Lemtrada

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Lemtrada
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Lemtrada
  Unia Europejska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Grupa terapeutyczna:
 • Selektywne leki immunosupresyjne
 • Dziedzina terapeutyczna:
 • Stwardnienie rozsiane
 • Wskazania:
 • Preparat Lemtrada jest wskazany u dorosłych pacjentów z rzutowo-remisyjnym stwardnieniem rozsianym (RRMS) z aktywną chorobą zdefiniowaną przez cechy kliniczne lub obrazowe.
 • Podsumowanie produktu:
 • Revision: 6

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autoryzacji:
 • Upoważniony
 • Numer pozwolenia:
 • EMEA/H/C/003718
 • Data autoryzacji:
 • 12-09-2013
 • Kod EMEA:
 • EMEA/H/C/003718
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 25-12-2018

Sprawozdanie z oceny publicznego

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/818985/2017

EMEA/H/C/003718

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Lemtrada

alemtuzumab

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR)

dotyczącego leku Lemtrada. Wyjaśnia, jak Agencja oceniła lek w celu przyjęcia zaleceń w sprawie

przyznania pozwolenia na dopuszczenie produktu do obrotu w UE oraz warunków jego stosowania.

Jego celem nie jest zapewnienie praktycznej porady dotyczącej stosowania leku Lemtrada.

W celu uzyskania praktycznych informacji na temat stosowania leku Lemtrada należy zapoznać się z

ulotką dla pacjenta bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Co to jest produkt Lemtrada i w jakim celu się go stosuje?

Lemtrada jest lekiem stosowanym w leczeniu osób dorosłych z rzutowo-ustępującą postacią

stwardnienia rozsianego, chorobą nerwów, w przebiegu której procesy zapalne niszczą ochronną

osłonkę otaczającą komórki nerwowe. Określenie „postać rzutowo-ustępująca” oznacza, że u pacjenta

występują okresy nawrotu objawów choroby na zmianę z okresami remisji. Produkt Lemtrada stosuje

się u pacjentów z aktywnym stwardnieniem rozsianym w oparciu o objawy choroby lub wyniki

skanowania.

Lemtrada zawiera substancję czynną alemtuzumab.

Jak stosować produkt Lemtrada?

Lek Lemtrada wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza. Leczenie powinien rozpoczynać i nadzorować

lekarz mający doświadczenie w leczeniu stwardnienia rozsianego. Wymagana jest dostępność

odpowiedniego sprzętu i personelu, aby móc kontrolować najczęstsze działania niepożądane i reakcje

nadwrażliwości (alergiczne). Przed leczeniem i w trakcie leczenia pacjenci powinni otrzymywać

określone leki w celu ograniczenia działań niepożądanych.

Lek Lemtrada jest dostępny w postaci płynu do sporządzania roztworu do infuzji (wlewu dożylnego).

Wlew dożylny trwa około 4 godzin. Lek Lemtrada podaje się początkowo w dwóch cyklach leczenia: w

pierwszym cyklu podaje się 12 mg leku raz na dobę przez 5 dni, a w drugim cyklu, po upływie 12

Lemtrada

EMA/818985/2017

Strona 2/3

miesięcy, podaje się 12 mg leku raz na dobę przez 3 dni. Można zastosować maksymalnie dwa

dodatkowe cykle leczenia, podając podczas każdego z nich 12 mg leku raz na dobę przez 3 dni, z

zachowaniem 12-miesięcznych odstępów.

Więcej informacji znajduje się w ulotce dla pacjenta.

Jak działa produkt Lemtrada?

W przebiegu stwardnienia rozsianego układ odpornościowy (system obronny organizmu) nieprawidłowo

atakuje ochronną osłonkę otaczającą nerwy w mózgu i rdzeniu kręgowym. Substancja czynna leku

Lemtrada, alemtuzumab, jest przeciwciałem monoklonalnym – rodzajem białka, które zostało

zaprojektowane w taki sposób, aby rozpoznawało białko zwane CD52 i przyłączało się do niego. Białko

CD52 jest obecne na limfocytach – komórkach białych krwinek, które są częścią układu

odpornościowego. Alemtuzumab, przyłączając się do limfocytów, powoduje ich śmierć i są one

zastępowane przez nowe limfocyty. Mechanizm działania alemtuzumabu w leczeniu stwardnienia

rozsianego nie jest w pełni wyjaśniony, ale uważa się, że obniża on szkodliwe oddziaływanie układu

odpornościowego, powodując śmierć istniejących limfocytów i ich wymianę na nowe.

Jakie korzyści ze stosowania produktu Lemtrada zaobserwowano w

badaniach?

Lek Lemtrada oceniano w dwóch badaniach głównych z udziałem 1421 pacjentów z rzutowo-ustępującą

postacią stwardnienia rozsianego. W obydwu badaniach lek Lemtrada porównywano z interferonem

beta-1a – innym lekiem stosowanym w leczeniu stwardnienia rozsianego. W pierwszym badaniu

uczestniczyli pacjenci, którzy nie byli wcześniej poddani leczeniu, natomiast w drugim badaniu brali

udział pacjenci, u których pomimo leczenia nastąpił nawrót choroby. W obydwu badaniach głównym

kryterium oceny skuteczności leku była liczba nawrotów choroby u pacjentów w ciągu roku oraz postęp

niepełnosprawności po 2 latach leczenia.

W pierwszym badaniu średnia roczna liczba nawrotów choroby u pacjentów otrzymujących lek

Lemtrada wynosiła mniej niż połowę liczby nawrotów u pacjentów otrzymujących interferon beta-1a

(0,18 w porównaniu z 0,39), ale nie zaobserwowano znaczących skutków w odniesieniu do postępu

niepełnosprawności. W drugim badaniu średnia roczna liczba nawrotów choroby u pacjentów

otrzymujących lek Lemtrada była mniej więcej o połowę mniejsza niż w przypadku pacjentów

otrzymujących interferon beta-1a (0,26 w porównaniu z 0,52); u około 13% pacjentów otrzymujących

lek Lemtrada obserwowano nieprzerwany postęp niepełnosprawności w porównaniu z około 21% u

pacjentów otrzymujących interferon beta-1a.

Pacjentów biorących udział w dwóch badaniach głównych obserwowano następnie przez co najmniej

cztery lata w ramach badania rozszerzonego; w tym okresie podawano im maksymalnie dwie

dodatkowe dawki leku Lemtrada w odstępie jednego roku, jeżeli wystąpiła u nich progresja choroby. U

ponad połowy pacjentów objętych badaniem rozszerzonym nie wystąpiła progresja choroby i nie

potrzebowali oni dodatkowych wlewów leku Lemtrada. U pacjentów, którzy potrzebowali jednego lub

dwóch dodatkowych wlewów leku Lemtrada, liczba nawrotów choroby była niższa, a postęp

niepełnosprawności wolniejszy w porównaniu z poprzednim rokiem.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Lemtrada?

Najważniejsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Lemtrada to choroby

autoimmunologiczne (gdy układ obronny organizmu atakuje zdrową tkankę), w tym zaburzenia

Lemtrada

EMA/818985/2017

Strona 3/3

czynności tarczycy, immunologiczna plamica małopłytkowa (ITP, zaburzenie krzepnięcia krwi

powodowane przez niski poziom płytek krwi) i uszkodzenie nerek, a także choroby układu czerwono- i

białokrwinkowego, reakcje związane z wlewem i zakażenia. Najczęstsze działania niepożądane

związane ze stosowaniem leku Lemtrada (mogące wystąpić u więcej niż 2 osób na 10) to wysypka, ból

głowy, gorączka i zakażenia dróg oddechowych (zakażenia gardła i klatki piersiowej). Pełny wykaz

działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Lemtrada znajduje się w ulotce dla pacjenta.

Leku Lemtrada nie należy stosować u pacjentów zakażonych wirusem HIV i pacjentów z ciężkimi

zakażeniami. Pełny wykaz ograniczeń znajduje się w ulotce dla pacjenta.

Na jakiej podstawie zatwierdza się produkt Lemtrada?

Europejska Agencja Leków uznała, że korzyści płynące ze stosowania produktu Lemtrada przewyższają

ryzyko, i zaleciła jego dopuszczenie do stosowania w UE. Agencja uznała, że w badaniach wykazano

korzyści dla pacjentów z aktywnym stwardnieniem rozsianym. W odniesieniu do kwestii

bezpieczeństwa Agencja uznała, że lekarzom przepisującym lek i pacjentom należy zapewnić materiały

edukacyjne w celu ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem leku.

Jakie środki są podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i

skutecznego stosowania produktu Lemtrada?

Firma, która wprowadza lek Lemtrada do obrotu, zagwarantuje, by lekarze, od których oczekuje się

przepisywania leku, otrzymali materiały edukacyjne zawierające ważne informacje dotyczące

bezpieczeństwa, w tym szczegółowe informacje na temat ryzyka chorób autoimmunologicznych, a

także listę kontrolną obejmującą takie kwestie jak niezbędne badania przesiewowe, leczenie wstępne i

długotrwałe monitorowanie pacjentów. Materiały edukacyjne będą również zawierały kartę ostrzeżeń

dla pacjenta oraz wytyczne dla pacjentów wyjaśniające kwestię udziału w programie zarządzania

ryzykiem.

W celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego stosowania leku Lemtrada w charakterystyce produktu

leczniczego i ulotce dla pacjenta zawarto również zalecenia i środki ostrożności przeznaczone dla

personelu medycznego i pacjentów.

Inne informacje dotyczące produktu Lemtrada

W dniu 12 września 2013 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie produktu

Lemtrada do obrotu, ważne w całej Unii Europejskiej.

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące produktu Lemtrada znajduje się na stronie internetowej Agencji

pod adresem: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem Lemtrada należy zapoznać się

z ulotką dla pacjenta (także część EPAR) bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Data ostatniej aktualizacji: 01.2018.

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

B. ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

LEMTRADA,

12 mg koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

alemtuzumab

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed podaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek LEMTRADA i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed podaniem leku LEMTRADA

Jak będzie podawany lek LEMTRADA

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek LEMTRADA

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek LEMTRADA i w jakim celu się go stosuje

Lek LEMTRADA zawiera substancję czynną — alemtuzumab — stosowaną w leczeniu dorosłych

pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (ang. multiple sclerosis, SM) o przebiegu rzutowo-ustępującym (ang.

relapsing-remitting multiple sclerosis, RRMS). Lek LEMTRADA nie prowadzi do wyleczenia SM, jednak

może zmniejszyć liczbę nawrotów choroby. Lek może również pomóc w spowolnieniu lub cofnięciu

niektórych przedmiotowych lub podmiotowych objawów SM. W badaniach klinicznych u pacjentów

leczonych lekiem LEMTRADA wystąpiło mniej nawrotów choroby oraz rzadziej następowało pogorszenie

niepełnosprawności w porównaniu z pacjentami stosującymi beta-interferon wstrzykiwany kilka razy w

tygodniu.

Czym jest stwardnienie rozsiane?

SM jest autoimmunologiczną chorobą ośrodkowego układu nerwowego (mózgu i rdzenia kręgowego). W

przebiegu SM układ odpornościowy pacjenta omyłkowo atakuje ochronną warstwę (osłonkę mielinową)

otaczającą włókna nerwowe, powodując stan zapalny. Sytuację, kiedy zapalenie wywołuje objawy choroby,

często nazywa się „napadem” lub „nawrotem” choroby. W rzutowo-ustępującym przebiegu stwardnienia

rozsianego u pacjentów po nawrocie choroby następuje okres ustąpienia jej objawów.

Objawy jakie wystąpią u pacjenta zależą od tego, która część ośrodkowego układu nerwowego została

dotknięta chorobą. Uszkodzenia nerwów powstałe w wyniku zapalenia mogą być odwracalne, ale w miarę

postępowania choroby uszkodzenia te mogą się kumulować i utrwalać.

Jak działa lek LEMTRADA

Lek LEMTRADA reguluje pracę układu odpornościowego pacjenta, ograniczając atakowanie własnego

układu nerwowego.

2.

Informacje ważne przed podaniem leku LEMTRADA

Kiedy nie stosować leku LEMTRADA:

jeśli pacjent ma uczulenie na alemtuzumab lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienione w punkcie 6).

jeśli pacjent jest zakażony ludzkim wirusem niedoboru odporności (ang. human immunodeficiency virus,

HIV).

jeśli u pacjenta występuje ciężkie zakażenie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed przyjęciem leku LEMTRADA należy porozmawiać z lekarzem. U pacjenta po serii leczenia lekiem

LEMTRADA może zwiększyć się ryzyko rozwinięcia się innych chorób autoimmunologicznych lub

wystąpienia poważnych zakażeń. Pacjent powinien zrozumieć te zagrożenia oraz wiedzieć, jak je u siebie

obserwować. Pacjent otrzyma Kartę ostrzeżeń pacjenta oraz Poradnik dla pacjenta zawierające dalsze

informacje. Ważne, aby Kartę ostrzeżeń pacjenta mieć przy sobie przez cały czas trwania leczenia oraz przez

4 lata po otrzymaniu ostatniej infuzji leku LEMTRADA, ponieważ działania niepożądane mogą wystąpić

wiele lat po zakończeniu leczenia. Przy podejmowaniu jakiegokolwiek leczenia, nawet niezwiązanego ze

stwardnieniem rozsianym, należy okazać Kartę ostrzeżeń pacjenta lekarzowi.

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem LEMTRADA lekarz wykona badania krwi. Badania te mają na celu

sprawdzenie, czy pacjent może przyjmować lek LEMTRADA. Przed rozpoczęciem leczenia lekiem

LEMTRADA lekarz będzie również chciał się upewnić, czy pacjent nie cierpi na inne określone choroby lub

stany.

Choroby autoimmunologiczne

Leczenie lekiem LEMTRADA może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób autoimmunologicznych. Są to

choroby, w których system odpornościowy pacjenta omyłkowo atakuje jego własny organizm. Informacje na

temat określonych chorób, które wystąpiły u pacjentów z SM leczonych lekiem LEMTRADA,

przedstawiono poniżej.

Do wystąpienia chorób autoimmunologicznych może dojść wiele lat po zakończeniu leczenia lekiem

LEMTRADA. W związku z tym konieczne jest regularne wykonywanie badań krwi i moczu aż do upływu

4 lat od ostatniej infuzji. Wykonywanie badań jest wymagane nawet, gdy pacjent czuje się dobrze, a objawy

SM są pod kontrolą. Ponadto istnieją określone objawy przedmiotowe i podmiotowe, na które powinien

zwracać uwagę sam pacjent. Szczegółowe informacje na temat tych objawów, jak również badań i działań,

które należy podjąć, zostały podane w punkcie 4 Choroby autoimmunologiczne.

Więcej przydatnych informacji na temat omawianych chorób autoimmunologicznych (i badań

umożliwiających ich rozpoznanie) można znaleźć w Poradniku dla pacjenta dotyczącym leku

LEMTRADA.

Immunologiczna plamica małopłytkowa (ang. Immune Thrombocytopenic Purpura,

ITP)

U pacjentów często dochodziło do rozwoju zaburzenia krzepliwości krwi wywoływanego małą

liczbą płytek krwi, określanego jako immunologiczna plamica małopłytkowa (ITP). Trzeba jak

najwcześniej rozpoznać chorobę i podjąć leczenie; w przeciwnym wypadku może mieć ona

poważne, a nawet śmiertelne skutki. Przedmiotowe i podmiotowe objawy ITP opisano w

punkcie 4.

Choroba nerek (na przykład choroba anty-GBM)

Rzadko u pacjentów występowały problemy autoimmunologiczne dotyczące nerek, takie jak

choroba anty-GBM (ang. anti-glomerular basement membrane) polegającą na wytwarzaniu

przeciwciał skierowanych przeciwko błonie podstawnej kłębuszków nerkowych. Przedmiotowe i

podmiotowe objawy choroby nerek opisano w punkcie 4. Nieleczona choroba może prowadzić

do niewydolności nerek wymagającej dializ lub przeszczepu, a nawet spowodować zgon.

Zaburzenia tarczycy

Bardzo często u pacjentów występowały zaburzenia autoimmunologiczne dotyczące tarczycy,

wpływające na jej zdolność do wytwarzania i regulacji działania hormonów ważnych dla

procesów przemiany materii w organizmie.

Lek LEMTRADA może wywoływać różne rodzaje zaburzeń tarczycy, w tym:

nadczynność tarczycy polegającą na nadmiernej produkcji hormonów w tarczycy,

niedoczynność tarczycy polegającą na niewystarczającej produkcji hormonów w

tarczycy.

Przedmiotowe i podmiotowe objawy zaburzeń tarczycy opisano w punkcie 4.

Jeśli rozwiną się zaburzenia tarczycy, pacjent najczęściej będzie musiał do końca życia stosować

leki, aby opanować to zaburzenie; a w niektórych przypadkach konieczne może być usunięcie

gruczołu tarczycy.

Prawidłowe leczenie zaburzeń tarczycy jest bardzo ważne, zwłaszcza u pacjentek, które zajdą w

ciążę po okresie stosowania leku LEMTRADA. Nieleczone zaburzenie tarczycy może

zaszkodzić nienarodzonemu dziecku lub po narodzeniu.

Inne choroby autoimmunologiczne

Niezbyt często u pacjentów występowały choroby autoimmunologiczne dotyczące krwinek

czerwonych lub białych. Można je rozpoznać na podstawie badań krwi, które będą regularnie

przeprowadzane po zakończeniu leczenia lekiem LEMTRADA. Jeśli wystąpi któraś z

wymienionych chorób, lekarz poinformuje o tym pacjenta i podejmie odpowiednie kroki w celu

leczenia.

Reakcje na infuzję

U większości pacjentów leczonych lekiem LEMTRADA w trakcie infuzji lub w ciągu 24 godzin po jej

zakończeniu pojawiają się działania niepożądane. Aby ograniczyć częstość reakcji na infuzję, lekarz poda

pacjentowi inny(-e) lek(i) (patrz punkt 4 Reakcje na infuzję).

Zakażenia

Pacjenci leczeni lekiem LEMTRADA są w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnego zakażenia

(patrz punkt 4 Zakażenia). Na ogół zakażenia mogą być leczone standardowymi lekami.

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia zakażenia, lekarz sprawdzi, czy inne przyjmowane przez

pacjenta leki nie wpływają na jego układ odpornościowy. Dlatego ważne jest, aby pacjent poinformował

lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach.

Ponadto, należy poinformować lekarza przed wdrożeniem leczenia lekiem LEMTRADA, jeśli u pacjenta

występuje ciężkie zakażenie, gdyż lekarz powinien opóźnić rozpoczęcie leczenia do czasu ustąpienia

zakażenia.

Pacjenci leczeni lekiem LEMTRADA są narażeni na wyższe ryzyko zakażenia wirusem opryszczki (np.

opryszczki wargowej). Z reguły jeśli pacjent przebył zakażenie wirusem opryszki, występuje zwiększone

ryzyko wystąpienia kolejnego. Zakażenie wirusem opryszczki jest również możliwe u pacjentów, którzy

nigdy wcześniej nie byli zakażeni. Zaleca się, aby lekarz przepisał pacjentowi lek w celu zmniejszenia

szansy zakażenia wirusem opryszczki. Lek należy przyjmować w dniach stosowania leku LEMTRADA oraz

przez miesiąc po zakończeniu leczenia.

Ponadto mogą wystąpić zakażenia prowadzące do nieprawidłowości dotyczących szyjki macicy. W

związku z tym zaleca się u wszystkich pacjentek wykonywanie corocznych badań przesiewowych, takich jak

rozmaz z szyjki macicy. Lekarz wyjaśni pacjentce, jakie badania będą wymagane.

U pacjentów leczonych lekiem LEMTRADA występuje także zwiększone ryzyko rozwoju listeriozy

(zakażenie bakteryjne spowodowane spożywaniem zanieczyszczonych pokarmów). Zakażenie listerią może

powodować poważne choroby, w tym zapalenie opon mózgowych, ale można je leczyć odpowiednimi

lekami. Aby ograniczyć ryzyko zakażenia, przez dwa tygodnie przed rozpoczęciem leczenia lekiem

LEMTRADA, w jego trakcie oraz przez co najmniej miesiąc po użyciu tego leku, pacjenci powinni unikać

spożywania surowych lub niedopieczonych mięs, serów pleśniowych oraz niepasteryzowanych produktów

mlecznych.

U pacjentów leczonych lekiem LEMTRADA obserwowano występowanie zapalenia płuc (zapalenie tkanki

płuc). Większość przypadków pojawiła się podczas pierwszego miesiąca leczenia tym lekiem. Pacjent

powinien poinformować lekarza o objawach, takich jak skrócenie oddechu (duszność), kaszel, sapanie, ból

lub ucisk w klatce piersiowej i odkasływanie krwi, ponieważ te objawy mogą być wywołane zapaleniem

płuc.

Jeśli pacjent mieszka w regionie, gdzie często występuje gruźlica, może być w grupie zwiększonego ryzyka

zakażenia prątkami gruźlicy. Lekarz zaplanuje wykonanie badań przesiewowych w kierunku gruźlicy.

Jeśli pacjent jest nosicielem wirusowego zapalenia wątroby typu B lub C, zaleca się zachowanie

szczególnej ostrożności przed podaniem leku LEMTRADA, ponieważ nie wiadomo, czy leczenie nie

doprowadzi do aktywacji wirusowego zapalenia wątroby, które mogłoby w konsekwencji zniszczyć wątrobę.

Zapalenie pęcherzyka żółciowego

Lek LEMTRADA może zwiększać ryzyko wystąpienia zapalenia pęcherzyka żółciowego. Jest to poważny

stan, który może zagrażać życiu pacjenta. Należy skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia takich

objawów jak: ból żołądka lub dolegliwości żołądkowe, gorączka, nudności lub wymioty.

Wcześniej rozpoznany nowotwór

Jeżeli u pacjenta wcześniej rozpoznano nowotwór, należy poinformować o tym lekarza.

Szczepionki

Nie wiadomo, czy lek LEMTRADA wpływa na odpowiedź pacjenta na szczepionkę. Jeśli pacjent nie ma

wykonanych standardowych wymaganych szczepień, lekarz rozważy, czy nie uzupełnić ich przed

rozpoczęciem leczenia lekiem LEMTRADA. W szczególności lekarz rozważy podanie szczepionki

przeciwko ospie wietrznej pacjentom, którzy jej wcześniej nie otrzymali. Wszystkie szczepionki należy

podać co najmniej 6 tygodni przed rozpoczęciem kursu leczenia lekiem LEMTRADA.

Pacjent NIE MOŻE otrzymywać niektórych rodzajów szczepionek (żywych szczepionek wirusowych), jeśli

w ostatnim czasie przyjmował lek LEMTRADA.

Dzieci i młodzież

Lek LEMTRADA nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat,

ponieważ nie badano działania leku u pacjentów z SM w tym wieku.

Lek LEMTRADA a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie

lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować (w tym o wszelkich szczepionkach lub

lekach ziołowych).

Poza lekiem LEMTRADA również inne leki (w tym leki przeciwko SM lub leki przeciwko innym

chorobom) mogą wpływać na układ odpornościowy pacjenta, a tym samym na jego zdolność zwalczania

zakażeń. Jeśli pacjent przyjmuje takie leki, lekarz może zalecić przerwanie ich stosowania przed

rozpoczęciem leczenia lekiem LEMTRADA.

Ciąża

W ciąży lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem

tego leku należy poradzić się lekarza.

Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną antykoncepcję podczas każdego kursu leczenia

lekiem LEMTRADA oraz przez 4 miesiące po jego zakończeniu.

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentek, które zajdą w ciążę po stosowaniu leku LEMTRADA i

u których wystąpią wtedy zaburzenia tarczycy. Zaburzenia tarczycy mogą zaszkodzić dziecku (patrz punkt 2

Ostrzeżenia i środki ostrożności — Choroby autoimmunologiczne).

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy lek LEMTRADA może przedostawać się z mlekiem do organizmu dziecka, jednak jest to

możliwe. Zaleca się powstrzymanie od karmienia piersią podczas każdego kursu leczenia lekiem

LEMTRADA oraz przez 4 miesiące po jego zakończeniu. Planując karmienie piersią należy poradzić się

jednak lekarza, ze względu na zalety pokarmu matki (ochrona dziecka przed zakażeniami). Lekarz doradzi

postępowanie korzystne zarówno dla matki, jak i dziecka.

Płodność

Lek LEMTRADA występuje w organizmie pacjenta podczas leczenia oraz przez 4 miesiące po jego

zakończeniu. Nie wiadomo, czy lek LEMTRADA ma wpływ na płodność w tym okresie. W przypadku

planowania ciąży, należy zwrócić się do lekarza. Nie ma dowodów wskazujących na wpływ leku

LEMTRADA na płodność u mężczyzn.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U wielu pacjentów występują działania niepożądane podczas infuzji lub w ciągu 24 godzin po podaniu leku

LEMTRADA. Niektóre z nich mogą zagrażać bezpieczeństwu prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn (np. zawroty głowy). Jeśli takie działania wystąpią, należy powstrzymać się od prowadzenia

pojazdów i obsługiwania maszyn do momentu poprawy samopoczucia.

Lek LEMTRADA zawiera potas i sód

Lek zawiera mniej niż 1 mmol potasu (39 mg) na infuzję, to znaczy lek uznaje się za „wolny od potasu”.

Lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na infuzję, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3.

Jak będzie podawany lek LEMTRADA

Lekarz wyjaśni pacjentowi, w jaki sposób będzie podawany lek LEMTRADA. W razie jakichkolwiek pytań,

należy zwrócić się do lekarza.

W leczeniu wstępnym pacjent otrzyma jedną infuzję na dobę przez 5 dni (kurs 1.), a następnie, po roku,

jedną infuzję na dobę przez 3 dni (kurs 2.).

W okresie między tymi kursami leczenia lek LEMTRADA nie będzie podawany. Dwa kursy leczenia mogą

zmniejszyć aktywność SM na okres do 6 lat.

Niektórzy pacjenci, u których po tych dwóch kursach leczenia wystąpią objawy stwardnienia rozsianego,

mogą otrzymać jeden lub dwa dodatkowe kursy leczenia, obejmującego jedną infuzję na dobę przez 3 dni.

Te dodatkowe kursy leczenia można podać najwcześniej 12 miesięcy po przyjęciu ostatniej dawki leku.

Maksymalna dawka dobowa leku to jedna infuzja.

Lek LEMTRADA będzie podawany pacjentowi w postaci infuzji dożylnej. Każda infuzja będzie trwała

około 4 godzin. Monitorowanie działań niepożądanych i regularne badania należy kontynuować jeszcze

przez 4 lata od ostatniej infuzji.

Aby ułatwić zrozumienie schematu dawkowania na schemacie poniżej przedstawiono czas trwania efektów

leczenia oraz czas wymaganej obserwacji kontrolnej.

Kontrola po zakończeniu podawania leku LEMTRADA

Po zakończeniu leczenia lekiem LEMTRADA pacjent powinien być regularnie badany, w celu zapewnienia

szybkiego rozpoznania ewentualnych działań niepożądanych i rozpoczęcia natychmiastowego leczenia.

