Mekinist

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Mekinist
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Mekinist
  Unia Europejska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Grupa terapeutyczna:
 • Środki agentów,
 • Dziedzina terapeutyczna:
 • Czerniak
 • Wskazania:
 • Czerniak, Trametinib w monoterapii lub w połączeniu z dabrafenib jest wskazany do leczenia dorosłych pacjentów z niesprawne lub przerzutami czerniaka z mutacją V600 daleko Brugh . , Trametinib monoterapii, nie wykazano aktywności klinicznej u pacjentów, które udało się po wcześniejszym inhibitora BRAF terapii. Adjuvant leczenie czerniaka Dabrafenib w połączeniu z trametinib wskazany dla adjuvant leczenia dorosłych pacjentów z III stadium czerniaka z Brugh mutacja V600 daleko, po całkowitej resekcji. Niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC), Trametinib w połączeniu z dabrafenib jest wskazany do leczenia dorosłych pacjentów z postępowym małym komórka nowotworem płuc z Brugh mutacja V600 daleko .
 • Podsumowanie produktu:
 • Revision: 14

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autoryzacji:
 • Upoważniony
 • Numer pozwolenia:
 • EMEA/H/C/002643
 • Data autoryzacji:
 • 30-06-2014
 • Kod EMEA:
 • EMEA/H/C/002643
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 05-01-2019

Sprawozdanie z oceny publicznego

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/654954/2018

EMEA/H/C/002643

Mekinist (trametynib)

Przegląd wiedzy na temat leku Mekinist i uzasadnienie udzielenia Pozwolenia

na dopuszczenie do obrotu w UE

Co to jest lek Mekinist i w jakim celu się go stosuje

Mekinist jest lekiem przeciwnowotworowym stosowanym w leczeniu dorosłych pacjentów, u których

komórki nowotworowe zawierają określoną mutację (zmianę) genetyczną o nazwie „BRAF V600”.

Stosuje się go w leczeniu:

czerniaka (nowotwór skóry), który rozprzestrzenił się lub którego nie można usunąć

chirurgicznie; Lek stosuje się w monoterapii lub w skojarzeniu z innym lekiem

przeciwnowotworowym, dabrafenibem;

zaawansowanego czerniaka (stopień zaawansowania III) po zabiegu chirurgicznym jego

usunięcia. Lek stosuje się w skojarzeniu z dabrafenibem;

zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca. Lek stosuje się w skojarzeniu z

dabrafenibem.

Mekinist zawiera substancję czynną trametynib.

Jak stosować lek Mekinist

Leczenie z zastosowaniem produktu Mekinist musi rozpoczynać i nadzorować lekarz mający

doświadczenie w stosowaniu leków przeciwnowotworowych. Lek jest wydawany wyłącznie na receptę.

Lek jest dostępny w tabletkach (0,5 i 2 mg). Dawka leku Mekinist wynosi 2 mg raz na dobę na pusty

żołądek (co najmniej 1 godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku), mniej więcej o tej samej

porze każdego dnia.

Lek Mekinist można podawać tak długo, jak długo pacjent odnosi z niego korzyści. Po zabiegu

chirurgicznym w związku z zaawansowanym czerniakiem leczenie jest zazwyczaj kontynuowane przez

12 miesięcy, o ile nie nastąpi nawrót choroby. W przypadku wystąpienia niektórych działań

niepożądanych konieczne może być przerwanie lub zakończenie leczenia bądź zmniejszenie dawki.

MekinistMekinist (trametynib)

EMA/654954/2018

Strona 2/3

Więcej informacji o sposobie stosowania leku Mekinist znajduje się w ulotce dla pacjenta lub udzieli ich

lekarz lub farmaceuta.

Jak działa lek Mekinist

W przypadku czerniaka i niedrobnokomórkowego raka płuca z mutacją genu BRAF V600 obecna jest

nieprawidłowa forma białka BRAF, która aktywuje inne białko o nazwie MEK, biorące udział w

stymulowaniu podziałów komórkowych. Sprzyja to rozwojowi nowotworu, umożliwiając

niekontrolowane podziały komórek. Substancja czynna leku Mekinist, trametynib, działa poprzez

blokowanie białka MEK oraz poprzez zapobieganie jego aktywacji przez białka BRAF, spowalniając tym

samym wzrost i rozprzestrzenianie się nowotworu.

Korzyści ze stosowania leku Mekinist wykazane w badaniach

Lek Mekinist badano u pacjentów, u których nowotwór zawiera mutację BRAF V600.

Czerniak

Mekinist był bardziej skuteczny niż leki przeciwnowotworowe dakarbazyna lub paklitaksel pod

względem kontrolowania czerniaka, który rozprzestrzenił się do innych części organizmu lub nie może

zostać usunięty chirurgicznie. Wniosek ten oparto na wynikach badania głównego z udziałem 322

pacjentów, którym podawano Mekinist lub lek porównawczy i oceniano czas przeżycia pacjentów do

nasilenia się choroby. Pacjenci przyjmujący Mekinist żyli średnio 4,8 miesiąca bez nasilenia się choroby

w porównaniu z 1,5 miesiąca w grupie pacjentów stosujących dakarbazynę lub paklitaksel.

Przeprowadzone badanie dodatkowe nie wykazało żadnych korzyści ze stosowania leku Mekinist w

przypadku pacjentów, u których nie wystąpiła odpowiedź na wcześniejsze leczenie z zastosowaniem

innego leku przeciwnowotworowego blokującego BRAF.

W dwóch dodatkowych badaniach dotyczących czerniaka, który rozprzestrzenił się do innych części

organizmu lub nie może zostać usunięty chirurgicznie, oceniano zastosowanie kombinacji leku Mekinist

i dabrafenibu. W jednym z badań 423 pacjentom podawano skojarzenie tych leków lub sam dabrafenib.

Pacjenci przyjmujący kombinację leków żyli 11 miesięcy bez nasilenia się choroby w porównaniu z 8,8

miesiąca w przypadku osób stosujących sam dabrafenib. W drugim badaniu z udziałem 704 pacjentów

lek Mekinist w skojarzeniu z dabrafenibem porównywano z innym lekiem przeciw czerniakowi –

wemurafenibem. Pacjenci, którym podano kombinację leków, żyli średnio 25,6 miesiąca, w porównaniu

z 18 miesiącami w przypadku leczenia wemurafenibem.

W badaniu z udziałem 870 pacjentów z czerniakiem w stopniu zaawansowania III, którego usunięto

chirurgicznie, skojarzenie leku Mekinist i dabrafenib podawane przez 1 rok porównywano z placebo

(leczenie pozorowane). Zgon lub nawrót choroby nastąpił średnio po około 3,5 roku u około 40%

pacjentów leczonych skojarzeniem leków w porównaniu z 59% osób otrzymujących placebo.

Niedrobnokomórkowy rak płuca

W jednym badaniu głównym z udziałem 171 pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca chorym

podawano albo lek dabrafenib w skojarzeniu z lekiem Mekinist, albo sam dabrafenib. Głównym

kryterium oceny skuteczności działania leku był odsetek pacjentów, u których wystąpiła całkowita lub

częściowa odpowiedź na leczenie. Odpowiedź na leczenie oceniono za pomocą obrazowania ciała i

danych klinicznych pacjentów. Stosowanie leku Mekinist z dabrafenibem wywołało odpowiedź u ponad

60% pacjentów, w porównaniu z 23% pacjentów stosujących sam dabrafenib.

MekinistMekinist (trametynib)

EMA/654954/2018

Strona 3/3

Ryzyko związane ze stosowaniem leku Mekinist

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Mekinist (mogące wystąpić u więcej

niż 1 na 5 pacjentów) to: wysypka, biegunka, zmęczenie, obrzęk obwodowy (opuchlizna, zwłaszcza

kostek i stóp), nudności i trądzikowe zapalenie skóry.

W przypadku przyjmowania leku Mekinist w skojarzeniu z dabrafenibem najczęstsze działania

niepożądane (mogące wystąpić u więcej niż 1 na 5 pacjentów): to gorączka, zmęczenie, nudności,

dreszcze, ból głowy, biegunka, wymioty, ból stawów i wysypka.

Pełny wykaz działań niepożądanych oraz ograniczeń związanych ze stosowaniem leku Mekinist znajduje

się w ulotce dla pacjenta.

Podstawy dopuszczenia do obrotu leku Mekinist w UE

Europejska Agencja Leków (EMA) uznała, że korzyści płynące ze stosowania leku Mekinist w przypadku

nowotworów z mutacją BRAF V600 przewyższają ryzyko i może on być dopuszczony do stosowania w

UE. Agencja uznała, że lek Mekinist stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z dabrafenibem

wykazał istotne klinicznie korzyści u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca lub z

czerniakiem, który rozprzestrzenił się lub nie może zostać usunięty chirurgicznie. Agencja stwierdziła

również, że przynosi on korzyści u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem, którego usunięto

chirurgicznie. Działania niepożądane leku Mekinist uznano za dopuszczalne i możliwe do kontrolowania

przy zastosowaniu odpowiednich środków.

Środki podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego

stosowania leku Mekinist

W celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego stosowania leku Mekinist w Charakterystyce Produktu

Leczniczego i Ulotce dla pacjenta zawarto zalecenia i środki ostrożności przeznaczone dla personelu

medycznego i pacjentów.

Tak jak w przypadku wszystkich leków, dane o stosowaniu leku Mekinist są stale monitorowane.

Zgłaszane działania niepożądane leku Mekinist są starannie oceniane i podejmowane są wszystkie

czynności konieczne do ochrony pacjentów.

Inne informacje dotyczące leku Mekinist

Lek Mekinist otrzymał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, ważne w całej UE od dnia 30 czerwca

2014 r.

Dalsze informacje na temat leku Mekinist znajdują się na stronie internetowej Agencji pod adresem:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Data ostatniej aktualizacji: 08.2018.

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

B. ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Mekinist 0,5 mg tabletki powlekane

Mekinist 2 mg tabletki powlekane

trametynib

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie

zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc,

zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się,

jak zgłaszać działania niepożądane – patrz punkt 4.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie

lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Mekinist i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mekinist

Jak stosować lek Mekinist

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Mekinist

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Mekinist i w jakim celu się go stosuje

Mekinist jest lekiem zawierającym jako substancję czynną trametynib. Jest on stosowany sam lub

razem z innym lekiem, zawierającym dabrafenib w leczeniu rodzaju nowotworu skóry zwanego

czerniakiem, który rozprzestrzenił się do innych części ciała lub nie można go usunąć operacyjnie.

Mekinist w skojarzeniu z dabrafenibem jest także stosowany w zapobieganiu nawrotowi czerniaka

po jego chirurgicznym usunięciu.

Mekinist w skojarzeniu z dabrafenibem jest również stosowany w leczeniu pewnego rodzaju raka

płuca zwanego niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP).

Oba nowotwory złośliwe posiadają określoną zmianę (mutację) genu zwanego „BRAF” w pozycji

V600. Ta mutacja genu mogła spowodować rozwój nowotworu. Lek oddziałuje na białka wytworzone

z udziałem zmutowanego genu i spowalnia lub hamuje rozwój nowotworu.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mekinist

Mekinist powinien być stosowany wyłącznie w leczeniu czerniaka i NDRP z mutacją genu BRAF. Z

tego względu, przed rozpoczęciem leczenia lekarz przeprowadzi badania w celu wykrycia tej mutacji.

Jeśli lekarz prowadzący zdecyduje o podaniu pacjentowi leczenia łączonego lekiem Mekinist

i dabrafenibem,

należy uważnie przeczytać ulotkę dołączoną do dabrafenibu oraz tę ulotkę

W razie jakichkolwiek dalszych pytań związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do

lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Kiedy nie stosować leku Mekinist:

jeśli pacjent ma uczulenie na trametynib lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli powyższa sytuacja dotyczy pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Mekinist należy omówić to z lekarzem. Lekarz musi wiedzieć,

jeśli:

pacjent ma jakąkolwiek

chorobę wątroby

. Lekarz może pobrać krew w celu monitorowania

czynności wątroby w trakcie przyjmowania tego leku.

pacjent ma lub miał kiedykolwiek

chorobę nerek.

u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały

choroby płuc lub problemy

z oddychaniem

u pacjenta występują problemy z sercem takie jak niewydolność serca (która może powodować

duszność, trudności z oddychaniem w pozycji leżącej, obrzęk stóp lub nóg) lub problemy

dotyczące rytmu serca. Lekarz powinien kontrolować czynność serca pacjenta przed i w trakcie

leczenia.

u pacjenta występują choroby oczu, w tym niedrożność żyły odprowadzającej krew z oka

(niedrożność żył siatkówki) lub obrzęk oka, który mógł być spowodowany zablokowaniem

odpływu płynów (chorioretinopatia).

Przed przyjęciem leku Mekinist razem z dabrafenibem

należy powiedzieć lekarzowi, jeśli:

u pacjenta występuje inny rodzaj raka niż czerniak lub NDRP

, ponieważ może to oznaczać

większe ryzyko wystąpienia raka niebędącego rakiem skóry podczas przyjmowania leku

Mekinist.

Należy powiedzieć lekarzowi

, jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta.

Objawy, na które należy zwrócić uwagę

U niektórych pacjentów przyjmujących Mekinist występują inne schorzenia, które mogą być ciężkie.

Pacjent musi wiedzieć o ważnych objawach, na które należy zwrócić uwagę.

Krwawienie

Przyjmowanie leku Mekinist lub leczenie wspólne lekiem Mekinist z dabrafenibem może powodować

poważne krwawienie, w tym krwawienie do mózgu, do układu pokarmowego (na przykład w obrębie

żołądka, odbytu lub jelit), do płuc i do innych narządów i może prowadzić do śmierci. Objawy

krwawienia obejmują:

ból głowy, zawroty głowy lub uczucie osłabienia

obecność krwi w kale lub czarne stolce

obecność krwi w moczu

ból brzucha

kaszel / krwawe wymioty

Należy

jak najszybciej

poinformować lekarza

, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów.

Gorączka

Przyjmowanie leku Mekinist lub w skojarzeniu leku Mekinist z dabrafenibem może spowodować

gorączkę, chociaż jest ona bardziej prawdopodobna w przypadku leczenia skojarzonego (patrz także

punkt 4). W niektórych przypadkach u osób z gorączką może wystąpić niskie ciśnienie krwi, zawroty

głowy lub inne objawy.

W razie wystąpienia temperatury ciała większej niż 38,5

C w trakcie stosowania tego leku,

należy

natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

Choroby serca

Mekinist może powodować zaburzenia pracy serca lub nasilać istniejące choroby serca (patrz także

„Choroby serca” w punkcie 4) u pacjentów przyjmujących Mekinist w skojarzeniu z dabrafenibem.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent ma zaburzenia pracy serca

. Przed rozpoczęciem

i w czasie leczenia tym lekiem lekarz przeprowadzi badania, aby sprawdzić, czy serce pacjenta pracuje

prawidłowo. Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent ma wrażenie: kołatania,

przyspieszonego lub nieregularnego bicia serca lub odczuwa zawroty głowy, zmęczenie,

oszołomienie, skrócenie oddechu lub ma obrzęki nóg. Jeśli to konieczne, lekarz może zadecydować

o przerwaniu leczenia lub odstawieniu leku.

Zmiany na skórze mogące wskazywać na wystąpienie nowego raka skóry

Lekarz zbada skórę pacjenta przed rozpoczęciem stosowania tego leku i będzie to robił regularnie w

trakcie leczenia.

Należy natychmiast poinformować lekarza

w przypadku zauważenia u siebie

wszelkich zmian skórnych podczas przyjmowania tego leku lub po leczeniu (patrz także punkt 4).

Problemy z oczami

Lekarz powinien zbadać oczy pacjenta w trakcie stosowania tego leku.

Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi

w razie wystąpienia zaczerwienienia i podrażnienia oczu,

niewyraźnego widzenia, bólu oka lub innych zmian widzenia w trakcie leczenia (patrz także punkt 4).

Mekinist może wywoływać problemy z oczami, w tym ślepotę. Lek Mekinist nie jest zalecany, jeśli

pacjent miał kiedykolwiek zator żyły odprowadzającej krew z oka (niedrożność naczyń żylnych

siatkówki). Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi w razie wystąpienia następujących objawów

podczas leczenia: niewyraźnego widzenia, utraty wzroku lub innych zmian widzenia, kolorowych

punktów w polu widzenia lub efektu halo (widzenie niewyraźnych obwódek wokół przedmiotów).

Jeśli to konieczne, lekarz może zadecydować o przerwaniu leczenia lub odstawieniu leku.

Problemy z wątrobą

Mekinist lub leczenie skojarzone z dabrafenibem może powodować problemy z wątrobą, które mogą

przekształcić się w poważne choroby takie jak zapalenie wątroby lub niewydolność wątroby, co może

być śmiertelnie niebezpieczne. Lekarz będzie okresowo monitorował stan pacjenta. Do objawów

świadczących o możliwych zaburzeniach czynności wątroby należą:

utrata apetytu

nudności

wymioty

ból brzucha

żółte zabarwienie skóry lub białkówek oczu (żółtaczka)

ciemne zabarwienie moczu

swędzenie skóry

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów,

należy

jak najszybciej

powiedzieć o tym

lekarzowi

Choroby płuc lub problemy z oddychaniem

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek problemy z płucami lub

z oddychaniem

, w tym trudności w oddychaniu, którym często towarzyszy suchy kaszel, duszność

i uczucie zmęczenia. Lekarz może zlecić sprawdzenie czynności płuc przed rozpoczęciem

przyjmowania tego leku.

Ból mięśni

Mekinist może powodować rozpad mięśni (rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych).

Należy

najszybciej

powiedzieć lekarzowi

, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów.

ból mięśni

ciemne zabarwienie moczu spowodowane uszkodzeniem nerek

W razie konieczności lekarz może zdecydować o okresowym lub trwałym przerwaniu leczenia.

Należy zapoznać się z informacją „Możliwe ciężkie działania niepożądane” w punkcie 4 tej

ulotki

Perforacja żołądka lub jelit

Przyjmowanie leku Mekinist lub skojarzenia leku Mekinist z dabrafenibem może zwiększyć ryzyko

powstania perforacji w ścianie jelita. Należy jak najszybciej poinformować lekarza prowadzącego,

jeśli u pacjenta wystąpi silny ból brzucha.

Dzieci i młodzież

Mekinist nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży, ponieważ skuteczność i bezpieczeństwo

stosowania leku Mekinist u pacjentów w wieku poniżej 18 lat nie są znane.

Lek Mekinist a inne leki

Przed rozpoczęciem leczenia należy powiedzieć lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie o wszystkich

lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje

stosować. Dotyczy to również leków dostępnych bez recepty.

Należy przygotować listę przyjmowanych przez pacjenta leków, aby móc pokazać ją lekarzowi,

pielęgniarce lub farmaceucie w razie przepisania nowego leku.

Stosowanie leku Mekinist z jedzeniem i piciem

Ważne jest, aby przyjmować lek Mekinist na pusty żołądek

, ponieważ pokarm wpływa na sposób

wchłaniania leku przez organizm pacjenta (patrz punkt 3).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Lek Mekinist nie jest zalecany w czasie ciąży.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko,

powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Mekinist może zaszkodzić

nienarodzonemu dziecku.

Jeśli pacjentka jest w wieku rozrodczym, musi stosować skuteczną metodę antykoncepcji

podczas przyjmowania leku Mekinist oraz przez 4 miesiące po zakończeniu leczenia.

Środki antykoncepcyjne zawierające hormony (takie jak tabletki, wstrzyknięcia lub plastry)

mogą nie być skuteczne podczas przyjmowania leku Mekinist lub leczenia skojarzonego

(Mekinist z dabrafenibem). Pacjentka powinna stosować inną skuteczną metodę antykoncepcji

taką jak metoda barierowa (np. prezerwatywa) w celu nie zajścia w ciążę w trakcie

przyjmowania tego leku. Należy poradzić się lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie stosowania leku Mekinist, powinna natychmiast

powiedzieć o tym lekarzowi.

Lek Mekinist nie jest zalecany w czasie karmienia piersią.

Nie wiadomo, czy składniki tego leku przenikają do mleka matki.

Jeśli pacjentka karmi piersią lub planuje karmienie piersią, powinna powiedzieć o tym lekarzowi.

Zaleca się, aby pacjentka nie karmiła piersią podczas stosowania leku Mekinist. Pacjentka razem

z lekarzem zadecydują, czy pacjentka będzie przyjmować lek, czy karmić piersią.

Wpływ na płodność mężczyzn i kobiet

Mekinist może zmniejszać płodność u mężczyzn i kobiet.

Przyjmowanie leku Mekinist z dabrafenibem:

Dabrafenib może trwale zmniejszyć płodność mężczyzn.

Ponadto, mężczyźni przyjmujący dabrafenib mogą podczas leczenia mieć zmniejszoną liczbę

plemników w nasieniu i stan ten może nie powrócić do normy po zakończeniu leczenia tym lekiem.

Przed rozpoczęciem leczenia dabrafenibem należy porozmawiać z lekarzem o możliwościach

zwiększenia szans na posiadanie dzieci w przyszłości.

Jeśli pacjent ma jakiekolwiek inne pytania dotyczące wpływu tego leku na płodność, powinien zapytać

o to lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Mekinist może mieć działania niepożądane, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów

i obsługiwania maszyn. Należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, jeśli pacjent

odczuwa zmęczenie lub osłabienie, ma kłopoty z widzeniem lub obniżoną energię.

Opisy tych działań zamieszczone są w innych punktach (patrz punkty 2 i 4).

Należy przeczytać całą ulotkę w celu uzyskania porady.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Zarówno choroba, jej objawy i leczenie mogą mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować lek Mekinist

Lek Mekinist należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Jaką dawkę należy przyjmować

Zazwyczaj stosowana dawka leku Mekinist stosowanego jako jedyny lek lub razem z dabrafenibem to

jedna tabletka 2 mg raz na dobę. Zalecana dawka dabrafenibu stosowanego w skojarzeniu z lekiem

Mekinist wynosi 150 mg dwa razy na dobę.

Lekarz może zdecydować o zmniejszeniu dawki w razie wystąpienia działań niepożądanych.

Nie należy przyjmować większej dawki leku Mekinist, niż zalecana,

ponieważ może to zwiększyć

ryzyko działań niepożądanych.

Jak przyjmować

Tabletki należy połknąć w całości, popijając pełną szklanką wody.

Lek Mekinist należy przyjmować raz na dobę, na pusty żołądek (przynajmniej 1 godzinę przed

posiłkiem lub 2 godziny po posiłku). Oznacza to, że:

po przyjęciu leku Mekinist, należy odczekać co najmniej 1 godzinę przed posiłkiem lub

po jedzeniu, należy odczekać co najmniej 2 godziny przed przyjęciem leku Mekinist.

Lek Mekinist należy przyjmować mniej więcej o tej samej porze każdego dnia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mekinist

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku Mekinist, należy skontaktować się z lekarzem,

pielęgniarką lub farmaceutą w celu uzyskania porady. Jeśli to możliwe, należy pokazać opakowanie

leku Mekinist oraz tę ulotkę.

Pominięcie zastosowania leku Mekinist

Jeśli opóźnienie w przyjęciu dawki jest mniejsze niż 12 godzin, należy ją przyjąć jak najszybciej po

przypomnieniu sobie o tym.

Jeśli opóźnienie w przyjęciu dawki jest większe niż 12 godzin, należy pominąć tę dawkę i przyjąć

kolejną o zwykłej porze. Następnie należy kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze.

Nie stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Mekinist

Lek Mekinist należy przyjmować tak długo, jak zaleci to lekarz. Nie należy przerywać stosowania,

chyba że zaleci to lekarz.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Jak stosować Mekinist razem z dabrafenibem

Mekinist należy przyjmować razem z dabrafenibem ściśle według zaleceń lekarza, pielęgniarki

lub farmaceuty. Nie należy zmieniać dawkowania ani przerywać stosowania leku Mekinist lub

dabrafenibu, chyba, że tak zalecił lekarz, pielęgniarka lub farmaceuta.

Mekinist

należy przyjmować

raz na dobę

dabrafenib

należy przyjmować

dwa razy na

dobę

. Dobrze jest przyjmować oba te leki o tej samej porze każdego dnia. Mekinist należy

przyjmować

albo

z poranną dawką dabrafenibu,

albo

z wieczorną dawką dabrafenibu. Odstęp

między dawkami dabrafenibu powinien wynosić około 12 godzin.

Mekinist i dabrafenib należy przyjmować na czczo, co najmniej na jedną godzinę przed lub

dwie godziny po posiłku. Lek należy przyjmować w całości, popijając całą szklanką wody.

W przypadku pominięcia dawki leku Mekinist lub dabrafenibu należy przyjąć je tuż po

uświadomieniu sobie tego faktu: Nie należy uzupełniać pominiętych dawek, ale przyjąć kolejną

dawkę zgodnie ze zwykłym schematem dawkowania:

Jeśli do kolejnej wyznaczonej dawki leku Mekinist przyjmowanego raz na dobę pozostało

mniej niż 12 godzin.

Jeśli do kolejnej wyznaczonej dawki dabrafenibu przyjmowanego dwa razy na dobę

pozostało mniej niż 6 godzin.

Jeśli pacjent przyjmie zbyt dużą ilość leku Mekinist lub dabrafenibu, powinien natychmiast

skontaktować się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą. O ile to możliwe, należy zabrać ze

sobą tabletki Mekinist i kapsułki dabrafenibu. W miarę możliwości należy pokazać opakowanie

i ulotki leku Mekinist i dabrafenibu.

Jeśli u pacjenta wystąpią działania niepożądane, lekarz może zdecydować o zmniejszeniu dawki

leku Mekinist i dabrafenibu. Dawki leku Mekinist i dabrafenibu należy przyjmować dokładnie

według zaleceń lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe działania niepożądane u pacjentów przyjmujących sam Mekinist

Możliwe ciężkie działania niepożądane

Choroby serca

Mekinist może wpływać na to, jak skutecznie serce pompuje krew. Działanie to może wystąpić

częściej u pacjentów z chorobami serca. W trakcie stosowania leku Mekinist, pacjent będzie badany

w celu stwierdzenia jakichkolwiek problemów z sercem. Objawy chorób serca obejmują:

uczucie kołatania, przyspieszonego lub nieregularnego bicia serca

zawroty głowy

zmęczenie

uczucie oszołomienia

skrócenie oddechu

obrzęk nóg

W razie wystąpienia tych objawów po raz pierwszy lub ich nasilenia, należy jak najszybciej

powiedzieć o tym lekarzowi

Wysokie ciśnienie krwi

Mekinist może wywoływać lub nasilać wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie). Lekarz lub pielęgniarka

będzie kontrolować ciśnienie krwi podczas leczenia lekiem Mekinist. Należy natychmiast

skontaktować się lekarzem lub pielęgniarką w razie wystąpienia wysokiego ciśnienia krwi, nasilenia

nadciśnienia lub w razie wystąpienia silnego bólu głowy, oszołomienia lub zawrotów głowy.

Krwawienia

Mekinist może wywoływać ciężkie krwawienia, szczególnie w obrębie mózgu lub żołądka. Należy

natychmiast skontaktować się lekarzem lub pielęgniarką w celu uzyskania pomocy medycznej w razie

wystąpienia jakichkolwiek objawów krwawienia, w tym:

bólów głowy, zawrotów głowy lub osłabienia

odkrztuszania krwi lub skrzepniętej krwi

wymiotów zawierających krew lub przypominających fusy kawowe

czerwonych lub czarnych stolców przypominających smołę

Problemy z oczami

Mekinist może wywoływać problemy z oczami. Lek Mekinist nie jest zalecany, jeśli pacjent miał

kiedykolwiek zator żyły odprowadzającej krew z oka (niedrożność naczyń żylnych siatkówki). Lekarz

może zlecić badanie oczu przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia lekiem Mekinist. Lekarz może

zalecić przerwanie stosowania leku Mekinist lub skierować pacjenta do specjalisty, w razie

wystąpienia objawów zaburzeń widzenia, do których należą:

utrata widzenia

zaczerwienienie i podrażnienie oka

kolorowe punkty w polu widzenia

efekt halo (widzenie niewyraźnych obwódek wokół przedmiotów)

niewyraźne widzenie

Zmiany skórne

Jeśli pacjent zauważy u siebie jakiekolwiek zmiany na skórze podczas przyjmowania tego leku,

powinien jak najszybciej porozmawiać o tym z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą.

U nie więcej niż 3 na 100 pacjentów przyjmujących Mekinist w skojarzeniu z dabrafenibem może

wystąpić inny rodzaj raka skóry zwany

rakiem płaskonabłonkowym skóry (cuSCC)

. U innych

pacjentów może wystąpić rodzaj raka skóry zwany

rakiem podstawnokomórkowym (BCC)

. Te zmiany

zazwyczaj ograniczają się do jednego miejsca i można je usunąć chirurgicznie, bez konieczności

przerywania leczenia lekiem Mekinist i dabrafenibem.

Niektóre osoby przyjmujące Mekinist w skojarzeniu z dabrafenibem mogą również zauważyć

pojawienie się nowych czerniaków. Czerniaki te można zazwyczaj usunąć chirurgicznie, bez

konieczności przerywania leczenia lekiem Mekinist i dabrafenibem.

Przed rozpoczęciem leczenia dabrafenibem lekarz obejrzy skórę pacjenta, a następnie będzie to

powtarzał co miesiąc podczas leczenia tym lekiem i przez 6 miesięcy po zaprzestaniu jego

przyjmowania. Kontrole te mają na celu wykrycie nowych przypadków raka skóry.

Lekarz będzie również badał głowę, szyję, jamę ustną i węzły chłonne pacjenta oraz będzie regularnie

zlecał badania obrazowe klatki piersiowej i jamy brzusznej (zwane TK). Pacjent może również mieć

zlecone badania krwi. Wszystkie ta badania kontrolne mają na celu wykrycie ewentualnych innych

nowotworów złośliwych, w tym raka płaskonabłonkowego, które mogły rozwinąć się w organizmie.

Przed i pod koniec leczenia zaleca się także wykonanie badania narządów miednicy mniejszej

(u kobiet) i badania odbytu.

Mekinist w monoterapii lub razem z dabrafenibem może wywoływać wysypkę lub wysypkę

przypominającą trądzik. Należy stosować się do zaleceń lekarza w celu zapobieżenia wysypce.

W razie wystąpienia tych objawów po raz pierwszy lub ich nasilenia, należy jak najszybciej

powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi

w razie wystąpienia ciężkiej wysypki z towarzyszeniem

któregokolwiek z następujących objawów: pęcherzy na skórze, pęcherzy lub owrzodzeń w jamie

ustnej, złuszczania naskórka, gorączki, zaczerwienienia lub obrzęku twarzy lub podeszwy stóp.

Należy jak najszybciej powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce

w razie wystąpienia wysypki lub

nasilenia wysypki, którą pacjent już ma.

Ból mięśni

Mekinist może uszkadzać mięśnie (rabdomioliza). Należy powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce, jeśli

u pacjenta wystąpią lub nasilą się następujące objawy:

ból mięśni

ciemne zabarwienie moczu spowodowane uszkodzeniem nerek

Choroby płuc lub problemy z oddychaniem

Mekinist może wywoływać stany zapalne płuc (zapalenie płuc lub śródmiąższowa choroba płuc).

Należy powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce w razie wystąpienia lub nasilenia objawów płucnych

lub problemów z oddychaniem, w tym:

skrócenia oddechu

kaszlu

uczucie zmęczenia

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić u pacjenta w czasie stosowania leku Mekinist:

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

Wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie)

Krwawienia w różnych częściach ciała, które mogą być łagodne lub ciężkie

Kaszel

Skrócenie oddechu

Biegunka

Nudności (mdłości) lub wymioty

Zaparcia

Ból brzucha

Suchość w jamie ustnej

Wysypka skórna, wysypka skórna przypominająca trądzik, zaczerwienienie twarzy, suchość lub

świąd skóry (patrz wyżej „Zmiany skórne” w punkcie

Nadmierne wypadanie lub przerzedzanie włosów

Brak energii, uczucie osłabienia lub zmęczenia

Obrzęk rąk lub stóp (obrzęki obwodowe)

Gorączka

Bardzo częste działania niepożądane, które mogą objawiać się w wynikach badań laboratoryjnych

Nieprawidłowe wyniki badań krwi dotyczących wątroby

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

Zapalenie mieszków włosowych

Zaburzenia paznokci takie jak zmiany w obrębie łożyska paznokcia, ból paznokcia, zakażenie

lub obrzęk skórki wokół paznokcia

Zakażenia skóry (zapalenie tkanki łącznej)

Wysypka z pęcherzami wypełnionymi treścią ropną (patrz wyżej „Zmiany skórne” w punkcie 4)

Reakcja alergiczna (nadwrażliwość)

Odwodnienie (zmniejszenie ilości płynów w organizmie)

Niewyraźne widzenie

Obrzęk wokół oczu

Zaburzenia widzenia (patrz wyżej „Problemy z oczami” w punkcie 4)

Zmiany sposobu pompowania krwi przez serce (zaburzenia czynności lewej komory) (patrz

wyżej „Choroby serca” w punkcie 4)

Czynność serca, która jest wolniejsza niż zakres prawidłowy i (lub) zmniejszenie częstości akcji

serca

Miejscowy obrzęk tkanek

Stany zapalne płuc (zapalenie płuc lub śródmiąższowa choroba płuc)

Rany lub owrzodzenia w jamie ustnej, zapalenie błon śluzowych

Zaczerwienienie, pierzchnięcie lub pękanie skóry

Zaczerwienienie, ból rąk lub stóp

Obrzęk twarzy

Zapalenie błon śluzowych

Uczucie osłabienia

Częste działania niepożądane, które mogą objawiać się w wynikach badań laboratoryjnych:

Zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (anemia), nieprawidłowa aktywność kinazy

fosfokreatynowej, enzymu obecnego głównie w sercu, mózgu i mięśniach szkieletowych.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

Obrzęk oka wskutek przedostawania się płynu poza układ naczyń (chorioretinopatia) (patrz

wyżej „Problemy z oczami” w punkcie 4)

Obrzęk nerwów znajdujących się w tylnej części oka (obrzęk tarczy nerwu wzrokowego) (patrz

wyżej „Problemy z oczami” w punkcie 4)

Oddzielenie się błony światłoczułej znajdującej się w tylnej części oka (siatkówka) od

wspomagających ją warstw (odwarstwienie siatkówki) (patrz wyżej „Problemy z oczami”

w punkcie 4)

Zator żyły odprowadzającej krew z oka (niedrożność naczyń żylnych siatkówki) (patrz wyżej

„Problemy z oczami” w punkcie 4)

Zmniejszenie skuteczności pompowania krwi przez serce, co powoduje skrócenie oddechu,

skrajne zmęczenie, obrzęk kostek i nóg (niewydolność serca)

Perforacja żołądka lub jelit

Zapalenie jelit (zapalenie okrężnicy)

Uszkodzenie mięśni mogące powodować ból mięśni i uszkodzenie nerek (rabdomioliza)

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie.

Działania niepożądane, gdy Mekinist i dabrafenib są przyjmowane jednocześnie

Gdy Mekinist i dabrafenib są przyjmowane jednocześnie, u pacjenta może wystąpić każde

z wymienionych powyżej działań niepożądanych, chociaż ich częstość może się zmienić (zwiększyć

się lub zmniejszyć).

Mogą również wystąpić

dodatkowe działania niepożądane spowodowane przyjmowaniem

dabrafenibu

jednocześnie z lekiem Mekinist.

Należy jak najszybciej poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów,

po raz pierwszy lub jeśli nasilą się objawy już występujące.

Należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania dabrafenibu w celu uzyskania

szczegółowych informacji o możliwych działaniach niepożądanych podczas przyjmowania tego

leku.

Działania niepożądane mogące wystąpić podczas stosowania leku Mekinist razem z dabrafenibem są

następujące:

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

Zapalenie nosa i gardła

Zmniejszony apetyt

Ból głowy

Zawroty głowy

Wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie)

Krwawienie, w różnych miejscach ciała, które może być łagodne lub poważne (krwotok)

Kaszel

Ból brzucha

Zaparcie

Biegunka

Nudności, wymioty

Wysypka, suchość skóry, swędzenie, zaczerwienienie skóry

Ból stawów, ból mięśni lub ból dłoni i stóp

Skurcze mięśni

Brak energii, uczucie osłabienia

Dreszcze

Obrzęk dłoni lub stóp (obrzęki obwodowe)

Gorączka

Choroba grypopodobna

Bardzo częste działania niepożądane mogące objawiać się w wynikach badań laboratoryjnych

Nieprawidłowe wyniki badań krwi odnoszących się do wątroby

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

Zakażenie układu moczowego

Działania na skórę, w tym zakażenie skóry (zapalenie tkanki łącznej), zapalenie mieszków

włosowych w skórze, zmiany chorobowe paznokci takie jak zmiany w łożysku paznokcia, ból

paznokci, zakażenie i obrzęk oskórka, wysypka skórna z wypełnionymi ropą pęcherzami,

płaskonabłonkowy rak skóry (rodzaj raka skóry), brodawczak (rodzaj guza skóry, zazwyczaj

niegroźnego), zmiany brodawkopodobne, zwiększona wrażliwość skóry na słońce (patrz także

„Zmiany skórne” wyżej w punkcie 4)

Odwodnienie (małe stężenie wody lub płynów)

Nieostre widzenie, problemy ze wzrokiem, zapalenie oka (zapalenie błony naczyniowej oka)

Mniej skuteczna praca serca

Niskie ciśnienie krwi (hipotensja)

Miejscowy obrzęk tkanek

Duszność

Suchość jamy ustnej

Ból w jamie ustnej lub owrzodzenia w jamie ustnej, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

Zmiany trądzikopodobne

Zgrubienie zewnętrznej warstwy skóry (hiperkeratoza), obszary grubej, łuszczącej się lub

pękającej skóry (rogowacenie popromienne), pierzchnięcie lub pękanie skóry

Wzmożone pocenie się, nocne poty

Nieprawidłowa utrata lub ścieńczenie włosów

Zaczerwienienie i ból dłoni i stop

Zapalenie warstwy tłuszczowej pod skórą (zapalenie tkanki podskórnej)

Zapalenie błony śluzowej

Obrzęk twarzy

Częste działania niepożądane, które mogą objawiać się w wynikach badań laboratoryjnych

Mała liczba krwinek białych

Zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość), płytek krwi (komórek

wspomagających krzepnięcie krwi), i pewnego rodzaju krwinek białych (leukopenia)

Małe stężenie sodu (hiponatremia) lub fosforanu (hipofosfatemia) we krwi

Zwiększenie poziomu cukru we krwi

Zwiększenie poziomu fosfokinazy kreatynowej, enzymu znajdującego się głównie w sercu,

mózgu i mięśniach szkieletowych

Zwiększenie poziomu pewnych substancji (enzymów) wytwarzanych przez wątrobę

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

Wystąpienie nowego raka skóry (czerniaka)

Wkwity skórne

Reakcja alergiczna (nadwrażliwość)

Zmiany dotyczące oczu, w tym obrzęk oka spowodowany przesiękiem płynu

(chorioretinopatia), oddzielenie się wrażliwej na światło błony w tylnej części oka (siatkówki)

od podtrzymujących ją warstw (odwarstwienie siatkówki) i obrzęk wokół oczu

Czynność serca, która jest wolniejsza niż zakres prawidłowy i (lub) zmniejszenie częstości akcji

serca

Zapalenie płuc

Zapalenie trzustki

Zapalenie jelit (zapalenie okrężnicy)

Niewydolność nerek

Zapalenie nerek

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów)

Perforacja żołądka lub jelit

Częstość nieznana (częstość nie może zostać oszacowana na podstawie dostępnych danych):

Zapalenie mięśnia sercowego, które może powodować duszność, gorączkę, kołatania serca i ból

w klatce piersiowej.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Mekinist

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przyjmować leku Mekinist po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku lub

etykiecie butelki po: (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Butelkę należy przechowywać szczelnie zamkniętą. Butelka zawiera środek suszący w niewielkim

pojemniku w kształcie walca. Środka suszącego nie wolno wyjmować ani połykać.

Po otwarciu, butelkę można przechowywać przez 30 dni w temperaturze nie wyższej niż 30ºC.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Mekinist

Substancją czynną leku jest trametynib. Każda tabletka powlekana zawiera 0,5 mg lub 2 mg

trametynibu w postaci solwatu z dimetylosulfotlenkiem.

Pozostałe składniki to

Rdzeń tabletki: mannitol (E421), celuloza mikrokrystaliczna (E460), hypromeloza

(E464), kroskarmeloza sodowa (E468), magnezu stearynian (E470b), sodu

laurylosiarczan i krzemu dwutlenek koloidalny (E551).

Otoczka tabletki: hypromeloza (E464), tytanu dwutlenek (E171), glikol polietylenowy,

żelaza tlenek żółty (E172) (tabletki 0,5 mg), polisorbat 80 (E433) i żelaza tlenek

czerwony (E172) (tabletki 2 mg).

Jak wygląda lek Mekinist i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane leku Mekinist 0,5 mg są żółte, o kształcie zbliżonym do owalu, obustronnie

wypukłe, oznakowane „GS” na jednej stronie i „TFC” na drugiej stronie.

Tabletki powlekane leku Mekinist 2 mg są różowe, okrągłe, obustronnie wypukłe, oznakowane „GS”

na jednej stronie i „HMJ” na drugiej stronie.

Tabletki powlekane pakowane są w nieprzezroczyste, białe, plastikowe butelki z gwintowanym

plastikowym zamknięciem.

Butelki zawierają także środek suszący (żel krzemionkowy) w niewielkim pojemniku w kształcie

walca. Środek suszący należy przechowywać wewnątrz butelki i nie wolno go połykać.

Jedna butelka zawiera 7 lub 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irlandia

Wytwórca

Glaxo Wellcome, S.A., Avda. Extremadura, 3, 09400 Aranda De Duero, Burgos, Hiszpania

Novartis Pharmaceuticals UK Limited, Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey GU16

7SR, Wielka Brytania

Novartis Pharma GmbH, Roonstraße 25, D-90429 Norymberga, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA „Novartis Baltics“ Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 555

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA “Novartis Baltics”

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Inne źródła informacji

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków

http://www.ema.europa.eu/.

Ta ulotka jest dostępna we wszystkich językach UE/EOG na stronie internetowej Europejskiej Agencji

Leków.

27-7-2018

Pending EC decision: Mekinist, trametinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Mekinist, trametinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

4-5-2018

FDA approves new uses for two drugs administered together for the treatment of BRAF-positive anaplastic thyroid cancer

FDA approves new uses for two drugs administered together for the treatment of BRAF-positive anaplastic thyroid cancer

FDA approves Tafinlar (dabrafenib) and Mekinist (trametinib), administered together, for the treatment of anaplastic thyroid cancer

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

Mekinist (Novartis Europharm Limited)

Mekinist (Novartis Europharm Limited)

Mekinist (Active substance: trametinib) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5778 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2643/WS/1274

Europe -DG Health and Food Safety