Lipomal

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Lipomal 97 mg/5 ml syrop
 • Dawkowanie:
 • 97 mg/5 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • syrop
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Lipomal 97 mg/5 ml syrop
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 125 g, 5909991034719, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10347
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Lipomal, syrop, 97 mg / 5 ml

Tiliae inflorescentiae extractum siccum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona ważne

informacje dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

wskazań lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

- Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Lipomal i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed przyjęciem leku Lipomal

Jak przyjmować lek Lipomal

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Lipomal

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Lipomal i w jakim celu się go stosuje

Syrop Lipomal zawiera suchy wyciąg z kwiatostanu lipy, stosowany tradycyjnie jako łagodny środek

napotny. Skuteczność produktu opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Wskazania do stosowania

Tradycyjnie jako łagodny środek napotny w stanach gorączkowych.

Pomocniczo w przeziębieniach, stanach zapalnych gardła, w kaszlu.

2.

Informacje ważne przed przyjęciem leku Lipomal

Kiedy nie należy przyjmować leku Lipomal

jeśli pacjent ma uczulenie na kwiatostan lipy lub na którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli gorączka nie ustępuje po 3 dniach lub przekroczy 39ºC, należy skontaktować się z lekarzem.

Również w przypadku wystąpienia duszności lub ropnej wydzieliny należy poradzić się lekarza.

Dzieci

Lek można stosować u dzieci, które ukończyły 1 rok życia.

W przypadku wątpliwości oraz u dzieci w wieku 1-3 lat przed zastosowaniem należy skonsultować się

z lekarzem.

Lek Lipomal a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie są znane interakcje Lipomalu z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek jest uważany za bezpieczny i nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności

prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lipomal zawiera sacharozę

Dawka 5 ml syropu zawiera 4 g sacharozy, czyli 0,4 jednostki chlebowej.

Dawka 10 ml syropu zawiera 8 g sacharozy, czyli 0,8 jednostki chlebowej.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak przyjmować lek Lipomal

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przyjmować doustnie.

Dzieci powyżej 1 roku życia do 3 lat, po konsultacji z lekarzem, zazwyczaj: 2-3 razy na dobę po

1 łyżeczce (5 ml) syropu.

Dzieci w wieku powyżej 3 lat do 12 lat: 4-5 razy na dobę po 1 łyżeczce (5 ml) syropu.

Młodzież powyżej 12 lat i dorośli: 3-4 razy na dobę po jednej łyżce (ok. 10 ml) syropu.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Lipomal

Brak danych na temat przedawkowania. U osób źle tolerujących wysokie dawki sacharozy

mogą wystąpić nudności.

Pominięcie przyjęcia leku Lipomal

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Leczenie należy kontynuować przestrzegając sposobu dawkowania.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane chociaż nie u każdego one wystąpią.

Brak danych na temat działań niepożądanych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Lipomal

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25ºC. Nie zamrażać.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

Dopuszczalny jest osad na dnie butelki, wynikający z zawartości składnika naturalnego.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Lipomal

-

Substancją czynną leku jest suchy wyciąg z kwiatostanu lipy.

-

5 ml syropu zawiera 97,089mg wyciągu (jako wyciąg suchy) z Tilia cordata Miller,Tilia

platyphyllos Scop., Tilia vulgaris Heyne lub ich mieszaniny, inflorescentia (kwiatostan lipy)

(6-7:1), w tym 85% wyciągu natywnego. Rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 40% V/V.

Pozostałe składniki to: maltodekstryna, sacharoza, benzoesan sodu (E211), kwas cytrynowy,

guma ksantanowa, aromat malinowy AR0320, woda oczyszczona.

Jak wygląda Lipomal i co zawiera opakowanie

Lek ma postać syropu.

Opakowanie produktu to butelka ze szkła barwnego zawierająca 125 g produktu, z dołączoną miarką,

pakowana w tekturowe pudełko.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

Tel. (42) 22-53-100

Data ostatniej aktualizacji ulotki