Locacid

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Locacid 500 mcg/g (0,05%) krem
 • Dawkowanie:
 • 500 mcg/g (0,05%)
 • Forma farmaceutyczna:
 • krem
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Locacid 500 mcg/g (0,05%) krem
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 30 g, 5909990964215, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09642
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

LOCACID, 500 mikrogramów/g, krem

Tretynoina

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Locacid i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Locacid

Jak stosować lek Locacid

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Locacid

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Locacid i w jakim celu się go stosuje

Locacid jest lekiem przeciwtrądzikowym do stosowania na skórę, w postaci kremu. Zawiera

substancję czynną tretynoinę, należącą do leków z grupy retynoidów.

Locacid stosowany jest w różnych postaciach trądziku (z wyjątkiem trądziku różowatego):

trądzik pospolity: mieszane postacie trądziku, trądzik z zaskórnikami i mikrotorbielami,

inne postacie trądziku (trądzik wtórny):

trądzik wywołany przez leki, np. kortykosteroidy, barbiturany;

trądzik zawodowy wywołany substancjami powodującymi powstawanie

zaskórników, tj. oleje, halogenowe pochodne węglowodorów (trądzik

chlorowy),

choroba Favre i Racouchot: guzkowe zwyrodnienie tkanki sprężystej z torbielami i

zaskórnikami.

Uwaga:

Locacid należy stosować przede wszystkim w następujących przypadkach:

u pacjentów ze szczególnie delikatną i cienką skórą

u pacjentów z jasną cerą.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Locacid

Kiedy nie stosować leku Locacid:

- jeśli pacjent ma uczulenie na tretynoinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6);

- w ostrych stanach zapalnych skóry, w tym również w okołowargowym zapaleniu skóry;

- w okresie ciąży;

- u kobiet, które planują mieć dziecko.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Locacid należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Przed pierwszym zastosowaniem leku zaleca się wykonanie badania nadwrażliwości na lek na

małym obszarze skóry. W przypadku silnego zaczerwienienia lub swędzenia, należy

skontaktować się z lekarzem.

Należy unikać kontaktu leku z oczami, jamą ustną, nozdrzami i błonami śluzowymi. W razie

kontaktu, miejsca te należy dokładnie spłukać wodą.

Podczas leczenia lekiem Locacid należy unikać stosowania innych produktów do stosowania

miejscowego, szczególnie takich, które powodują złuszczanie skóry (np. leki zawierające

siarkę, rezorcynę, nadtlenek benzoilu lub kwas salicylowy; mydła lecznicze lub kosmetyki,

które silnie wysuszają skórę, produkty zawierające alkohol, płyny o działaniu ściągającym,

wody toaletowe, perfumy).

Podczas stosowania leku należy unikać ekspozycji na światło słoneczne, promieniowanie

ultrafioletowe (np. lampy UV, solarium) lub promieniowania rentgenowskie. Stosowanie leku

Locacid należy zawsze rozpoczynać na skórę nieopaloną. Pacjenci z oparzeniami słonecznymi

nie mogą stosować tego leku do czasu całkowitego ustąpienia objawów oparzenia

słonecznego.

W przypadku występowania silnych podrażnień skóry, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Lekarz może zalecić rzadsze stosowanie leku (np. co drugi dzień) lub przerwanie leczenia na

kilka dni.

Nie należy stosować leku na skaleczoną skórę.

Należy unikać zbyt częstego mycia miejsc skóry w miejscu, gdzie był nakładany lek. Nie

należy myć tych miejsc częściej niż dwa razy na dobę. Po umyciu, należy je delikatnie

osuszyć.

Lek Locacid a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jednoczesne, długotrwałe stosowanie leku Locacid z kortykosteroidami, może sprzyjać pojawieniu się

zaskórników.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Tretynoina (substancja czynna leku) stosowana doustnie ma działanie teratogenne, czyli uszkadzające

płód.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Lek Locacid jest przeciwwskazany u kobiet w okresie ciąży lub planujących mieć dziecko.

Kobiety w wieku rozrodczym lekarz poinformuje o zagrożeniu dla płodu w przypadku zajścia w ciążę

w trakcie stosowania tego leku oraz o konieczności stosowania skutecznej antykoncepcji w trakcie

leczenia.

Jeśli podczas leczenia lekiem Locacid pacjentka podejrzewa, że jest w ciąży powinna natychmiast

zaprzestać stosowania leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Karmienie piersią

Podczas leczenia lekiem Locacid należy przerwać karmienie piersią.

Nie wiadomo, czy tretynoina przenika do mleka ludzkiego.

Wpływ na płodność

Brak danych.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Locacid nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Locacid zawiera butylohydroksyanizol, butylohydroksytoluen, olej rycynowy uwodorniony

polioksylenowy i kwas sorbowy. Lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe

zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

Ze względu na zawartość metylu parahydroksybenzoesanu, lek może powodować reakcje alergiczne

(możliwe reakcje typu późnego).

3.

Jak stosować lek Locacid

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zwykle lek stosuje się raz na dobę, najlepiej wieczorem przed snem po uprzednim dokładnym umyciu

i osuszeniu skóry w miejscu podania. W przypadku nadmiernego podrażnienia skóry po użyciu leku

Locacid, należy poinformować lekarza - lekarz może zredukować częstość stosowania leku (np. do 1

podania co drugi dzień) Patrz punkt 4.

W przypadku gdy w leczeniu początkowym nie zaobserwowano miejscowego podrażnienia skóry,

lekarz może zwiększyć częstość stosowania do dwóch razy na dobę.

Leczenie powinno trwać od 8 do 12 tygodni przy zachowaniu tego samego schematu dawkowania.

Kiedy objawy choroby ustąpią lekarz może zalecić leczenie podtrzymujące. W leczeniu

podtrzymującym lek stosuje się od 2 do 3 razy w tygodniu przez kilka miesięcy.

Zakończenie leczenia polega na stopniowym odstawianiu leku zgodnie z zaleceniami lekarza.

Sposób podawania:

Do stosowania na skórę. Nie połykać

Należy nakładać cienką warstwę kremu palcami.

Po każdym użyciu leku należy dokładnie umyć ręce.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Locacid

Stosowanie leku w nadmiernych dawkach nie poprawia wyników leczenia, może spowodować

podrażnienie: np. rumień, łuszczenie się skóry, świąd itp.

W razie omyłkowego spożycia leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, który

zastosuje odpowiednie leczenie.

Pominięcie zastosowania leku Locacid

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W pierwszych trzech tygodniach leczenia może wystąpić zaczerwienienie skóry, łuszczenie i

swędzenie lub nawet nasilenie zmian trądzikowych. Reakcje te są wywołane przez lek i zwykle

znikają po kilku dniach. W przypadku nadmiernego podrażnienia skóry, należy skontaktować się z

lekarzem. Lekarz może zalecić rzadsze stosowanie leku (np. co drugi dzień).

Bardzo często (mogą występować u więcej niż 1 pacjenta na 10):

W miejscu podania: rumień, suchość skóry, łuszczenie skóry, pieczenie, nasilenie zmian

trądzikowych.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Odbarwienia skóry

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

nr telefonu: + 48 (22) 492 1 301

nr faksu: + 48 (22) 492 1 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Locacid

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie termin ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Locacid

- Substancją czynną leku jest tretynoina.

1 g kremu zawiera 500 mikrogramów tretynoiny.

- Substancje pomocnicze to: etanol 96%, makrogol 600, alfa-tokoferolu octan,

butylohydroksytoluen, butylohydroksyanizol, parafina ciekła, kremofor RH 40, karbomer (Carbopol

980 NF), kwas sorbowy, metylu parahydroksybenzoesan, substancja zapachowa 7151/1,

trietanoloamina, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Locacid i co zawiera opakowanie

Lek Locacid to cytrynowo-żółty, oleisty krem o charakterystycznym zapachu.

Opakowanie leku to tuba aluminiowa zawierająca 30 g kremu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Pierre Fabre Dermatologie

45 Place Abel Gance

92100 Boulogne

Francja

Wytwórca:

Pierre Fabre Medicament Production

Site Progipharm

Rue du Lycée

45500 Gien

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska Sp. z o.o.

ul. Belwederska 20/22

00-762 Warszawa

tel. 22 559 63 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: