Lignocainum 2% c. noradrenalino 0,00125% WZF

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Lignocainum 2% c. noradrenalino 0,00125% WZF (20 mg + 0,025 mg)/ml roztwór do wstrzykiwań
 • Dawkowanie:
 • (20 mg + 0,025 mg)/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Lignocainum 2% c. noradrenalino 0,00125% WZF (20 mg + 0,025 mg)/ml roztwór do wstrzykiwań
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 amp. 2 ml, 5909990092819, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00928
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

LIGNOCAINUM 2% c. NORADRENALINO 0,00125% WZF

(20 mg + 0,025 mg)/ml, roztwór do wstrzykiwań

Lidocaini hydrochloridum + Noradrenalini tartras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Lignocainum 2% c. Noradrenalino 0,00125% WZF

i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lignocainum 2% c. Noradrenalino 0,00125%

Jak stosować lek Lignocainum 2% c. Noradrenalino 0,00125% WZF

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Lignocainum 2% c. Noradrenalino 0,00125% WZF

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Lignocainum 2% c. Noradrenalino 0,00125% WZF i w jakim celu się go

stosuje

Lek zawiera lidokainę, substancję o działaniu znieczulającym o budowie amidowej. Dodatek

noradrenaliny ogranicza szybkość wchłaniania lidokainy z tkanek do układu krążenia, powodując

wydłużenie czasu działania oraz zmniejszenie stężenia w surowicy.

Lek stosuje się w znieczuleniu regionalnym - nasiękowym, blokadach nerwów, pni nerwowych

i splotów nerwowych - w chirurgii ogólnej, urologii, ortopedii, ginekologii, położnictwie,

stomatologii, ponadto w różnych procedurach diagnostycznych i terapeutycznych.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lignocainum 2% c. Noradrenalino

0,00125% WZF

Kiedy nie stosować leku Lignocainum 2% c. Noradrenalino 0,00125% WZF

jeśli pacjent ma uczulenie na lidokainę lub inne leki miejscowo znieczulające o budowie

amidowej, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

do znieczuleń obszarów ciała z anatomicznym lub czynnościowym unaczynieniem końcowym

(np. palców u rąk i nóg, czubka nosa, uszu, penisa), ponieważ zawarta w nim noradrenalina

może doprowadzić do kurczu naczyń, a w rezultacie do niedokrwienia i martwicy tkanek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność stosując lek u pacjentów:

z ciężkimi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego (nadciśnienie tętnicze, choroba

wieńcowa, stenoza mitralna);

z nadczynnością tarczycy, cukrzycą, guzem chromochłonnym nadnerczy, jaskrą z wąskim

kątem;

z padaczką;

z zaburzeniami układu oddechowego;

w podeszłym wieku i chorych w złym stanie ogólnym dostosowując dawki odpowiednio

do masy ciała i stanu zdrowia;

z częściowym lub całkowitym blokiem przewodzenia, ponieważ środki miejscowo

znieczulające mogą hamować czynność układu przewodzącego serca;

stosujących leki przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron) - powinni oni znajdować się pod

ścisłą obserwacją i należy u tych pacjentów rozważyć monitorowanie zapisu EKG, ponieważ

działania lidokainy i leków przeciwarytmicznych klasy III na mięsień sercowy mogą się

sumować;

u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lek należy stosować ostrożnie z uwagi

na możliwość pojawienia się dużych stężeń w płynach ustrojowych

z zaawansowaną chorobą wątroby lub z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek;

z ostrą porfirią.

Znieczulenie powinno być wykonywane przez lekarza znającego technikę przeprowadzania zabiegów

i przeszkolonego w zakresie diagnostyki i leczenia przedawkowania lidokainy. Opóźnienie w podjęciu

działania resuscytacyjnego, niedotlenienie lub nadmierna reakcja na lidokainę mogą być przyczyną

kwasicy, zatrzymania czynności serca, a nawet zgonu pacjenta.

Należy zapewnić dostęp do żyły, tlenu, odpowiedniej aparatury resuscytacyjnej i niezbędnych leków.

Konieczne jest stałe monitorowanie czynności serca i oddechu, stanu świadomości i innych ważnych

funkcji życiowych.

Wczesnymi objawami działania toksycznego lidokainy na ośrodkowy układ nerwowy mogą być:

metaliczny smak w ustach, niepokój, szumy uszne, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, drżenia lub

senność. W razie ich wystąpienia należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi.

Dzieci

U dzieci dawki należy dostosować odpowiednio do masy ciała i stanu zdrowia.

Lek Lignocainum 2% c. Noradrenalino 0,00125% WZF a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, a także

o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy zachować szczególne środki ostrożności, jeżeli lidokaina jest stosowana u pacjentów,

u których jednocześnie są stosowane inne środki miejscowo znieczulające lub leki o budowie

chemicznej podobnej do amidowych środków miejscowo znieczulających jak np. leki

przeciwarytmiczne (np. meksyletyna). Działania toksyczne tych leków mogą się sumować.

Badania interakcji lidokainy z lekami przeciwarytmicznymi klasy III (np. amiodaron) nie były

przeprowadzane, jednak podczas jednoczesnego stosowania obu leków należy zachować

ostrożność.

Leki przeciwdrgawkowe pochodne hydantoiny (np. fenytoina) mogą nasilać hamujące działanie

lidokainy na serce i przyspieszać jej metabolizm.

Stosowanie innych leków przeciwarytmicznych z lidokainą może nasilać działania niepożądane.

Leki β-adrenolityczne (np. propranolol) stosowane z lidokainą mogą spowalniać metabolizm

wątrobowy i zwiększać jej toksyczność.

Cymetydyna (lek stosowany w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy) hamuje metabolizm

lidokainy, zmniejsza jej klirens wątrobowy i zwiększa stężenie w osoczu.

Duże dawki lidokainy mogą nasilać działanie leków zwiotczających (np. suksametonium).

Noradrenalina może powodować nagły wzrost ciśnienia tętniczego u pacjentów stosujących

trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, inhibitory monoaminooksydazy lub guanetydynę (lek

przeciwnadciśnieniowy).

Noradrenalina może osłabiać działanie doustnych leków przeciwcukrzycowych i powodować

zaburzenia rytmu serca.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Stosowanie leku podczas karmienia piersią wymaga zachowania ostrożności.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pacjent po zabiegu z użyciem lidokainy nie powinien prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn przez

minimum 24 godziny od momentu jego zakończenia.

Lek Lignocainum 2% c. Noradrenalino 0,00125% WZF zawiera pirosiarczyn sodu

Lek zawiera pirosiarczyn sodu, który w rzadkich przypadkach może wywoływać ciężkie reakcje

nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.

3.

Jak stosować lek Lignocainum 2% c. Noradrenalino 0,00125% WZF

Lignocainum 2% c. Noradrenalino 0,00125% WZF podaje lekarz.

Lek jest przeznaczony do wykonywania znieczuleń miejscowych - nasiękowych i przewodowych.

Lidokainę należy dawkować indywidualnie, kierując się masą ciała pacjenta i jego stanem ogólnym.

W trakcie znieczulenia pacjent musi być nadzorowany i należy monitorować jego czynności życiowe.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lignocainum 2% c. Noradrenalino 0,00125%

WZF

Objawy zatrucia lidokainą obejmują: zaburzenia czucia w obrębie warg i języka, metaliczny smak

w ustach, niespójność mowy, zawroty głowy, szumy uszne, zaburzenia widzenia, dreszcze,

pobudzenie ruchowe, drżenia mięśni, drgawki.

Ponadto mogą wystąpić: senność, szybko przechodząca w utratę przytomności, zatrzymanie oddechu

i układu krążenia, zbyt szybkie lub zbyt wolne bicie serca, wzrost ciśnienia tętniczego.

Duże dawki noradrenaliny mogą wywołać objawy ogólne ze strony układu krążenia: zbyt szybkie

bicie serca, wzrost ciśnienia, zaburzenia rytmu serca.

Objawy zatrucia są wskazaniem do natychmiastowego przerwania podawania leku. Jeżeli natężenie

objawów jest niewielkie (zaburzenia widzenia, zawroty głowy), lekarz poda tlen do oddychania.

W razie wystąpienia cięższych objawów, np. zaburzenia lub utrata świadomości, drżenia mięśni lub

drgawki, lekarz zastosuje leczenie zgodnie z zasadami intensywnej terapii.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane lidokainy są zazwyczaj rezultatem nadmiernego zwiększenia jej stężenia

w płynach ustrojowych w wyniku zastosowania zbyt dużej dawki, zaburzeń kinetyki lub niewłaściwej

techniki wstrzykiwania.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane leku:

obniżenie ciśnienia tętniczego;

nudności, wymioty;

metaliczny smak w ustach, uczucie oszołomienia, pobudzenie, niepokój, euforia, drżenia

mięśniowe, zaburzenia świadomości, utrata świadomości, bóle i zawroty głowy, szumy uszne,

zaburzenia widzenia, uczucie gorąca, chłodu lub odrętwienia, drgawki, depresja ośrodkowego

układu nerwowego;

zbyt wolne bicie serca, zatrzymanie czynności serca (w skrajnie ciężkich przypadkach);

zmiany skórne, pokrzywka, obrzęk, objawy anafilaktoidalne.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Lignocainum 2% c. Noradrenalino 0,00125% WZF

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać ampułki w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem, w lodówce

C). Nie zamrażać.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i ampułce. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot oznacza numer serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Lignocainum 2% c. Noradrenalino 0,00125% WZF

Substancjami czynnymi leku są: lidokainy chlorowodorek i noradrenaliny winian. 1 ml

roztworu zawiera 20 mg lidokainy chlorowodorku i 0,025 mg noradrenaliny winianu.

Pozostałe składniki to:

sodu chlorek, sodu pirosiarczyn (E 223) – 1 mg/ml, woda do

wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Lignocainum 2% c. Noradrenalino 0,00125% WZF i co zawiera opakowanie

Lek Lignocainum 2% c. Noradrenalino 0,00125% WZF to bezbarwny lub prawie bezbarwny,

przezroczysty płyn.

Opakowanie stanowi 10 ampułek po 2 ml w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

tel. 22 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Lignocainum 2% c. Noradrenalino 0,00125% WZF

(20 mg + 0,025 mg)/ml, roztwór do wstrzykiwań

Lidocaini hydrochloridum + Noradrenalini tartras

Lek przeznaczony do wykonywania znieczuleń miejscowych.

Lignocainum 2% c. Noradrenalino 0,00125% WZF

stosuje się w znieczuleniu regionalnym -

nasiękowym, blokadzie nerwów, pni nerwowych i splotów nerwowych - w chirurgii ogólnej, urologii,

ortopedii, ginekologii, położnictwie, stomatologii, ponadto w różnych procedurach diagnostycznych

i terapeutycznych.

Znieczulenie miejscowe przy pomocy lidokainy powinno być wykonywane wyłącznie przez lekarzy

dobrze znających technikę wykonania znieczulenia oraz przeszkolonych w diagnostyce i leczeniu

następstw przedawkowania lidokainy, które mogą pojawić się w trakcie znieczulenia regionalnego.

W pomieszczeniu, w którym wykonywane są znieczulenia musi znajdować się źródło tlenu, sprzęt

resuscytacyjny i niezbędne leki. Przed przystąpieniem do znieczulenia należy zapewnić dostęp do

żyły. Opóźnienie podjęcia działań resuscytacyjnych może prowadzić do niedotlenienia, kwasicy,

zatrzymania czynności serca, a nawet zgonu pacjenta.

Każde wstrzyknięcie lidokainy należy poprzedzić próbą aspiracji, aby uniknąć niezamierzonego

podania donaczyniowego.

Warunkami bezpiecznego stosowania lidokainy są: odpowiednie dawkowanie, poprawna technika

znieczulenia, przestrzeganie środków ostrożności oraz gotowość do podjęcia postępowania

resuscytacyjnego.

Należy unikać wstrzykiwania w miejscach objętych stanem zapalnym lub zakażeniem, ponieważ stany

te mogą zmniejszyć skuteczność znieczulania miejscowego.

Powtarzanie dawek lidokainy może doprowadzić do niebezpiecznego wzrostu jej stężenia w surowicy

krwi. Ponieważ ogólna reakcja na wysokie stężenie tego środka zależy od stanu pacjenta, u osób

wyniszczonych, w podeszłym wieku oraz dzieci dawkę lidokainy należy dostosować do masy ciała

i stanu zdrowia.

Lidokaina jest metabolizowana w wątrobie, dlatego w przypadkach jej niewydolności należy liczyć się

z wyższym stężeniem tego środka w płynach ustrojowych.

Pomimo że znieczulenie miejscowe uznawane jest za optymalną technikę znieczulenia, u niektórych

pacjentów należy zachować szczególną ostrożność, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia ciężkich

działań niepożądanych. Są to pacjenci:

z padaczką;

z zaburzeniami układu oddechowego;

w podeszłym wieku i chorzy w złym stanie ogólnym;

z częściowym lub całkowitym blokiem przewodzenia, ponieważ środki miejscowo

znieczulające mogą hamować czynność układu przewodzącego serca;

z zaawansowaną chorobą wątroby lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek;

stosujący leki przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron) - powinni oni znajdować pod ścisłą

obserwacją i należy u tych pacjentów rozważyć monitorowanie zapisu EKG, ponieważ

działania lidokainy i leków przeciwarytmicznych klasy III na mięsień sercowy mogą się

sumować;

z ostrą porfirią. Lidokaina przypuszczalnie zwiększa syntezę porfiryn, dlatego należy go

stosować u pacjentów z ostrą porfirią wyłącznie w uzasadnionych lub nagłych wskazaniach.

Wobec wszystkich pacjentów z porfirią należy zachować odpowiednie środki ostrożności.

Określone metody znieczulenia miejscowego mogą się wiązać z ciężkimi działaniami niepożądanymi,

niezależnie od rodzaju użytego środka miejscowo znieczulającego, np.:

Przy wstrzykiwaniu w okolice głowy i szyi można omyłkowo podać lek do tętnicy, powodując

objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego nawet przy małych dawkach leku.

Blokada okołoszyjkowa może niekiedy wywoływać bradykardię lub tachykardię u płodu,

dlatego konieczne jest dokładne monitorowanie czynności serca płodu.

Istnieją doniesienia postmarketingowe o przypadkach chondrolizy u pacjentów otrzymujących

pooperacyjnie dostawowo ciągły wlew środków miejscowo znieczulających. Większość

doniesień dotyczyła chondrolizy w obrębie stawu barkowego. Ze względu na wiele czynników

mogących się przyczyniać do wystąpienia chondrolizy i niespójności w piśmiennictwie

naukowym związek przyczynowo-skutkowy nie został ustalony. Ciągły wlew dostawowy nie

został zatwierdzony jako wskazanie do stosowania lidokainy.

Należy zachować ostrożność stosując lek lidokainy z dodatkiem noradrenaliny u pacjentów z ciężkimi

schorzeniami układu sercowo-naczyniowego (nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, stenoza

mitralna), z nadczynnością tarczycy, cukrzycą, guzem chromochłonnym nadnerczy, jaskrą z wąskim

kątem.

Podczas znieczulenia należy stale monitorować zarówno stan świadomości, jak i czynność układów

krążenia i oddychania. Wczesnymi objawami toksycznych stężeń lidokainy w ośrodkowym układzie

nerwowym są: metaliczny smak w ustach, niepokój, szumy uszne, zawroty głowy, zaburzenia

widzenia, drżenia mięśniowe lub senność.

Roztworów zawierających środki konserwujące nie należy podawać do przestrzeni

podpajęczynówkowej, zewnątrzoponowej, do zbiornika móżdżkowo-rdzeniowego ani jakąkolwiek

inną drogą, w której dochodziłoby do kontaktu z płynem mózgowo-rdzeniowym, jak również

śródgałkowo czy pozagałkowo.

Środki miejscowo znieczulające podawane w trakcie porodu z łatwością przenikają przez łożysko

w związku z czym mogą wywoływać objawy zatrucia zarówno u matki, jak i płodu. Toksyczność

lidokainy zależy od metody i techniki znieczulenia oraz zastosowanej dawki. Zatrucie lidokainą

wywołuje u płodu zaburzenia czynności serca. Zastosowanie środków o budowie amidowej do

blokady okołoszyjkowej w trakcie porodu wywołuje bradykardię u około 30% płodów. Dlatego

w tych przypadkach wskazane jest stałe monitorowanie tętna płodu. Zbyt wysokie stężenie lidokainy

we krwi matki może wywołać spadek ciśnienia tętniczego. Znieczulenie może też hamować czynność

skurczową macicy i przedłużać poród. Podejmując decyzję o zastosowaniu znieczulenia

okołoszyjkowego w szczególnych sytuacjach położniczych, takich jak: poród przedwczesny, zatrucie

ciążowe oraz stan wewnątrzmacicznego zagrożenia płodu należy rozważyć, czy oczekiwane korzyści

przeważają nad potencjalnym ryzykiem.

U noworodków, których matki otrzymywały podczas porodu niektóre środki miejscowo znieczulające,

obserwowano w pierwszych dwu dniach życia obniżone napięcie mięśni szkieletowych. Jednak nie

wiadomo, czy to zjawisko wiąże się z jakimiś odległymi konsekwencjami.

Uwaga!

Ze względu na noradrenaliny winian znajdujący się w składzie, leku nie należy mieszać go ze

środkami o odczynie zasadowym lub właściwościach utleniających, ponieważ mogą wystąpić

niezgodności.

Instrukcja otwierania ampułki

Przed otwarciem ampułki należy upewnić się, że cały roztwór znajduje się w dolnej części ampułki.

Można delikatnie potrząsnąć ampułką lub postukać w nią palcem, aby ułatwić spłynięcie roztworu.

Na każdej ampułce umieszczono kolorową kropkę (patrz rysunek 1.) jako oznaczenie znajdującego się

poniżej niej punktu nacięcia.

- Aby otworzyć ampułkę należy trzymać ją pionowo, w obu dłoniach, kolorową kropką do siebie -

patrz rysunek 2. Górną część ampułki należy uchwycić w taki sposób, aby kciuk znajdował się

powyżej kolorowej kropki.

- Nacisnąć zgodnie ze strzałką umieszczoną na rysunku 3.

Ampułki są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku, należy je otwierać bezpośrednio przed

użyciem. Pozostałą zawartość niezużytego produktu należy zniszczyć zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

Dawkowanie

Maksymalna, jednorazowa dawka lidokainy z dodatkiem noradrenaliny dla dorosłego pacjenta,

w dobrym stanie ogólnym i bez chorób współistniejących wynosi 500 mg i nie powinna przekraczać

7 mg/kg mc.

Lidokainę należy dawkować indywidualnie, kierując się masą ciała pacjenta i jego stanem ogólnym.

W trakcie znieczulenia pacjent musi być nadzorowany i należy monitorować jego czynności życiowe.

Siła i czas działania lidokainy zależą od stężenia i objętości podanego roztworu. Zwiększenie objętości

i stężenia przyspiesza, wydłuża i nasila działanie miejscowo znieczulające. Dodatek noradrenaliny ma

na celu spowolnienie wchłaniania lidokainy z miejsca podania.

Należy zawsze stosować minimalne skuteczne dawki lidokainy, aby ograniczyć ryzyko

przedawkowania. Produkt można rozcieńczać 0,9% roztworem chlorku sodu.

Znieczulenie regionalne

Stężenie leku

Rodzaj znieczulenia

Maksymalna dawka lidokainy

z dodatkiem noradrenaliny

0,5 - 2%

Znieczulenie nasiękowe

Do 500 mg

0,5 - 2%

Blokady pni i splotów nerwowych

Do 500 mg

Roztwór należy zużyć natychmiast po otwarciu ampułki. Pozostałą, niewykorzystaną część roztworu

należy wylać.

Przedawkowanie

Objawy toksyczne pojawiają się po przekroczeniu określonego stężenia lidokainy w surowicy krwi

i zależą od podanej dawki, dodatku leków obkurczających naczynia krwionośne, miejsca

wstrzyknięcia, dystrybucji w tkankach, metabolizmu i stanu ogólnego pacjenta.

Przedawkowanie może być rezultatem:

przedawkowania względnego, gdy lek zostaje podany bezpośrednio do naczynia krwionośnego

lub w okolicę bogato unaczynioną;

przedawkowania bezwzględnego, gdy zostaje przekroczona dawka dopuszczalna.

Objawy przedawkowania:

faza pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego - zaburzenia czucia w zakresie warg i języka,

metaliczny smak w ustach, niespójność mowy, zawroty głowy, szumy uszne, zaburzenia

widzenia, dreszcze, pobudzenie ruchowe, drżenia mięśni, drgawki;

faza depresji ośrodkowego układu nerwowego - śpiączka, depresja oddychania i krążenia.

Ponadto mogą wystąpić: tachykardia, wzrost ciśnienia tętniczego i oporu naczyniowego, osłabienie

automatyzmu serca, bradykardia, asystolia, rozszerzenie oskrzeli.

Objawy zatrucia są wskazaniem do natychmiastowego przerwania podawania leku. Jeżeli ich

natężenie jest niewielkie (zaburzenia widzenia, zawroty głowy) należy uspokoić pacjenta, podać mu

tlen do oddychania i sprawdzić dostęp do żyły.

W przypadku silniejszej reakcji toksycznej (ograniczenie świadomości i drżenia mięśni), gdy to

konieczne należy zastosować wentylację zastępczą płuc, dożylnie podać leki podwyższające ciśnienie

krwi (atropina, efedryna, katecholaminy) oraz leki przeciwdrgawkowe (midazolam lub diazepam).

Jeżeli dochodzi do utraty świadomości z drgawkami kloniczno-tonicznymi należy natychmiast

zaintubować tchawicę i podjąć wentylację zastępczą płuc 100% tlenem, podać dożylnie leki

przeciwdrgawkowe (diazepam, tiopental), korygować kwasicę i leczyć objawowo zgodnie z zasadami

intensywnej terapii.

Duże dawki noradrenaliny mogą wywołać objawy ogólne ze strony układu krążenia: tachykardię,

wzrost ciśnienia, zaburzenia rytmu serca. W tych przypadkach należy zastosować leczenie objawowe.

Dializa w przypadkach ostrego przedawkowania lidokainy nie jest skuteczna.