Loceryl

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Loceryl 50 mg/ml lakier do paznokci leczniczy
 • Dawkowanie:
 • 50 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • lakier do paznokci leczniczy
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Loceryl 50 mg/ml lakier do paznokci leczniczy
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 2,5 ml, 5909990364718, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03647
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Loceryl , 50 mg/ml, lakier do paznokci, leczniczy

Amorolfinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza, lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest Loceryl i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Loceryl

Jak stosować Loceryl

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Loceryl

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Loceryl i w jakim celu się go stosuje

Loceryl jest lekiem przeciwgrzybiczym w postaci lakieru do paznokci, do stosowania miejscowego.

Substancja czynna leku – amorolfina, działa na różnego rodzaju grzyby wywołujące grzybice

paznokci.

Wskazaniem do stosowania leku Loceryl są grzybice paznokci wywołane dermatofitami, drożdżakami

i pleśniami. Loceryl jest wskazany w leczeniu grzybicy paznokci nieobejmującej macierzy (miejsce, w

którym tworzy się płytka paznokcia) i ograniczonej do 2 płytek paznokciowych.

Lek może być stosowany, gdy w wyniku grzybiczego zakażenia płytki paznokciowej wystąpiła

zmiana koloru płytki paznokcia (przebarwienia koloru białego, żółtego lub brązowego) lub zgrubienie

płytki.

Loceryl jest wskazany do stosowania w przypadku zakażeń grzybiczych obejmujących jedynie górną

część płytki paznokciowej – jak na przykład na zdjęciu nr 1.

Jeśli zmiana grzybicza obejmuje większą część płytki paznokciowej (np. przedstawionej na zdjęciu nr

2 lub 3), należy zwrócić się do lekarza.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Loceryl

Kiedy nie stosować leku Loceryl:

- jeśli pacjent ma uczulenie na amorolfinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek przeznaczony jest wyłącznie do nakładania na płytkę paznokcia.

Nie należy nakładać lakieru leczniczego Loceryl na skórę wokół paznokci.

W trakcie stosowania leku nie należy stosować sztucznych paznokci.

Po nałożeniu lakieru leczniczego Loceryl, powinna być zachowana przerwa co najmniej 10 minut

przed nałożeniem każdego lakieru kosmetycznego.

Przed ponownym nałożeniem lakieru leczniczego Loceryl, lakier kosmetyczny, powinien być

ostrożnie usunięty.

Należy używać nieprzepuszczalne rękawice ochronne jeśli pacjent ma kontakt z rozpuszczalnikami,

takie postepowanie ochroni nałożony lakier leczniczy przez jego rozpuszczeniem.

Jeśli lakier Loceryl dostał się do oka lub ucha należy przepłukać to miejsce dużą ilością wody oraz

skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem Należy unikać kontaktu lakieru z błonami

śluzowymi (ust lub nosa). Nie należy wąchać (wdychać) lakieru

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować leku Loceryl, gdyż nie ma wystarczających badań dotyczących stosowania u

dzieci.

Loceryl a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Brak danych. Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji leku Loceryl z innymi lekami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie stosować leku Loceryl u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, chyba, że lekarz uzna, że jest to

konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wykazano wpływu leku Loceryl na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i

obsługiwanie maszyn.

3.

Jak stosować Loceryl

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przed rozpoczęciem leczenia

Należy zakreślić zakażony obszar na diagramie zamieszczonym poniżej. Będzie to pomocne w ocenie

wyników leczenia.

Co miesiąc należy zakreślić obszar, który odzwierciedla zakażony obszar do czasu pojawienia się

zdrowej płytki paznokciowej. W przypadku zakażonych 2 płytek paznokciowych, do oceny wyników

leczenia należy wybrać tę, która jest silniej zakażona.

Przed leczeniem miesiąc 1 miesiąc 2 miesiąc 3 miesiąc 6

Dawkowanie

Lakier Loceryl należy nakładać na zakażony paznokieć 1 raz na tydzień.

Leczenie należy kontynuować do czasu pojawienia się w pełni zdrowej płytki paznokciowej, co

następuje po około 6 miesiącach w przypadku paznokci dłoni i od 9 do 12 miesięcy w przypadku

paznokci stóp. Wzrost paznokci jest procesem powolny, dlatego też pierwsze oznaki poprawy stanu

płytki paznokciowej są zazwyczaj widoczne po 2 do 3 miesiącach leczenia.

Jeśli wygląd płytki paznokciowej nie ulega poprawie, należy zwrócić się do lekarza.

Należy nakładać lakier Loceryl na paznokieć jak opisano poniżej.

1. Przed pierwszym nałożeniem leku Loceryl należy usunąć wcześniej nałożone warstwy lakieru (np.

lakiery kosmetyczne). Zakażony paznokieć (szczególnie jego powierzchnię) należy dokładnie

opiłować za pomocą załączonego pilniczka do paznokci.

Uwaga: nie należy stosować tego samego pilniczka do zakażonych i zdrowych paznokci w celu

uniknięcia zakażenia zdrowych paznokci.

2. Następnie powierzchnię paznokcia oczyścić i odtłuścić za pomocą dołączonego gazika,

nasączonego alkoholem izopropylowym. Nasączony gazik może być również później wykorzystany

do usunięcia lakieru ze szpatułki. Przed ponownym nałożeniem lakieru, paznokieć należy

przygotować w sposób przedstawiony powyżej i w każdym przypadku należy go najpierw oczyścić z

resztek lakieru za pomocą załączonych pilniczków i gazików.

3. Należy stosować szpatułki do wielokrotnego użycia. Szpatułkę należy zanurzyć lakierze (bez

wycierania lakieru o krawędź butelki). Nanieść lakier na całej powierzchni paznokcia i pozostawić do

wyschnięcia na 3 do 5 minut.

Jeśli są leczone 2 płytki paznokciowe, należy powtórzyć całą procedurę na drugim zakażonym

paznokciu.

Przed ponownym nałożeniem lakieru leczniczego, należy usunąć poprzednio naniesioną warstwę

lakieru Loceryl i nałożyć nową. Należy oczyścić paznokieć używając nasączonego gazika i nanieść

lakier w sposób opisany powyżej.

Kosmetyczny lakier do paznokci może być nałożony po co najmniej 10 minutach od nałożenia lakieru

leczniczego Loceryl. Przed ponownym nałożeniem lakieru leczniczego Loceryl, lakier kosmetyczny,

powinien być ostrożnie usunięty.

Po każdorazowym naniesieniu lakieru Loceryl:

- Należy ostrożnie oczyścić szpatułkę za pomocą nasączonego gazika. Szpatułka może być użyta

wielokrotnie, jeśli po każdym zabiegu została oczyszczona. Do oczyszczenia szpatułki można użyć

tego samego gazika którym oczyszczono paznokieć.

- Należy usunąć wszelkie ślady lakieru z zakrętki za pomocą gazika.

- Po nałożeniu lakieru, butelkę należy jak najszybciej szczelnie zamknąć.

- Należy ostrożnie usunąć gazik, gdyż jest łatwopalny.

- Po nałożeniu lakieru dłonie należy umyć po zupełnym wyschnięciu lakieru.

Podczas kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi należy zakładać nieprzepuszczalne rękawiczki,

aby chronić warstwę lakieru Loceryl na paznokciach.

Pilniczków używanych do zakażonych paznokci nie wolno używać do paznokci zdrowych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Loceryl

Lek przeznaczony jest do nakładania wyłącznie na płytkę paznokcia. W razie spożycia leku Loceryl

należy skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub najbliższym szpitalem.

Pominięcie zastosowania leku Loceryl

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Loceryl może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

Poniżej przedstawiono działania niepożądane według częstości występowania:

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 osób)

Często (występujące rzadziej niż u 1 na 10 osób)

Niezbyt często (występujące rzadziej niż u 1 na 100 osób)

Rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Rzadko:

zaburzenia płytki paznokciowej, łamliwość paznokci, zmiana zabarwienia płytki paznokciowej,

nadmierna kruchość paznokci z ich rozwarstwianiem się.

Bardzo rzadko:

zaczerwienienie skóry.

Częstość nieznana:

rumień (silne zaczerwienienie skóry), świąd, kontaktowe zapalenie skóry, pokrzywka, pęcherzyk na

skórze, uogólniona reakcja uczuleniowa (ciężka reakcja uczuleniowa, która może objawiać się

obrzękiem twarzy, języka lub gardła, trudnościami z oddychaniem oraz silną wysypką na skórze).

Jeśli wystąpi ciężka reakcja uczuleniowa, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub

najbliższym szpitalem.

Objawy niepożądane mogą również być spowodowane rozwojem grzybicy paznokcia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

Al Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Loceryl

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Stosowanie lakierów kosmetycznych i sztucznych paznokci jest niewskazane podczas leczenia lekiem

Loceryl.

Co zawiera Loceryl

- Substancją czynną leku jest amorolfina. Jeden mililitr lakieru zawiera 50 mg amorolfiny.

- Pozostałe składniki leku to: kopolimer kwasu metakrylowego (typ A), triacetyna, butylu octan, etylu

octan, etanol bezwodny.

Jak wygląda Loceryl i co zawiera opakowanie

Lek Loceryl to lakier do paznokci, leczniczy.

Opakowanie:

Butelka ze szkła barwnego zamykaną zakrętką z polietylenu (HDPE) zawierająca 2,5 ml lakieru do

paznokci, 30 gazików nasączonych 70% izopropanolem, 10 szpatułek, 30 pilniczków do paznokci, w

tekturowym pudełku

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Galderma Polska Sp. z o.o.

ul. Łączyny 4

02-820 Warszawa, Polska

tel.: 22 331 21 80

Wytwórca:

Laboratoires Galderma

Z.I. Montdésir

74540 Alby-sur-Chéran

Francja

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

PORADY I ZALECENIA DOTYCZĄCE LECZENIA

Zakażenia grzybicze paznokci (onychomycosis): jakie są czynniki ryzyka?

Paznokcie stóp:

Powtarzające się mikrouszkodzenia paznokcia, nieprawidłowe ułożenie palca

Używanie pełnego obuwia lub obuwia z tworzyw sztucznych lub skarpet z włókien

sztucznych kumulujących wilgoć.

Zawody, w których obuwie lub obuwie bezpieczne jest wymagane, co może powodować

zwiększone pocenie stóp.

Aktywność sportowa podnosząca ryzyko zakażenia (maraton), a w szczególności sporty w

których zawodnicy mają gołe stopy: pływanie, judo.

Paznokcie dłoni:

Zakażenia grzybicze stóp (dermatophytosis).

Zbyt częsty kontakt z wodą (może powodować kandydozę).

Uszkodzenia płytki paznokciowej spowodowane:

- powtarzającymi się mikrouszkodzeniami (prace w ogrodzie);

- pracami ręcznymi z użyciem detergentów (płyny oraz proszki do prania lub inne środki

żrące).

Niektóre zawody o zwiększonym ryzyku (fryzjer, osoby wykonujące manicure, podiatra).

Zakażenia grzybicze: jak zapobiegać i unikać zakażeń

Dezynfekcja obuwia i skarpet. Zapytaj farmaceutę jeśli potrzebujesz pomocy.

Leczenie zmian skórnych obejmujących przestrzenie między palcami stóp i skóry stóp tak

szybko jak to możliwe.

Używaj tylko swojego ręcznika aby nie zakazić innych.

Osusz dokładnie przestrzenie między palcami oraz całe stopy po kąpieli aby uniknąć

zakażenia innych paznokci lub skóry.