Magne B6

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Magne B6 48 mg Mg 2+ + 5 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 48 mg Mg 2+ + 5 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Magne B6 48 mg Mg 2+ + 5 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 50 tabl., 5909990427918, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04279
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

MAGNE B

6,

48 mg + 5 mg, tabletki powlekane

Magnesii lactas dihydricus + Pyridoxini hydrochloridum

{logo podmiotu odpowiedzialnego}

Należy uważnie zapoznać z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Magne B

i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Magne B

Jak stosować lek Magne B

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Magne B

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Magne B

6

i w jakim celu się go stosuje

Lek Magne B

tabletki, zawiera jony magnezowe oraz chlorowodorek pirydoksyny (witaminę B

Lek uzupełnia niedobory magnezu i/lub witaminy B

w organizmie.

Magnez jest kationem niezbędnym do prawidłowego przebiegu wielu biochemicznych procesów

w ustroju. Jego biologiczna rola polega na aktywacji szeregu enzymów. Magnez odgrywa istotną rolę

w procesie skurczu mięśnia sercowego, wpływa na stan pobudliwości nerwowo-mięśniowej.

Magnez wchłania się tylko częściowo z przewodu pokarmowego, głównie w jelicie cienkim, przy

czym wielkość wchłaniania magnezu zależy od jego zawartości w pokarmach. Niedobór magnezu

może powodować zaburzenia w układzie mięśniowym i ośrodkowym układzie nerwowym.

Witamina B

zwiększa wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego o 20-40%.

Występowanie poniżej wymienionych objawów może wskazywać na niedobór magnezu:

nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie

zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu w niewielkim nasileniu;

objawy lęku, takie jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń

serca);

kurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek.

Uzupełnienie magnezu może złagodzić powyższe objawy.

W przypadku braku poprawy po miesiącu stosowania leku Magne B

, kontynuowanie leczenia nie jest

zalecane.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Magne B

6

Kiedy nie stosować leku Magne B

6

:

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek

z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż

30 ml/min.)

jeśli pacjent jednocześnie stosuje lewodopę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Magne B

należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub

pielęgniarką.

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek ze

względu na ryzyko wystąpienia wysokiego poziomu magnezu we krwi.

Długotrwałe stosowanie pirydoksyny (kilka miesięcy, a nawet lat) może spowodować aksonalną

neuropatię czuciową. Objawy obejmują: drętwienie i zaburzenia poczucia pozycji, wibracje w

dystalnych częściach kończyn, a także stopniowo postępującą ataksję sensoryczną (zaburzenia

koordynacji). W większości przypadków objawy ustępują po zaprzestaniu stosowania pirydoksyny.

Dzieci i młodzież

Lek do stosowania wyłącznie u dorosłych oraz dzieci w wieku 6 lat lub powyżej

Dostępne są inne postaci leku, odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 6 lat.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się o poradę do lekarza lub farmaceuty.

Magne B

6

a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy unikać jednoczesnego stosowania produktów zawierających fosforany lub sole wapniowe,

ponieważ związki te hamują wchłanianie magnezu z jelita cienkiego.

W przypadku jednoczesnego doustnego stosowania antybiotyku z grupy tetracyklin i leku Magne B

należy zachować 3-godzinny odstęp między ich przyjmowaniem.

Leku Magne B

nie należy stosować podczas leczenia lewodopą, gdyż pirydoksyna osłabia jej

działanie.

Magne B

6

z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować podczas posiłków, popijając wodą.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Lek może być stosowany w ciąży wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Kliniczne doświadczenia nie ujawniły szkodliwego działania magnezu.

Karmienie piersią

Decyzję o stosowaniu Magne B

w czasie karmienia piersią i ustalenie dawki podejmuje lekarz.

Magne B

może być stosowany w czasie karmienia piersią przy zachowaniu terapeutycznych

dawek; zaleca się, aby kobiety karmiące piersią stosowały witaminę B

w dawce maksymalnie 20 mg

na dobę.

Płodność

Badania nad witaminą B

wykazują wpływ na płodność mężczyzn. Jednakże taki efekt obserwuje się

tylko przy bardzo wysokich dawkach. Bezpieczeństwo Magne B

jest bardzo wysokie ze względu na

niską zawartość witaminy B

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Magne B

6

zawiera sacharozę

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować lek Magne B

6

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza,

farmaceuty lub pielęgniarki.

Dorośli:

6 do 8 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posiłków.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Dzieci w wieku 6 lat lub powyżej (o masie ciała około 20 kg):

4 do 6 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posiłków.

Przyjecie większej niż zalecana dawki leku Magne B

6

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Przedawkowanie magnezu stosowanego doustnie nie powoduje reakcji toksycznych u pacjentów z

prawidłową czynnością nerek.

U pacjentów z niewydolnością nerek może wystąpić zatrucie magnezem.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Magne B

6

W przypadku pominięcia jednej dawki leku należy przyjąć ją najszybciej jak jest to możliwe,

z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora kolejnej dawki.

Nie należy przyjmować dwóch dawek leku jednocześnie lub w krótkim odstępie czasu.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów): czasami może wystąpić biegunka i bóle brzucha

lub zaczerwienienie skóry.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów): obserwowano reakcje uczuleniowe.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych

Urzędu

Rejestracji

Produktów

Leczniczych,

Wyrobów

Medycznych

Produktów

Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02 - 222 Warszawa.

Tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Magne B

6

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25

C, przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu

ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Magne B

6

Substancjami czynnymi leku są:

jony magnezu (w postaci magnezu mleczanu dwuwodnego) 48 mg Mg

(1,97 mmol)

pirydoksyny chlorowodorek (witamina B

) 5 mg

Substancje pomocnicze to: sacharoza, kaolin ciężki, guma arabska, karboksypolimetylen 934,

talk, magnezu stearynian.

Skład otoczki: guma arabska, sacharoza, tytanu dwutlenek, talk, wosk Carnauba.

Dostępne opakowanie

50 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Wytwórca

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. w Warszawie

Oddział w Rzeszowie

Zakład Produkcji i Dystrybucji Leków w Rzeszowie

ul. Lubelska 52, 35-233 Rzeszów

CHINOIN Pharmaceutical and Chemical

Works Private Co.Ltd.

2112 Veresegyhaz, Levai utca 5

Węgry

Sanofi-Winthrop Industrie

1, rue de la Vierge

33440 Ambares

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sanofi-Aventis Sp. z o. o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Tel.: +48 22 280 00 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: