Maść ichtiolowa

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Maść ichtiolowa 10% maść
 • Dawkowanie:
 • 10%
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Maść ichtiolowa 10% maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 20 g, 5909994331815, OTC; 1 op. 500 g, 5909994331822, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • IL-3318/ChF
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Maść ichtiolowa, maść, 10 %

Ammonii sulfobituminici unguentum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań

lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Maść ichtiolowa i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść ichtiolowa

Jak stosować lek Maść ichtiolowa

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Maść ichtiolowa

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Maść ichtiolowa i w jakim celu się go stosuje

Maść ichtiolowa lekiem o działaniu ściągającym oraz słabym przeciwbakteryjnym.

Lek Maść ichtiolowa stosowany jest na skórę w wypryskach, czyraczności oraz trądziku jako środek

bakteriostatyczny oraz ułatwiający odchodzenie ropy.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść ichtiolowa

Kiedy nie stosować leku Maść ichtiolowa

jeśli pacjent ma uczulenie na sulfobituminian amonowy lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

na otwarte rany.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ze względu na brak danych, nie należy stosować leku u dzieci do 12 lat, bez wcześniejszej konsultacji

z lekarzem. Przed zastosowaniem leku w chorobach skóry, w tym ropnych zmianach chorobowych,

zaleca się konsultację z lekarzem.

Lek Maść ichtiolowa a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Brak danych o interakcji leku Maść ichtiolowa z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Maść ichtiolowa nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować lek Maść ichtiolowa

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosowany na skórę.

Zalecana dawka:

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować 1 – 2 razy dziennie, nakładając maść na chore miejsca

skóry.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Maść ichtiolowa

Przedawkowanie leku Maść ichtiolowa jest mało prawdopodobne. W przypadku zastosowania zbyt

dużej ilości leku, należy zmyć go ze skóry wodą i powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Pominięcie zastosowania leku Maść ichtiolowa

W przypadku pominięcia dawki leku należy kontynuować stosowanie leku zgodnie z zalecanym

sposobem dawkowania. Jeśli zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki, należy jednak pominąć

zapominaną dawkę leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek Maść ichtiolowa może wywołać podrażnienie skóry. W przypadku wystąpienia objawów

nadwrażliwości lub innych objawów niepożądanych, należy zaprzestać stosowania maści i

skonsultować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Maść ichtiolowa

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Maść ichtiolowa

Substancją czynną leku jest sulfobituminian amonowy. 10 g maści zawiera 1 g sulfobituminaniu

amonowego.

Pozostałe składniki leku to: lanolina, wazelina żółta.

Jak wygląda lek Maść ichtiolowa i co zawiera opakowanie

Lek ma postać brunatnej, jednorodnej masy o charakterystycznym zapachu.

Opakowanie leku to tuba aluminiowa z zakrętką PE zawierająca 20 g maści w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Laboratorium Farmaceutyczne Avena Sp. z o.o.

ul. Leśna 42, 86-031 Osielsko

tel.: (052) 324 12 12

fax.: (052) 324 12 11

Data ostatniej aktualizacji ulotki: