Masivet

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Masivet
 • Używać do:
 • Zwierzęta
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Masivet
  Unia Europejska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Grupa terapeutyczna:
 • Psy
 • Dziedzina terapeutyczna:
 • ŚRODKI AGENCI
 • Wskazania:
 • Leczenie nieresekcyjnych nowotworów mastocytów u psów (stopień 2 lub 3) z potwierdzonym zmutowanym receptorem kinazy tyrozynowej c-KIT.
 • Podsumowanie produktu:
 • Revision: 6

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autoryzacji:
 • Upoważniony
 • Numer pozwolenia:
 • EMEA/V/C/000128
 • Data autoryzacji:
 • 17-11-2008
 • Kod EMEA:
 • EMEA/V/C/000128
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 19-01-2019

Sprawozdanie z oceny publicznego

European Medicines Agency

Veterinary Medicines

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 47

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

© European Medicines Agency,2009. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/V/C/128

EUROPEJSKIE PUBLICZNE SPRAWOZDANIE OCENIAJĄCE (EPAR)

MASIVET

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego.

Wyjaśnia,

jak

Komitet

ds.

Weterynaryjnych

Produktów

Leczniczych

(CVMP)

ocenił

przeprowadzone badania w celu ustalenia zaleceń w sprawie stosowania leku.

Dokument ten nie może zastąpić bezpośredniej konsultacji z weterynarzem. W celu uzyskania

dodatkowych informacji na temat stanu chorobowego lub leczenia Twojego zwierzęcia, należy

skontaktować się z weterynarzem. W celu uzyskania dodatkowych informacji na podstawie

zaleceń CVMP, zapoznaj się z dyskusją naukową (także stanowiącą część EPAR).

Co to jest Masivet?

Masivet jest preparatem zawierającym masytinib, który należy do klasy leków o działaniu

przeciwnowotworowym.

Preparat

jest

dostępny

postaci

okrągłych,

pomarańczowych

tabletek (50 i 150 mg).

W jakim celu stosuje się Masivet?

Masivet stosuje się w leczeniu psów z guzami z komórek tucznych (rodzaj nowotworu).

Preparat stosuje się w guzach o wysokim stopniu złośliwości (2 lub 3 stopnia), których nie

można

usunąć

operacyjnie.

Preparat

stosuje

się

wyłącznie

przypadkach

guzów

potwierdzoną przed rozpoczęciem leczenia mutacją genu receptora białkowego c-KIT.

Tabletki podaje się doustnie, raz na dobę. Dawka zależy od masy ciała leczonego psa. Czas

trwania leczenia zależy od odpowiedzi psa na leczenie.

Jak działa Masivet?

Substancja

czynna

preparatu

Masivet,

masytinib,

jest

inhibitorem

kinazy

białkowo-

tyrozynowej. Oznacza to, że hamuje ona niektóre enzymy, znane jako kinazy tyrozynowe.

Enzymy te są obecne na receptorach powierzchniowych komórek, takich jak receptor c-KIT.

Niektóre typy guza z komórek tucznych są związane z mutacją, w wyniku której dochodzi do

nadmiernego

działania

receptora

c-KIT

pobudzania

komórek

tucznych

niekontrolowanych podziałów. Poprzez blokowanie tych receptorów preparat Masivet może

pomóc w zahamowaniu podziałów komórkowych, zapobiegając dalszemu postępowi guza z

obecnością tej szczególnej mutacji.

Strona 2/3

© EMEA 2009

Jak badano Masivet?

Kilka badań oceniających preparat Masivet przeprowadzono na psach laboratoryjnych oraz na

zwierzętach leczonych w ośrodkach weterynaryjnych w Europie i Stanach Zjednoczonych. W

badaniu głównym skuteczność preparatu Masivet w zalecanej dawce 12,5 mg na kilogram

masy ciała stosowanej raz na dobę porównywano z placebo (leczenie obojętne). Badaniem

objęto psy różnych ras i obu płci z guzami z komórek tucznych, które nawróciły po leczeniu

operacyjnym lub nie mogły być usunięte operacyjnie. Badaniem objęto populację psów z

guzami,

których

stwierdzono

obecność

zmutowanych

normalnych

(„wild-type”)

receptorów c-KIT.

Jakie korzyści ze stosowania preparatu Masivet zaobserwowano w badaniach?

U psów z guzami zawierającymi zmutowane receptory c-kit leczonych preparatem Masivet

czas do wystąpienia wzrostu guza był dłuższy (mediana 241 dni) w porównaniu z psami, które

otrzymywały placebo (mediana 83 dni).

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem preparatu Masivet?

Najczęściej występujące działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Masivet

to reakcje żołądkowo-jelitowe (biegunka i wymioty) i wypadanie sierści. Reakcje te są

zazwyczaj łagodne lub umiarkowane i okresowe - trwają do czterech tygodni. Podczas

leczenia preparatem Masivet psy powinny pozostawać pod stałą opieką weterynarza w celu

kontroli pod kątem występowania działań niepożądanych (co najmniej raz w miesiącu).

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych weterynarz może zdecydować o obniżeniu

dawki preparatu Masivet lub przerwaniu leczenia.

Nie należy stosować preparatu Masivet u psów z niektórymi zaburzeniami czynności nerek

i wątroby lub niedokrwistością (niska liczba czerwonych krwinek) i neutropenią (niska liczba

białych krwinek). Nie należy stosować preparatu u psów w wieku poniżej sześciu miesięcy

lub ważących poniżej 4 kg, u suk ciężarnych lub w okresie laktacji. Preparatu nie należy także

podawać psom, u których może występować nadwrażliwość (uczulenie) na masytinib lub

którykolwiek składnik preparatu.

Pełny

wykaz

wszystkich

działa

niepożądanych

związanych

stosowaniem

preparatu

Masivet znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

cztery

sześciu

tygodni

rozpoczęciu

leczenia

preparatem

Masivet

weterynarz

powinien dokonać oceny skuteczności leczenia.

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze zwierzęciem?

Tabletki należy podawać w całości, nie należy ich dzielić, łamać ani miażdżyć. Jeśli dojdzie

do kontaktu uszkodzonej tabletki lub wymiocin, moczu lub fekaliów leczonego psa ze skórą

lub oczami należy je niezwłocznie przemyć dużą ilością wody. Dzieci nie powinny zbliżać się

do leczonych psów, ich fekaliów i wymiocin. W przypadku niezamierzonego połknięcia

preparatu Masivet należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza i pokazać ulotkę informacyjną

lub etykietę opakowania. Nie należy jeść, pić ani palić podczas podawania leku psu.

Więcej informacji znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Strona 3/3

© EMEA 2009

Na jakiej podstawie zatwierdzono Masivet?

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) uznał, że korzyści płynące ze

stosowania preparatu Masivet przewyższają ryzyko w leczeniu nieoperacyjnych guzów z

komórek tucznych (stopień złośliwości 2 i 3) z potwierdzoną obecnością mutacji receptora

kinazy tyrozyny c-KIT i zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie preparatu Masivet do

obrotu. Stosunek korzyści do ryzyka przedstawiono w module 6 tego sprawozdania EPAR.

Inne informacje dotyczące preparatu Masivet:

dniu

listopada

2008

Komisja

Europejska

przyznała

firmie

Science

S.A.

pozwolenie na dopuszczenie preparatu Masivet do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej.

Informacja na temat kategorii dostępności tego produktu znajduje się na etykiecie/opakowaniu

zewnętrznym.

Ponieważ choroba ta jest schorzeniem zagrażającym życiu, a ogólna liczba psów dotkniętych

tą chorobą jest niska, podczas oceny dokumentacji zastosowano wytyczne CVMP dotyczące

„wymogów danych dotyczących leków stosowanych w rzadkich przypadkach i u rzadkich

gatunków (Minor-Use-Minor-Species - MUMS)”.

Data ostatniej aktualizacji: 05/2009.

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

B. ULOTKA INFORMACYJNA

ULOTKA INFORMACYJNA

MASIVET 50 mg tabletki powlekane dla psów

MASIVET 150 mg tabletki powlekane dla psów

1.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY

ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny:

AB Science S.A.

3 avenue George V

FR-75008 Paryż

Francja

Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Centre Spécialités Pharmaceutiques

Avenue du Midi

63800 Cournon d’Auvergne

Francja

Wydrukowana na opakowaniu informacja musi określać nazwę i adres wytwórcy odpowiedzialnego

za zwolnienie konkretnej partii.

2.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

MASIVET 50 mg tabletki powlekane dla psów

MASIVET 150 mg tabletki powlekane dla psów

3. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH

SUBSTANCJI

MASIVET jest jasnopomarańczową okrągłą tabletką powlekaną.

Każda tabletka zawiera 50 mg albo 150 mg substancji czynnej – masytinibu. Każda tabletka zawiera

żółcień

pomarańczową

(E110),

aluminiowy

ditlenek

tytanu

(E171)

jako

Substancja

barwiąca.

Tabletki mają wytłoczony napis „50” lub „150” po jednej stronie i logo firmy po drugiej stronie.

4.

WSKAZANIA LECZNICZE

Preparat Masivet jest stosowany w leczeniu nieoperacyjnych guzów z komórek tucznych (2 lub 3

stopnia złośliwości) u psów, u których stwierdzono mutację receptora c-KIT kinazy tyrozyny.

5.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie należy stosować preparatu Masivet u psa, jeśli:

jest w ciąży lub opiekuje się szczeniętami,

ma mniej niż 6 miesięcy lub waży mniej niż 4 kg,

stwierdzono u niego niewydolność nerek lub wątroby,

ma niedokrwistość lub obniżoną liczbę neutrofilów,

ma alergię na masytinib – substancję czynną preparatu Masivet lub substancje pomocnicze

preparatu.

6.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Czy podczas stosowania preparatu Masivet mogą wystąpić działania niepożądane?

Preparat

Masivet,

każdy

inny

lek,

może

wywoływać

działania

n i e p o ż ą d a n e .

T w ó j

l e k a r z

weterynarii najlepiej przedstawi te działania.

Bardzo częste działania niepożądane:

Zaburzenia żołądka i jelit o łagodnym i umiarkowanym nasileniu (biegunka i wymioty) trwające

średnio około, odpowiednio, 21 i 9 dni.

Wypadanie włosów o łagodnym i umiarkowanym nasileniu utrzymujące się około 26 dni.

Częste działania niepożądane:

Należy podjąć specjalne środki w przypadku wystąpienia następujących działań niepożądanych

(zob. punkt 8):

U psów cierpiących na choroby nerek może dojść do ciężkiego toksycznego uszkodzenia nerek

na początku leczenia (włącznie z podwyższeniem stężenia kreatyniny we krwi i białkomoczem).

Umiarkowana lub ciężka niedokrwistość (aplastyczna/hemolityczna) trwająca średnio około 7

dni.

Zespół utraty białka (głównie z powodu obniżenia stężenia albumin w surowicy).

Łagodna lub umiarkowana neutropenia utrzymująca się średnio 24 dni.

Podwyższenie stężenia transaminaz (ALT lub AST) utrzymujące się średnio 29 dni.

Inne, często obserwowane działania niepożądane miały w większości przypadków nasilenie łagodne

lub umiarkowane:

Senność i osłabienie trwające średnio, odpowiednio, 8 i 40 dni.

Utrata apetytu i jadłowstręt trwające średnio, odpowiednio, 45 i 18 dni.

Kaszel (średni czas trwania 23 dni).

Powiększenie węzłów chłonnych (średni czas trwania 47 dni).

Obrzęk (średni czas trwania 7 dni).

Tłuszczak (średni czas trwania 53 dni).

Co

należy

zrobić,

jeśli

w

trakcie

stosowania

preparatu

Masivet

pojawią

się

działania

niepożądane?

p r z y p a d k u

z a o b s e r w o w a n i a

j a k i c h k o l w i e k

poważnych

objawów

innych

objawów

niewymienionych w ulotce, poinformuj o nich swojego lekarza W przypadku wystąpienia działań

niepożądanych lekarz weterynarii może podjąć decyzję o zmniejszeniu dawki leku lub przerwaniu

leczenia.

7.

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Psy.

8.

DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA

Masivet

jest

preparatem

stosowania

doustnego

psów

powinien

być

podawany

zgodnie

z zaleceniami lekarza weterynarii. Dawkę leku ustala lekarz weterynarii

Zalecaną dawką jest 12,5 mg/kg (z zakresem dawek 11-14 mg/kg) raz na dobę, jak przedstawiono

w tabeli poniżej. Jeśli masa ciała psa jest niższa niż 15 kg, dokładne dawkowanie nie zawsze jest

możliwe. Takie psy powinny być leczone dawką 50, 100 lub 150 mg, jeśli umożliwia to uzyskanie

docelowej dawki 11-14 mg/kg mc.

12,5 mg/kg mc.

Liczba

tabletek na

dobę

Dawka w mg/kg

Masa ciała psa

w kg

50

mg

-

150

mg

niższa

masa

wyższa

masa

> 15

plus

13,7

11,1

> 18

plus

13,9

11,4

> 22

13,6

11,5

> 26

plus

13,5

11,7

> 30

plus

13,3

11,8

> 34

13,2

11,8

> 38

plus

13,2

11,9

> 42

plus

13,1

12,0

> 46

13,0

12,0

> 50

plus

13,0

12,0

> 54

plus

13,0

12,1

> 58

12,9

12,1

> 62

plus

12,9

12,1

> 66

plus

12,9

12,1

> 70

12,9

12,2

> 74

plus

12,8

12,2

> 78

plus

12,8

Jeśli tabletka zostanie wypluta lub zwymiotowana w ciągu 10 minut od podania, należy ją podać

ponownie. Jeśli tabletka zostanie wypluta lub zwymiotowana po upływie 10 minut od podania, nie

należy podawać jej ponownie.

9.

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

W jaki sposób i jak długo należy podawać psu preparat Masivet?

Tabletki należy podawać zawsze w ten sam sposób, z jedzeniem. Tabletki należy podawać w całości,

nie należy ich dzielić, łamać ani kruszyć. Jeśli pies odrzuci przeżutą już tabletkę, należy ją usunąć.

W przypadku pominięcia dawki należy podać następną dawkę leku zgodnie z zaleceniami. Nie należy

zwiększać dawki lub jej podwajać. W przypadku podania większej niż zalecona liczby tabletek, należy

skontaktować się z weterynarzem.

Czas trwania leczenia zależy od odpowiedzi. Leczenie powinno być utrzymane w przypadku

stabilizacji procesu chorobowego tj. stan statyczny, częściowe zmniejszenie, całkowity zanik guza,

pod warunkiem, że lek jest wystarczająco dobrze tolerowany. W przypadku zaobserwowania wzrostu

guza, prawdopodobieństwo, że leczenie przyniesie poprawę, jest małe i należy dokonać jego

weryfikacji.

4-6 tygodniach należy dokonać kontroli w celu ustalenia odpowiedzi wstępnej na leczenie.

Leczenie długoterminowe powinno być prowadzone pod stałą (przeprowadzaną co najmniej raz

w miesiącu) kontrolą lekarza weterynarii.

10.

OKRES KARENCJI

Nie dotyczy

11.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

Nie stosować po upływie daty ważności umieszczonej na etykiecie po oznaczeniu „EXP”.

12.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA

12.1 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania:

Ostrzeżenia specjalne:

Wszelkie operacyjne guzy z komórek tucznych powinny być przede wszystkim leczone operacyjnie.

Leczenie masytinibem powinno być stosowane wyłącznie u psów z nieoperacyjnymi guzami z

komórek tucznych, u których stwierdzono obecność mutacji genu receptora c-KIT kinazy tyrozyny

Obecność mutacji receptora c-KIT kinazy tyrozyny musi zostać potwierdzona przed rozpoczęciem

leczenia.

Specjalne środki ostrożności w przypadku zwierząt:

Jakie specjalne środki ostrożności obowiązują dla mojego psa?

Psy powinny pozostać pod ścisłą kontrolą lekarza weterynarii (przeprowadzaną co najmniej raz w

miesiącu), a leczenie może wymagać modyfikacji lub przerwania.

Należy przerwać leczenie, jeśli wystąpi jakiekolwiek z wymienionych zaburzeń: niedokrwistość,

poważna neutropenia, ciężka niewydolność nerek, toksyczne uszkodzenie wątroby i/lub silna biegunka

lub wymioty utrzymujące się po zmniejszeniu dawki leku.

Podczas leczenia psy nie należy wykorzystywać psów do rozpłodu.

Nie stosować U ciężarnych oraz karmiących suk.

Jakie są specjalne środki ostrożności dla osoby podającej preparat Masivet?

Wielokrotny kontakt z masytinibem przez skórę może mieć niekorzystny wpływ na płodność kobiet

i rozwój płodu.

Substancja czynna preparatu Masivet może wywołać uczulenie skórne.

Należy unikać kontaktu z kałem, moczem i wymiocinami leczonych psów.

Podczas usuwania wymiocin, moczu lub kału leczonych psów należy zakładać rękawice ochronne.

Jeśli dojdzie do kontaktu uszkodzonej tabletki, wymiocin, moczu lub kału leczonych psów ze

skórą, należy niezwłocznie przemyć skórę dużą ilością wody.

Substancja czynna preparatu Masivet może wywołać silne podrażnienie i poważne uszkodzenie oczu.

Należy unikać kontaktu z oczami.

Należy uważać, aby nie dotykać oczu przed zdjęciem rękawiczek i ich wyrzuceniem

oraz dokładnym umyciem rąk.

Jeśli produkt dostanie się do oka, należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody.

Osoby ze stwierdzoną nadwrażliwością na masytinib nie powinny dotykać tego produktu.

przypadku

przypadkowego

połknięcia

należy

niezwłocznie

skontaktować

się

lekarzem

i przedstawić mu ulotkę informacyjną lub etykietę opakowania. Nie należy jeść, pić ani palić podczas

podawania leku psu.

Dzieci nie powinny zbliżać się do leczonych psów oraz ich odchodów lub wymiocin.

Czy podczas stosowania preparatu Masivet można podawać psu inne leki?

Niektóre leki nie mogą być podawane psu podczas leczenia, ponieważ stosowane łącznie

z masytinibem mogą wywoływać poważne działanie niepożądane.

Podczas jednoczesnego stosowania masytinibu z innymi substancjami, które w wysokim stopniu

wiążą się z białkami, może dojść do współzawodnictwa w wiązaniu z białkami i działań

niepożądanych.

Jednoczesne stosowanie substancji metabolizowanych przy udziale izoform CYP450 może dojść do

podwyższenia lub obniżenia stężenia masytinibu albo tych substancji w surowicy.

Należy poinformować lekarza weterynarii o wszystkich lekach, włącznie ze sprzedawanymi bez

recepty, które będą podawane psu.

U psów wcześniej poddanych chemioterapii i (lub) radioterapii skuteczność preparatu Masivet może

być obniżona. Brak jest dostępnych danych dotyczących możliwości występowania oporności

krzyżowej na inne środki cytostatyczne.

Przedawkowanie:

Zalecana dawka dzienna, wynosząca 12,5 mg/kg masy ciała odpowiada maksymalnej dawce

tolerowanej (ang. Maximum Tolerated Dose, MTD).

Głównymi docelowymi organami toksyczności u psów są przewód pokarmowy, układ

hematopoetyczny, nerki i wątroba.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych po przedawkowaniu, należy przerwać leczenie do

czasu ich ustąpienia, a następnie ponownie rozpocząć leczenie z zalecaną dawką terapeutyczną.

Należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.

13.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z

NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci. O sposoby usunięcia bezużytecznych

leków zapytaj swojego lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

14.

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego produktu leczniczego weterynaryjnego są dostępne w

witrynie internetowej Europejskiej Agencji Leków (EMEA) http://www.ema.europa.eu

15.

INNE INFORMACJE

Wyłącznie dla zwierząt.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek.

Preparat

Masivet

jest

lekiem

wydawanym

podstawie

recepty

stosowanym

leczeniu

psów

guzami

z komórek tucznych. Guzy z komórek tucznych są nowotworowym procesem namnażania

komórek tucznych. Choroba ma charakter heterogenny i może być stosunkowo łagodna lub bardzo

złośliwa. W pewnych okolicznościach guz z komórek tucznych może stanowić zagrożenie życia psa.

Preparat Masivet może opóźnić wzrost guza.

Specjalne informacje dla lekarzy weterynarii

Należy prowadzić ścisłą kontrolę stanu psów i w oparciu o profesjonalną opinię decydować o

potrzebie zmniejszenia dawki w przypadku, kiedy podejrzewa się występowanie istotnych działań

niepożądanych.

Kontrola czynności nerek

W celu odpowiedniej kontroli czynności nerek należy raz w miesiącu wykonywać badanie moczu za

pomocą testu paskowego.

W przypadku pozytywnego półilościowego wyniku w teście paskowym (stężenie białka > 30 mg/dl)

należy wykonać badanie moczu, aby określić stosunek stężeń białka do kreatyniny (UPC) oraz

badanie krwi, aby oznaczyć stężenie kreatyniny, albumin i azotu mocznika (BUN).

Leczenie

należy

przerwać,

jeśli:

stosunek

>

stężenie

kreatyniny

ponad

1,5-krotnie

przekracza górną granicę normy lub stężenie albumin spadnie poniżej 0,75 dolnej granicy normy lub

stężenie azotu mocznika we krwi (BUN) ponad 1,5-krotnie przekracza górną granicę normy.

Monitorowanie zespołu utraty białka

Raz w miesiącu należy wykonywać badanie moczu za pomocą testu paskowego. W przypadku

pozytywnego półilościowego wyniku w teście paskowym (stężenie białka ≥ 30 mg/dl) należy

wykonać badanie moczu, aby określić stosunek stężeń białka i kreatyniny (UPC).

Raz w miesiącu należy oznaczać stężenie albumin we krwi.

Jeśli stosunek UPC > 2 lub stężenie albumin spadnie poniżej 0,75 dolnej granicy normy, należy

wstrzymać leczenie do czasu, kiedy wartości albumin i UPC powrócą do normy (stosunek UPC

< 2 i stężenie albumin > 0,75 dolnej granicy normy); wtedy leczenie może być kontynuowane

w tej samej dawce.

Jeśli jedno z powyższych zaburzeń (stosunek UPC > 2 lub stężenie albumin < 0,75 LLN)

wystąpi ponownie, leczenia należy zaprzestać na stałe.

Niedokrwistość i/lub hemoliza

Należy prowadzić ścisłą obserwację psów pod kątem występowania objawów niedokrwistości

(hemolitycznej). Jeśli wystąpią kliniczne objawy niedokrwistości lub hemolizy, należy oznaczyć

stężenie hemoglobiny, bilirubiny niezwiązanej i haptoglobiny oraz liczbę elementów morfotycznych

krwi (włącznie z retikulocytami).

Leczenie należy przerwać w przypadku wystąpienia:

niedokrwistości hemolitycznej tzn.: stężenie hemoglobiny < 10 g/dl i objawy hemolizy,

tzn.: stężenie bilirubiny niezwiązanej ponad 1,5-krotnie powyżej górnej granicy normy

i stężenie haptoglobiny < 0,1 g/dl;

niedokrwistości aregeneracyjnej tzn.: stężenie hemoglobiny < 10 g/dl i liczba retikulocytów

< 80 000/mm

Toksyczne uszkodzenie wątroby (podwyższenie ALT i AST), neutropenia

W przypadku podwyższenia stężenia ALT lub AST ponad 3-krotnie przekraczającego górną granicę

normy, zmniejszenia liczby neutrofilów < 2000/mm

lub jakichkolwiek innych poważnych działań

niepożądanych należy dokonać modyfikacji leczenia w sposób przedstawiony poniżej:

Przy pierwszym wystąpieniu, leczenie należy wstrzymać do czasu ustąpienia działań niepożądanych i

następnie wznowione w tej samej dawce.

Przy drugim wystąpieniu tego samego działania niepożądanego leczenie należy wstrzymać do czasu

ustąpienia działań niepożądanych i następnie kontynuowane w dawce obniżonej do 9 mg/kg masy

ciała/dobę.

Przy trzecim wystąpieniu tego samego działania niepożądanego leczenie należy wstrzymać do czasu

ustąpienia działań niepożądanych i następnie kontynuowane w dawce ponownie obniżonej do 6 mg/kg

masy ciała/dobę.

Jeśli pomimo stosowania dawki 6 mg/kg masy ciała/dobę, nadal będą pojawiać się poważne działania

niepożądane, należy przerwać leczenie.

Zestawienie progów wyników badań laboratoryjnych dla przeciwwskazań lub

modyfikacji leczenia (wstrzymanie leczenia, zmniejszenie dawki, zaprzestanie leczenia)

P

OSTĘPOWANIE W PRZYPADKU TOKSYCZNEGO USZKODZENIA WĄTROBY

(ALT lub AST)

Przeciwwskazania

Wstrzymanie

leczenia

Zmniejszenie dawki

Zaprzestanie leczenia

> 3 ULN

> 3 ULN

(pierwszy raz)

> 3 ULN

(drugi/trzeci raz)

> 3 ULN

(czwarty raz)

P

OSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NEUTROPENII

(liczba

neutrofilów)

Przeciwwskazania

Wstrzymanie

leczenia

Zmniejszenie dawki

Zaprzestanie leczenia

< 2000 /mm

< 2000 /mm

(pierwszy raz)

< 2000 /mm

(drugi/trzeci raz)

< 2000 /mm

(czwarty raz)

P

OSTĘPOWANIE W ZESPOLE UTRATY BIAŁKA

(poziom albumin i/lub UCP)

Przeciwwskazania

Wstrzymanie

leczenia

Zmniejszenie dawki

Zaprzestanie leczenia

Poziom albumin < 1 LLN

lub UPC > 2

Poziom albumin

< 0,75 LLN

lub UPC > 2

(pierwszy raz)

nie dotyczy

Poziom albumin

< 0,75 LLN

lub UPC > 2

(drugi raz)

P

OSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEDOKRWISTOŚCI HEMOLITYCZNEJ LUB AREGENERACYJNEJ

(hemoglobina, bilirubina, haptoglobina, retikulocyty)

Przeciwwskazania

Wstrzymanie

leczenia

Zmniejszenie dawki

Zaprzestanie leczenia

Hemoglobina < 10 g/dl

nie dotyczy

nie dotyczy

Hemoglobina < 10 g/dl

i/lub

bilirubina niezwiązana >

1,5 ULN i haptoglobina

< 0,1 g/dl

albo liczba retikulocytów

< 80 000/mm

Modyfikacja dawki

Zalecana dobowa dawka 12,5 mg/kg masy ciała odpowiada maksymalnej dawce tolerowanej (ang.

Maximum Tolerated Dose, MTD), która została ustalona w badaniach toksyczności dawki

wielokrotnej przeprowadzonych na zdrowych pasach rasy beagle. W przypadku wystąpienia działań

niepożądanych dawka może być obniżona do dobowej dawki 9 mg/kg masy ciała (zakres 7,5–

10,5 mg/kg) lub 6 mg/kg (zakres 4,5–7,5 mg/kg) zgodnie z poniżej przedstawionymi zestawieniami.

9 mg

na kg masy ciała

Liczba

tabletek na

dobę

Dawka w

mg/kg

Masa ciała psa

w kg

50

mg

150

mg

niższa

masa

wyższa

masa

> 15,0

19,4

10,0

> 19,4

25,0

plus

10,3

> 25,0

30,6

plus

10,0

> 30,6

36,1

> 36,1

41,7

plus

> 41,7

47,2

plus

> 47,2

52,8

> 52,8

58,3

plus

> 58,3

63,9

plus

> 63,9

69,4

> 69,4

75,0

plus

> 75,0

80,6

plus

6 mg

na kg masy ciała

Liczba

tabletek na

dobę

Dawka w

mg/kg

Masa ciała psa

w kg

50

mg

-

150

mg

niższa

masa

wyższa

masa

> 15,0

20,8

> 20,8

29,2

> 29,2

37,5

plus

> 37,5

45,8

plus

> 45,8

54,2

> 54,2

62,5

plus

> 62,5

70,8

plus

> 70,8

79,2

> 79,2

plus

30-7-2018

Alsitek (AB Science)

Alsitek (AB Science)

Alsitek (Active substance: masitinib) - Refusal of authorisation - Commission Decision (2018)5109 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4398

Europe -DG Health and Food Safety

27-4-2018

Pending EC decision: Alsitek, masitinib, Opinion date: 18-Apr-2018

Pending EC decision: Alsitek, masitinib, Opinion date: 18-Apr-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency