Macmiror

Główne informacje

  • Nazwa własna:
  • Macmiror 200 mg tabletki powlekane
  • Dawkowanie:
  • 200 mg
  • Forma farmaceutyczna:
  • tabletki powlekane
  • Używać do:
  • Ludzie
  • Typ medycyny:
  • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

  • Dostępne w:
  • Macmiror 200 mg tabletki powlekane
    Polska
  • Język:
  • polski

Informacje terapeutyczne

  • Podsumowanie produktu:
  • 20 tabl., 5909990027217, Rp

Inne informacje

Status

  • Źródło:
  • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
  • Numer pozwolenia:
  • 00272
  • Ostatnia aktualizacja:
  • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Macmiror, 200 mg, tabletki powlekane

Nifuratelum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Macmiror i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed przyjęciem leku Macmiror

Jak przyjmować lek Macmiror

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Macmiror

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Macmiror i w jakim celu się go stosuje

Lek Macmiror zawiera substancję czynną nifuratel. Nifuratel jest syntetycznym związkiem, który

skutecznie działa przeciw pierwotniakom, bakteriom i grzybom najczęściej wywołującym zakażenia

pochwy.

Wskazania do stosowania leku Macmiror:

Leczenie zakażeń dróg moczowych wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na nifuratel.

Leczenie zakażeń pochwy i sromu i wywołanych przez: rzęsistka pochwowego (Trichomonas

vaginalis), grzyby z rodzaju Candida spp., bakterie tlenowe i beztlenowe wrażliwe na

nifuratel.

Leczenie pełzakowicy (amebiozy) jelitowej i lambliozy (giardiazy) jelitowej.

Lek Macmiror jest skuteczny we wszystkich rodzajach zakażeń układu moczowo-płciowego.

Nifuratel działa przeciwbakteryjnie na bakterie tlenowe i beztlenowe Gram ujemne i Gram dodatnie:

Gardnerella vaginalis, Escherichia coli, Shigella, Salmonella spp., Bacillus sp., Proteus spp.,

Klebsiella pneumoniae.

Nifuratel nie działa na Lactobacillus spp., który jest fizjologicznym składnikiem prawidłowej flory

bakteryjnej pochwy dzięki czemu ułatwia i przyspiesza leczenie zakażeń pochwy, oraz zmniejsza

częstość ich nawrotów.

Nifuratel nie powoduje krzyżowej oporności drobnoustrojów na inne leki stosowane w zakażeniach.

W ciągu 30 lat stosowania nifuratelu nie donoszono o występowaniu tego rodzaju oporności.

2.

Informacje ważne przed przyjęciem leku Macmiror

Kiedy nie przyjmować leku Macmiror

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Macmiror należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

W czasie leczenia pacjenci nie powinny współżyć seksualnie.

Jednoczesne stosowanie nifuratelu przez partnera seksualnego może przyczyniać się do uniknięcia

nawrotów choroby.

Dzieci

Nie jest zalecane podawanie leku Macmiror dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku

Lek Macmiror mogą stosować osoby w wieku podeszłym.

Lek Macmiror a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Dotychczas nie stwierdzono żadnych interakcji nifuratelu z innymi lekami.

Macmiror z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Macmiror należy połykać w całości (nie rozgryzając) po posiłkach.

Należy unikać jednoczesnego spożywania alkoholu podczas stosowania leku Macmiror, gdyż może to

wywołać gwałtowne zaczerwienienie twarzy, złe samopoczucie lub nudności.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W każdym przypadku, w okresie ciąży, lek powinien być stosowany wyłącznie gdy jest to absolutnie

konieczne i pod bezpośrednim nadzorem lekarza. O stosowaniu leku Macmiror przez kobiety w ciąży

decyduje lekarz.

Kobiety karmiące piersią nie powinny stosować leku. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Macmiror nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Macmiror zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych

cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

3.

Jak przyjmować lek Macmiror

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie

wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie leku zależy w dużej mierze od rodzaju choroby, dlatego należy stosować się do zaleceń

lekarza dotyczących sposobu leczenia. Lekarz w niektórych sytuacjach zaleci wykonanie

odpowiednich badań, których wyniki mogą wpłynąć na sposób leczenia.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zalecane dawki:

Leczenie zakażeń dróg moczowych wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na nifuratel

Pacjenci dorośli

Zalecana dawka dobowa wynosi od 3 tabletek (600 mg) do 6 tabletek (1200 mg) podawana w trzech

dawkach podzielonych, po posiłkach. Wielkość dawki należy dostosować do nasilenia i etiologii

zakażenia. Leczenie należy kontynuować przez 7 do 14 dni, do czasu ustąpienia objawów

podmiotowych i wystąpienia prawidłowych wyników badań moczu, także bakteriologicznych.

Dzieci w wieku powyżej 6 lat

Zalecana dawka dobowa wynosi od 10 mg/kg mc. do 20 mg/ kg mc. podawana w dwóch dawkach

podzielonych, po posiłkach. Leczenie należy kontynuować przez 7 do 14 dni, do czasu ustąpienia

objawów podmiotowych i wystąpienia prawidłowych wyników badań moczu, także

bakteriologicznych.

Lek Macmiror jest lekiem bezpiecznym i w razie konieczności należy powtórzyć cykl leczenia.

Leczenie zakażeń pochwy i sromu wywołanych przez: rzęsistka pochwowego (Trichomonas

vaginalis), grzyby z rodzaju Candida spp., bakterie tlenowe i beztlenowe wrażliwe na

nifuratel.

Pacjentki dorosłe

Zalecana dawka dobowa wynosi 4 tabletki (800 mg) lub 6 tabletek (1200 mg) podawana w dwóch lub

trzech dawkach podzielonych wynoszących po 2 tabletki (400 mg).

Leczenie trwa 7 dni, ale w razie konieczności należy lek podawać odpowiednio dłużej lub powtórzyć

cykl leczenia.

W przypadkach infekcji o dużym nasileniu stosuje się jednocześnie leki o działaniu miejscowym.

Jednocześnie należy leczyć partnera seksualnego pacjentki stosując przez 7 dni 3 tabletki (600 mg)

leku Macmiror na dobę w trzech dawkach podzielonych po 1 tabletce (200 mg).

Lek Macmiror należy przyjmować po posiłku.

Dziewczynki w wieku powyżej 6 lat

Zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg/kg mc. podawana w dwóch dawkach podzielonych.

Leczenie zwykle trwa 7 dni. Lek należy przyjmować po posiłkach.

Leczenie pełzakowicy (amebiozy) jelitowej i lambliozy (giardiazy) jelitowej.

Pełzakowica jelitowa

Pacjenci dorośli

Zalecana dawka dobowa wynosi 6 tabletek (1200 mg) podawana w trzech dawkach podzielonych, po

posiłkach. Leczenie należy kontynuować przez 10 dni.

Dzieci w wieku powyżej 6 lat

Zalecana dawka dobowa wynosi 30 mg/kg mc. podawana w trzech dawkach podzielonych, po

posiłkach przez 10 dni.

Lamblioza jelitowa

Pacjenci dorośli

Zalecana dawka dobowa wynosi 4 tabletki (800 mg) lub 6 tabletek (1200 mg) w dwóch lub trzech

dawkach podzielonych wynoszących po 2 tabletki (400 mg). Lek należy podawać po posiłkach przez 7

dni.

Dzieci w wieku powyżej 6 lat

Zalecana dawka dobowa wynosi 30 mg/kg mc. podawana w dwóch dawkach podzielonych, po

posiłkach przez 7 dni.

U osób blisko kontaktujących się z pacjentami (np. członkowie rodziny, partnerzy seksualni) należy

przeprowadzić odpowiednie badania.

W przypadku stwierdzenia badaniem mikroskopowym stolca form pasożytów (cyst lub trofozoitów)

zastosować leczenie. Po zakończeniu cyklu leczenia należy sprawdzić jego skuteczność wykonując

badania mikroskopowe kału.

W przypadku powtórnego zakażenia lub, gdy leczenie było nieskuteczne należy je przedłużyć lub

powtórzyć cykl leczenia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Macmiror

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania leku Macmiror.

Przerwanie przyjmowania leku Macmiror

Nie należy bez porozumienia z lekarzem przerywać leczenia, gdyż może być ono nieskuteczne.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (częściej niż u 1 na 10 000 osób ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób): nudności.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): wymioty, niestrawność, wysypka skórna,

pokrzywka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Macmiror

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Macmiror

Substancją czynną leku jest nifuratel. Jedna tabletka powlekana zawiera 200 mg nifuratelu.

Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, polietylenoglikol 6000, talk, magnezu

stearynian, sacharoza, magnezu węglan, skrobia ryżowa, żelatyna, guma arabska, tytanu

dwutlenek, wosk E.

Jak wygląda lek Macmiror i co zawiera opakowanie

Lek Macmiror ma postać tabletek powlekanych.

Opakowaniem leku jest blister Al/PVC w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 20 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Polichem S.A.

50, Val Fleuri

L – 1526 Luksemburg

Wytwórca:

Doppel Farmaceutici S.r.l

Via Volturno 48

Quinto De’Stampi

20089 Rozzano (Milano)

Włochy

Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

ul. Podleśna 83, 05-552 Łazy

tel.: (22) 702 82 00

e-mail: angelini@angelini.pl

Ulotka dla pacjenta w formie właściwej dla niewidomych i słabowidzących dostępna w siedzibie

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: