MELT-O

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • MELT-O
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • Urządzenie medyczne

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • MELT-O
  Polska
 • Język:
 • polski

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Ecolab
 • Numer pozwolenia:
 • 112516E
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 12-03-2018

Charakterystyka produktu leczniczego: interakcje, dawkowanie, skutki uboczne

Karta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/2006

Strona 1 z 10

Nr SDB : 44482

V007.2

przeredagowano w dniu: 10.07.2013

Data druku: 12.07.2013

TECHNOMELT CLEANER MELT-O-CLEAN known as Melt-O-

Clean

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

TECHNOMELT CLEANER MELT-O-CLEAN known as Melt-O-Clean

Zawiera:

D-limonene Nr CAS 68647-72-3

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/preparatu:

oczyszczacz

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Henkel Polska Sp.zo.o

ul. Domaniewska 41

02-672

Warszawa

Poland

Tel.:

+48 (22) 5656 200

Nr faksu:

+48 (22) 5656 222

ua-productsafety.pl@henkel.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Henkel Polska 0 801 111 222 (24h)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (CLP):

Ciecze palne

kategoria 3

H226 Łatwopalna ciecz i pary.

Działanie drażniące na skórę

kategoria 2

H315 Działa drażniąco na skórę.

Powoduje uczulenie skóry

kategoria 1

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Niebezpieczeństwo zassania

kategoria 1

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

Ostre zagrożenie dla środowiska wodnego

kategoria 1

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Chroniczne zagrożenie dla środowiska wodnego

kategoria 1

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

SDB- ( Bank Danych

Bezpieczeństwa)- numer:

44482 V007.2

TECHNOMELT CLEANER MELT-O-CLEAN known as Melt-O-Clean

Strona 2 z 10

Klasyfikacja (DPD):

Xi - Produkt drażniący

R38 Działa drażniąco na skórę

R10 Produkt łatwopalny.

Xn - Produkt szkodliwy

R65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

N - Produkt niebezpieczny dla

środowiska.

R50/53 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w

środowisku wodnym.

Powoduje uczulenia

R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

2.2. Elementy oznakowania

Elementy oznakowania (CLP):

Piktogram określający rodzaj

zagrożenia:

Hasło ostrzegawcze:

Niebezpieczeństwo

Zwrot określający zagrożenie:

H226 Łatwopalna ciecz i pary.

H315 Działa drażniąco na skórę.

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwrot określający środki

ostrożności:

P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.

P301 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:

P315 Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub

etykietę.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

SDB- ( Bank Danych

Bezpieczeństwa)- numer:

44482 V007.2

TECHNOMELT CLEANER MELT-O-CLEAN known as Melt-O-Clean

Strona 3 z 10

Elementy oznakowania (DPD):

Xn - Produkt szkodliwy

N - Produkt niebezpieczny

dla środowiska.

Wskazówki R:

R10 Produkt łatwopalny.

R38 Działa drażniąco na skórę

R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

R50/53 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w

środowisku wodnym.

R65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

Wskazówki S:

S36/37 Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

S61 Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

Zawiera:

D-limonene

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

Podstawowe składniki preparatu:

Terpeny pomarańczowe

Informacje o składnikach według Rozporządzenia WE Nr 1272/2008:

Niebezpieczne składniki

Nr CAS

Numer WE

Nr rejestracyjny

REACH

Zawartość:

Klasyfikacja

D-limonene

68647-72-3

Ciecze palne 3

H226

Działanie drażniące na skórę 2

H315

Powoduje uczulenie skóry 1

H317

Niebezpieczeństwo zassania 1

H304

Ostre zagrożenie dla środowiska wodnego 1

H400

Chroniczne zagrożenie dla środowiska

wodnego 1

H410

Pełne brzmienie zwrotów H wymienione jest w punkcie 16 ' Inne informacje".

Substancje nie sklasyfikowane, dla których określono najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy.

SDB- ( Bank Danych

Bezpieczeństwa)- numer:

44482 V007.2

TECHNOMELT CLEANER MELT-O-CLEAN known as Melt-O-Clean

Strona 4 z 10

Informacje o składnikach według Rozporządzenia WE Nr 1999/45:

Niebezpieczne składniki

Nr CAS

Numer WE

Nr rejestracyjny

REACH

Zawartość:

Klasyfikacja

D-limonene

68647-72-3

Xn - Produkt szkodliwy; R65

Xi - Produkt drażniący; R38, R43

N - Produkt niebezpieczny dla środowiska.; R50/53

Pełne brzmienie zwrotów R podane jest w punkcie 16.

Substancje nie sklasyfikowane, dla których określono najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy.

Deklaracja składników według rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31

marca 2004 r. w sprawie detergentów.

Preparat nie zawiera żadnych składników, dla których wymagane jest znakowanie ostrzegawcze.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Przedostanie się do dróg oddechowych:

Zapewnić świeże powietrze, dopływ tlenu, ciepło, wezwać lekarza.

Kontakt ze skórą:

Przepłukać bieżącą wodą z mydłem. Zastosować krem pielęgnacyjny. Zdjąć zabrudzone ubranie. W wypadku wystąpienia

niepokojących objawów skontaktować się z dermatologiem.

Kontakt z oczami

Natychmiast przepłukać pod bieżącą wodą (przez 10 minut), udać się do lekarza specjalisty.

Połknięcie

Przepłukać jamę ustną, wypić 1-2 szklanki wody, nie wywoływać wymiotów.

udać się do lekarza na symptomatyczne leczenie

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Skóra: zaczerwienienie, podrażnienie.

Skóra: wysypka, pokrzywka.

Doustnie: nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Patrz rozdział karty: Opis środków pierwszej pomocy

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze:

Można stosować wszystkie tradycyjne środki gaszące.

Środki gaśnicze, które nie mogą być używane ze względów bezpieczeństwa:

strumień wody pod wysokim ciśnieniem

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

W przypadku pożaru powstaja toksyczne gazy.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Stosować aparaty oddychowe z niezależnym obiegiem powietrza.

Stosować indywidualne wyposażenie ochronne.

SDB- ( Bank Danych

Bezpieczeństwa)- numer:

44482 V007.2

TECHNOMELT CLEANER MELT-O-CLEAN known as Melt-O-Clean

Strona 5 z 10

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosować środki ochrony indywidualnej.

Unikać kontaktu z oczami i skórą.

Nie dopuszczać osób bez zabezpieczenia.

Niebezpieczeństwo poślizgnięcia się na rozlanym produkcie.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji / wód powierzchniowych / gruntowych.

W przypadku przedostania się do wód lub kanalizacji powiadomić odpowiednie władze.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Zebrać przy użyciu materiału wiążącego ciecz (np. piasku, torfu, mączki drzewnej).

Zabrudzony materiał usuwać jako odpad, postępuj zgodnie z punktem 13.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Patrz informacje w dziale 8.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Unikać otwartego ognia i źródeł zapłonu.

Podjąć środki w celu zapobieżenia wyładowaniom elektrostatycznym.

Zasady higieny:

Nie jeść, nie pić i nie palić w czasie pracy.

Przed przerwami w pracy i po jej zakończeniu umyć ręce.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

zapewnić dobrą wentylacje.

Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte.

Wietrzyć w sposób dostateczny magazyny i miejsca pracy.

Składować w miejscu nie narażonym na działanie ciepła.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

oczyszczacz

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

LIMITY NARAŻENIA

Dotyczy

Poland

brak

Wskaźnik ekspozycji biologicznej:

brak

8.2. Kontrola narażenia:

Wskazówki dot. konstruowania instalacji technicznych

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Ochrona dróg oddechowych:

Właściwa maska ochronna przy niewystarczającej wentylacji

SDB- ( Bank Danych

Bezpieczeństwa)- numer:

44482 V007.2

TECHNOMELT CLEANER MELT-O-CLEAN known as Melt-O-Clean

Strona 6 z 10

Ochrona rąk:

Zakładać rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów (EN 374). Odpowiedni materiał przy krótkotrwałym

kontakcie z preparatem lub zachlapaniu (zalecenie: minimalny indeks ochronny 2, odpowiednio > 30 minut czas przenikania

wg EN 374): kauczuk nitrylowy (NBR; grubość warstwy >= 0.4 mm). Odpowiedni materiał przy dłuższym bezpośrednim

kontakcie z preparatem, (zalecenie: minimalny indeks ochronny 6, odpowiednio > 480 minut czas przenikania wg EN 374):

kauczuk nitrylowy (NBR; grubość warstwy >= 0.4 mm). Podane informacje pochodzą z dostępnej literatury i informacji

podawanych przez producentów rękawic lub przez analogię do innych podobnych materiałów. Należy pamiętać, że na skutek

działania innych czynników (np. temperatury) okres użytkowania rękawic odpornych na przenikanie chemikaliów może się

w praktyce okazać znacznie krótszy od czasu przenikania ustalonego wg EN 374. W razie pierwszych objawów zużycia

rękawice wymieni<(>,<)>

Ochrona oczu:

Na wypadek rozprysnięcia preparatu zakładać okulary ochronne.

Ochrona skóry:

Nosić wyposażenie ochronne.

Odzież ochronna osłaniająca ramiona i nogi

wskazówki dotyczące osobistego osprzętu ochronnego

Używaj środków ochrony indywidualnej posiadających znak jakości CE zgodnie z regulacją nr 819 z 19 Sierpnia 1994.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Postać

ciecz

płynny

bezbarwny

Zapach

charakterystyczny

Próg zapachu

dane nieznane / nie dotyczy

dane nieznane / nie dotyczy

Początkowa temperatura wrzenia

(1.013 hPa)

173 °C (343.4 °F)

Temperatura zapłonu

40 - 50 °C (104 - 122 °F); DIN 51755 Closed cup flash point

Temperatura, w której dana substancja się

rozkłada

dane nieznane / nie dotyczy

Prężność par

(20 °C (68 °F))

2,3 mbar

Gęstość

(20 °C (68 °F))

0,846 g/cm3

Gęstość nasypowa

dane nieznane / nie dotyczy

Lepkość

dane nieznane / nie dotyczy

Lepkość (kinematyczna)

dane nieznane / nie dotyczy

Właściwości wybuchowe

dane nieznane / nie dotyczy

Rozpuszczalność jakościowa

(20 °C (68 °F); Rozp.: Woda)

nie mieszać

Temperatura krzepnięcia

dane nieznane / nie dotyczy

Temperatura topnienia

dane nieznane / nie dotyczy

Palność

dane nieznane / nie dotyczy

Temperatura samozapłonu

dane nieznane / nie dotyczy

Granica wybuchowości

dolna

górna

0,8 %(V)

6,1 %(V)

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda

dane nieznane / nie dotyczy

Szybkość parowania

dane nieznane / nie dotyczy

Gęstość par

dane nieznane / nie dotyczy

Właściwości utleniające

dane nieznane / nie dotyczy

9.2. Inne informacje

dane nieznane / nie dotyczy

SDB- ( Bank Danych

Bezpieczeństwa)- numer:

44482 V007.2

TECHNOMELT CLEANER MELT-O-CLEAN known as Melt-O-Clean

Strona 7 z 10

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Nie znane, jeśli produkt jest stosowany i przechowywany według zaleceń.

10.2. Stabilność chemiczna

Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

patrz: sekcja Reaktywność

10.4. Warunki, których należy unikać

Gorąca, płomieni, iskier i innych żródeł zapłonu.

10.5. Materiały niezgodne

Brak przy właściwym zastosowaniu

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

nie ulega rozkładowi przy właściwym zastosowaniu

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Ogólne informacje na temat toksykologii:

Stosowne informacje ekologiczne i o wpływie na zdrowie dla substancji wymienionych w sekcji 3 są następujące.

Substancja szkodliwa dla zdrowia: w przypadku połknięcia może powodować uszkodzenia płuc.

Podrażnienie skóry:

Działa drażniąco na skórę.

Uczulenie:

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Ogólne informacje na temat ekologii:

Stosowne informacje ekologiczne i o wpływie na zdrowie dla substancji wymienionych w sekcji 3 są następujące.

Nie dopuścić do dostania się do ścieków, ziemi albo do wód

12.1. Toksyczność

Ekotoksyczność:

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Niebezpieczne składniki

Nr CAS

typowa

wielkośc

Wartość

informacje o

toksyczności

ostrej

czas

ekspozycji

gatunki

Metoda

D-limonene

68647-72-3

LC50

< 1 mg/l

Fish

OECD Guideline

203 (Fish, Acute

Toxicity Test)

D-limonene

68647-72-3

EC50

< 1 mg/l

Daphnia

Daphnia magna

OECD Guideline

202 (Daphnia sp.

Acute

Immobilisation

Test)

D-limonene

68647-72-3

EC50

< 1 mg/l

Algae

OECD Guideline

201 (Alga, Growth

Inhibition Test)

SDB- ( Bank Danych

Bezpieczeństwa)- numer:

44482 V007.2

TECHNOMELT CLEANER MELT-O-CLEAN known as Melt-O-Clean

Strona 8 z 10

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Trwałość i zdolność do rozkładu:

Rozkład środka powierzchniowo czynnego

Nie zawiera żadnych składników zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie detergentów (EG/648/2004)

12.3. Zdolność do bioakumulacji / 12.4. Mobilność w glebie

Niebezpieczne składniki

Nr CAS

LogKow

Współczynnik

biokoncentracji

(BCF)

czas

ekspozycji

gatunki

temperatura

Metoda

D-limonene

68647-72-3

45 °C

OECD Guideline 117

(Partition Coefficient (n-

octanol / water), HPLC

Method)

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

dane nieznane

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

dane nieznane

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Usuwanie produktu:

W porozumieniu z odpowiednimi władzami miejscowymi należy ustalić sposób utylizacji.

Kod odpadu

Kody odpadów nie odnoszą się do produktu lecz do jego pochodzenia. Dlatego też producent nie może nadać kodu tym

produktom, które mają różnorodne zastosowanie w branżach. Wymienione kody są rozumiane przez użytkowników jako

rekomendacje produktu.

EWC/EAK 070608

SDB- ( Bank Danych

Bezpieczeństwa)- numer:

44482 V007.2

TECHNOMELT CLEANER MELT-O-CLEAN known as Melt-O-Clean

Strona 9 z 10

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

14.1.

Nr ONZ

2052

2052

ADNR

2052

IMDG

2052

IATA

2052

14.2.

Prawidłowa nazwa przewozowa UN

DWUPENTEN

DWUPENTEN

ADNR

DWUPENTEN

IMDG

DIPENTENE

IATA

Dipentene

14.3.

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

ADNR

IMDG

IATA

14.4.

Grupa pakowania

ADNR

IMDG

IATA

14.5.

Zagrożenia dla środowiska

ADNR

IMDG

IATA

nie dotyczy

14.6.

Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

nie dotyczy

kod ograniczeń przewozu przez tunele: (D/E)

nie dotyczy

ADNR

nie dotyczy

IMDG

nie dotyczy

IATA

nie dotyczy

14.7.

Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

nie dotyczy

SDB- ( Bank Danych

Bezpieczeństwa)- numer:

44482 V007.2

TECHNOMELT CLEANER MELT-O-CLEAN known as Melt-O-Clean

Strona 10 z 10

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Zawartość LZO

(CH)

100 %

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie była dokonana.

Regulacje krajowe/Informacje (Polska):

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 1907 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18

grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych

ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r.

dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu

Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie

klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające

rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie

chemikaliów (REACH).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16

grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i

mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

SEKCJA 16: Inne informacje

Oznakowanie produktu znajduje się w punkcie 2 karty charakterystyki. Pełne znaczenie zwrotów użytych w karcie

charakterystyki jest następujące:

R10 Produkt łatwopalny.

R38 Działa drażniąco na skórę

R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

R50/53 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w

środowisku wodnym.

R65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

H226 Łatwopalna ciecz i pary.

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H315 Działa drażniąco na skórę.

H317 Może powodować reakcj

ę alergiczną skóry.

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Inne informacje:

Dane opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i odnoszą się do produktu w stanie dostawy. Mają one za zadanie

opisanie naszych produktów pod kątem wymogów bezpieczeństwa i nie mają tym samym za zadanie zapewnienie

określonych cech.

11-10-2018

Cooper Lighting LLC Recalls All-Pro and Defiant Solar/Battery Powered Light Fixtures

Cooper Lighting LLC Recalls All-Pro and Defiant Solar/Battery Powered Light Fixtures

The batteries in the solar-powered light fixtures can overheat and cause the light fixture's housing to melt, posing a fire hazard.

Health Canada

30-8-2018

Jean Coutu Group recalls ibiZ Portable USB Wall Chargers

Jean Coutu Group recalls ibiZ Portable USB Wall Chargers

The chargers can overheat and melt, posing afire and burnhazard.

Health Canada

18-7-2018

London Drugs Limited recalls Apex Premium LED Lighting Set

London Drugs Limited recalls Apex Premium LED Lighting Set

The battery box of the affected product may melt when the lights are turned on, posing fire and burn hazards.

Health Canada

13-7-2018

Water Pik, Inc. Recalls Sonic-Fusion® Flossing Toothbrush Product for Possible Health Risk

Water Pik, Inc. Recalls Sonic-Fusion® Flossing Toothbrush Product for Possible Health Risk

Water Pik, Inc. is voluntarily recalling its Sonic-Fusion® flossing toothbrush because the charging base may overheat with localized melting and sparking, possibly causing fire, shock or burns. Water Pik, Inc. has received consumer reports of product malfunctioning in the U.S. The recall is applicable only to Sonic-Fusion® products. All other Waterpik® brand flossers and toothbrushes are not affected.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-6-2018

Meltz – Instant Energy For Males tablets

Meltz – Instant Energy For Males tablets

Meltz Instant Energy For Males tablets pose a serious risk to your health and should not be taken.

Therapeutic Goods Administration - Australia

12-6-2018

Ashley Furniture Industries , Inc. recalls Signature Design by Ashley Amnon Floor Lamp

Ashley Furniture Industries , Inc. recalls Signature Design by Ashley Amnon Floor Lamp

The lamp has incorrect lightbulb wattage information printed on a label on the sockets of the lamp. The incorrect labels indicate that each socket can support 40 W bulbs, however the product is only rated for each socket supporting a 25 W bulb. The use of lightbulbs with the incorrect wattage could potentially melt the power-switch, posing a burn hazard.

Health Canada

22-1-2019

EU/3/10/841 (Vanda Pharmaceuticals Germany GmbH)

EU/3/10/841 (Vanda Pharmaceuticals Germany GmbH)

EU/3/10/841 (Active substance: Tasimelteon) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2019)573 of Tue, 22 Jan 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/0000002557

Europe -DG Health and Food Safety

27-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Hetlioz,tasimelteon, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0215/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Hetlioz,tasimelteon, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0215/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Hetlioz,tasimelteon, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0215/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency