Lomir SRO

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Lomir SRO 5 mg kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde
 • Dawkowanie:
 • 5 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Lomir SRO 5 mg kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 kaps., 5909990308910, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03089
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

LOMIR SRO, 5 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde

Isradipinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa

informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż

może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek LOMIR SRO i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku LOMIR SRO

Jak stosować lek LOMIR SRO

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek LOMIR SRO

Inne informacje

1.

CO TO JEST LEK LOMIR SRO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

LOMIR SRO stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Należy do grupy leków zwanych

antagonistami wapnia. Leki te obniżają ciśnienie tętnicze krwi poprzez rozszerzenie naczyń

krwionośnych i zwiększenie dopływu krwi oraz tlenu do serca, z jednoczesnym zmniejszeniem

wysiłku serca.

2.

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LOMIR SRO

Kiedy nie stosować leku LOMIR SRO

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na izradypinę lub którykolwiek z

pozostałych składników leku LOMIR SRO;

jeśli u pacjenta stwierdzono wstrząs spowodowany niewystarczającą pracą serca (wstrząs

kardiogenny);

jeśli występuje silny ból w klatce piersiowej (dusznica bolesna);

podczas lub w ciągu miesiąca od zawału mięśnia sercowego;

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek LOMIR SRO

Przed rozpoczęciem zażywania leku LOMIR SRO należy poinformować lekarza o:

zaburzeniach czynności wątroby lub nerek;

ciężkiej chorobie serca (przewlekła niewydolność serca, potwierdzony lub podejrzewany zespół

chorego węzła zatokowego bez wszczepionego rozrusznika);

o zwężeniu aorty lub małej rezerwie sercowej;

niskim ciśnieniu krwi.

Stosowanie leku LOMIR SRO z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które

wydawane są bez recepty.

Należy w szczególności powiadomić lekarza o przyjmowaniu:

innych leków nasercowych;

leków stosowanych w padaczce (leków przeciwdrgawkowych, np. fenytoina, fenobarbital);

leków stosowanych w leczeniu owrzodzeń żołądka (takich jak cymetydyna);

antybiotyków (np. ryfampicyna, erytromycyna, klarytromycyna);

leków stosowanych w leczeniu HIV/AIDS (leków przeciwwirusowych, np. rytonawir);

doustnych leków przeciwgrzybiczych (np. ketokonazol).

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli

pacjentka jest w ciąży lub planuje się zajść w ciążę. Dane dotyczące stosowania leku LOMIR SRO u

kobiet w ciąży są ograniczone. Z zasady LOMIR SRO nie będzie stosowany u kobiet w ciąży, chyba

że lekarz zadecyduje inaczej. Lekarz poinformuje pacjentkę o potencjalnym ryzyku wynikającym z

zastosowania leku w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. Kobiety przyjmujące LOMIR SRO

nie powinny karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

LOMIR SRO może wywoływać zawroty głowy, znaczne zmniejszenie ciśnienia krwi (niedociśnienie),

powodować zaburzenia widzenia i niewyraźne widzenie. Pacjenci, u których wystąpią te objawy, nie

powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku (65 lat i starszych)

Zwykle u osób powyżej 65. roku życia przyjmowanie leku LOMIR SRO wymaga specjalnego

dostosowania dawki.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania leku LOMIR SRO u dzieci ze względu na brak danych dotyczących

bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Stosowanie leku LOMIR SRO z jedzeniem i piciem

Nie należy pić soku grejpfrutowego w trakcie przyjmowania leku LOMIR SRO. Może to spowodować

zwiększenie ilości leku LOMIR SRO we krwi aż do poziomu szkodliwego dla zdrowia.

3.

JAK STOSOWAĆ LEK LOMIR SRO

Lek LOMIR SRO należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości

należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka leku LOMIR SRO w leczeniu nadciśnienia łagodnego do

umiarkowanego, to 1 kapsułka leku LOMIR SRO 5 mg jeden raz na dobę.

Kapsułkę należy połykać w całości, popijając szklanką wody. Lek należy stosować zawsze o tej samej

porze.

Jeżeli stosowanie 1 kapsułki leku LOMIR SRO 5 mg jeden raz na dobę przez co najmniej 4 tygodnie

nie jest wystarczająco skuteczne, zaleca się dodatkowe zażycie innego leku obniżającego ciśnienie

(leki moczopędne z grupy tiazydów, tzw. inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), beta-

adrenolityki).

Dla pacjentów w podeszłym wieku lub dla pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby lub nerek,

właściwszą dawką początkową jest 1 kapsułka 2,5 mg jeden raz na dobę. Można także rozważyć inne

metody leczenia.

Lek LOMIR SRO może także być dołączany do stosowanego już leczenia nadciśnienia.

W przypadku jednoczesnego stosowania z cymetydyną, dawka leku LOMIR SRO zmniejszana jest

o 50%.

W trakcie leczenia należy często kontrolować ciśnienie krwi.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku LOMIR SRO

W przypadku zastosowania dawki większej niż zalecana lub pomyłkowego przyjęcia leku należy

wezwać lekarza lub udać się do najbliższego szpitala lub przychodni. Przedawkowanie zwykle

wymaga leczenia szpitalnego, ponieważ ciśnienie krwi może być nieprawidłowo niskie.

Pominięcie zastosowania leku LOMIR SRO

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć ją natychmiast po przypomnieniu sobie, pod

warunkiem, że do przyjęcia następnej dawki są co najmniej 4 godziny. Nie należy stosować dawki

podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, ani dwóch dawek w odstępie krótszym niż

4 godziny.

Przerwanie stosowania leku LOMIR SRO

Nie wolno przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek LOMIR SRO może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Działania niepożądane mogą wystąpić z pewną częstotliwością, określoną następująco:

Bardzo często:

występuje częściej niż u 1 na 10 pacjentów

Często:

występuje u 1 do 10 pacjentów na 100 pacjentów

Niezbyt często:

występuje u 1 do 10 pacjentów na 1 000 pacjentów

Rzadko:

występuje u 1 do 10 pacjentów na 10 000 pacjentów

Bardzo rzadko:

występuje rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów

Częstość nieznana:

nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Działania niepożądane mają zwykle przebieg łagodny lub umiarkowany.

Niektóre działania niepożądane mogą jednak mieć ciężki przebieg, szczególnie:

wysypka, swędząca pokrzywka skórna, obrzęk twarzy, obrzęk warg, języka lub innych części ciała,

świszczący lub utrudniony oddech (objawy alergii);

nagły i uciążliwy ból w piersiach, duszności, trudności z oddychaniem w pozycji leżącej,

opuchlizna stóp lub nóg, nieregularne bicie serca (objawy zaburzeń serca);

samoistne krwawienia lub zasiniaczenia (objawy niskiej liczby płytek krwi);

zawroty głowy, uczucie pustki w głowie (objawy niskiego ciśnienia krwi);

gorączka, ból gardła lub owrzodzenie ust z powodu infekcji (objawy niskiej liczby krwinek

białych);

niska liczba czerwonych krwinek (niedokrwistość);

zażółcenie skóry i oczu, nudności, utrata apetytu, występowanie moczu o jasnym zabarwieniu

(objawy zaburzeń wątroby);

depresja, zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie.

W czasie stosowania leku LOMIR SRO wystąpiły także przypadki osłabienia, porażenia kończyn lub

twarzy, trudności w mówieniu, nagła utrata koncentracji (objawy zaburzeń układu nerwowego, udar).

Do innych działań niepożądanych leku LOMIR SRO należą:

Bardzo częste działania niepożądane

nagłe zaczerwienienie twarzy;

ból głowy;

obrzęki obwodowe (opuchnięcie na skutek nagromadzenia płynu, głównie wokół kostek nóg

oraz nadgarstków).

Częste działania niepożądane

tachykardia (uczucie szybkiego bicia serca), kołatanie serca;

zawroty głowy;

uczucie nadmiernego zmęczenia, złe samopoczucie;

dyskomfort w jamie brzusznej;

duża objętość moczu;

duszność;

wysypka.

Niezbyt częste działania niepożądane

zwiększenie masy ciała;

niedociśnienie.

Bardzo rzadkie działania niepożądane

małopłytkowość, leukopenia, niedokrwistość;

anoreksja, zmniejszenie apetytu;

depresja, lęk, nerwowość;

niedoczulica, parestezje, senność;

zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie;

niemiarowość komorowa, zawał mięśnia sercowego, niewydolność serca, dusznica bolesna,

migotanie przedsionków, bradykardia;

kaszel;

wymioty, nudności, rozrost dziąseł;

zwiększenie wartości wyników badań czynnościowych wątroby, zapalenie wątroby;

skórne reakcje alergiczne, świąd, nadmierne pocenie się, reakcje anafilaktyczne i obrzęk

naczynioruchowy, nadwrażliwość na światło;

bóle stawów, bóle pleców, kurcze mięśni, bóle kończyn;

zaburzenia erekcji, ginekomastia;

osłabienie.

Częstość nieznana:

bezsenność;

przejściowy napad niedokrwienny;

omdlenie;

udar;

suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaparcie, biegunka;

letarg, ból w klatce piersiowej.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LOMIR SRO

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie stosować leku LOMIR SRO po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po

Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

INNE INFORMACJE

Co zawiera lek LOMIR SRO

Substancją czynną leku jest izradypina. Każda kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera

5 mg izradypiny.

Inne składniki leku to krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, cetylu palmitynian,

celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza.

skład kapsułki żelatynowej: żelatyna, żelaza tlenek żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171).

tusz do nadruku: żelaza tlenek czerwony (E 172), szelak.

Jak wygląda lek LOMIR SRO i co zawiera opakowanie

Lek LOMIR SRO dostępny jest w opakowaniach zawierających 30 kapsułek (3 blistry

po 10 kapsułek).

Podmiot odpowiedzialny i importer

Novartis Poland Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa

tel.: +48 22 37 54 888

Data zatwierdzenia ulotki: 03/2015

5-7-2018

Blokhuis: jaarlijks 4 miljoen euro naar onderzoek Lifelines tot 2024

Blokhuis: jaarlijks 4 miljoen euro naar onderzoek Lifelines tot 2024

Derde onderzoeksronde Lifelines in 2019 van start Lifelines, de data- en biobank waarin informatie over de gezondheid van drie generaties inwoners in de noordelijke provincies gedurende dertig jaar wordt verzameld, start in 2019 met de derde onderzoeksronde onder alle Lifelines-deelnemers. Dit wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS, de RUG en het UMCG en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Deze gezamenlijke inzet weerspiegelt het belang van Lifelines voor zowel volksgezondheid, wet...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

4-7-2018

Powołanie Dyrektora Generalnego KOWR

Powołanie Dyrektora Generalnego KOWR

Minister Jan Krzysztof Ardanowski wręczył dzisiaj akt powołania na Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Piotrowi Serafinowi.

Poland - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2-7-2018

Dzień Otwartych Drzwi w Modliszewicach

Dzień Otwartych Drzwi w Modliszewicach

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki, 01.07.2018 r. gościł w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

Poland - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2-7-2018

Wizyta ministra w Minikowie

Wizyta ministra w Minikowie

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski 1 lipca br. gościł w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Poland - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

25-6-2018

Minister rolnictwa w Szepietowie

Minister rolnictwa w Szepietowie

Jak najszybsze uruchomienie pomocy dla rolników, których uprawy ucierpiały z powodu suszy - zapowiedział w Szepietowie minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, gdzie w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, odbywała się X Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego, XXV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym, VI Ogólnopolska Wystawa Królików Rasowych i IV Ogólnopolska Wystawa Drobiu Hodowlanego i Użytkowego.

Poland - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

22-7-2018

As the #FDA learned more from patients about the serious adverse events associated with this device, we took a series of important actions to better understand the benefits and risks, and to address patient safety concerns. https://www.fda.gov/NewsEvents

As the #FDA learned more from patients about the serious adverse events associated with this device, we took a series of important actions to better understand the benefits and risks, and to address patient safety concerns. https://www.fda.gov/NewsEvents

As the #FDA learned more from patients about the serious adverse events associated with this device, we took a series of important actions to better understand the benefits and risks, and to address patient safety concerns. https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm614123.htm …

FDA - U.S. Food and Drug Administration