Lescol XL

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Lescol XL 80 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu
 • Dawkowanie:
 • 80 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki o przedłużonym uwalnianiu
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Lescol XL 80 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 28 tabl., 5909990887217, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08872
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Lescol XL 80 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Fluwastatyna

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Lescol XL i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lescol XL

3. Jak stosować lek Lescol XL

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Lescol XL

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Lescol XL i w jakim celu się go stosuje

Lescol XL zawiera substancję czynną- fluwastatynę sodową, która należy do grupy leków nazywanych

statynami, które są lekami obniżającymi poziom lipidów; obniżają one poziom lipidów (tłuszczów) we

krwi. Stosuje się je u pacjentów, u których dieta i ćwiczenia fizyczne nie są wystarczająco skuteczne.

Lescol XL jest lekiem stosowanym w

leczeniu zwiększonego stężenia tłuszczów we krwi u

dorosłych pacjentów

, szczególnie całkowitego cholesterolu i tzw. „złego” cholesterolu lub LDL

cholesterolu, który związany jest ze zwiększonym ryzykiem choroby serca lub udaru

u dorosłych pacjentów z dużym stężeniem cholesterolu we krwi;

u dorosłych pacjentów z dużym stężeniem we krwi zarówno cholesterolu, jak i

trójglicerydów (inny rodzaj obecnych we krwi tłuszczów).

Lekarz może również przepisać Lescol XL, aby zapobiec kolejnym ciężkim zdarzeniom sercowym

(np. zawałowi serca) u pacjentów wcześniej poddanych cewnikowaniu serca, interwencji w obrębie

naczyń serca.

W przypadku dalszych pytań o sposób działania leku Lescol lub o to, dlaczego ten lek został przepisany

pacjentowi, należy zwrócić się do lekarza prowadzącego.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lescol XL

Należy stosować się ściśle do zaleceń lekarza prowadzącego, nawet, jeśli różnią się one od ogólnych

informacji zawartych w tej ulotce.

Przed zastosowaniem leku Lescol XL, należy zapoznać się z podanymi poniżej ostrzeżeniami.

Kiedy nie stosować leku Lescol XL

jeśli pacjent ma uczulenie na fluwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6);

jeśli u pacjenta aktualnie występują problemy z wątrobą lub niewyjaśnione trwałe zwiększenie

poziomu określonych enzymów wątrobowych (aminotransferaz);

w okresie ciąży i karmienia piersią (patrz „Ciąża i karmienie piersią”).

Jeśli którykolwiek z tych punktów odnosi się do pacjenta, nie powinien on przyjmować leku Lescol XL i

powinien poinformować o tym lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Lescol XL należy omówić to lekarzem lub farmaceutą:

jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował w ciągu ostatnich 7 dni lek zwany kwasem fusydowym (lek

stosowany w zakażeniach bakteryjnych) doustnie lub w postaci zastrzyków. Leczenie skojarzone

kwasem fusydowym i lekiem Lescol XL może prowadzić do poważnych problemów z mięśniami

(rozpadu mięśni prążkowanych);

jeśli u pacjenta występowała wcześniej choroba wątroby. Lekarz powinien zalecić wykonanie prób

czynnościowych wątroby przed rozpoczęciem stosowania leku Lescol XL jeśli zwiększana jest

dawka leku oraz co pewien czas w trakcie stosowania leku w celu sprawdzenia czy nie wystąpiły

działania niepożądane;

jeśli u pacjenta występuje choroba nerek;

jeśli u pacjenta występuje choroba tarczycy (niedoczynność tarczycy);

jeśli u pacjenta lub w jego rodzinie występowały dziedziczne schorzenia układu mięśniowego.

jeśli u pacjenta wystąpiło wcześniej uszkodzenie mięśni po leczeniu innym lekiem zmniejszającym

stężenie tłuszczów;

jeśli pacjent regularnie spożywa duże ilości alkoholu;

jeśli u pacjenta występuje ciężkie zakażenie;

jeśli pacjent ma bardzo niskie ciśnienie tętnicze krwi (do objawów mogą należeć: zawroty głowy,

uczucie pustki w głowie);

jeśli u pacjenta występuje kontrolowany lub niekontrolowany nadmierny wysiłek mięśni;

jeśli pacjent ma być operowany;

jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia metaboliczne, endokrynologiczne lub elektrolitowe,

takie jak niewyrównana cukrzyca i niskie stężenie potasu we krwi.

Lekarz będzie ściśle monitorować stan pacjenta w czasie stosowania tego leku, jeśli u pacjenta występuje

cukrzyca lub istnieje ryzyko rozwoju cukrzycy. Ryzyko rozwoju cukrzycy istnieje u pacjentów, u których

występuje wysokie stężenie cukrów i tłuszczów we krwi, u pacjentów z nadwagą oraz u pacjentów z

wysokim ciśnieniem tętniczym krwi.

