

2.

ZAWART

O

ŚĆ SUBSTANCJI CZY

N

NEJ

(

YCH)

Memantyny chlorowodorek

3.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4.

P

O

STAĆ FARMACEUTYCZ

N

A I ZAWART

O

ŚĆ

O

PAK

O

WANIA

7 tabletek powlekanych Memantine Merz 5 mg

7 tabletek powlekanych Memantine Merz 10 mg

7 tabletek powlekanych Memantine Merz 15 mg

7 tabletek powlekanych Memantine Merz 20 mg

5.

SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Jedna tabletka na dobę

6.

O

STRZEŻENIE

DOTYCZĄCE

PRZECH

O

WYWA

N

IA

PRODUKTU

LECZNICZEG

O

W MIEJSCU NIEWID

O

CZ

N

YM

I NIED

O

STĘPNYM

DLA DZIECI

7.

INNE

O

STRZEŻENIA SPECJAL

N

E,

JEŚLI K

ON

IECZ

N

E

8.

TERMI

N

WAŻ

NO

ŚCI

9.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10.

SPECJAL

N

E

ŚRODKI

O

STR

O

Ż

NO

ŚCI DOTYCZĄCE

USUWANIA NIEZUŻYTEG

O

PRODUKTU LECZ

N

ICZEG

O

LUB

P

O

CH

O

DZĄCYCH

Z

N

IEG

O O

DPADÓW,

JEŚLI

WŁAŚCIWE

11.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

12.

NUMER

(

Y)

P

O

ZW

O

LENIA(Ń)

NA DOPUSZCZENIE

DO

O

BROTU

13.

NUMER SERII

14.

OGÓLNA KATEG

O

RIA

DOSTĘP

NO

ŚCI

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Tydzień 1, 2, 3, 4

Dzień 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

16.

INFORMACJA PODANA ALFABETEM BRAILLE’A

17.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

18.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE

CZYTEL

N

E

DLA

CZŁOWIEKA

INF

O

RMACJE

ZAMIESZCZANE

NA

O

PAK

O

WANIACH

ZEW

N

ĘTRZ

N

YCH

WEWNĘTRZ

N

E PUDEŁK

O

KART

ONO

WE ZAWIERAJĄCE BLISTER;

strona prze

d

nia

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Memantine Merz 5 mg,

Memantine Merz 10 mg

Memantine Merz 15 mg

Memantine Merz 20 mg

Tabletki powlekane

2.

ZAWART

O

ŚĆ SUBSTANCJI CZY

N

NEJ

(

YCH)

Memantyny chlorowodorek

3.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4.

P

O

STAĆ FARMACEUTYCZ

N

A I ZAWART

O

ŚĆ

O

PAK

O

WANIA

Każde opakowanie zawierające 28 tabletek powlekanych na 4-tygodniowy schemat leczenia zawiera:

7 x Memantine Merz 5 mg

7 x Memantine Merz 10 mg

7 x Memantine Merz 15 mg

7 x Memantine Merz 20 mg

5.

SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Raz na dobę

W celu kontynuowania leczenia należy skontaktować się z lekarzem.

6.

O

STRZEŻENIE

DOTYCZĄCE

PRZECH

O

WYWA

N

IA

PRODUKTU

LECZNICZEG

O

W MIEJSCU NIEWID

O

CZ

N

YM

I NIED

O

STĘPNYM DLA DZIECI

7.

INNE

O

STRZEŻENIA SPECJAL

N

E,

JEŚLI K

ON

IECZ

N

E

8.

TERMI

N

WAŻ

NO

ŚCI

Termin ważności: {MM/RRRR}

9.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10.

SPECJAL

N

E

ŚRODKI

O

STR

O

Ż

NO

ŚCI DOTYCZĄCE

USUWANIA NIEZUŻYTEG

O

PR

O

DUKTU

LECZNICZEG

O

LUB

P

O

CH

O

DZĄCYCH

Z

NIEG

O O

DPADÓW,

JEŚLI

WŁAŚCIWE

11.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

12.

NUMER

(

Y)

P

O

ZW

O

LENIA(Ń)

NA DOPUSZCZENIE

DO

O

BROTU

EU/1/12/799/025 tabletek powlekanych

EU/1/12/799/026 tabletek powlekanych

13.

NUMER SERII

Nr serii {numer}

14.

OGÓLNA KATEGORIA

DOSTĘP

NO

ŚCI

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

16.

INFORMACJA PODANA ALFABETEM BRAILLE’A

17.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

18.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH

FOLIOWYCH

BLISTER Z TABLETKAMI

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Memantine Merz 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, tabletki powlekane

Memantyny chlorowodorek

2.

NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Merz Pharmaceuticals GmbH

3.

TERMI

N

WAŻ

NO

ŚCI

Termin ważności: {MM/RRRR}

Wytłoczone na opakowaniu.

4.

NUMER SERII

Nr serii {numer}

Wytłoczone na opakowaniu.

5.

INNE INFORMACJE

INF

O

RMACJE

ZAMIESZCZANE

NA

O

PAK

O

WANIACH

ZEW

N

ĘTRZ

N

YCH

PUDEŁK

O

TEKTUR

O

WE

N

A

O

PAK

O

WA

N

IE BLISTR

O

WE

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Memantine Merz 20 mg tabletki powlekane

Memantyny chlorowodorek

2.

ZAWART

O

ŚĆ SUBSTANCJI CZY

N

NEJ

(

YCH)

Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg memantyny chlorowodorku, ekwiwalent 16,62 mg

memantyny.

3.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4.

POSTAĆ FARMACEUTYCZ

N

A I ZAWART

O

ŚĆ

O

PAK

O

WANIA

14 tabletek powlekanych

28 tabletek powlekanych

42 tabletek powlekanych

56 tabletek powlekanych

98 tabletek powlekanych

5.

SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Raz na dobę

6.

O

STRZEŻENIE

DOTYCZĄCE

PRZECH

O

WYWA

N

IA

PRODUKTU

LECZNICZEG

O

W MIEJSCU NIEWID

O

CZ

N

YM

I NIED

O

STĘPNYM

DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.

INNE

O

STRZEŻENIA SPECJAL

N

E,

JEŚLI K

ON

IECZ

N

E

8.

TERMIN WAŻ

NO

ŚCI

Termin ważności: {MM/RRRR}

9.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10.

SPECJAL

N

E

ŚRODKI

O

STR

O

Ż

NO

ŚCI DOTYCZĄCE

USUWANIA NIEZUŻYTEG

O

PRODUKTU LECZ

N

ICZEG

O

LUB

P

O

CH

O

DZĄCYCH

Z

N

IEG

O O

DPADÓW,

JEŚLI

WŁAŚCIWE

11.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Niemcy

12.

NUMER

(

Y)

P

O

ZW

O

LENIA(Ń)

NA DOPUSZCZENIE

DO

O

BROTU

EU/1/12/799/013 14 Tabletek powlekanych

EU/1/12/799/014 28 Tabletek powlekanych

EU/1/12/799/015 42 Tabletki powlekane

EU/1/12/799/016 56 Tabletek powlekanych

EU/1/12/799/017 98 Tabletek powlekanych

EU/1/12/799/019 14 Tabletek powlekanych

EU/1/12/799/020 28 Tabletek powlekanych

EU/1/12/799/021 42 Tabletki powlekane

EU/1/12/799/022 56 Tabletek powlekanych

EU/1/12/799/023 98 Tabletek powlekanych

13.

NUMER SERII

Nr serii {numer}

14.

OGÓLNA KATEG

O

RIA

DOSTĘP

NO

ŚCI

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

16.

INFORMACJA PODANA ALFABETEM BRAILLE’A

Memantine Merz 20 mg tabletki

17.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE

CZYTEL

N

E

DLA

CZŁOWIEKA

INF

O

RMACJE

ZAMIESZCZANE

NA

O

PAK

O

WANIACH

ZEW

N

ĘTRZ

N

YCH

PUDEŁK

O

TEKTUR

O

WE

ZAWIERAJĄCE

42

TABLETKI JAK

O O

PAK

O

WANIE

BEZP

O

ŚREDNIE / KOMPONENT OPAKOWANIA ZBIORCZEGO (BEZ „BLUE BOX”).

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Memantine Merz 20 mg tabletki powlekane

Memantyny chlorowodorek

2.

ZAWART

O

ŚĆ SUBSTANCJI CZY

N

NEJ

(

YCH)

Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg memantyny chlorowodorku, ekwiwalent 16,62 mg

memantyny.

3.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4.

P

O

STAĆ FARMACEUTYCZ

N

A I ZAWART

O

ŚĆ

O

PAK

O

WANIA

42 tabletki powlekane

Składniki opakowania zbiorczego, nie mogą być sprzedawane oddzielnie.

5.

SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Podanie doustneNależy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Raz na dobę

6.

O

STRZEŻENIE

DOTYCZĄCE

PRZECH

O

WYWA

N

IA

PRODUKTU

LECZNICZEG

O

W MIEJSCU NIEWID

O

CZ

N

YM

I NIED

O

STĘPNYM

DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.

INNE

O

STRZEŻENIA SPECJAL

N

E,

JEŚLI K

ON

IECZ

N

E

8.

TERMI

N

WAŻ

NO

ŚCI

Termin ważności {MM/RRRR}

9.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10.

SPECJAL

N

E

ŚRODKI

O

STR

O

Ż

NO

ŚCI DOTYCZĄCE

USUWANIA NIEZUŻYTEG

O

PR

O

DUKTU

LECZNICZEG

O

LUB

P

O

CH

O

DZĄCYCH

Z

NIEG

O O

DPADÓW,

JEŚLI

WŁAŚCIWE

11.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Niemcy

12.

NUMER

(

Y)

P

O

ZW

O

LENIA(Ń)

NA DOPUSZCZENIE

DO

O

BROTU

EU/1/12/799/018 840 Tabletek powlekanych (20 x 42)

EU/1/12/799/024 840 Tabletek powlekanych (20 x 42)

13.

NUMER SERII

Nr serii {numer}

14.

OGÓLNA KATEG

O

RIA

DOSTĘP

NO

ŚCI

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

16.

INFORMACJA PODANA ALFABETEM BRAILLE’A

Memantine Merz 20 mg tabletki

17.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

18.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE

CZYTEL

N

E

DLA

CZŁOWIEKA

INF

O

RMACJE

ZAMIESZCZANE

NA

O

PAK

O

WANIACH

ZEW

N

ĘTRZ

N

YCH

ZEWNĘTRZ

N

A

ETYKIETA

N

A

O

PAK

O

WA

N

IACH

ZBI

O

RCZYCH

(20

x

42

TABLETKI)

PAK

O

WA

N

YCH

W F

O

LIĘ (W TY

M

„BLUE B

O

X”)

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Memantine Merz 20 mg tabletki powlekane

Memantyny chlorowodorek

2.

ZAWART

O

ŚĆ SUBSTANCJI CZY

N

NEJ

(

YCH)

Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg memantyny chlorowodorku, ekwiwalent 16,62 mg

memantyny.

3.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4.

P

O

STAĆ FARMACEUTYCZ

N

A I ZAWART

O

ŚĆ

O

PAK

O

WANIA

Opakowanie zbiorcze 840 (20 opakowań po 42) tabletek powlekanych.

5.

SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Podanie doustne. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Raz na dobę

6.

O

STRZEŻE

N

IE

DOTYCZĄCE

PRZECH

O

WYWA

N

IA

PRODUKTU

LECZNICZEG

O

W MIEJSCU NIEWID

O

CZ

N

YM

I NIED

O

STĘPNYM

DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.

INNE

O

STRZEŻENIA SPECJAL

N

E,

JEŚLI K

ON

IECZ

N

E

8.

TERMI

N

WAŻ

NO

ŚCI

Termin ważności: {MM/RRRR}

9.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10.

SPECJAL

N

E

ŚRODKI

O

STR

O

Ż

NO

ŚCI DOTYCZĄCE

USUWANIA NIEZUŻYTEG

O

PRODUKTU LECZ

N

ICZEG

O

LUB

P

O

CH

O

DZĄCYCH

Z

N

IEG

O O

DPADÓW,

JEŚLI

WŁAŚCIWE

11.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Niemcy

12.

NUMER

(

Y)

P

O

ZW

O

LENIA(Ń)

NA DOPUSZCZENIE

DO

O

BROTU

EU/1/12/799/018 840 Tabletek powlekanych (20 x 42)

EU/1/12/799/024 840 Tabletek powlekanych (20 x 42)

13.

NUMER SERII

Nr serii {numer}

14.

OGÓLNA KATEG

O

RIA

DOSTĘP

NO

ŚCI

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

16.

INFORMACJA PODANA ALFABETEM BRAILLE’A

17.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE

DLA

CZŁ

O

WIEKA

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH

FOLIOWYCH

BLISTER Z TABLETKAMI

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Memantine Merz 20 mg tabletki powlekane

Memantyny chlorowodorek

2.

NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Merz Pharmaceuticals GmbH

3.

TERMI

N

WAŻ

NO

ŚCI

Termin ważności: {MM/RRRR}

Wytłoczone na opakowaniu.

4.

NUMER SERII

Nr serii: {numer}

Wytłoczone na opakowaniu.

5.

INNE

Pon →wt → śr → czw → pt → sob → niedz

B. ULOTKA DLA PACJENTA

U

lotka

dla

pacjenta

:

informacja

dla

uży

tko

w

nika

Memantine Merz 10 mg tabletki powlekane

Memantyny chlorowodorek

Nale

ży uw

a

ż

nie

zapoznać s

z tre

ś

c

ulotki prze

d

zastoso

w

aniem leku

,

ponie

w

a

ż

za

w

iera ona

informacje

waż

ne

d

la pacjen

ta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis t

re

ś

ci ulotki

Co to jest lek Memantine Merz i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Memantine Merz

Jak stosować lek Memantine Merz

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Memantine Merz

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Memantine Merz

i

w

jakim celu si

ę

g

o stosuje

Co to jest lek Memantine Merz

Produkt leczniczy Memantine Merz zawiera memantyny chlorowodorek.

Memantine Merz należy do grupy leków przeciw otępieniu.

Utrata pamięci w chorobie Alzheimera spowodowana jest zaburzeniami przekazywania impulsów

nerwowych przenoszących informacje w mózgu. W mózgu występują tzw. receptory kwasu

N-metylo-D-asparaginowego (NMDA), które biorą udział w przekazywaniu sygnałów nerwowych

istotnych dla procesu uczenia się oraz dla procesów zapamiętywania. Memantine Merz należy do

grupy leków określanych mianem antagonistów receptorów NMDA. Memantine Merz poprzez wpływ

wywierany na receptory NMDA, poprawia przekazywanie impulsów nerwowych i pamięć.

W jakim celu

stosuje si

ę

lek

Memantine Merz

Memantine Merz jest stosowana w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu

umiarkowanym do ciężkiego.

2.

I

nformacje

waż

ne pr

zed

zastoso

wa

niem leku

Memantine Merz

K

ie

dy

nie stoso

w

ać leku

Memantine Merz

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na memantyny chlorowodorek lub którykolwiek z

pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrze

ż

enia i

ś

ro

dki

ostro

ż

no

ś

ci

Przed rozpoczęciem stosowania leku Memantine Merz należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

u pacjentów, u których występowały w przeszłości napady padaczkowe

u pacjentów, którzy w ostatnim czasie przebyli zawał mięśnia sercowego (atak serca), lub

cierpią na zastoinową niewydolność krążenia lub na niekontrolowane nadciśnienie tętnicze

(wysokie ciśnienie krwi).

W powyższych sytuacjach leczenie lekiem Memantine Merz powinno być prowadzone pod ścisłą

kontrolą lekarza prowadzącego, który regularnie powinien oceniać efekty prowadzonej terapii.

Podczas podawania memantyny pacjentom z zaburzeniem czynności nerek (problemami z nerkami),

lekarz prowadzący powinien dokładnie monitorować czynność nerek i jeśli to konieczne odpowiednio

dostosowywać dawkowanie leku.

Należy unikać jednoczesnego stosowania takich leków jak amantadyna (do leczenia choroby

Parkinsona), ketamina (substancja stosowana zazwyczaj jako lek znieczulający), dekstrometorfan

(stosowany zazwyczaj do leczenia kaszlu), a także innych leków z grupy antagonistów NMDA.

D

zieci i m

łodz

ie

ż

Nie zaleca się podawania leku Memantine Merz dzieciom oraz młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Lek Memantine Merz a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach <przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności stosowanie leku Memantine Merz może powodować zmiany w działaniu, oraz

powodować konieczność modyfikacji dawkowania przez lekarza prowadzącego, następujących leków:

amantadyny, ketaminy, dekstrometorfanu

dantrolenu, baklofenu

cymetydyny, ranitydyny, prokainamidu, chinidyny, chininy, nikotyny

hydrochlorotiazydu (oraz wszystkich leków złożonych zawierających hydrochlorotiazyd)

środków antycholinergicznych (substancji stosowanych zwykle w leczeniu zaburzeń ruchowych

lub skurczów jelit)

leków przeciwdrgawkowych (substancji stosowanych w zapobieganiu i przerywaniu napadów

drgawkowych)

barbituranów (substancji stosowanych głównie jako środki nasenne)

agonistów dopaminergicznych (substancji takich jak L-dopa, bromokryptyna)

neuroleptyków (substancji stosowanych w leczeniu zaburzeń psychicznych)

doustnych leków przeciwzakrzepowych

W przypadku przyjęcia do szpitala, należy poinformować lekarza, że pacjent przyjmuje lek

Memantine Merz.

Stosowanie leku Memantine Merz z jedzeniem i piciem

Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeśli pacjent dokonał ostatnio lub planuje dokonanie

zasadniczych zmian w sposobie odżywiania (np. przejście z diety normalnej na ścisłą dietę

wegetariańską) lub rozpoznano u pacjenta nerkową kwasicę kanalikową (RTA, nadmierne stężenie

kwaśnych substancji we krwi spowodowane dysfunkcją nerek (słabą czynnością nerek)) lub ciężkie

zakażenia dróg moczowych (struktury, przez które przepływa mocz). W powyższych przypadkach

może wystąpić konieczność zmodyfikowania przez lekarza prowadzącego dawkowania leku.

