Maxigra

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Maxigra 100 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 100 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Maxigra 100 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tabl., 5909991031015, Rp; 4 tabl., 5909991031022, Rp; 8 tabl., 5903060603745, Rp; 12 tabl., 5903060603752, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10310
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

MAXIGRA, 50 mg, tabletki powlekane

MAXIGRA, 100 mg, tabletki powlekane

Sildenafilum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Maxigra i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maxigra

Jak stosować lek Maxigra

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Maxigra

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Maxigra i w jakim celu się go stosuje

Lek Maxigra zawiera substancję czynną - syldenafil, który należy do leków z grupy inhibitorów

fosfodiesterazy typu 5. Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu,

zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Maxigra pomaga osiągnąć wzwód

jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

Lek Maxigra jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn, czyli impotencji

definiowanej jako niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku

płciowego.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maxigra

Kiedy nie stosować leku Maxigra

Jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

Jeśli pacjent przyjmuje azotany, ponieważ ich jednoczesne stosowanie z lekiem Maxigra może

prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Należy poinformować lekarza

jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy, leki te są często stosowane w celu

łagodzenia objawów dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”). W razie wątpliwości należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. „poppers”),

ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia

ciśnienia tętniczego.

Jeśli u pacjenta występują ciężkie choroby serca lub wątroby.

Gdy pacjent niedawno przebył udar lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia

tętniczego krwi.

Jeśli u pacjenta występują dziedziczne choroby oczu, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki

(retinitis pigmentosa).

Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic

przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Maxigra należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w przypadku:

Niedokrwistości sierpowatokrwinkowej (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek krwi),

białaczki (choroba nowotworowa krwi), szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku

kostnego).

Jeśli u pacjenta stwierdzono anatomiczne zniekształcenie prącia lub chorobę Peyroniego.

Dolegliwości ze strony serca. Lekarz powinien ocenić czy stan serca pozwala na dodatkowy wysiłek,

jaki wiąże się z aktywnością seksualną.

Choroby wrzodowej lub zaburzeń krzepnięcia (takich jak hemofilia).

Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Maxigra

i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Leku Maxigra nie należy stosować jednocześnie z innymi stosowanymi doustnie lub miejscowo rodzajami

terapii zaburzeń wzwodu.

Leku Maxigra nie należy stosować jednocześnie z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP)

z zastosowaniem syldenafilu ani innymi inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 (np. tadalafil).

Leku nie należy przyjmować, jeśli nie stwierdzono zaburzeń erekcji.

Maxigra nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet.

Specjalne uwagi dotyczące pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza. Lekarz może

zadecydować o zastosowaniu mniejszej dawki leku Maxigra.

Dzieci i młodzież

Leku Maxigra nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

Maxigra a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie

lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Maxigra może wykazywać interakcje z niektórymi lekami, zwłaszcza stosowanymi w leczeniu bólu w klatce

piersiowej. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia wymagającego natychmiastowej pomocy

medycznej, należy poinformować lekarza o zażyciu leku Maxigra oraz godzinie jego zażycia. Nie należy

przyjmować leku Maxigra jednocześnie z innymi lekami, bez zalecenia lekarza.

Nie należy stosować leku Maxigra

jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może

prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Należy zawsze poinformować

lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje azotany, które są stosowane w leczeniu dławicy

piersiowej („ból w klatce piersiowej”);

jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu), ponieważ ich

jednoczesne stosowanie również może powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego.

W przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy, stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem

HIV, zaleca się rozpoczęcie leczenia od mniejszej dawki (25 mg) leku dostępnej na rynku.

W przypadku przyjmowania niektórych leków hamujących enzymy wątrobowe (np. erytromycyna,

ketokonazol, cymetydyna), zaleca się rozpoczęcie leczenia od mniejszej dawki (25 mg) leku dostępnej na

rynku.

U niektórych pacjentów, którzy przyjmują leki alfa-adrenolityczne z powodu wysokiego ciśnienia krwi lub

łagodnego rozrostu prostaty może dochodzić do zawrotów głowy lub zamroczenia, które mogą być

objawami niskiego ciśnienia, spowodowanego spadkiem ciśnienia krwi podczas szybkiego wstawania lub

siadania. Objawy takie występowały u niektórych pacjentów przyjmujących jednocześnie lek Maxigra i leki

alfa-adrenolityczne. Ich wystąpienie jest najbardziej prawdopodobne w ciągu 4 godzin po przyjęciu leku

Maxigra. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia tych objawów, pacjent powinien regularnie przyjmować

stałe dawki swojego leku alfa-adrenolitycznego przed rozpoczęciem stosowania leku Maxigra. Lekarz może

zdecydować o zastosowaniu mniejszej początkowej dawki (25 mg) leku dostępnej na rynku.

Maxigra z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Maxigra może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Chociaż

przyjmowanie leku Maxigra w czasie spożywania obfitych posiłków może wydłużyć czas niezbędny do

rozpoczęcia działania leku.

Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu. Aby w sposób

maksymalny wykorzystać możliwości lecznicze leku Maxigra, nie należy spożywać znacznych ilości

alkoholu przed zażyciem leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Lek Maxigra nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Maxigra może spowodować wystąpienie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia. Pacjenci przed

prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn powinni zorientować się, w jaki sposób reagują na lek

Maxigra.

3.

Jak stosować lek Maxigra

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka początkowa wynosi 50 mg.

Leku Maxigra nie należy stosować częściej niż raz na dobę.

Lek Maxigra należy przyjmować na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy

połknąć w całości, popijając szklanką wody.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Maxigra jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

Maxigra umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym

występuje działanie leku Maxigra jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej

godziny. Działanie może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty po obfitym posiłku.

Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po zażyciu leku Maxigra nie dochodzi do erekcji lub, gdy czas

trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Maxigra

U pacjenta mogą częściej występować działania niepożądane i mogą być one bardziej nasilone. Zażycie

dawki większej niż 100 mg nie oznacza zwiększenia skuteczności leku. Nie należy zażywać większej ilości

tabletek niż przepisze lekarz. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku przyjęcia większej liczby

tabletek niż zalecono.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem leku Maxigra są zwykle łagodnie lub

umiarkowanie nasilone i krótkotrwałe.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących działań niepożądanych należy zaprzestać

przyjmowania leku Maxigra i natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej:

Reakcja alergiczna występuje niezbyt często (może wystąpić u 1 na 100 pacjentów)

Objawy: nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek,

twarzy, ust lub gardła.

Bóle w klatce piersiowej (występują niezbyt często)

Jeśli wystąpią w czasie stosunku płciowego lub po nim:

należy przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić,

nie przyjmować azotanów, w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej.

Nadmiernie przedłużające się i czasem bolesne wzwody - występują rzadko (mogą wystąpić u 1 na

1000 pacjentów). Jeśli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się

z lekarzem.

Nagłe pogorszenie lub utrata wzroku (występują rzadko)

Ciężkie reakcje skórne (występują rzadko)

Objawy mogą obejmować ciężkie łuszczenie się i obrzęk skóry, powstawanie pęcherzy w jamie

ustnej, na narządach płciowych i dookoła oczu, gorączkę.

Napady padaczkowe lub drgawki (występują rzadko).

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

ból głowy.

Często (może wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

nudności, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca (objawy obejmują uczucie gorąca

w górnej części ciała), niestrawność,

widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia,

uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.

Niezbyt często (może wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

wymioty, wysypka skórna,

podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie,

wrażliwość na światło, łzawienie oczu,

kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie,

bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy, dzwonienie w uszach,

suchość w jamie ustnej, zatkane lub niedrożne zatoki, zapalenie błony śluzowej nosa (objawy

obejmują katar, kichanie i zatkany nos),

ból w górnej części brzucha, choroba refluksowa przełyku (objawy obejmują zgagę),

krew w moczu, ból rąk lub nóg, krwawienie z nosa, uczucie gorąca oraz uczucie zmęczenia.

Rzadko (może wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

omdlenia, udar, zawał serca, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do

części mózgu,

uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust,

krwawienie do tylnej części oka, podwójne widzenie,

zmniejszona ostrość widzenia, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, obrzęk oczu lub powiek,

niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie obwódek wokół źródeł światła,

rozszerzenie źrenicy, nieprawidłowe zabarwienie białka oka,

krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie, suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa,

uczucie drażliwości oraz nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

krwawienie śródmózgowe, toksyczny wpływ na wątrobę (uszkodzenie wątroby oraz podwyższone

stężenie transaminaz).

Po wprowadzeniu leku do obrotu rzadko zgłaszano przypadki niestabilnej dławicy (choroba serca) oraz

nagłej śmierci. Istotne, że u większości, ale nie u wszystkich mężczyzn, u których wystąpiły te działania

niepożądane, zaburzenia czynności serca występowały przed przyjęciem syldenafilu. Nie jest możliwe

określenie czy te działania niepożądane miały związek ze stosowaniem syldenafilu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Maxigra

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po skrócie EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Maxigra

Substancją czynną leku jest syldenafil. Każda tabletka zawiera 50 mg lub 100 mg syldenafilu

(w postaci cytrynianu).

Pozostałe składniki leku to:

Rdzeń tabletki: mannitol (E421), krospowidon (typ A), powidon (K30), krzemionka

koloidalna bezwodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, sodu laurylosiarczan

Otoczka: hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek, talk, lak indygotyny (E132).

Jak wygląda lek Maxigra i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane są okrągłe, obustronnie wypukłe, barwy niebieskiej.

Maxigra 50 mg: Opakowanie zawiera 1 lub 4 tabletki.

Maxigra 100 mg: Opakowanie zawiera 1, 4, 8 lub 12 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 6

00-728 Warszawa

tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki: