Lutenyl

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Lutenyl 5 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 5 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Lutenyl 5 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 tabl., 5909990883110, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08831
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

logo podmiotu odpowiedzialnego

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Lutenyl

Nomegestroli acetas

5 mg, tabletki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Lutenyl i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lutenyl

3. Jak stosować lek Lutenyl

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Lutenyl

6. Zawartość opakowania i inne informacje

l. Co to jest lek Lutenyl i w jakim celu się go stosuje

Nomegestrol, substancja czynna zawarta w leku Lutenyl, jest pochodną 19-norprogesteronu stosowaną

do wyrównania niedoborów progesteronu. Powinowactwo nomegestrolu do receptorów progesteronu

jest 2,5 razy większe niż naturalnego hormonu .

Podawany od 5 do 25 dnia cyklu w dawce 5 mg na dobę lek Lutenyl hamuje owulację, zmniejsza

wydzielanie gonadotropin, obniża stężenie estrogenu we krwi krążącej oraz zapobiega wydzielaniu

naturalnego progesteronu. Badania farmakokliniczne nie u wszystkich pacjentów wykazały całkowite

działanie przeciwgonadotropowe.

Octan nomegestrolu jest szybko wchłaniany, maksymalne stężenie występuje 2 godziny po podaniu,

okres półtrwania wynosi około 40 godzin. Jest wydalany głównie przez jelita oraz częściowo z

moczem.

Wskazania do stosowania

U kobiet przed menopauzą: zaburzenia miesiączkowania związane ze zmniejszonym wydzielaniem

lub brakiem wydzielania progesteronu:

zaburzenia miesiączkowania: skąpe lub rzadkie miesiączkowanie, nadmiernie częste

miesiączkowanie, brak miesiączkowania

czynnościowe krwawienia z narządów płciowych: krwotoki maciczne, krwotoki

miesiączkowe, również krwawienia związane z włókniakami

objawy poprzedzające lub związane z menstruacją: bolesne miesiączkowanie samoistne,

zespół przedmiesiączkowy, okresowe bóle sutków

U kobiet po menopauzie: Lutenyl stosuje się z estrogenami (cykle sztucznie wywołane) w

hormonalnej terapii zastępczej

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lutenyl

Kiedy nie stosować leku Lutenyl:

- jeśli pacjentka ma uczulenie na nomegestrol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6)

- jeśli u pacjentki występują niezdiagnozowane krwawienia z pochwy

- jeśli u pacjentki występuje idiopatyczna zakrzepica żylna w wywiadzie lub aktywna choroba

zakrzepowo-zatorowa żył (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna)

- jeśli u pacjentki występują choroby zakrzepowo-zatorowe tętnic (np. zawał serca) aktywne lub w

wywiadzie

- jeśli u pacjentki występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby występujące obecnie lub w

przeszłości

Jeżeli którykolwiek z powyższych czynników wystąpi po raz pierwszy podczas stosowania leku

Lutenyl, należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Lutenyl należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

w badaniach klinicznych nie u wszystkich pacjentów wykazano całkowite działanie

przeciwgonadotropowe

przed rozpoczęciem leczenia w niektórych wskazaniach, szczególnie w bolesnym

miesiączkowaniu, krwotoku macicznym i braku miesiączki, lekarz musi ustalić, czy jest to

zaburzenie czynnościowe

przed rozpoczęciem leczenia należy sprawdzić czy nie występuje nowotwór sutka i macicy

(szyjki i błony śluzowej)

należy przerwać przyjmowanie leku w wypadku wystąpienia: jakichkolwiek zaburzeń wzroku

(podwójne widzenie, ostre zaburzenia widzenia, uszkodzenie naczyń siatkówki), powstania

zakrzepów lub zatorów, silnego, nietypowego bólu głowy

należy zachować ostrożność w przypadku chorób sercowo-naczyniowych, niestabilnego

nadciśnienia tętniczego, cukrzycy lub porfirii.

Specjalne środki ostrożności

W regularnych odstępach czasu pacjentka powinna mieć przeprowadzane badanie kontrolne.

Jeśli w trakcie leczenia pacjentka zaobserwuje jakiekolwiek zmiany w piersiach należy niezwłocznie

poinformować o tym lekarza.

W przypadku, gdy którakolwiek z wymienionych niżej chorób została rozpoznana obecnie,

występowała w przeszłości i (lub) nasilała się w okresie ciąży lub wcześniejszego leczenia

hormonalnego pacjentka powinna pozostawać pod ścisłą kontrolą. Należy wziąć pod uwagę, że

choroby te mogą wystąpić ponownie lub nasilić się w okresie leczenia lekiem Lutenyl; w

szczególności należy tu wymienić:

mięśniaki macicy

rozrost błony śluzowej macicy poza jamą macicy (endometrioza) lub wcześniejsze przypadki

nadmiernego rozrostu błony śluzowej macicy (hiperplazja endometrium)

zaburzenia zakrzepowo-zatorowe w wywiadzie lub istnienie czynników podwyższających ryzyko

ich wystąpienia (patrz niżej)

czynniki ryzyka wystąpienia nowotworu wrażliwego na estrogen, np. pokrewieństwo pierwszego

stopnia z chorą na raka piersi

nadciśnienie tętnicze

zaburzenia czynności wątroby (np. gruczolak wątroby)

cukrzyca, niezależnie od tego czy towarzyszą jej zmiany naczyniowe czy też nie

kamica pęcherzyka żółciowego

migrena lub silne bóle głowy

choroba układu odpornościowego, która wpływa na wiele narządów w organizmie (toczeń

rumieniowaty układowy)

padaczka

astma

otoskleroza (choroba ucha prowadząca do głuchoty).

Lekarz podejmie decyzję o przerwaniu leczenia, jeżeli wystąpią przeciwwskazania, a także w

następujących sytuacjach:

zażółcenie skóry lub białek oczu (żółtaczka) lub narastające zaburzenia czynności wątroby

znaczny wzrost ciśnienia tętniczego krwi

nowy napad migrenowego bólu głowy

ciąża

HTZ i nowotwory złośliwe

Nadmierne pogrubienie błony śluzowej macicy (hiperplazja endometrium) oraz nowotwór

złośliwy błony śluzowej macicy (nowotwór endometrium)

Stosowanie wyłącznie estrogenowej HTZ zwiększa ryzyko nadmiernego pogrubienia błony śluzowej

macicy (hiperplazji endometrium) oraz nowotworu złośliwego błony śluzowej macicy (nowotworu

endometrium). Dodatkowe stosowanie progestagenu przez co najmniej 12 dni cyklu chroni pacjentkę

przed tym zwiększonym ryzykiem.

W przypadku kobiet z zachowaną macicą, które nie korzystają z HTZ, średnio u 5 na 1 000 kobiet

w przedziale wiekowym od 50 do 65 lat zostanie zdiagnozowany nowotwór endometrium.

U kobiet w wieku od 50 do 65 lat z zachowaną macicą, które stosują wyłącznie estrogenową HTZ,

u 10-60 kobiet na 1 000 zdiagnozowany zostanie nowotwór endometrium (tj. od 5 do 55 dodatkowych

przypadków), w zależności od dawki oraz okresu przyjmowania leku.

Rak piersi

Wyniki badań wskazują, że stosowanie złożonej estrogenowo-progestagenowej HTZ, a możliwe, że

również wyłącznie estrogenowej HTZ, zwiększa ryzyko nowotworu piersi. Dodatkowe ryzyko zależy

od okresu, przez jaki stosowano HTZ. Dodatkowe ryzyko ujawnia się w ciągu kilku lat. Niemniej

jednak powraca ono do normy po upływie kilku lat (najwyżej 5) od zaprzestania leczenia.

W przypadku kobiet, które stosowały wyłącznie estrogenową HTZ przez 5 lat, wykazano brak lub

niewielkie ryzyko zachorowania na nowotwór piersi.

Porównanie

U kobiet w wieku 50-79 lat, które nie stosują HTZ, średnio u 16 na 1 000 zostanie zdiagnozowany

inwazyjny rak piersi w ciągu 5 lat. W przypadku kobiet w wieku 50-79 lat, które stosują złożoną

estrogenowo-progestagenową HTZ przez 5 lat, wystąpi od 16 do 25 zachorowań na 1 000 pacjentek

stosujących terapię (tzn. od 0 do 9 przypadków więcej).

Należy regularnie badać piersi. Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli pojawią się zmiany

takie jak:

zmarszczenia skóry,

zmiany w obrębie sutka,

wszelkie widoczne lub wyczuwalne zgrubienia.

Rak jajników

Według niektórych badań epidemiologicznych, długotrwałe (co najmniej 5 -10 lat) stosowanie samego

estrogenu u kobiet po usunięciu macicy, prowadzi do zwiększenia ryzyka rozwoju raka jajnika.

Ryzyko związane z długotrwałym stosowaniem leczenia skojarzonego estrogenowo-

progestagenowego nie jest znane.

Wpływ HTZ na serce i krążenie

Zakrzepy w żyłach (zakrzepica)

Ryzyko zakrzepów żylnych jest ok. 2-3 krotnie większe w przypadku kobiet stosujących HTZ,

zwłaszcza w pierwszym roku leczenia, niż u kobiet, które jej nie stosują. Jeśli zakrzep dostanie się do

płuc, może spowodować ból w klatce piersiowej, duszności, omdlenie lub nawet śmierć.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zakrzepów w żyłach zwiększa się z wiekiem i w zależności od

występowania następujących czynników. Należy poinformować lekarza, jeżeli ma miejsce

którakolwiek z poniższych sytuacji:

pacjentka nie może chodzić przez dłuższy czas z powodu rozległego zabiegu chirurgicznego, urazu

lub choroby

pacjentka jest otyła (Wskaźnik Masy Ciała, WMC >30 kg/m

pacjentka ma zaburzenia krzepnięcia krwi i wymaga długotrwałego leczenia z wykorzystaniem leku

przeciwzakrzepowego

jeżeli pacjentka lub którykolwiek z bliskich krewnych miał zakrzep w kończynie dolnej, płucu lub

innym narządzie

pacjentka jest w ciąży i (lub) okresie poporodowym

pacjentka choruje na toczeń rumieniowaty układowy (SLE).

Choroba wieńcowa

Brak jest dowodów naukowych potwierdzających, korzystny wpływ HTZ na układ krążenia. Dwa

duże badania kliniczne dotyczące wpływu leczenia złożonego (estrogenem i progestagenem) wskazują

na możliwość zwiększonej zachorowalności na choroby układu krążenia w okresie pierwszego roku

leczenia i brak ogólnej korzyści. Istnieje niewiele danych dotyczących wpływu innych leków

stosowanych w ramach HTZ na zachorowalność i śmiertelność z powodu chorób układu krążenia.

Udar mózgu

Ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu jest większe u osób stosujących HTZ niż u tych, które z niej

nie korzystają. Liczba dodatkowych przypadków udaru mózgu spowodowanegostosowaniem HTZ

zwiększa się z wiekiem.

Porównanie

W przypadku kobiet w wieku od 50 do 59 lat, które nie stosują HTZ, średnio u 3 na 1 000 w

ciągu 5 lat prawdopodobnie wystąpi udar mózgu. Spośród kobiet w wieku 50-59 lat, które stosują

HTZ, wystąpi dodatkowo od 0 do 3 takich przypadków na 1 000 osób korzystających z terapii, w

ciągu 5 lat.

Inne stany

Z uwagi na zatrzymanie płynów powodowane przez estrogeny, pacjentki z zaburzeniami czynności

nerek lub serca wymagają szczególnego nadzoru. Ścisłej obserwacji wymagają kobiety z krańcową

niewydolnością nerek, z uwagi na możliwe zwiększenie stężenia nomegestrolu we krwi krążącej.

Kobiety z rozpoznaną wcześniej hipertriglicerydemią, u których prowadzona jest hormonalna terapia

zastępcza, wymagają szczególnego nadzoru. Istnieją pojedyncze doniesienia wskazujące na możliwość

wystąpienia zapalenia trzustki w następstwie znacznego zwiększenia stężenia triglicerydów u kobiet

leczonych samym estrogenem.

Estrogeny zwiększają ilość globuliny wiążącej hormony tarczycy (TBG; thyroid binding globulin), co

prowadzi do zwiększenia całkowitej ilości krążącej tyroksyny. Zwiększać mogą się stężenia innych

białek wiążących obecnych we krwi, np. globuliny wiążącej kortykosteroidy, globuliny wiążącej

hormony płciowe, prowadząc do zwiększenia stężenia we krwi odpowiednio kortykosteroidów

i hormonów płciowych. Stężenia hormonów wolnych lub aktywnych biologicznie nie ulegają zmianie.

Zwiększone mogą być stężenia innych białek osocza (substratu dla angiotensyny/reniny, alfa-1

antytrypsyny, ceruloplazminy).

HTZ nie poprawia funkcji poznawczych (utrata pamięci, zaburzenia percepcji, zaburzenia uwagi).

Istnieją dowody na zwiększone ryzyko otępienia u kobiet, które rozpoczęły HTZ w wieku powyżej

65 lat.

Lek Lutenyl a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Odnosi się to do następujących leków:

- leków stosowanych w leczeniu padaczki (jak np. fenobarbital, fenytoina i karbamazepina),

- leków stosowanych w leczeniu gruźlicy (jak np. ryfampicyna, ryfabutyna).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Lutenyl nie należy stosować podczas ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może powodować zaburzenia widzenia (patrz punkty 2 i 4).

Lek Lutenyl zawiera laktozę

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją

galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

3. Jak stosować lek Lutenyl

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Średnia dawka dobowa wynosi 5 mg (1 tabletka).

U kobiet przed menopauzą leczenie trwa zwykle 10 dni, od 16 do 25 dnia cyklu.

U kobiet po menopauzie dawkowanie zależy od rodzaju zastosowanej hormonalnej terapii zastępczej.

W ciągłej hormonalnej terapii zastępczej Lutenyl jest stosowany przez 12 do 14 dni każdego cyklu.

Dawkę i czas leczenia można modyfikować w zależności od wskazania i reakcji pacjenta na lek.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Lutenyl

Jak dotąd nie notowano przypadków przedawkowania.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania jest określona według następującego podziału:

bardzo częste (≥1/10); częste (≥1/100 do <1/10); niezbyt częste (≥1/1000 do <1/100); rzadkie

(≥1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadkie (˂1/10 000); częstość nieznana (częstość nie może być

określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Częstość nieznana:

przyrost masy ciała

Zaburzenia psychiczne

Częstość nieznana:

bezsenność

Zaburzenia oka

Częstość nieznana:

zaburzenia widzenia

Zaburzenia naczyniowe

Częstość nieznana:

nasilenie niewydolności żylnej kończyn dolnych; wystąpienie zatorowego

zakrzepu żylnego

Zaburzenia żołądka i jelit

Częstość nieznana:

zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Częstość nieznana:

alergie skórne, nadmierne owłosienie

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Częstość nieznana:

zaburzenia miesiączkowania, brak miesiączki, krwawienia śródcykliczne

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Częstość nieznana:

gorączka

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al.

Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail:

ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Lutenyl

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

6. Zawartość opakowania i Iinne informacje

Co zawiera lek Lutenyl

1 tabletka zawiera:

substancję czynną: 5 mg octanu nomegestrolu

substancje pomocnicze: laktoza, celuloza mikrokrystaliczna, glicerolu palmitynostearynian,

krzemionka koloidalna bezwodna

Jak wygląda lek Lutenyl i co zawiera opakowanie

Lek ma postać podłużnych tabletek z jednej strony podzielonych rowkiem.

Opakowanie zawiera 10 tabletek

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

Wytwórca

Laboratoire Theramex

6, Avenue Albert II

B.P. 59 MC 98007 Monako Cedex

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holandia

Laboratoires MACORS

Rue des Caillottes

ZI Plaine des Isles

89000 Auxerre

Francja

DELPHARM LILLE S.A.S.

Zone Industrielle de Roubaix Est

Rue de Toufflers

59390 Lys-Lez-Lannoy

Francja

Data zatwierdzenia ulotki: