Maasol - Zestaw do sporządzania makroagregatów ludzkiej albuminy znaczonych technetem 99m

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Maasol - Zestaw do sporządzania makroagregatów ludzkiej albuminy znaczonych technetem 99m 1,75 mg proszek do sporządzania zawies
 • Dawkowanie:
 • 1,75 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Maasol - Zestaw do sporządzania makroagregatów ludzkiej albuminy znaczonych technetem 99m 1,75 mg proszek do sporządzania zawies
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 5 fiol., 5909990922918, Lz

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09229
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka doł

czona do opakowania: informacja dla pacjenta

Maasol, Zestaw do sporz

dzania makroagregatów ludzkiej albuminy, znaczonych technetem

1,75 mg, proszek do sporz

dzania zawiesiny do wstrzykiwa

Macrosalbum

99m

Tc

Nale

y uwa

nie zapozna

si

z tre

ci

ulotki przed zastosowaniem leku, poniewa

zawiera ona

informacje wa

ne dla pacjenta.

Nale

y zachowa

ulotk

, aby w razie potrzeby móc j

ponownie przeczyta

W razie jakichkolwiek w

tpliwo

ci nale

y zwróci

do lekarza, farmaceuty lub piel

gniarki.

li u pacjenta wyst

jakiekolwiek objawy niepo

żą

dane, w tym wszelkie objawy

niepo

żą

dane niewymienione w tej ulotce, nale

y powiedzie

o tym lekarzowi, farmaceucie lub

piel

gniarce. Patrz punkt 4.

Spis tre

ci ulotki:

Co to jest lek Maasol i w jakim celu si

go stosuje

Informacje wa

ne przed zastosowaniem leku Maasol

Jak stosowa

lek Maasol

liwe działania niepo

żą

dane

Jak przechowywa

lek Maasol

Zawarto

ść

opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Maasol i w jakim celu si

go stosuje

Produkt przeznaczony wył

cznie do diagnostyki.

Po podaniu makroagregatów albumin do

yły powierzchownej cz

stki docieraj

wraz z pr

dem krwi

do najbli

szego miejsca filtracji kapilarnej, tj. do naczy

włosowatych kr

ąż

enia płucnego.

stki makroagregatów albumin nie przechodz

do mi

ąż

szu płucnego, ale pozostaj

w czasowo

niedro

wietle naczy

włosowatych. Przy prawidłowej dystrybucji krwi w płucach produkt

dociera równomiernie do wszystkich cz

ęś

ci płuc, zgodnie z fizjologicznymi gradientami

przepływowymi. Je

li jednak regionalny przepływ krwi jest zaburzony, do okolic ze zmniejszonym

przepływem dociera mniejsza liczba cz

stek. Makroagregaty albumin, znaczone technetem

pozostaj

w kr

ąż

eniu płucnym przez ró

ny okres czasu, zale

ny od liczby cz

stek, ich struktury

i wielko

Biologiczny czas półtrwania cz

stek obecnych w kr

ąż

eniu płucnym zale

y od ich wielko

ci. Wi

ksze

makroagregaty albumin maj

dłu

szy okres półtrwania, cz

stki o wielko

ci od 5 do 90

charakteryzuj

okresem półtrwania od 2 do 8 godzin.

Spadek st

ęż

enia produktu w kr

ąż

eniu płucnym jest powodowany mechanicznym niszczeniem

makroagregatów, wynikaj

cym z pulsacyjnych, skurczowo-rozkurczowych zmian ci

nienia krwi

wewn

trz kapilar.

Produkt rozpadu makroagregatów, albumina w formie mikrokoloidu, jest usuwana z kr

ąż

enia przez

makrofagi układu siateczkowo-

ródbłonkowego, głównie w w

trobie i

ledzionie.

Mikrokoloidy s

metabolizowane wraz z radioaktywnym znacznikiem (technetem

) w kr

ąż

eniu

układowym, z którego s

usuwane przez nerki i wydalane wraz z moczem.

Po wyznakowaniu nadtechnecjanem [

Tc] sodu, produkt jest stosowany do:

Scyntygrafii perfuzyjnej płuc

Flebografii radioizotopowej – jako drugiego wskazania dla makroagregatów albumin

znakowanych technetem

2.

Informacje wa

ne przed zastosowaniem leku Maasol

Radiofarmaceutyk mo

e by

otrzymywany, przechowywany i podawany chorym tylko przez osoby

ce odpowiednie uprawnienia, w specjalistycznych, wyznaczonych do tego placówkach

klinicznych.

Otrzymywanie, magazynowanie, u

ycie terapeutyczne, przenoszenie oraz utylizacja podlegaj

odpowiednim przepisom administracyjnym. Przygotowanie leku do podania powinno by

zgodne

z zasadami stosowania radiofarmaceutyków. Radiofarmaceutyki, przeznaczone do podania chorym,

powinny by

przygotowane w sposób odpowiedni do wymaga

dotycz

cych zarówno zasad

bezpiecze

stwa radiologicznego, jak i receptury farmakologicznej. Nale

y zapewni

odpowiednie

warunki aseptyczne.

Kiedy nie stosowa

leku Maasol

- je

li pacjent ma uczulenie na albumin

ludzk

lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienione w punkcie 6).

Ostrze

enia i

rodki ostro

no

ci

Nale

y rozwa

liwo

ść

wyst

powania nadwra

liwo

ci, wł

cznie z ci

ęż

kimi, zagra

cymi

yciu,

miertelnymi reakcjami anafilaktycznymi/anafilaktoidalnymi. Nale

y zapewni

liwo

ść

udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej i podj

cia odpowiedniego leczenia.

li u pacjenta rozpoznano prawo-lewy przeciek wewn

trzsercowy. Aby zmniejszy

liwo

ść

mikrozatorów w ło

ysku naczyniowym mózgu i nerek w tej grupie pacjentów, makroagregaty

albuminowe znaczone technetem

powinny by

podawane w powolnym wstrzykni

ciu do

ylnym,

a liczba cz

stek zmniejszona do 50%. Podobne

rodki ostro

ci s

zalecane podczas badania

chorych z nadci

nieniem płucnym i objawami niewydolno

ci oddechowej.

Standardowe

rodki maj

ce na celu zapobiec przenoszeniu czynników zaka

nych przez leki

sporz

dzone z krwi ludzkiej lub osocza, obejmuj

dokładn

selekcj

dawców krwi,

badanie ka

dego dawcy krwi oraz puli osocza w celu znalezienia specyficznych czynników

zaka

nych,

dobieranie odpowiednich procesów inaktywacji/eliminacji wirusów podczas procesu

wytwarzania.

Tak długo jak stosuje si

leki sporz

dzone z ludzkiej krwi lub osocza, nie uda si

całkowicie

wyeliminowa

ryzyka przenoszenia czynników zaka

nych razem z krwi

. Dotyczy to nowych,

nieznanych wirusów oraz innych patogenów.

Nie ma doniesie

dotycz

cych przenoszenia wirusów razem z albuminami pozyskanymi zgodnie

z wytycznymi opisanymi w Farmakopei Europejskiej oraz rutynowymi procesami.

Zdecydowanie zaleca si

, aby przy ka

dorazowym podaniu pacjentowi produktu Maasol odnotowa

nazw

i numer serii produktu, aby móc powi

pacjenta z dan

seri

leku.

de działanie powoduj

ce nara

enie pacjenta na promieniowanie jonizuj

ce musi by

uzasadnione

spodziewan

korzy

. Dawka podanego radiofarmaceutyku powinna by

liwie jak najmniejsza,

ale jednocze

nie pozwalaj

ca na uzyskanie zamierzonego wyniku diagnostycznego lub

terapeutycznego.

Zawarto

ść

fiolki jest przeznaczona wył

cznie do sporz

dzania roztworu makroagregatów albuminy

wyznakowanej technetem

Tc (Macrosalb). Zawarto

ci fiolki nie mo

na bezpo

rednio podawa

pacjentom. Podanie mo

liwe tylko po odpowiednim przygotowaniu produktu.

Przed wstrzykni

ciem produktu nale

y delikatnie wstrz

ąć

strzykawk

, tak by uzyska

homogenny

roztwór.

Nie nale

y wprowadza

krwi do strzykawki, gdy

e to spowodowa

tworzenie si

drobnych

skrzeplin.

Lek zawiera poni

ej 1 mmol sodu (23 mg) w dawce. Mo

na uzna

e produkt jest „wolny od sodu”.

Lek Maasol a inne leki

Nale

y powiedzie

lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio, a tak

e o lekach, które pacjent planuje przyjmowa

ne leki mog

powodowa

zmiany dystrybucji biologicznej makroagregatów albuminowych

znakowanych technetem

poprzez powodowanie zwłóknienia płuc lub popraw

ich wentylacji.

Interakcje farmakologiczne mog

spowodowane przez chemioterapeutyki heparyn

i leki

rozszerzaj

ce oskrzela.

Interakcje toksykologiczne mog

spowodowane przez heroin

, nitrofurantoin

, busulfan,

cyklofosfamid, bleomycyn

, metotreksat, metysergid.

Interakcje farmaceutyczne mog

spowodowane przez siarczan magnezu.

Ci

ąż

a, karmienie piersi

i wpływ na płodno

ść

li pacjentka jest w ci

ąż

y lub karmi piersi

, przypuszcza

e mo

e by

w ci

ąż

y lub gdy planuje mie

dziecko, powinna poradzi

lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

ąż

U kobiet w ci

ąż

y powinny by

prowadzone tylko absolutnie niezb

dne badania z u

yciem

rodków

promieniotwórczych. Korzy

ci z nich wynikaj

ce musz

przewy

ryzyko wyst

pienia skutków

promieniowania dla płodu i matki.

Badania z u

yciem substancji promieniotwórczych, prowadzone u kobiet ci

ęż

arnych, powoduj

napromieniowanie płodu.

li konieczne jest podanie radiofarmaceutyku kobiecie w wieku rozrodczym, nale

y ustali

z cał

pewno

, czy kobieta nie jest w ci

ąż

y. Ka

da kobieta, u której opó

nia si

miesi

czka, powinna by

(do wykluczenia) uwa

ana za ci

ęż

. Je

li nie wykluczono ci

ąż

y nale

y poda

liwie najmniejsz

dawk

promieniowania, zapewniaj

jednak uzyskanie czytelnego wyniku badania.

Nale

y rozwa

zastosowanie innych metod diagnostycznych, nie wymagaj

cych podania

rodka

radioaktywnego.

Karmienie piersi

W przypadku konieczno

ci przeprowadzenia badania karmienie powinno zosta

wstrzymane przed

podaniem produktu, za

pokarm zniszczony.

Karmienie piersi

e by

wznowione po upływie 12 godzin od chwili podania produktu.

Nale

y rozwa

liwo

ść

opó

nienia badania radioizotopowego do chwili przewidywanego

zaprzestania karmienia piersi

oraz wybra

odpowiedni radiofarmaceutyk gromadz

cy si

w najmniejszym stopniu w mleku matki.

Równowa

nik dawki pochłoni

tej przez organizm dziecka, wynikaj

cy z radioaktywno

ci pokarmu,

nie powinien przekracza

1 mSv.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Maasol nie ma wpływu na zdolno

ść

prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Nie przeprowadzono bada

dotycz

cych wpływu na zdolno

ść

prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

Lek Maasol zawiera: cyny (II) chlorek dwuwodny, octan sodu trójwodny, poloxamer 238, azot.

Produkt jest przygotowany z albumin osocza ludzkiego, uzyskanych od dawców krwi i przebadanych

według norm EEC na obecno

ść

antygenu powierzchniowego zapalenia w

troby typu B (HBsAg)

przeciwciał ludzkiego wirusa deficytu odporno

ci (anty HIV 1/ 2)

przeciwciał wirusa zapalenia w

troby typu C (anty HCV)

3.

Jak stosowa

lek Maasol

Doro

Zalecana radioaktywno

ść

do podania do

ylnego osobie dorosłej o masie ciała ok. 70 kg wynosi od 37

do 185 MBq (1 do 5 mCi). Liczba cz

stek w podanej dawce musi zawiera

w granicach od

60 x 10

do 700 x 10

Badanie scyntygraficzne płuc powinno by

rozpocz

te natychmiast po podaniu do

ylnym produktu.

Stosowanie u dzieci i młodzie

Aktywno

ść

radiofarmaceutyku, podawana dzieciom i młodzie

y, jest cz

ęś

dawki dla osób

dorosłych. Jest ona obliczana na podstawie przedstawionego poni

ej równania, uwzgl

dniaj

cego

lub powierzchni

ciała chorego:

Dawka pediatryczna (MBq) = Dawka dla dorosłych (MBq) x masa ciała dziecka (kg)

70 kg

Pomimo, i

do obliczania radioaktywno

ci podawanej dziecku masa ciała jest cz

ęś

ciej u

ywana,

w niektórych przypadkach bardziej przydatnym wska

nikiem jest powierzchnia ciała.

Dawka pediatryczna (MBq) = Dawka dla dorosłych (MBq) x powierzchnia ciała dziecka (m

1,73

Przyj

cie wi

kszej ni

zalecana dawki leku Maasol

Nie nale

y oczekiwa

liwo

ci przedawkowania produktu w powszechnie przyj

tym znaczeniu.

cie przedawkowania w przypadku produktu Maasol nale

y rozumie

jako podanie bardzo du

liczby makroagregatów albumin.

Liczba cz

stek makroagregatów albumin, podana dorosłemu pacjentowi, nie powinna przekroczy

1,5 x 10

Zagro

enie zwi

zane z przypadkowym podaniem zbyt du

ej dawki radioaktywno

ci mo

e by

zmniejszone poprzez pobudzenie wydzielania moczu poł

czone z cz

stym opró

nianiem p

cherza

moczowego.

Pomini

cie zastosowania leku Maasol

Nie nale

y stosowa

dawki podwójnej w celu uzupełnienia pomini

tej dawki.

Przerwanie stosowania leku Maasol

W razie jakichkolwiek dalszych w

tpliwo

ci zwi

zanych ze stosowaniem tego leku nale

y zwróci

do lekarza, farmaceuty lub piel

gniarki.

4.

Mo

liwe działania niepo

żą

dane

Jak ka

dy lek, lek ten mo

e powodowa

działania niepo

żą

dane, chocia

nie u ka

dego one wyst

Pojedyncze lub powtarzane wstrzykni

cia makroagregatów albumin, znaczonych technetem

wywoła

reakcje typu nadwra

liwo

ci, wł

cznie z rzadkimi, zagra

cymi

yciu anafilaksjami, ból

w klatce piersiowej, sztywno

ść

ęś

niow

, zapa

ść

. Obserwowano tak

e objawy alergicznego

podra

nienia w miejscu podania produktu.

Ekspozycja chorego na działanie promieniowania jonizuj

cego w ka

dym przypadku powinna by

usprawiedliwiona spodziewanymi korzy

ciami terapeutycznymi. Dawka podanej radioaktywno

powinna by

liwie niska, zapewniaj

c jednak uzyskanie miarodajnego wyniku badania.

Ekspozycja na działanie promieniowania jonizuj

cego jest zwi

zana z indukcj

procesu

nowotworzenia, mo

e tak

e wpływa

na proces dziedziczenia. Lecznicza dawka

rodka

radioaktywnego mo

e skutkowa

kszeniem ryzyka wyst

pienia raka i mutacji genetycznych.

c to na uwadze nale

y upewni

e ryzyko napromieniowania nie przewy

sza skutków

choroby.

Równowa

nik dawki pochłoni

tej (EDE) dla wi

kszo

ci procedur diagnostycznych z u

yciem

radiofarmaceutyków nie przekracza zwykle 20 mSv. Jednak

e, w pewnych okre

lonych sytuacjach

klinicznych usprawiedliwione jest zastosowanie wi

kszej dawki promieniowania.

Zgłaszanie działa

niepo

żą

danych

li wyst

jakiekolwiek objawy niepo

żą

dane, w tym wszelkie objawy niepo

żą

dane niewymienione

w ulotce, nale

y powiedzie

o tym lekarzowi, farmaceucie lub piel

gniarce. Działania niepo

żą

dane

na zgłasza

bezpo

rednio do Departamentu Monitorowania Niepo

żą

danych Działa

Produktów

Leczniczych Urz

du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

ki zgłaszaniu działa

niepo

żą

danych mo

na b

dzie zgromadzi

cej informacji na temat

bezpiecze

stwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywa

lek Maasol

Liofilizowany produkt nale

y przechowywa

w temperaturze od 2 do 8

Po rozpuszczeniu produkt powinien by

przechowywany w temperaturze poni

ej 25

C. Nie wolno go

zamra

lub schładza

Przechowywanie leku powinno by

zgodne z obowi

cymi przepisami, dotycz

cymi materiałów

radioaktywnych.

Lek nale

y przechowywa

w miejscu niewidocznym i niedost

pnym dla dzieci.

Nie stosowa

leku Maasol po upływie terminu wa

ci zamieszczonego na opakowaniu.

6.

Zawarto

ść

opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Maasol

Substancj

czynn

leku s

: makroagregaty ludzkich albumin osocza krwi

Pozostałe składniki to: cyny (II) chlorek dwuwodny, octan sodu trójwodny, poloxamer 238, azot

Jak wygl

da lek Maasol i co zawiera opakowanie

Zestaw 5 fiolek, zawieraj

cych proszek do sporz

dzania zawiesiny do wstrzykiwa

, umieszczonych

w polistyrenowej formie, zapakowany w kartonowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: GE Healthcare S.r.1., Via Galeno 36, 20126 Milano, Włochy

Wytwórca: GIPHARMA S.r.l., Via Crescentino, 13040 Saluggia (VC), Włochy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje przeznaczone wył

cznie dla fachowego personelu medycznego:

DOZYMETRIA

Równowa

nik Dawki Efektywnej (Effective Dose Equivalent), wynikaj

cy z podania 185 MBq tego

produktu, wynosi zwykle 2,2 mSv (przy masie ciała 70 kg).

Przy 185 MBq aktywno

ci podanej przeci

tna dawka dla narz

du docelowego (płuc) wynosi

12,3 mGy, a dla narz

du krytycznego (nadnercza,

ciana p

cherza moczowego, w

troba, trzustka,

ledziona) odpowiednio: 1,07 – 1,85 – 2,96 – 1,07 oraz 0,81 mGy.

Rozpad technetu

nast

puje poprzez emisj

promieniowania gamma o energii 140 keV, a 6 godzinny

okres półtrwania pozwala na okre

lenie zwi

zku jako

rednio stabilnego.

Dane, dotycz

ce zaabsorbowanych dawek promieniowania, pochodz

z ICRP 53.

Dawka wchłoni

ta/na podan

jednostk

radioaktywno

ci

(mGy/ MBq)

Narz

d

Doro

li

15 rok

ycia

10 rok

ycia

5 rok

ycia

1 rok

ycia

Nadnercza

5,8E-03

8,7E-03

1,3E-02

1,9E-02

3,1E-02

ciana p

cherza moczowego

1,0E-02

1,3E-02

1,9E-02

2,8E-02

5,1E-02

Powierzchnia ko

3,5E-03

4,4E-03

6,4E-03

9,7E-03

1,9E-02

Gruczoł piersiowy

5,6E-03

5,5E-03

1,0E-02

1,4E-02

2,2E-02

Przewód pokarmowy

ciana

Jelito cienkie

ciana górnej cz

ęś

ci jelita grubego

ciana dolnej cz

ęś

ci jelita grubego

4,0E-03

2,1E-03

2,2E-03

1,6E-03

5,2E-03

2,6E-03

2,9E-03

2,1E-03

7,8E-03

4,3E-03

5,0E-03

3,5E-03

1,2E-02

7,0E-03

8,4E-03

5,4E-03

2,0E-02

1,3E-02

1,5E-02

1,0E-02

Nerki

3,7E-03

4,8E-03

7,2E-03

1,1E-02

1,8E-02

troba

1,6E-02

2,1E-02

3,0E-02

4,3E-02

7,5E-02

Płuca

6,7E-02

9,9E-02

1,4E-01

2,1E-01

4,0E-01

Jajniki

1,8E-03

2,3E-03

3,7E-03

5,9E-03

1,1E-02

Trzustka

5,8E-03

7,5E-03

1,1E-02

1,7E-02

2,9E-02

Szpik

4,4E-03

6,2E-03

8,3E-03

1,1E-02

1,7E-02

ledziona

4,4E-03

5,6E-03

8,3E-03

1,3E-02

2,2E-02

1,1E-03

1,4E-03

2,3E-03

3,7E-03

7,1E-03

Tarczyca

2,0E-03

3,3E-03

5,5E-03

9,0E-03

1,6E-02

Macica

2,4E-03

2,9E-03

4,6E-03

7,1E-03

1,3E-02

Inne tkanki

2,9E-03

3,6E-03

5,2E-03

7,8E-03

1,4E-02

Równowa

nik Dawki Efektywnej

Effective Dose

Equivalent (EDE)

(mSv/MBq)

1,2E-02

1,8E-02

2,5E-02

3,8E-02

6,9E-02

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PRODUKTÓW RADIOFARMACEUTYCZNYCH

Podawanie chorym leków radioaktywnie czynnych stwarza niebezpiecze

stwo ska

enia dla osób

postronnych, np. moczem lub wymiocinami pacjenta. Nale

y zatem przestrzega

zasad ochrony

radiologicznej, zgodnych z obowi

cymi przepisami.

Pozostało

ci po podanym produkcie mog

zosta

umieszczone w zwykłym pojemniku na

mieci

dopiero gdy poziom radioaktywno

ci, mierzony miernikiem niskozakresowym, nie przekracza tła

radiologicznego. Pozostało

ci powinny by

niszczone zgodnie z obowi

cymi w tym zakresie

przepisami.

Sposób przygotowania

Umie

fiolk

zawieraj

makroagregaty albumin w ołowianym naczyniu osłonowym.

W sposób aseptyczny wprowadzi

do fiolki 4 – 8 ml roztworu nadtechnecjanu [

Tc] sodu (wg

Ph. Eur.), o radioaktywno

ci pomi

dzy 1480 a 2960 MBq (40 – 80 mCi).

Nie u

igły do wyrównania ci

nienia w fiolce.

Wyrówna

nienie wewn

trz fiolki usuwaj

c nadmiar gazu strzykawk

Ostro

nie przekr

fiolk

, aby spowodowa

powstanie zawiesiny makroagregatów albumin

w roztworze nadtechnecjanu [

Tc] sodu. Pozostawi

na ok. 5 min. w temperaturze pokojowej.

Przed pobraniem dawki produktu potrzebnej do badania nale

y wstrz

ąć

fiolk

adnym wypadku nie nale

y pozostawia

produktu w bezpo

rednim kontakcie z powietrzem

atmosferycznym.

Kontrola jako

ci

Radioaktywno

ść

, pozostaj

ca na filtrze po 5 min. po wyznakowaniu produktu:

Filtr błonowy

filtr o

rednicy otworów równej 3

ść

filtratu

ść

roztworu soli fizjologicznej do płukania

20 ml

Radioaktywno

ść

, pozostaj

ca na powierzchni błony filtracyjnej musi wynosi

90% radioaktywno

całkowitej.

Kontrola czysto

ci radiochemicznej po 5 min. po wyznakowaniu produktu:

Oznaczenie nie zwi

zanego technetu

chromatografi

na TLC-SA:

nik:

TLC-SA

Płyn wymywaj

metanol / woda 85:15 obj./obj.

Czas:

25 – 30 min.

Niezwi

zany technet

Tc]O

5,0%

Rf (Niezwi

zany technet

Wykonanie chromatografii TLC:

i) Przygotowa

nieaktywowany pasek TLC-SA o szeroko

ci 2 cm (

2mm) i długo

ci 12 cm.

Wyra

nie oznaczy

pasek. Nanie

ść

mały

lad ołówkiem w odległo

ci ok. 2,5 cm od dołu paska, aby

zaznaczy

pocz

tek chromatogramu (lini

startu).

ii) Przenie

ść

do komory chromatograficznego mieszanin

85 % obj. metanolu i 15 % obj. wody, a

uzyskania warstwy płynu wymywaj

cego o gł

boko

ci około 1 cm.

iii) Przy u

yciu odpowiedniej strzykawki nanie

ść

mał

kropl

(5 – 10 µl) preparatu na pasek

w miejscu pocz

tku chromatogramu (linii startu). Uwaga: nie dopu

do zetkni

cia ze

ladem

ołówka.

iv) Natychmiast umie

pasek w komorze chromatograficznej i przykry

komor

odpowiedni

pokryw

. Upewni

e naniesiona próbka nie styka si

z faz

ruchom

v) Pozostawi

pasek do elucji do momentu, gdy czoło rozpuszczalnika pokona odległo

ść

około 7 cm.

Zajmuje to około 25 – 30 minut. Wyj

ąć

pasek z komory, zaznaczy

czoło rozpuszczalnika

i pozostawi

do wyschni

cia.

vi) Uzyska

skan paska przy u

yciu odpowiedniego skanera radiochromatogramów.

Interpretacja chromatogramów:

Tc – macrosalb pozostaje na pocz

tku chromatogramu. (Rf: 0.0-0.1)

Tc]O

– migruje do czoła rozpuszczalnika.