Melisana Klosterfrau

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Melisana Klosterfrau płyn doustny, płyn na skórę
 • Forma farmaceutyczna:
 • płyn doustny, płyn na skórę
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Melisana Klosterfrau płyn doustny, płyn na skórę
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 47 ml, 5909990046119, OTC; 1 butelka 95 ml, 5909990046126, OTC; 1 butelka 155 ml, 5909990046133, OTC; 1 butelka 235 ml, 5909990046140, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00461
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Melisana Klosterfrau

płyn doustny, płyn na skórę

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

wskazań lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

- Jeśli po upływie 5-7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować

się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Melisana Klosterfrau i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Melisana Klosterfrau

Jak stosować lek Melisana Klosterfrau

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Melisana Klosterfrau

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Melisana Klosterfrau i w jakim celu się go stosuje

Melisana Klosterfrau jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym przeznaczonym do

stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Stosowanie doustne:

Stany złego samopoczucia o podłożu psychosomatycznym z objawami: nadmiernej wrażliwości na

zmiany pogody, zaburzenia czynności żołądka i jelit na tle nerwowym (wzdęcia, bóle brzucha).

Preparat może być również stosowany wspomagająco jako zmniejszający odczuwanie objawów

towarzyszących przeziębieniu i grypie.

Stosowanie miejscowe, na skórę:

Mniej nasilone nerwobóle i powysiłkowe bóle mięśni.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Melisana Klosterfrau

Kiedy nie stosować leku Melisana Klosterfrau

Stosowanie doustne:

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na którąkolwiek z substancji czynnych

lub na substancję pomocniczą leku Melisana Klosterfrau,

- jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka i jelit,

jeśli pacjent cierpi na schorzenia wątroby np. marskość wątroby,

jeśli pacjent cierpi na epilepsję,

u dzieci i młodzieży,

u kobiet ciężarnych i karmiących piersią,

u osób z chorobą alkoholową,

u osób po urazach mózgu.

Stosowanie miejscowe, na skórę:

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na którąkolwiek z substancji czynnych

lub na substancję pomocniczą leku Melisana Klosterfrau,

na uszkodzoną skórę np. po oparzeniach, w wyprysku (egzema) i ranach otwartych,

jeśli u pacjenta występują choroby skóry.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zawarte w korzeniu arcydzięgla furokumaryny uczulają skórę na światło, co wraz z ekspozycją na

promieniowanie UV, może prowadzić do wystąpienia stanu zapalnego skóry. Dlatego też, w czasie

leczenia lekiem Melisana Klosterfrau, należy zrezygnować z dłuższych kąpieli słonecznych oraz

intensywnego naświetlania promieniowaniem UV, w szczególności ekspozycji leczonych obszarów

skóry. Po wsmarowaniu leku Melisana Klosterfrau należy dokładnie umyć ręce.

Stosowanie doustne:

Nie należy stosować produktu Melisana Klosterfrau na czczo ponieważ ze względu na wysoką

zawartość

alkoholu,

jego

przyjmowanie,

również

postaci

rozcieńczonej

może

wywoływać

dolegliwości takie jak zgaga, ból żołądka, nudności i odruchy wymiotne.

Stosowanie miejscowe, na skórę:

U pacjentów z uczuleniami i problemami skórnymi, jak również u osób w podeszłym wieku (powyżej

65 roku życia), należy przed rozpoczęciem leczenia przeprowadzić test w zgięciu ramienia w łokciu.

W celu przeprowadzenia testu nakrapia się produkt na skórę w zgięciu ramienia i po godzinie

dokonuje się jej obserwacji. W przypadku wystąpienia zaczerwienienia, pęcherzy lub świądu, nie

należy stosować leku Melisana Klosterfrau. Należy unikać przypadkowego dostania się leku do oka.

W przypadku kontaktu z okiem, należy natychmiast przepłukać oko wodą przez ok. 10 minut. Podczas

częstszego stosowania alkohol powoduje wysuszenie skóry, dlatego też zaleca się jej natłuszczanie.

Dłuższe działanie nierozcieńczonego produktu na skórę (np. zastosowanie okładów) może uszkadzać

skórę.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli objawy nie ustępują w czasie stosowania produktu lub

występują działania niepożądane nie wymienione w ulotce.

Dzieci i młodzież

Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych.

Lek Melisana Klosterfrau a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a

także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ze względu na wysoką zawartość etanolu lek Melisana Klosterfrau może nasilać, upośledzać lub

wpływać na działanie innych leków. Jeżeli pacjent stosował inne leki, zaleca się przynajmniej dwie

godziny przerwy przed przyjęciem produktu Melisana Klosterfrau.

Stosowanie leku Melisana Klosterfrau z jedzeniem i piciem

Nie należy stosować leku Melisana Klosterfrau na czczo, w przypadku stosowania doustnego.

Ciąża i karmienie piersią

Z uwagi na brak wystarczających danych oraz zawartość alkoholu, nie należy stosować leku w okresie

ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ze względu na zawartość alkoholu etylowego lek może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów

oraz

obsługiwania

maszyn.

przyjęciu

dawki

jednorazowej

leku

osoby

dorosłe

powinny

powstrzymać się przynajmniej przez godzinę przed prowadzeniem pojazdu albo nie przyjmować

produktu Melisana Klosterfrau przed planowanym kierowaniem pojazdem.

3.

Jak stosować lek Melisana Klosterfrau

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przy stosowaniu doustnym:

Zalecane dawkowanie u dorosłych wynosi raz do trzech razy na dobę 5 - 10 ml do najwyżej 25 ml na

dobę. Lek Melisana Klosterfrau należy rozcieńczyć przynajmniej w podwójnej ilości płynu (najlepiej

wody) lub rozprowadzić na kromce chleba.

Przy stosowaniu miejscowym:

Wcierać

skórę

bolące

miejsca

niewielką

ilość

produktu

(kilka

ml).

Stosować

postaci

nierozcieńczonej lub rozcieńczonej, co najwyżej podwójną ilością wody. Stosować wyłącznie na

zdrową skórę. Nie zaleca się sporządzania okładów. Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla osób

dorosłych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Melisana Klosterfrau

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Melisana Klosterfrau,

nie można

prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Przyjęcie wyższej dawki leku powoduje ograniczenie

zdolności psychofizycznych do prowadzenia pojazdu a ilość alkoholu w organiźmie może być

wykryta przez urządzenia do wykrywania alkoholu w wydychanym powietrzu lub krwi.

W przypadku znacznego przedawkowania stosuje się leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania leku Melisana Klosterfrau

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Melisana Klosterfrau

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas oceny działań niepożądanych zostały ustanowione następujące częstości występowania.

Bardzo często:

występujące częściej niż u 1 spośród 10 pacjentów

Często:

występujące u 1 do 10 pacjentów spośród 100 pacjentów

Niezbyt często:

występujące u 1 do 10 pacjentów spośród 1 000 pacjentów

Rzadko:

występujące u 1 do 10 pacjentów spośród 10 000 pacjentów

Bardzo rzadko:

występujące rzadziej niż u 1 spośród 10 000 pacjentów

Podczas stosowania doustnego produktu Melisana Klosterfrau mogą często występować dolegliwości

żołądkowe takie jak: nudności i zgaga również zmęczenie. Niezbyt często mogą występować zawroty

głowy. Rzadko donoszono o uczuciu ciepła. Powyższe działania niepożądane występują często na

początku leczenia i ustępują podczas przyjmowania leku po posiłku. W rzadkich przypadkach mogą

wystąpić reakcje nadwrażliwości ze strony skóry (świąd) oraz drętwienie rąk i stóp. Podczas dłuższej

ekspozycji na słońce i promieniowanie UV możliwe są reakcje ze strony skóry (patrz punkt:

Ostrzeżenia i środki ostrożności). Cynamon (aldehyd cynamonowy) może wywoływać podrażnienie

skóry.

Podczas częstego stosowania miejscowego, należy się liczyć z nadmiernym wysuszeniem skóry.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku

5.

Jak przechowywać lek Melisana Klosterfrau

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku

tekturowym.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Melisana Klosterfrau

100 ml preparatu Melisana Klosterfrau zawiera olejki eteryczne wydestylowane z alkoholem z 4,04 g

mieszanki: liści melisy 10,48%, kłączy omanu 13,96%, korzenia arcydzięgla 13,96%, kłączy imbiru

13,96%,

kwiatów

goździków

5,57%,

kłączy

galangi

5,57%,

owoców

pieprzu

czarnego

1,39%,

korzenia

goryczki

13,96%,

owocni

pomarańczy

13,96%,

kory

cynamonowca

6,28%,

kwiatów

cynamonowca 0,7%, owoców kardamonu 0,2%.

100 ml zawiera 62 mg olejków lotnych z wymienionych surowców w 66,8% (V/V) etanolu.

Jak wygląda lek Melisana Klosterfrau i co zawiera opakowanie

Opakowanie bezpośrednie: butelka z białego szkła z plastikową nakrętką.

Opakowanie zewnętrzne: pudełko tekturowe.

Zawartość opakowania: 47, 95, 155 lub 235 ml.

Podmiot odpowiedzialny:

M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2

01-209 Warszawa

Wytwórca:

Klosterfrau Berlin GmbH

41 Motzener Str.

D-12277 Berlin, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: