Magnesium Asparticum Filofarm

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Magnesium Asparticum Filofarm 40 mg Mg2+ tabletki
 • Dawkowanie:
 • 40 mg Mg2+
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Magnesium Asparticum Filofarm 40 mg Mg2+ tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 50 tabl., 5909990211715, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02117
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

MAGNESIUM ASPARTICUM FILOFARM

40 mg jonów magnezu; tabletki

(Magnesii hydroaspartas)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

- Jeśli po upływie 30 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z

lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Magnesium asparticum Filofarm i w jakim celu się go stosuje.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Magnesium asparticum Filofarm

3. Jak stosować lek Magnesium asparticum Filofarm

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek

Magnesium asparticum Filofarm

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Magnesium asparticum Filofarm i w jakim celu się go stosuje

Wchodzący w skład leku magnez pełni wiele funkcji metabolicznych w komórkach organizmu człowieka.

Jest aktywatorem wielu enzymów, pośredniczy w wytwarzaniu i transporcie energii w organizmie. Jest

niezbędny w czynności mięśnia sercowego, układu nerwowego, mięśniówki gładkiej naczyń oraz mięśni

prążkowanych. Niedobór magnezu zwiększa ryzyko choroby wieńcowej, zawału serca i zaburzeń rytmu

serca. Objawami niedoboru magnezu są: nadpobudliwość, trudności koncentracji, zwiększona podatność

na stres, zaburzenia pracy mięśni szkieletowych (drżenia).

Wskazania do stosowania

Lek Magnesium asparticum Filofarm stosuje się w niedoborach magnezu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Magnesium asparticum Filofarm.

Kiedy nie stosować leku Magnesium asparticum Filofarm

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na wodoroasparaginian magnezu lub

którykolwiek składnik leku (patrz punkt 6);

- jeśli u pacjenta stwierdzono hipermagnezemię (nadmiar magnezu we krwi);

- jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy od 30 ml/min);

- jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (blok),

bradykardię (za wolna praca serca), myasthenia gravis (rzadka choroba, której towarzyszy zwiotczenie

mięśni).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy zwrócić się do lekarza jeżeli wcześniej stwierdzono u

pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed

przyjęciem leku.

Podczas długotrwałego stosowania należy kontrolować stężenie magnezu w surowicy krwi (lekarz zaleci

wykonanie odpowiednich analiz).

Należy zwrócić się do lekarza, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w

przeszłości.

Dzieci i młodzież

Lek do stosowania wyłącznie u dorosłych oraz dzieci w wieku 4 lat lub powyżej.

Dostępne są inne postaci leku, odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 4 lat.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się o poradę do lekarza lub farmaceuty.

Magnesium asparticum Filofarm a inne leki

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, nawet tych,

które wydawane są bez recepty, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Sole magnezu zmniejszają wchłanianie niektórych antybiotyków, np. tetracyklin; należy zachować, co

najmniej 3-godzinną przerwę pomiędzy podaniem tych leków. Magnez zmniejsza wchłanianie związków

żelaza, fluoru, fluorochinolonów oraz doustnych leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny.

Leku nie należy podawać jednocześnie z fosforanami i związkami wapnia, gdyż zmniejszają one

wchłanianie magnezu.

Stosowanie jednocześnie innych produktów zawierających magnez (o działaniu przeczyszczającym lub

zobojętniającym kwas żołądkowy) może wywoływać objawy zatrucia magnezem, szczególnie u osób z

niewydolnością nerek.

Magnesium asparticum Filofarm z jedzeniem, piciem i alkoholem

Patrz punkt 3.

Nie należy pić alkoholu podczas stosowania leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy

planuje ciążę, przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi,

obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną.

3. Jak stosować lek Magnesium asparticum Filofarm

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak jak, to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza czy farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy przyjmować doustnie, po posiłku, popijając wodą.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

- leczniczo:

zwykle stosuje się 1 lub 2 tabletki 2 lub 3 razy na dobę

tj. 80 mg do 240 mg magnezu/ dobę (3,3 mmol do 9,9 mmol)

- profilaktycznie, w uzasadnionych przypadkach:

zwykle stosuje się 1 lub 2 tabletki 2 razy dobę

tj. 80 mg do 160 mg magnezu/ dobę (3,3 mmol do 6,6 mmol)

Dzieci od 4 do 12 lat:

odpowiednio do stwierdzonych niedoborów magnezu, wieku i masy ciała dziecka:

zwykle stosuje się 1 lub 2 tabletki 2 razy dobę

tj. 80 mg do 160 mg magnezu/ dobę (3,3, mmol do 6,6 mmol)

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Stosowanie leku Magnesium asparticum Filofarm u pacjentów z niewydolnością nerek jest

przeciwwskazane.

Pacjenci

w podeszłym wieku

Nie ma konieczności zmiany sposobu podawania i dawkowania leku u pacjentów w podeszłym wieku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Magnesium asparticum Filofarm jest za mocne lub za słabe,

należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Magnesium asparticum Filofarm

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy bezzwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Objawy przedawkowania: biegunka, nudności, zaburzenia pracy serca (zaburzenia przewodnictwa

przedsionkowo - komorowego).

Leczenie: objawowe.

Pominięcie zastosowania leku Magnesium asparticum Filofarm

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Magnesium asparticum Filofarm

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek Magnesium asparticum Filofarm może powodować działania niepożądane.

Zaburzenia serca

Lek może spowodować zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (np. zmiany

rytmu pracy serca).

Zaburzenia żołądka i jelit

Niekiedy

stosowaniu

leku

mogą

wystąpić

nudności

biegunki,

które

zwykle

ustępują

samoistnie.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Zaczerwienienie skóry.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe

Osłabienie mięśniowe.

Zaburzenia układu nerwowego

Bezsenność.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można

zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Magnesium asparticum Filofarm

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Magnesium asparticum Filofarm

Substancją czynną leku są jony magnezu (w postaci magnezu wodoroasparaginianu).

1 tabletka zawiera 40 mg jonów magnezu.

Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, sacharoza, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu

stearynian, talk.

Jak wygląda lek Magnesium asparticum Filofarm i co zawiera opakowanie

Magnesium asparticum Filofarm ma postać tabletek do podawania doustnego.

Dostępne opakowanie:

Tabletki w blistrach, w tekturowym pudełku.

50 tabletek (2 blistry w tekturowym pudełku).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM

ul. Pułaskiego 39

85-619 Bydgoszcz

tel.: (52) 342 67 88

fax. (52) 342 49 81

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7-12-2018

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Published on: Thu, 06 Dec 2018 The present scientific opinion deals with the assessment of the bioavailability of magnesium, from the proposed nutrient source, magnesium citrate malate (MgCM), when added for nutritional purposes to food supplements. MgCM is a mixed salt consisting of magnesium cations and citrate and malate anions, and with a magnesium content of 12–15%. MgCM is proposed to be used in food supplements that are intended to provide up to 300–540 mg/day magnesium. The data provided demonst...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

8-9-2009

Decision on future reimbursement status of medicinal products in ATC group A06 (laxatives) and A02AA04 (magnesium compounds)

Decision on future reimbursement status of medicinal products in ATC group A06 (laxatives) and A02AA04 (magnesium compounds)

On 3 september 2009, the Danish Medicines Agency decided on the future reimbursement status of medicinal products in ATC group A06 (laxatives) and A02AA04 (magnesium compounds).

Danish Medicines Agency

4-5-2009

Consultation on the reimbursement status of medicinal products in ATC group A06 (laxatives) and A02AA04 (magnesium hydroxide)

Consultation on the reimbursement status of medicinal products in ATC group A06 (laxatives) and A02AA04 (magnesium hydroxide)

At the Danish Medicines Agency's request, the Reimbursement Committee has reassessed the reimbursement status of medicinal products authorised for marketing in Denmark in ATC group A06 (laxatives) and A02AA04 (magnesium hydroxide)

Danish Medicines Agency

18-12-2018


Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-12-2018


Magnesium sulphate heptahydrate, sodium sulphate anhydrous, potassium sulphate: CMDh scientific conclusions and grounds for variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - EMEA/H/N/PSR/S/0016

Magnesium sulphate heptahydrate, sodium sulphate anhydrous, potassium sulphate: CMDh scientific conclusions and grounds for variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - EMEA/H/N/PSR/S/0016

Magnesium sulphate heptahydrate, sodium sulphate anhydrous, potassium sulphate: CMDh scientific conclusions and grounds for variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - EMEA/H/N/PSR/S/0016

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-12-2018


Magnesium sulphate heptahydrate, sodium sulphate anhydrous, potassium sulphate: List of nationally authorised medicinal products - EMEA/H/N/PSR/S/0016

Magnesium sulphate heptahydrate, sodium sulphate anhydrous, potassium sulphate: List of nationally authorised medicinal products - EMEA/H/N/PSR/S/0016

Magnesium sulphate heptahydrate, sodium sulphate anhydrous, potassium sulphate: List of nationally authorised medicinal products - EMEA/H/N/PSR/S/0016

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Valproate

Valproate

Valproate (Active substance: medicinal products containing substances related to valproate (sodium valproate, valproic acid, valproate semisodium, valpromide, valproate magnesium)) - Community Referrals - Art 31 - Commission Decision (2018)3623 of Fri, 01 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-31/1454

Europe -DG Health and Food Safety