Kiedy należy się skontaktować z lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem leku Lescol XL

jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność oddechowa.

Jeśli którykolwiek z tych stanów odnosi się do pacjenta,

należy poinformować o tym lekarza przed

zażyciem leku Lescol XL. Lekarz zleci wykonanie badania krwi przed przepisaniem leku Lescol XL.

Lekarza lub farmaceutę należy powiadomić także wtedy, gdy osłabienie mięśni się utrzymuje. W celu

rozpoznania i leczenia tej dolegliwości konieczne może być wykonanie dodatkowych badań i

przyjmowanie dodatkowych leków.

Jeśli podczas leczenia lekiem Lescol XL u pacjenta wystąpią objawy przedmiotowe i podmiotowe, takie

jak: nudności, wymioty, utrata apetytu, zażółcenie oczu i skóry, dezorientacja, euforia lub depresja,

spowolnienie umysłowe, niewyraźna mowa, zaburzenia snu, drżenie lub łatwe powstawanie siniaków lub

krwawienie, świadczyć to może o niewydolności wątroby. W takiej sytuacji należy natychmiast

skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku Lescol XL u pacjentów w wieku powyżej 70 lat

U pacjentów w wieku powyżej 70 lat może być konieczne wykonanie badania krwi w celu wykrycia

czynników ryzyka schorzeń układu mięśniowego.

Dzieci i młodzież

Lek Lescol XL nie był badany i nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 9 lat.

Informacje dotyczące dawkowania u dzieci i młodzieży w wieku powyżej 9 lat, patrz punkt 3.

Brak doświadczenia odnośnie stosowania leku Lescol XL w skojarzeniu z kwasem nikotynowym,

kolestyraminą lub fibratami u dzieci i młodzieży.

Lek Lescol XL i inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jeśli pacjent wymaga leczenia doustnym kwasem fusydowym z powodu zakażenia bakteryjnego,

konieczne będzie czasowe przerwanie przyjmowania leku Lescol XL. Lekarz poinformuje

pacjenta, kiedy będzie można bezpiecznie wznowić przyjmowanie leku Lescol XL. Przyjmowanie

leku Lescol XL z kwasem fusydowym może rzadko powodować osłabienie mięśni, ból lub tkliwość

(rozpad mięśni prążkowanych). Więcej informacji o rozpadzie mięśni prążkowanych, patrz

punkt 4.

Lescol XL może być stosowany jako jedyny lek lub z innymi lekami obniżającymi stężenie cholesterolu

przepisanymi przez lekarza.

Po zastosowaniu żywicy, np. kolestyraminy (stosowanej głównie w leczeniu dużego stężenia

cholesterolu), należy odczekać przynajmniej 4 godziny przed przyjęciem leku Lescol XL.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków:

cyklosporyny (lek hamujący działanie układu odpornościowego);

fibratów (np. gemfibrozylu), kwasu nikotynowego lub leków wiążących kwasy żółciowe (leki

stosowane w celu obniżenia stężenia „złego” cholesterolu);

flukonazolu (lek przeciwgrzybiczy);

ryfampicyny (antybiotyk);

fenytoiny (lek przeciwpadaczkowy);

doustnych leków przeciwzakrzepowych np. warfaryny (leków zmniejszających krzepliwość

krwi);

glibenklamidu (lek przeciwcukrzycowy);

kolchicyn (leki stosowane w leczeniu dny moczanowej).

Ciąża i karmienie piersią

Leku Lescol XL nie należy stosować w czasie ciąży lub karmienia piersią z uwagi na zawartość

substancji czynnej, która może zaszkodzić nienarodzonemu dziecku i o której nie wiadomo czy nie jest

wydalana z mlekiem kobiecym.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Należy stosować odpowiednie środki zapobiegania ciąży w czasie stosowania leku Lescol XL.

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania tego leku, powinna natychmiast przerwać

przyjmowanie leku Lescol XL i skontaktować się z lekarzem

Lekarz omówi z pacjentką potencjalne

ryzyko związane ze stosowaniem leku Lescol XL w czasie ciąży.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku Lescol XL na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i

obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3.

Jak stosować lek Lescol XL

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Lekarz powinien zalecić stosowanie standardowej diety zmniejszającej stężenie cholesterolu. Dietę tę

należy kontynuować w trakcie stosowania leku Lescol XL.

Jaką dawkę leku Lescol XL stosować

Zalecana dawka u dorosłych

Zwykle stosowana dawka fluwastatyny u osób dorosłych wynosi 20 mg do 80 mg na dobę i zależy od

stopnia oczekiwanego obniżenia poziomu cholesterolu. Lekarz może dostosowywać wielkość dawki w

odstępach

4-tygodniowych lub większych.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

U dzieci (w wieku 9 lat i starszych) dawka początkowa wynosi zwykle 20 mg fluwastatyny na dobę.

Maksymalna dawka dobowa wynosi 80 mg. Lekarz może dostosowywać wielkość dawki w odstępach 6-

tygodniowych.

Lekarz ustali dokładną liczbę tabletek leku Lescol XL, jaką należy zażyć.

W zależności od odpowiedzi na leczenie, lekarz może zalecić mniejszą lub większą dawkę leku.

Kiedy stosować lek Lescol XL

Jeśli pacjent stosuje lek Lescol XL, może przyjmować dawkę leku o dowolnej porze dnia.

Lek Lescol XL może być przyjmowany ze spożywanym posiłkiem lub niezależnie od niego. Tabletkę

należy połykać w całości, popijając szklanką wody.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lescol XL

W razie przypadkowego zażycia zbyt wielu tabletek leku Lescol XL, należy natychmiast zwrócić się do

lekarza. Pacjent może potrzebować pomocy medycznej.

Pominięcie zastosowania leku Lescol XL

Należy jak najszybciej przyjąć jedną dawkę leku. Nie należy jednak zażywać pominiętej dawki, jeśli do

przyjęcia następnej dawki pozostały mniej niż 4 godziny. Wówczas należy przyjąć kolejną dawkę leku o

tej porze co zazwyczaj.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Lescol XL

Aby utrzymać korzyści wynikające z leczenia, nie należy przerywać stosowania leku Lescol XL, chyba

że tak zaleci lekarz. Należy przyjmować lek Lescol XL zgodnie z zaleceniami lekarza, aby utrzymywać

stężenie „złego” cholesterolu na niskim poziomie. Lek Lescol XL nie wyleczy danej dolegliwości, ale

pomaga ją kontrolować. Należy regularnie kontrolować stężenie cholesterolu w celu oceny postępów

leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre rzadko (mogące wystąpić u maksymalnie 1 na 1000 pacjentów) lub bardzo rzadko (mogące

wystąpić u maksymalnie 1 na 10 000 pacjentów) występujące działania niepożądane mogą być ciężkie:

należy natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej.

Jeśli u pacjenta występuje ból mięśni, tkliwość lub osłabienie mięśni niewiadomego pochodzenia.

Mogą to być wczesne objawy rozpadu mięśni. Można je zahamować przez natychmiastowe

przerwanie leczenia fluwastatyną. Te działania niepożądane obserwowano również po zastosowaniu

podobnych leków z tej grupy (statyn).

Jeśli u pacjenta występuje niewyjaśnione zmęczenie lub gorączka, żółknięcie skóry i białek oczu,

ciemno zabarwiony mocz (objawy zapalenia wątroby).

Jeśli u pacjenta występują objawy reakcji skórnych takie jak wysypka, pokrzywka, zaczerwienienie

skóry, swędzenie, obrzęk twarzy, powiek i warg.

Jeśli u pacjenta występuje obrzęk skóry, trudności w oddychaniu, zawroty głowy (objawy ciężkiej

reakcji alergicznej).

Jeśli u pacjenta występują silniejsze krwawienia, oraz łatwiejsze niż dotychczas powstawanie

siniaków (objaw zmniejszenia liczby płytek krwi).

Jeśli u pacjenta występują czerwone lub purpurowe chorobowe zmiany skórne (objaw stanu

zapalnego naczyń krwionośnych).

Jeśli u pacjenta występuje czerwona, plamista wysypka głównie na twarzy, której towarzyszą

zmęczenie, gorączka, mdłości, utrata apetytu (objaw reakcji toczniopodobnych).

Jeśli u pacjenta występuje ostry ból w górnej części brzucha (objaw zapalenia trzustki).

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z wymienionych wyżej objawów, powinien on natychmiast

skontaktować się z lekarzem.

Inne działania niepożądane: należy o nich powiedzieć lekarzowi, jeśli niepokoją one pacjenta

Występujące często (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 pacjentów):

Bezsenność, bóle głowy, uczucie dyskomfortu w żołądku, ból brzucha, mdłości, nieprawidłowe wyniki

badań krwi dotyczących mięśni i wątroby.

Występujące bardzo rzadko (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 000 pacjentów):

Mrowienie lub drętwienie kończyn górnych lub dolnych, zaburzone lub zmniejszone odczuwanie.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Impotencja, utrzymujące się osłabienie mięśni, problemy z oddychaniem w tym uporczywy kaszel i

(lub) skrócenie oddechu lub gorączka.

Inne możliwe działania niepożądane

Zaburzenia snu, w tym bezsenność i koszmary senne

Utrata pamięci

Zaburzenia seksualne

Depresja

Cukrzyca. Wystąpienie cukrzycy jest bardziej prawdopodobne u pacjentów z wysokim stężeniem

cukrów i tłuszczów we krwi, pacjentów z nadwagą oraz z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi.

Lekarz może monitorować stan pacjenta w czasie stosowania tego leku.

Stan zapalny, obrzęk lub podrażnienie ścięgna.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Lescol XL

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30

C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w

celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować tego leku jeśli opakowanie jest uszkodzone lub nosi ślady sfałszowania.

W celu ochrony przed wilgocią leku Lescol XL nie należy wyjmować z blistra aż do momentu,

kiedy będzie stosowany.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Lescol XL

-

Substancją czynną leku jest fluwastatyna sodowa.

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu produktu Lescol XL zawiera 84,24 mg soli sodowej

fluwastatyny, co odpowiada 80 mg fluwastatyny w postaci wolnego kwasu.

-

Pozostałe składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza, hydroksypropyloceluloza,

potasu wodorowęglan, powidon, magnezu stearynian, makrogol 8000, żelaza tlenek żółty (E172),

tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Lescol XL i co zawiera opakowanie

Lescol XL 80 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu są żółte, okrągłe, lekko dwuwypukłe o ściętych

brzegach, oznaczone „LE” po jednej stronie i „NVR” po drugiej stronie tabletki.

Opakowanie leku zawiera 28 (4x7) tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i importer

Novartis Poland Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa

tel.: + 48 22 37 54 888

Wytwórca/Importer

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

D-90429 Nürnberg

Niemcy

V.J. Salomone Pharma Ltd.

75, Simpson Street Marsa

MRS, 1606

Malta

Novartis s.r.o.

Na Pankraci 1724/129

140 00 Prague 4

Czechy

Novartis Farma – Productos Farmacêuticos, S.A.

Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, n.° 10E

Taguspark

2740-255 Porto Salvo

Portugalia

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd

Frimley Business Park

Frimley, Camberley, Surrey

GU16 7SR

Wielka Brytania

Novartis Pharma S.A.S

2 et 4 rue Lionel Terray

92500 Rueil Malmaison

Francja

Novartis Farma S.p.A.

Largo Umberto Boccioni, 1

21040 Origgio VA

Włochy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego

Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa kraju członkowskiego

Nazwa produktu leczniczego

Chorwacja, Estonia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Grecja,

Węgry, Irlandia, Łotwa, Litwa, Malta, Holandia, Polska,

Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania

Lescol XL

Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja

Lescol Depot

Austria, Niemcy

Fluvastatin Novartis

Austria

Lescol MR

Belgia, Luksemburg

Lescol Exel

Francja

Lescol LP

Niemcy

Locol

Włochy

Lescol, Lipaxin

Portugalia

Cardiol XL, Canef

Hiszpania

Lescol Prolib, Liposit Prolib,

Vaditon Prolib, Digaril Prolib

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 01/2018

23-11-2018

FDA Classifies Field Action Related to Fc 500™ And Epics® As Class 1 Recall Beckman Coulter Life Sciences Committed to Helping Customers Take Prompt, Appropriate Actions

FDA Classifies Field Action Related to Fc 500™ And Epics® As Class 1 Recall Beckman Coulter Life Sciences Committed to Helping Customers Take Prompt, Appropriate Actions

Beckman Coulter Life Sciences today announced the previously communicated global voluntary recall launched in January 2018 related to the FC 500™ Series Flow Cytometers (FC 500), COULTER® EPICS® XL™ and COULTER® EPICS® XL-MCL™ Flow Cytometer with System II Software (together referred to as the EPICS) has been classified as Class 1 by the U.S. Food and Drug Administration (FDA).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-11-2018

.@US_FDA issues Class I Medical Device Recall, the most serious type of recall: Beckman Coulter Life Sciences Beckman Coulter Life Sciences recalls the FC500 Series Flow Cytometers and EPICS XL Series Flow Cytometers. Find out more: https://go.usa.gov/xP

.@US_FDA issues Class I Medical Device Recall, the most serious type of recall: Beckman Coulter Life Sciences Beckman Coulter Life Sciences recalls the FC500 Series Flow Cytometers and EPICS XL Series Flow Cytometers. Find out more: https://go.usa.gov/xP

. @US_FDA issues Class I Medical Device Recall, the most serious type of recall: Beckman Coulter Life Sciences Beckman Coulter Life Sciences recalls the FC500 Series Flow Cytometers and EPICS XL Series Flow Cytometers. Find out more: https://go.usa.gov/xPAtn  #MedicalDevice #FDA pic.twitter.com/6e064UQ2wg

FDA - U.S. Food and Drug Administration