Ciąż

a i karmienie piers

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

C

i

ąża

Nie zaleca się podawania memantyny kobietom ciężarnym.

K

armienie piersi

ą

Kobiety przyjmujące lek Memantine Merz nie powinny karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i

obs

ługiw

anie

maszyn

Lekarz prowadzący powinien poinformować pacjenta, czy choroba pozwala mu na bezpieczne

prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Memantine Merz może dodatkowo wpływać na szybkość reakcji, w wyniku czego prowadzenie

pojazdów lub obsługiwanie maszyn mogą być przeciwwskazane.

3.

J

ak stoso

wa

ć lek

Memantine Merz

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Zalecana dawka leku Memantine Merz dla dorosłych i osób w podeszłym wieku wynosi 20 mg raz na

dobę. W celu zredukowania ryzyka wystąpienia działań niepożądanych dawkowanie leku należy

zwiększać stopniowo, według następującego schematu:

1. tydzień

pół tabletki 10 mg

2. tydzień

jedna tabletka 10 mg

3. tydzień

jedna i pół tabletki

10 mg

4. tydzień i

kolejne

dwie tabletki 10 mg

raz na dobę

Zwykle dawkowanie rozpoczyna się od podawania połowy tabletki raz na dobę (1 x 5 mg) przez

pierwszy tydzień leczenia. W drugim tygodniu dawkę zwiększa się do jednej tabletki raz na dobę

(1 x 10 mg) i do 1 i pół tabletki raz na dobę w trzecim tygodniu leczenia. Począwszy od czwartego

tygodnia zwykle podaje się 2 tabletki raz na dobę (1 x 20 mg).

D

a

w

ko

w

anie u pacjent

ów

z zaburzeniem cz

y

nno

ś

ci nerek

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek, odpowiednie dawkowanie leku ustala lekarz prowadzący.

W takim przypadku konieczne jest prowadzenie stałego monitorowania czynności nerek, w

określonych odstępach czasu, zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Sposób podawania

Lek Memantine Merz należy przyjmować doustnie, raz na dobę. Aby leczenie było skuteczne, lek

należy przyjmować regularnie codziennie o tej samej porze każdego dnia. Tabletki powinno się

połykać popijając wodą. Lek w tej postaci można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od

posiłków.

Czas trwania leczenia

Leczenie należy kontynuować tak długo, dopóki będzie ono przynosiło pozytywne efekty. Lekarz

prowadzący powinien regularnie oceniać przebieg leczenia.

Z

astoso

w

anie

wię

kszej ni

ż

zalecana

daw

ki leku

Memantine Merz

Na ogół zażycie zbyt dużej dawki leku Memantine Merz nie powoduje zagrożenia dla zdrowia.

takim

przypadku

mogą

wystąpić

wzmożone

objawy

opisane

punkcie

„Możliwe

działania niepożądane”.

przypadku

znacznego

przedawkowania

leku

Memantine

Merz, należy skontaktować się z

lekarzem prowadzącym lub innym lekarzem, gdyż może zaistnieć konieczność wdrożenia

odpowiedniego postępowania.

Po

m

inię

cie zastoso

w

ania leku

Memantine Merz

przypadku

pacjent

zapomni

przyjąć

lek,

powinien

przyjąć

kolejną

dawkę

leku

Memantine Merzo zwykłej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

M

o

żliw

e

d

zia

ła

nia niepo

żąda

ne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Na ogół obserwowane działania niepożądane mają nasilenie od łagodnego do umiarkowanego.

Często (mogą wystąpić u nie więcej, niż u 1 na 10 osób):

Ból głowy, senność, zaparcia, podwyższone wyniki stężenia enzymów wątrobowych, zawroty

głowy, zaburzenia równowagi, spłycenie oddechu, wysokie ciśnienie krwi i nadwrażliwość na

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej, niż u 1 na 100 osób):

Zmęczenie, zakażenia grzybicze, splątanie, omamy, wymioty, nieprawidłowy chód,

niewydolność serca i wykrzepianie krwi żylnej (zakrzepica/zakrzepy z zatorami)

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u nie więcej, niż u 1 na 10 000 osób):

Napady padaczkowe

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Zapalenie trzustki, zapalenie wątroby i reakcje psychotyczne

Choroba Alzheimera wiąże się z depresją, myślami samobójczymi i samobójstwem. U pacjentów

leczonych lekiem Memantine Merz raportowano takie przypadki.

Zgła

szanie

d

zia

łań

niepo

żądany

c

h

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu

działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa

stosowania leku.

5.

J

ak przec

howyw

ać lek

Memantine Merz

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po

słowach „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Z

a

w

arto

ś

ć opako

w

ania i inne

informacje

Co zawiera lek Memantine Merz

Substancją czynną leku jest memantyny chlorowodorek. Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg

memantyny chlorowodorku, ekwiwalent 8,31 mg memantyny.

Inne składniki leku to: w rdzeniu tabletki: mikrokrystaliczna celuloza, kroskarmeloza sodowa , krzemu

dwutlenek koloidalny bezwodny i magnezu stearynian; w otoczce tabletki: hypromeloza, makrogol

400, tytanu dwutlenek (E171) i żelaza tlenek żółty (E172).

Jak wyg

l

ąda

lek

Memantine Merz i co zawiera opakowanie

Lek Memantine Merz tabletki powlekane występuje w postaci jasnożółtych lub żółtych tabletek

powlekanych, owalnych, z rowkiem dzielącym oraz wytłoczeniem „1-0” po jednej stronie i „M M” po

drugiej stronie.

Lek Memantine Merz tabletki powlekane dostępny jest w blistrach zawierających 14 tabletek,

28 tabletek, 30 tabletek, 42 tabletki, 50 tabletek, 56 tabletek, 98 tabletek, 100 tabletek, 112 tabletek.

Opakowania zbiorcze zawierają 840 (20 x42) tabletek, 980 (10 x 98) tabletek lub 1000 (20 x 50)

tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Niemcy

Wytwórca

Merz Pharma GmbH + Co. KGaA

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

België/Belgique/Belgien

Lundbeck S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 2 340 2828

Lietuva

H. Abbe Pharma GmbH

Tel.: +370 52 711710

България

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel.: +49 (0)69 1503 – 0

Luxembourg/Luxemburg

Hanff s.à r.l. et cie, s.e.c.s.

Tél: +352 45 07 07-1

Čes

republika

Lundbeck Česká republika s.r.o.

Tel: +420 225 275 600

Magyarország

Lundbeck Hungaria Kft.

Tel: +36 1 4369980

Danmark

Lundbeck Pharma A/S

Tlf: +45 4371 4270

Malta

Clinipharm Co. Ltd

Tel: +356 21 43 74 15

Deutschland

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 - 0

Nederland

Lundbeck B.V.

Tel: +31 20 697 1901

Eesti

H. Abbe Pharma GmbH

Tel.: +372 6 460980

Norge

H. Lundbeck AS

Tlf: +47 91 300 800

Ελλάδα

Lundbeck Hellas S.A.

Τηλ: +30 210 610 5036

Österreich

Merz Pharma Austria GmbH

Tel: +43 1 869 16 04-0

España

Merz Pharma España S.L.

Tel: +34 91 657 47 84

Polska

Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA

Tel: +48 22 634 02 22

France

Lundbeck SAS

Tél: + 33 1 79 41 29 00

Portugal

Merz Pharma España S.L.

Tel: +34 91 657 47 84

Hrvatska

Lundbeck Croatia d.o.o.

Tel.: + 385 1 3649 210

România

Lundbeck Export A/S

Tel: +40 21319 88 26

Ireland

Lundbeck (Ireland) Limited

Tel: +353 1 468 9800

Slovenija

Lundbeck Pharma d.o.o.

Tel.: +386 2 229 4500

Ísland

Lundbeck Export A/S, útibú á Íslandi

Sími.: +354 414 7070

Slovenská republika

Lundbeck Slovensko s.r.o.

Tel: +421 2 5341 42 18

Italia

Lundbeck Italia S.p.A.

Tel: +39 02 677 4171

Suomi/Finland

Oy H. Lundbeck Ab

Puh/Tel: +358 2 276 5000

Κύπρος

Lundbeck Hellas A.E

Τηλ.: +357 22490305

Sverige

H. Lundbeck AB

Tel: +46 4225 4300

Latvija

H. Abbe Pharma GmbH

Tel.: +371 67 103203

United Kingdom

Lundbeck Limited

Tel: +44 1908 64 9966

Data ostatniej aktualizacji ulotki: (MM/RRRR).

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków

http://www.ema.europa.eu.

U

lotka

dla

pacjenta

:

informacja

dla

uży

tko

w

nika

Memantine Merz 5

m

g/d

a

wkę,

rozt

r

do

ust

ny

Memantyny chlorowodorek

Nale

ży

u

ważn

ie zapoznać s

z tre

ś

c

ulotki prze

d

zastoso

w

aniem leku

,

ponie

w

a

ż

za

w

iera ona

informacje

waż

ne

dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis

tre

ś

ci ulotki

Co to jest lek Memantine Merz i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Memantine Merz

Jak stosować lek Memantine Merz

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Memantine Merz

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Memantine Merz

i

w

jakim celu si

ę

g

o stosuje

Co to jest lek Memantine Merz

Produkt leczniczy Merz Memantin zawiera memantyny chlorowodorek.

Memantine Merz należy do grupy leków przeciw otępieniu.

Utrata pamięci w chorobie Alzheimera spowodowana jest zaburzeniami przekazywania impulsów

nerwowych przenoszących informacje w mózgu. W mózgu występują tzw. receptory kwasu

N-metylo-D-asparaginowego (NMDA), które biorą udział w przekazywaniu sygnałów nerwowych

istotnych dla procesu uczenia się oraz dla procesów zapamiętywania. Memantine Merz należy do

grupy leków określanych mianem antagonistów receptorów NMDA. Memantine Merz, poprzez

wpływ wywierany na receptory NMDA, poprawia przekazywanie impulsów nerwowych i pamięć.

W

jakim celu stosuje s

lek

Memantine Merz

Memantine Merz jest stosowana w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu

umiarkowanym do ciężkiego.

2.

In

formacje

waż

ne pr

zed

zastoso

wa

niem leku

Memantine Merz

K

ie

dy

nie stoso

w

ać leku

Memantine Merz

jeśli pacjent

ma uczulenie

(nadwrażliwość) na memantyny chlorowodorek lub którykolwiek z

pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrze

ż

enia i

ś

ro

dki

ostro

ż

no

ś

ci

Przed rozpoczęciem stosowania leku Memantine Merz należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

u pacjentów, u których występowały w przeszłości napady padaczkowe

u pacjentów, którzy w ostatnim czasie przebyli zawał mięśnia sercowego (atak serca), lub

cierpią na zastoinową niewydolność krążenia lub na niekontrolowane nadciśnienie tętnicze

(wysokie ciśnienie krwi).

W powyższych sytuacjach leczenie lekiem Memantine Merz powinno być prowadzone pod ścisłą

kontrolą lekarza prowadzącego, który regularnie powinien oceniać efekty prowadzonej terapii.

Podczas podawania memantyny pacjentom z zaburzeniem czynności nerek (problemy z nerkami),

lekarz prowadzący powinien dokładnie monitorować czynność nerek i jeśli to konieczne odpowiednio

dostosowywać dawkowanie leku.

Należy unikać jednoczesnego stosowania takich leków jak amantadyna (do leczenia choroby

Parkinsona), ketamina (substancja stosowana zazwyczaj jako środek znieczulający), dekstrometorfan

(stosowany zazwyczaj do leczenia kaszlu), a także innych leków z grupy antagonistów NMDA.

D

zieci i m

łodz

ie

ż

Nie zaleca się podawania leku Memantine Merz dzieciom oraz młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Lek Memantine Merz a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności stosowanie leku Memantine Merz może powodować zmiany w działaniu, oraz

powodować konieczność modyfikacji dawkowania przez lekarza prowadzącego, następujących leków:

amantadyny, ketaminy, dekstrometorfanu

dantrolenu, baklofenu

cymetydyny, ranitydyny

prokainamidu, chinidyny, chininy

nikotyny

hydrochlorotiazydu (oraz wszystkich leków złożonych zawierających hydrochlorotiazyd);

środków antycholinergicznych (substancji stosowanych zwykle w leczeniu zaburzeń ruchowych

lub skurczów jelit)

leków przeciwdrgawkowych (substancji stosowanych w zapobieganiu i przerywaniu napadów

drgawkowych)

barbituranów (substancji stosowanych głównie jako środki nasenne)

agonistów dopaminergicznych (substancji takich jak L-dopa, bromokryptyna)

neuroleptyków (substancji stosowanych w leczeniu zaburzeń psychicznych)

doustnych leków przeciwzakrzepowych

W przypadku przyjęcia do szpitala, należy poinformować lekarza, że pacjent przyjmuje lek

Memantine Merz.

Stosowanie leku Memantine Merz z jedzeniem i piciem

Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeśli pacjent dokonał ostatnio lub planuje dokonanie

zasadniczych zmian w sposobie odżywiania (np. przejście z diety normalnej na ścisłą dietę

wegetariańską) lub rozpoznano u pacjenta nerkową kwasicę kanalikową (RTA, nadmierne stężenie

kwaśnych substancji we krwi spowodowane dysfunkcją nerek (słabą czynnością nerek)) lub ciężkie

zakażenia dróg moczowych (struktury, przez które przepływa mocz). W powyższych przypadkach

może wystąpić konieczność zmodyfikowania przez lekarza prowadzącego dawkowania leku.

Ciąż

a i karmienie piers

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

C

i

ąża

Nie zaleca się podawania memantyny kobietom ciężarnym.

K

armienie piersi

ą

Kobiety przyjmujące lek Memantine Merz nie powinny karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i

obs

ługiw

anie

maszyn

Lekarz prowadzący powinien poinformować pacjenta, czy choroba pozwala mu na bezpieczne

prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Memantine Merz może dodatkowo wpływać na szybkość reakcji, w wyniku czego prowadzenie

pojazdów lub obsługiwanie maszyn mogą być przeciwwskazane.

Memantine Merz zawiera sorbitol

Ten lek zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów,

pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lekarz udzieli pacjentowi

porady.

Ponadto lek zawiera mniej niż 1 mmol (39 mg) potasu na dawkę, tzn. praktycznie jest wolny od

potasu.

3.

J

ak stoso

wa

ć lek

Memantine Merz

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Jedna dawka (jedno naciśnięcie pompki dozującej) zawiera 5 mg memantyny chlorowodorku.

Zalecana dawka leku Memantine Merz dla dorosłych i osób w podeszłym wieku to cztery naciśnięcia

pompki, co odpowiada 20 mg raz na dobę.

W celu zredukowania ryzyka wystąpienia działań niepożądanych dawkowanie leku należy zwiększać

stopniowo, według następującego schematu:

1. tydzień

jedna dawka

(jedno naciśnięcie pompki dozującej)

2. tydzień

dwie dawki

(dwa naciśnięcia pompki dozującej)

3. tydzień

trzy dawki

(trzy naciśnięcia pompki dozującej)

4. tydzień

i kolejne

cztery dawki

(cztery naciśnięcia pompki dozującej)

Zwykle dawkowanie rozpoczyna się od podawania jednej dawki (jedno naciśnięcie pompki dozującej)

raz na dobę (1 x 5 mg) przez pierwszy tydzień leczenia. W drugim tygodniu dawkę zwiększa się

podając dwie dawki (dwa naciśnięcia pompki dozującej) raz na dobę (1 x 10 mg) a w trzecim tygodniu

leczenia podaje się trzy dawki (trzy naciśnięcia pompki doującej) raz na dobę (1 x 15 mg). Począwszy

od czwartego tygodnia zaleca się podawanie czterech dawek (cztery naciśnięcia pompki dozującej) raz

na dobę (1 x 20 mg).

D

a

w

ko

w

anie u pacjent

ów

z zaburzeniem cz

y

nno

ś

ci nerek

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek, odpowiednie dawkowanie leku ustala lekarz prowadzący.

W takim przypadku konieczne jest prowadzenie stałego monitorowania czynności nerek, w

określonych odstępach czasu, zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Sposób podawania

Lek Memantine Merz należy przyjmować doustnie, raz dziennie. Aby leczenie było skuteczne, lek

należy przyjmować regularnie codziennie o tej samej porze każdego dnia. Roztwór powinno się

przyjmować z niewielką ilością wody. Roztwór można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od

posiłków.

Dokładna instrukcja przygotowania i tosowania leku - patrz koniec tej ulotki.

Czas trwania leczenia

Leczenie należy kontynuować tak długo, dopóki będzie ono przynosiło pozytywne efekty. Lekarz

prowadzący powinien regularnie oceniać przebieg terapii.

Z

astoso

w

anie

wię

kszej ni

ż

zalecana

daw

ki leku

Memantine Merz

Na ogół zażycie zbyt dużej dawki leku Memantine Merz nie powoduje zagrożenia dla zdrowia.

W takim przypadku mogą wystąpić wzmożone objawy opisane w punkcie 4.: „Możliwe

działania niepożądane”.

W przypadku znacznego przedawkowania leku Memantine Merz, należy skontaktować się z

lekarzem prowadzącym lub innym lekarzem, gdyż może zaistnieć konieczność wdrożenia

odpowiedniego postępowania.

Po

m

inię

cie zastoso

w

ania leku

Memantine Merz

W przypadku gdy pacjent zapomni zażyć lek, powinien przyjąć kolejną dawkę leku Memantine

Merz o zwykłej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Mo

żliw

e

d

zia

ła

nia niepo

żąda

ne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Na ogół obserwowane działania niepożądane mają nasilenie od łagodnego do umiarkowanego.

Często (mogą wystąpić u nie więcej, niż u 1 na 10 osób):

Ból głowy, senność, zaparcia, podwyższone wyniki stężenia enzymów wątrobowych, zawroty

głowy, zaburzenia równowagi, spłycenie oddechu i wysokie ciśnienie krwi

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej, niż u 1 na 100 osób):

Zmęczenie, zakażenia grzybicze, splątanie, omamy, wymioty, nieprawidłowy chód,

niewydolność serca i wykrzepianie krwi żylnej (zakrzepica/zakrzepy z zatorami)

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u nie więcej, niż u 1 na 10 000 osób):

Napady padaczkowe

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Zapalenie trzustki, zapalenie wątroby i reakcje psychotyczne

Choroba Alzheimera wiąże się z depresją, myślami samobójczymi i samobójstwem. U pacjentów

leczonych lekiem Memantine Merz raportowano takie przypadki.

Zgła

szanie

d

zia

łań

niepo

żądany

c

h

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu

działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa

stosowania leku.

5.

Ja

k prz

ech

o

wywa

ć lek

Memantine Merz

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i na etykiecie

butelki po słowach „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Po otwarciu zawartość butelki należy zużyć w ciągu 3 miesięcy.

Butelkę z osadzoną pompką należy przechowywać i transportować wyłącznie w pozycji pionowej.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Z

a

w

arto

ś

ć opako

w

ania i inne

informacje

Co zawiera lek Memantine Merz

Substancją czynną leku jest memantyny chlorowodorek.

Każda aktywacja pompki dozującej (jedno naciśnięcie pompki) dostarcza 0,5 ml roztworu

zawierającego 5 mg memantyny chlorowodorku, ekwiwalent 4,16 mg memantyny.

Inne składniki leku to: potasu sorbinian, sorbitol (E420) i woda oczyszczana.

J

ak

wyg

l

ąda

lek

Memantine Merz i co zawiera opakowanie

Lek Memantine Merz roztwór doustny występuje w postaci przezroczystego, bezbarwnego lub lekko

żółtawego roztworu.

Lek Memantine Merz roztwór doustny dostępny jest w butelkach po 50 ml, 100 ml lub 500 ml (10 x

50 ml).

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Niemcy

Wytwórca

Merz Pharma GmbH + Co. KGaA

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

België/Belgique/Belgien

Lundbeck S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 2 340 2828

Lietuva

H. Abbe Pharma GmbH

Tel.: +370 52 711710

България

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel.: +49 (0)69 1503 – 0

Luxembourg/Luxemburg

Hanff s.à r.l. et cie, s.e.c.s.

Tél: +352 45 07 07-1

Čes

republika

Lundbeck Česká republika s.r.o.

Tel: +420 225 275 600

Magyarország

Lundbeck Hungaria Kft.

Tel: +36 1 4369980

Danmark

Lundbeck Pharma A/S

Tlf: +45 4371 4270

Malta

Clinipharm Co. Ltd

Tel: +356 21 43 74 15

Deutschland

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 - 0

Nederland

Lundbeck B.V.

Tel: +31 20 697 1901

Eesti

H. Abbe Pharma GmbH

Tel.: +372 6 460980

Norge

H. Lundbeck AS

Tlf: +47 91 300 800

Ελλάδα

Lundbeck Hellas S.A.

Τηλ: +30 210 610 5036

Österreich

Merz Pharma Austria GmbH

Tel: +43 1 869 16 04-0

España

Merz Pharma España S.L.

Tel: +34 91 657 47 84

Polska

Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA

Tel: +48 22 634 02 22

France

Lundbeck SAS

Tél: + 33 1 79 41 29 00

Portugal

Merz Pharma España S.L.

Tel: +34 91 657 47 84

Hrvatska

Lundbeck Croatia d.o.o.

Tel.: + 385 1 3649 210

România

Lundbeck Export A/S

Tel: +40 21319 88 26

Ireland

Lundbeck (Ireland) Limited

Tel: +353 1 468 9800

Slovenija

Lundbeck Pharma d.o.o.

Tel.: +386 2 229 4500

Ísland

Lundbeck Export A/S, útibú á Íslandi

Sími.: +354 414 7070

Slovenská republika

Lundbeck Slovensko s.r.o.

Tel: +421 2 5341 42 18

Italia

Lundbeck Italia S.p.A.

Tel: +39 02 677 4171

Suomi/Finland

Oy H. Lundbeck Ab

Puh/Tel: +358 2 276 5000

Κύπρος

Lundbeck Hellas A.E

Τηλ.: +357 22490305

Sverige

H. Lundbeck AB

Tel: +46 4225 4300

Latvija

H. Abbe Pharma GmbH

Tel.: +371 67 103203

United Kingdom

Lundbeck Limited

Tel: +44 1908 64 9966

Data ostatniej aktualizacji ulotki: (MM/RRRR).

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków

http://www.ema.europa.eu.

Instrukcja d

ot

y

cz

ą

ca

a

ściweg

o u

żywa

nia

pompki

Roztworu nie wolno wlewać ani pompować do ust bezpośrednio z butelki czy pompki dozownika.

Należy za pomocą pompki odmierzyć dawkę leku do łyżki lub szklanki z wodą.

Zdjąć nakrętkę z butelki:

Nakrętkę należy odkręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć (ryc. 1).

Umieszczenie pompki dozującej na butelce:

Pompkę dozującą należy wyjąć z plastikowej torebki (ryc. 2) i umieścić na butelce, wkładając

ostrożnie plastikową rurkę do butelki. Następnie należy przytrzymać pompkę dozującą na szyjce

butelki i zakręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do oporu (ryc. 3). Pompkę dozownika

należy założyć tylko raz, przed rozpoczęciem jej używania; nie należy jej później nigdy odkręcać.

Sposób działania pompki:

Głowica pompki ma dwa ustawienia i łatwo ją przekręcić:

w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją otworzyć, lub

w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby ją zamknąć.

Pompki dozującej nie należy naciskać, gdy jest ustawiona w pozycji zamkniętej. Pompka dozuje

roztwór wyłącznie w pozycji otwartej. Aby otworzyć pompkę, należy przekręcić głowicę w kierunku

wskazanym strzałką aż do oporu (o mniej więcej jedną ósmą pełnego obrotu, ryc. 4). Pompka

dozująca jest wtedy gotowa do użycia.

Przygotowanie pompki dozującej:

Przy pierwszym użyciu pompka dozująca nie dawkuje odpowiedniej ilości roztworu doustnego.

Dlatego należy ją odpowiednio przygotować, wciskając głowicę pompki do oporu kolejno pięć razy

(ryc. 5).

Roztwór, który wyciekł z pompki należy usunąć. Przy kolejnym pełnym naciśnięciu pompki dozującej

(co odpowiada jednej aktywacji pompki) pacjent otrzyma prawidłową dawkę leku (ryc. 6).

Prawidłowe używanie pompki dozującej:

Butelkę należy postawić na płaskiej poziomej powierzchni, na przykład na blacie stołu, i używać

wyłącznie, gdy znajduje się w pozycji pionowej. Pod wylot dyszy pompki należy podstawić szklankę

z niewielką ilością wody lub łyżkę, a następnie mocnym, lecz spokojnym ruchem (nie za wolno)

nacisnąć głowicę pompki, aż do wyczucia oporu (ryc. 7, ryc. 8).

Następnie można zwolnić głowicę pompki dozującej. Pompka jest gotowa do kolejnego naciśnięcia.

Pompkę dozującą można stosować wyłącznie z roztworem leku Memantine Merz i dołączoną butelką.

Pompki nie można używać do dozowania innych substancji ani podłączać jej do innych pojemników.

Jeżeli pompka nie działa poprawnie, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Po użyciu

leku Memantine Merz pompkę dozującą należy zamknąć.

Ulotka dla pacjenta: I

nformacja

dla

uży

tko

w

nika

Memantine Merz 5 mg tabletki powlekane

Memantine Merz 10 mg tabletki powlekane

Memantine Merz 15 mg tabletki powlekane

Memantine Merz 20 mg tabletki powlekane

Memantyny chlorowodorek

Nale

ży uw

a

żn

ie zapoznać s

z tre

ś

c

ulotki prze

d

zastoso

w

aniem leku

,

ponie

w

a

ż

za

w

iera ona

informacje

w

a

ż

ne

dla

pacjenta

.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis

tre

ś

ci ulotki

Co to jest lek Memantine Merz i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Memantine Merz

Jak stosować lek Memantine Merz

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Memantine Merz

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Memantine Merz

i

w

jakim celu si

ę

g

o stosuje

Co to jest lek Memantine Merz

Produkt leczniczy Memantine Merz zawiera memantyny chlorowodorek.

Memantine Merz należy do grupy leków przeciw otępieniu.

Utrata pamięci w chorobie Alzheimera spowodowana jest zaburzeniami przekazywania impulsów

nerwowych przenoszących informacje w mózgu. W mózgu występują tzw. receptory kwasu

N-metylo-D-asparaginowego (NMDA), które biorą udział w przekazywaniu sygnałów nerwowych

istotnych dla procesu uczenia się oraz dla procesów zapamiętywania. Memantine Merz należy do

grupy leków określanych mianem antagonistów receptorów NMDA. Memantine Merz, poprzez

wpływ wywierany na receptory NMDA, poprawia przekazywanie impulsów nerwowych i pamięć.

W

jakim celu stosuje s

lek

Memantine Merz

Memantine Merz jest stosowana w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu

umiarkowanym do ciężkiego.

2.

In

formacje

waż

ne pr

zed

zastoso

wa

niem leku

Memantine Merz

K

ie

dy

nie stoso

w

ać leku

Memantine Merz

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na memantyny chlorowodorek lub którykolwiek z

pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

O

strze

ż

enia i

ś

ro

dki

ostro

ż

no

ś

ci

Przed rozpoczęciem stosowania leku Memantine Merz należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

u pacjentów, u których występowały w przeszłości napady padaczkowe

u pacjentów, którzy w ostatnim czasie przebyli zawał mięśnia sercowego (atak serca), lub

cierpią na zastoinową niewydolność krążenia lub na niekontrolowane nadciśnienie tętnicze

(wysokie ciśnienie krwi).

W powyższych sytuacjach leczenie lekiem Memantine Merz powinno być prowadzone pod ścisłą

kontrolą lekarza prowadzącego, który regularnie powinien oceniać efekty prowadzonej terapii.

Podczas podawania memantyny pacjentom z zaburzeniem czynności nerek (problemami z nerkami),

lekarz prowadzący powinien dokładnie monitorować czynność nerek i jeśli to konieczne odpowiednio

dostosowywać dawkowanie leku.

Należy unikać jednoczesnego stosowania takich leków jak amantadyna (do leczenia choroby

Parkinsona), ketamina (substancja stosowana zazwyczaj jako lek znieczulający), dekstrometorfan

(stosowany zazwyczaj do leczenia kaszlu), a także innych leków z grupy antagonistów NMDA.

D

zieci i m

łodz

ie

ż

Nie zaleca się podawania leku Memantine Merz dzieciom oraz młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Lek Memantine Merz a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach <przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności stosowanie leku Memantine Merz może powodować zmiany w działaniu, oraz

powodować konieczność modyfikacji dawkowania przez lekarza prowadzącego, następujących leków:

amantadyny, ketaminy, dekstrometorfanu

dantrolenu, baklofenu

cymetydyny, ranitydyny, prokainamidu, chinidyny, chininy, nikotyny

hydrochlorotiazydu (oraz wszystkich leków złożonych zawierających hydrochlorotiazyd)

środków antycholinergicznych (substancji stosowanych zwykle w leczeniu zaburzeń ruchowych

lub skurczów jelit)

leków przeciwdrgawkowych (substancji stosowanych w zapobieganiu i przerywaniu napadów

drgawkowych)

barbituranów (substancji stosowanych głównie jako środki nasenne)

agonistów dopaminergicznych (substancji takich jak L-dopa, bromokryptyna)

neuroleptyków (substancji stosowanych w leczeniu zaburzeń psychicznych)

doustnych leków przeciwzakrzepowych

W przypadku przyjęcia do szpitala, należy poinformować lekarza, że pacjent przyjmuje lek

Memantine Merz.

Stosowanie leku Memantine Merz z jedzeniem i piciem

Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeśli pacjent dokonał ostatnio lub planuje dokonanie

zasadniczych zmian w sposobie odżywiania (np. przejście z diety normalnej na ścisłą dietę

wegetariańską) lub rozpoznano u pacjenta nerkową kwasicę kanalikową (RTA, nadmierne stężenie

kwaśnych substancji we krwi spowodowane dysfunkcją nerek (słabą czynnością nerek)) lub ciężkie

zakażenia dróg moczowych (struktury, przez które przepływa mocz). W powyższych przypadkach

może wystąpić konieczność zmodyfikowania przez lekarza prowadzącego dawkowania leku.

Ciąż

a i karmienie piers

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

C

i

ąża

Nie zaleca się podawania memantyny kobietom ciężarnym.

K

armienie piersi

ą

Kobiety przyjmujące lek Memantine Merz nie powinny karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i

obs

ługiw

ani

maszyn

Lekarz prowadzący powinien poinformować pacjenta, czy choroba pozwala mu na bezpieczne

prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Memantine Merz może dodatkowo wpływać na szybkość reakcji, w wyniku czego prowadzenie

pojazdów lub obsługiwanie maszyn mogą być przeciwwskazane.

3.

J

ak stoso

wa

ć lek

Memantine Merz

Zestaw Memantine Merz do rozpoczynania leczenia jest stosowany wyłącznie do rozpoczynania

leczenia lekiem Memantine Merz.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Zalecana dawka lecznicza 20 mg na dobę jest osiągana przez stopniowe zwiększanie dawki leku

Memantine Merz przez pierwsze 3 tygodnie leczenia. Schemat leczenia znajduje się również na

zestawie do rozpoczynania leczenia. Należy stosować jedną tabletkę raz na dobę.

Tydzień 1 (dzień 1-7):

Zażywać jedną tabletkę 5 mg raz na dobę (białe lub prawie białe, podłużne i owalne)przez 7 dni.

Tydzień 2 (dzień 8-14):

Zażywać jedną tabletkę 10 mg raz na dobę (jasnożółte lub żółte, owalne), przez 7 dni.

Tydzień 3 (dzień 15-21):

Zażywać jedną tabletkę 15 mg raz na dobę (szaro-pomarańczowe, owalne, podłużne), przez 7 dni.

Tydzień 4 (dzień 22-28):

Zażywać jedną tabletkę 20 mg raz na dobę (szaro-czerwone, owalne, podłużne).

1. tydzień

tabletka 5 mg

2. tydzień

tabletka 10 mg

3. tydzień

tabletka 15 mg

4. tydzień

i kolejne

tabletka 20 mg raz

na dobę

D

a

w

ka po

dt

rz

y

muj

ą

ca

Zalecana dawka dobowa wynosi 20 mg raz na dobę.

W celu kontynuowania leczenia należy skontaktować się z lekarzem.

D

a

w

ko

w

anie u pacjent

ów

z zaburzeniem cz

y

nno

ś

ci nerek

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek, odpowiednie dawkowanie leku ustala lekarz prowadzący.

W takim przypadku konieczne jest prowadzenie stałego monitorowania czynności nerek, w

określonych odstępach czasu, zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Sposób podawania

Lek Memantine Merz należy przyjmować doustnie, raz na dobę. Aby leczenie było skuteczne, lek

należy przyjmować regularnie codziennie o tej samej porze każdego dnia. Tabletki powinno się

połykać popijając wodą. Lek w tej postaci można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od

posiłków.

Czas trwania leczenia

Leczenie należy kontynuować tak długo, dopóki będzie ono przynosiło pozytywne efekty. Lekarz

prowadzący powinien regularnie oceniać przebieg leczenia.

Z

astoso

w

anie

wię

kszej ni

ż

zalecana

daw

ki leku

Memantine Merz

Na ogół zażycie zbyt dużej dawki leku Memantine Merz nie powoduje zagrożenia dla zdrowia.

W takim przypadku mogą wystąpić wzmożone objawy opisane w punkcie 4. „Możliwe

działania niepożądane”.

W przypadku znacznego przedawkowania leku Memantine Merz, należy skontaktować się z

lekarzem prowadzącym lub innym lekarzem, gdyż może zaistnieć konieczność wdrożenia

odpowiedniego postępowania.

Po

m

inię

cie zastoso

w

ania leku

Memantine Merz

W przypadku gdy pacjent zapomni przyjąć lek, powinien przyjąć kolejną dawkę leku

Memantine Merz o zwykłej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Mo

żliw

e

d

zia

ła

nia niepo

żąda

ne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Na ogół obserwowane działania niepożądane mają nasilenie od łagodnego do umiarkowanego.

Często (mogą wystąpić u nie więcej, niż u 1 na 10 osób):

Ból głowy, senność, zaparcia, podwyższone wyniki stężenia enzymów wątrobowych, zawroty

głowy, zaburzenia równowagi, spłycenie oddechu, wysokie ciśnienie krwi i nadwrażliwość na

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej, niż u 1 na 100 osób):

Zmęczenie, zakażenia grzybicze, splątanie, omamy, wymioty, nieprawidłowy chód,

niewydolność serca i wykrzepianie krwi żylnej (zakrzepica/zakrzepy z zatorami)

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u nie więcej, niż u 1 na 10 000 osób):

Napady padaczkowe

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Zapalenie trzustki, zapalenie watroby i reakcje psychotyczne

Choroba Alzheimera wiąże się z depresją, myślami samobójczymi i samobójstwem. U pacjentów

leczonych lekiem Memantine Merz raportowano takie przypadki.

Zgła

szanie

d

zia

łań

niepo

żądany

c

h

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu

działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa

stosowania leku.

5.

J

ak przec

howyw

ać lek

Memantine Merz

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po

słowach „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Z

a

w

arto

ś

ć opako

w

ania i inne

informacje

Co zawiera lek Memantine Merz

Substancją czynną leku jest memantyny chlorowodorek. Każda tabletka zawiera 5/10/15/20 mg

memantyny chlorowodorku, ekwiwalent 4,15/8,31/12,46/16,62 mg memantyny.

Inne składniki leku Memantine Merz 5/10/15 i 20 mg tabletki powlekane to: w rdzeniu tabletki:

mikrokrystaliczna celuloza, kroskarmeloza sodowa, krzemu dwutlenek koloidalny bezwodny,

magnezu stearynian; w otoczce tabletki: hypromeloza, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171) i

dodatkowo dla leków Memantine Merz 10 mg tabletki powlekane: żelaza tlenek żółty (E 172),

Memantine Merz 15 mg i Memantine Merz 20 mg tabletki powlekane: żelaza tlenek żółty i czerwony

(E 172) w otoczce tabletki.

J

ak

wyg

l

ąda

lek

Memantine Merz i co zawiera opakowanie

Lek Memantine Merz 5 mg tabletki powlekane występuje w postaci białych lub prawie białych,

owalnych, podłużnych tabletek z nadrukiem „5” na jednej stronie i z nadrukiem „MEM” na drugiej

stronie.

Lek Memantine Merz 10 mg tabletki powlekane występuje w postaci jasnożółtych lub żółtych tabletek

powlekanych, owalnych, z rowkiem dzielącym oraz wytłoczeniem „1-0” po jednej stronie i „M M” po

drugiej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy.

Lek Memantine Merz 15 mg tabletki powlekane występuje w postaci pomarańczowych lub szaro-

pomarańczowych, owalnych, podłużnych tabletek z nadrukiem „15” na jednej stronie i z nadrukiem

„MEM” na drugiej stronie.

Lek Memantine Merz 20 mg tabletki powlekane występuje w postaci jasnoczerwonych lub szaro-

czerwonych, owalnych, podłużnych tabletek z nadrukiem „20” na jednej stronie i z nadrukiem

„MEM” na drugiej stronie.

Jeden zestaw do rozpoczęcia leczenia zawiera 28 tabletek w 4 blistrach zawierających po 7 tabletek

leku Memantine Merz 5 mg, 7 tabletek leku Memantine Merz 10 mg, 7 tabletek leku Memantine Merz

15 mg i 7 tabletek leku Memantine Merz 20 mg.

Podmiot odpowiedzialny

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Niemcy

Wytwórca

Merz Pharma GmbH + Co. KGaA

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego.

België/Belgique/Belgien

Lundbeck S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 2 340 2828

Lietuva

H. Abbe Pharma GmbH

Tel.: +370 52 711710

България

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel.: +49 (0)69 1503 – 0

Luxembourg/Luxemburg

Hanff s.à r.l. et cie, s.e.c.s.

Tél: +352 45 07 07-1

Čes

republika

Lundbeck Česká republika s.r.o.

Tel: +420 225 275 600

Magyarország

Lundbeck Hungaria Kft.

Tel: +36 1 4369980

Danmark

Lundbeck Pharma A/S

Tlf: +45 4371 4270

Malta

Clinipharm Co. Ltd

Tel: +356 21 43 74 15

Deutschland

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 - 0

Nederland

Lundbeck B.V.

Tel: +31 20 697 1901

Eesti

H. Abbe Pharma GmbH

Tel.: +372 6 460980

Norge

H. Lundbeck AS

Tlf: +47 91 300 800

Ελλάδα

Lundbeck Hellas S.A.

Τηλ: +30 210 610 5036

Österreich

Merz Pharma Austria GmbH

Tel: +43 1 869 16 04-0

España

Merz Pharma España S.L.

Tel: +34 91 657 47 84

Polska

Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA

Tel: +48 22 634 02 22

France

Lundbeck SAS

Tél: + 33 1 79 41 29 00

Portugal

Merz Pharma España S.L.

Tel: +34 91 657 47 84

Hrvatska

Lundbeck Croatia d.o.o.

Tel.: + 385 1 3649 210

România

Lundbeck Export A/S

Tel: +40 21319 88 26

Ireland

Lundbeck (Ireland) Limited

Tel: +353 1 468 9800

Slovenija

Lundbeck Pharma d.o.o.

Tel.: +386 2 229 4500

Ísland

Lundbeck Export A/S, útibú á Íslandi

Sími.: +354 414 7070

Slovenská republika

Lundbeck Slovensko s.r.o.

Tel: +421 2 5341 42 18

Italia

Lundbeck Italia S.p.A.

Tel: +39 02 677 4171

Suomi/Finland

Oy H. Lundbeck Ab

Puh/Tel: +358 2 276 5000

Κύπρος

Lundbeck Hellas A.E

Sverige

H. Lundbeck AB

Τηλ.: +357 22490305

Tel: +46 4225 4300

Latvija

H. Abbe Pharma GmbH

Tel.: +371 67 103203

United Kingdom

Lundbeck Limited

Tel: +44 1908 64 9966

Data ostatniej aktualizacji ulotki: (MM/RRRR).

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków

http://www.ema.europa.eu.

Ulotka dla pacjenta: I

nformacja

dla

uży

tko

w

nika

Memantine Merz 20 mg tabletki powlekane

Memantyny chlorowodorek

Nale

ży

u

ważn

ie zapoznać s

z tre

ś

c

ulotki prze

d

zastoso

w

aniem leku

,

ponie

w

a

ż

za

w

iera ona

informacje

w

a

ż

ne

dla

pacjenta

.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis

tre

ś

ci ulotk

i

Co to jest lek Memantine Merz i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Memantine Merz

Jak stosować lek Memantine Merz

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Memantine Merz

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Memantine Merz

i

w

jakim celu si

ę

g

o stosuje

Co to jest lek Memantine Merz

Produkt leczniczy Memantine Merz zawiera memantyny chlorowodorek.

Memantine Merz należy do grupy leków przeciw otępieniu.

Utrata pamięci w chorobie Alzheimera spowodowana jest zaburzeniami przekazywania impulsów

nerwowych przenoszących informacje w mózgu. W mózgu występują tzw. receptory kwasu

N-metylo-D-asparaginowego (NMDA), które biorą udział w przekazywaniu sygnałów nerwowych

istotnych dla procesu uczenia się oraz dla procesów zapamiętywania. Memantine Merz należy do

grupy leków określanych mianem antagonistów receptorów NMDA. Memantine Merz poprzez wpływ

wywierany na receptory NMDA, poprawia przekazywanie impulsów nerwowych i pamięć.

W jaki

m celu stosuje si

ę

lek

Memantine Merz

Memantine Merz jest stosowana w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu

umiarkowanym do ciężkiego.

2.

In

formacje

waż

ne pr

zed

zastoso

wa

niem leku

Memantine Merz

K

ie

dy

nie stoso

w

ać leku

Memantine Merz

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na memantyny chlorowodorek lub którykolwiek z

pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

Ostrze

ż

enia i

ś

ro

dki

ostro

ż

no

ś

ci

Przed rozpoczęciem stosowania leku Memantine Merz należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować ostrożność stosując lek Memantine Merz:

u pacjentów, u których występowały w przeszłości napady padaczkowe

u pacjentów, którzy w ostatnim czasie przebyli zawał mięśnia sercowego (atak serca), lub

cierpią na zastoinową niewydolność krążenia lub na niekontrolowane nadciśnienie tętnicze

(wysokie ciśnienie krwi).

W powyższych sytuacjach leczenie lekiem Memantine Merz powinno być prowadzone pod ścisłą

kontrolą lekarza prowadzącego, który regularnie powinien oceniać efekty prowadzonej terapii.

Podczas podawania memantyny pacjentom z zaburzeniem czynności nerek (problemami z nerkami),

lekarz prowadzący powinien dokładnie monitorować czynność nerek i jeśli to konieczne odpowiednio

dostosowywać dawkowanie leku.

Należy unikać jednoczesnego stosowania takich leków jak amantadyna (do leczenia choroby

Parkinsona), ketamina (substancja stosowana zazwyczaj jako lek znieczulający), dekstrometorfan

(stosowany zazwyczaj do leczenia kaszlu), a także innych leków z grupy antagonistów NMDA.

Dz

ieci i m

łodz

ie

ż

Nie zaleca się podawania leku Memantine Merz dzieciom oraz młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Lek Memantine Merz a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności stosowanie leku Memantine Merz może powodować zmiany w działaniu, oraz

powodować konieczność modyfikacji dawkowania przez lekarza prowadzącego, następujących leków:

amantadyny, ketaminy, dekstrometorfanu

dantrolenu, baklofenu

cymetydyny, ranitydyny, prokainamidu, chinidyny, chininy, nikotyny

hydrochlorotiazydu (oraz wszystkich leków złożonych zawierających hydrochlorotiazyd)

środków antycholinergicznych (substancji stosowanych zwykle w leczeniu zaburzeń ruchowych

lub skurczów jelit)

leków przeciwdrgawkowych (substancji stosowanych w zapobieganiu i przerywaniu napadów

drgawkowych)

barbituranów (substancji stosowanych głównie jako środki nasenne)

agonistów dopaminergicznych (substancji takich jak L-dopa, bromokryptyna)

neuroleptyków (substancji stosowanych w leczeniu zaburzeń psychicznych)

doustnych leków przeciwzakrzepowych

W przypadku przyjęcia do szpitala, należy poinformować lekarza, że pacjent przyjmuje lek

Memantine Merz.

Stosowanie leku Memantine Merz z jedzeniem i piciem

Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeśli pacjent dokonał ostatnio lub planuje dokonanie

zasadniczych zmian w sposobie odżywiania (np. przejście z diety normalnej na ścisłą dietę

wegetariańską) lub rozpoznano u pacjenta nerkową kwasicę kanalikową (RTA, nadmierne stężenie

kwaśnych substancji we krwi spowodowane dysfunkcją nerek (słabą czynnością nerek)) lub ciężkie

zakażenia dróg moczowych (struktury, przez które przepływa mocz). W powyższych przypadkach

może wystąpić konieczność zmodyfikowania przez lekarza prowadzącego dawkowania leku.

Ciąż

a i karmienie piers

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku

C

i

ąża

Nie zaleca się podawania memantyny kobietom ciężarnym.

K

armienie piersi

ą

Kobiety przyjmujące lek Memantine Merz nie powinny karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i

obs

ługiw

anie

maszyn

Lekarz prowadzący powinien poinformować pacjenta, czy choroba pozwala mu na bezpieczne

prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Memantine Merz może dodatkowo wpływać na szybkość reakcji, w wyniku czego prowadzenie

pojazdów lub obsługiwanie maszyn mogą być przeciwwskazane.

3.

Jak st

oso

wa

ć lek

Memantine Merz

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Zalecana dawka leku Memantine Merz dla dorosłych i osób w podeszłym wieku wynosi 20 mg raz na

dobę.

W celu zredukowania ryzyka wystąpienia działań niepożądanych dawkowanie leku należy zwiększać

stopniowo, według następującego schematu. Dostępne są inne moce tabletek w celu stopniowego

zwiększania dawki.

Leczenie rozpoczyna się od stosowania leku Memantine Merz 5 mg tabletki powlekane raz na dobę.

Dawkę zwiększa się co tydzień o 5 mg do osiągnięcia dawki zalecanej (podtrzymującej). Zalecana

dawka podtrzymująca wynosi 20 mg raz na dobę i zostaje osiągnięta na początku 4. tygodnia.

D

a

w

ko

w

anie u pacjent

ów

z zaburzeniem cz

y

nno

ś

ci nerek

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek, odpowiednie dawkowanie leku ustala lekarz prowadzący.

W takim przypadku konieczne jest prowadzenie stałego monitorowania czynności nerek, w

określonych odstępach czasu, zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Sposób podawania

Lek Memantine Merz należy przyjmować doustnie, raz na dobę. Aby leczenie było skuteczne, lek

należy przyjmować regularnie codziennie o tej samej godzinie każdego dnia. Tabletki powinno się

połykać popijając wodą. Lek w tej postaci można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od

posiłków.

Czas trwania leczenia

Leczenie należy kontynuować tak długo dopóki będzie ono przynosiło pozytywne efekty. Lekarz

prowadzący powinien regularnie oceniać przebieg leczenia.

Z

astoso

w

anie

wię

kszej ni

ż

zalecana

daw

ki leku

Memantine Merz

Na ogół zażycie zbyt dużej dawki leku Memantine Merz nie powoduje zagrożenia dla zdrowia.

W takim przypadku mogą wystąpić wzmożone objawy opisane w punkcie 4. „Możliwe

działania niepożądane”.

W przypadku znacznego przedawkowania leku Memantine Merz, należy skontaktować się z

lekarzem prowadzącym lub innym lekarzem, gdyż może zaistnieć konieczność wdrożenia

odpowiedniego postępowania.

Po

m

inię

cie zastoso

w

ania leku

Memantine Merz

W przypadku gdy pacjent zapomni przyjąć lek, powinien przyjąć kolejną dawkę leku

Memantine Merz o zwykłej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Mo

żliw

e

d

zia

ła

nia niepo

żąda

ne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Na ogół obserwowane działania niepożądane mają nasilenie od łagodnego do umiarkowanego.

Często (mogą wystąpić u nie więcej, niż u 1 na 10 osób):

Ból głowy, senność, zaparcia, podwyższone wyniki stężenia enzymów wątrobowych, zawroty

głowy, zaburzenia równowagi, spłycenie oddechu, wysokie ciśnienie krwi i nadwrażliwość na

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej, niż u 1 na 100 osób):

Zmęczenie, zakażenia grzybicze, splątanie, omamy, wymioty, nieprawidłowy chód,

niewydolność serca i wykrzepianie krwi żylnej (zakrzepica/zakrzepy z zatorami)

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u nie więcej, niż u 1 na 10 000 osób):

Napady padaczkowe

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Zapalenie trzustki, zapalenie wątroby i reakcje psychotyczne

Choroba Alzheimera wiąże się z depresją, myślami samobójczymi i samobójstwem. U pacjentów

leczonych lekiem Memantine Merz raportowano takie przypadki.

Zgła

szanie

d

zia

łań

niepo

żądany

c

h

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu

działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa

stosowania leku.

5.

J

ak przec

howyw

ać lek

Memantine Merz

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po

słowach „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Z

a

w

arto

ś

ć opako

w

ania i inne

informacje

Co zawiera lek Memantine Merz

Substancją czynną leku jest memantyny chlorowodorek. Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg

memantyny chlorowodorku, ekwiwalent 16,62 mg memantyny.

Inne składniki leku to: w rdzeniu tabletki: mikrokrystaliczna celuloza, kroskarmeloza sodowa, krzemu

dwutlenek koloidalny bezwodny, magnezu stearynian; w otoczce tabletki: hypromeloza, makrogol

400, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty i czerwony (E 172).

J

ak

wyg

l

ąda

lek

Memantine Merz i co zawiera opakowanie

Lek Memantine Merz tabletki powlekane występuje w postaci czerwonawych lub szaroczerwonych,

owalnych,podłużnych tabletek z nadrukiem „20” na jednej stronie i z nadrukiem „MEM” na drugiej

stronie.

Lek Memantine Merz tabletki powlekane dostępny jest w blistrach zawierających 14 tabletek,

28 tabletek, 42 tabletki, 56 tabletek, 98 tabletek.

Opakowania zbiorcze zawierają 840 (20 x 42) tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Niemcy

Wytwórca

Merz Pharma GmbH + Co. KGaA

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

België/Belgique/Belgien

Lundbeck S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 2 340 2828

Lietuva

H. Abbe Pharma GmbH

Tel.: +370 52 711710

България

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel.: +49 (0)69 1503 – 0

Luxembourg/Luxemburg

Hanff s.à r.l. et cie, s.e.c.s.

Tél: +352 45 07 07-1

Česk

á

rep

ublika

Lundbeck Česká republika s.r.o.

Tel: +420 225 275 600

Magyarország

Lundbeck Hungaria Kft.

Tel: +36 1 4369980

Danmark

Lundbeck Pharma A/S

Tlf: +45 4371 4270

Malta

Clinipharm Co. Ltd

Tel: +356 21 43 74 15

Deutschland

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 - 0

Nederland

Lundbeck B.V.

Tel: +31 20 697 1901

Eesti

H. Abbe Pharma GmbH

Tel.: +372 6 460980

Norge

H. Lundbeck AS

Tlf: +47 91 300 800

Ελλάδα

Lundbeck Hellas S.A.

Τηλ: +30 210 610 5036

Österreich

Merz Pharma Austria GmbH

Tel: +43 1 869 16 04-0

España

Merz Pharma España S.L.

Tel: +34 91 657 47 84

Polska

Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA

Tel: +48 22 634 02 22

France

Lundbeck SAS

Tél: + 33 1 79 41 29 00

Portugal

Merz Pharma España S.L.

Tel: +34 91 657 47 84

Hrvatska

Lundbeck Croatia d.o.o.

Tel.: + 385 1 3649 210

România

Lundbeck Export A/S

Tel: +40 21319 88 26

Ireland

Lundbeck (Ireland) Limited

Tel: +353 1 468 9800

Slovenija

Lundbeck Pharma d.o.o.

Tel.: +386 2 229 4500

Ísland

Lundbeck Export A/S, útibú á Íslandi

Sími.: +354 414 7070

Slovenská republika

Lundbeck Slovensko s.r.o.

Tel: +421 2 5341 42 18

Italia

Lundbeck Italia S.p.A.

Tel: +39 02 677 4171

Suomi/Finland

Oy H. Lundbeck Ab

Puh/Tel: +358 2 276 5000

Κύπρος

Lundbeck Hellas A.E

Τηλ.: +357 22490305

Sverige

H. Lundbeck AB

Tel: +46 4225 4300

Latvija

H. Abbe Pharma GmbH

Tel.: +371 67 103203

United Kingdom

Lundbeck Limited

Tel: +44 1908 64 9966

Data ostatniej aktualizacji ulotki: (MM/RRRR).

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków

http://www.ema.europa.eu.

4-2-2019

Memantine Accord (Accord Healthcare S.L.U.)

Memantine Accord (Accord Healthcare S.L.U.)

Memantine Accord (Active substance: memantine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2019)844 of Mon, 04 Feb 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2766/T/12

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Memantine Mylan (Mylan S.A.S.)

Memantine Mylan (Mylan S.A.S.)

Memantine Mylan (Active substance: Memantine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5972 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2660/T/12

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Memantine Accord (Accord Healthcare Limited)

Memantine Accord (Accord Healthcare Limited)

Memantine Accord (Active substance: memantine) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5421 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2766/R/10

Europe -DG Health and Food Safety