Badania muszą być kontynuowane przez 4 lata po podaniu ostatniej infuzji, opisano je w punkcie 4 —

Najbardziej istotne działania niepożądane.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku LEMTRADA

U pacjentów, którym omyłkowo podano zbyt dużą dawkę leku LEMTRADA w pojedynczej infuzji,

występowały poważne reakcje, takie jak: ból głowy, wysypka, obniżone ciśnienie tętnicze czy przyspieszona

czynność serca. Podanie dawek wyższych niż zalecana może prowadzić do poważniejszych lub bardziej

długotrwałych reakcji na infuzję (patrz punkt 4) lub silniejszego wpływu na układ odpornościowy. Leczenie

polega na przerwaniu podawania leku LEMTRADA i wdrożeniu leczenia objawowego.

Pominięcie przyjęcia dawki leku LEMTRADA

Jest mało prawdopodobne, aby dawka leku została pominięta, ponieważ lek jest podawany przez fachowy

personel medyczny. Należy jednak pamiętać, że w razie pominięcia dawki, nie należy jej podawać w tym

samym dniu co planowana kolejna dawka.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do

lekarza.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najważniejszymi działaniami niepożądanymichoroby autoimmunologiczne opisane w punkcie 2, do

których należą:

Zaburzenia krzepnięcia (częste — mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób): mogą przejawiać się

występowaniem niewielkich, rozsianych, czerwonych, różowych lub fioletowych plamek na skórze;

łatwym powstawaniem siniaków; trudnym do zatamowania krwawieniem po skaleczeniu; cięższymi,

dłuższymi lub częstszymi niż zazwyczaj krwawieniami miesiączkowymi; krwawieniem

międzymiesiączkowym; krwawieniem z dziąseł lub nosa występującym po raz pierwszy lub

wymagającym dłuższego niż zwykle tamowania albo odkasływaniem krwią.

zaburzenia nerek (rzadkie — mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób): mogą przejawiać się

krwiomoczem (czerwonym lub herbacianym zabarwieniem moczu) oraz obrzękiem nóg lub stóp. Mogą

również prowadzić do uszkodzenia płuc, co może skutkować odkasływaniem krwią.

W razie zauważenia jakichkolwiek przedmiotowych lub podmiotowych objawów zaburzeń krzepnięcia

lub choroby nerek należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i poinformować go o nich. Jeśli

kontakt z lekarzem jest niemożliwy, należy natychmiast szukać pomocy medycznej.

zaburzenia tarczycy (bardzo częste — mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób): mogą przejawiać

się nadmierną potliwością; niewyjaśnioną utratą lub przybraniem masy ciała; obrzękiem oczu;

nerwowością; przyspieszonym biciem serca; uczuciem zimna; postępującym zmęczeniem lub

niewystępującymi uprzednio zaparciami.

zaburzenia krwinek czerwonych i białych (niezbyt częste — mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100

osób) rozpoznane na podstawie badań krwi.

Wszystkie powyższe poważne działania niepożądane mogą wystąpić dopiero wiele lat po zastosowaniu leku

LEMTRADA. W razie zauważenia jakichkolwiek wymienionych objawów przedmiotowych lub

podmiotowych należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i poinformować go o ich wystąpieniu.

Pacjent będzie miał regularnie badaną krew i mocz, aby zapewnić natychmiastowe podjęcie leczenia, w

razie ujawnienia którejkolwiek z wymienionych chorób.

Podsumowanie badań wykrywających choroby autoimmunologiczne podejmowanych u pacjenta:

Badanie

Kiedy?

Przez jak długi czas?

Badanie krwi

(w celu rozpoznania

wszystkich wymienionych

powyżej poważnych

działań niepożądanych)

Przed rozpoczęciem leczenia i co

miesiąc po jego zakończeniu

Do momentu upłynięcia 4 lat od

ostatniej infuzji leku

LEMTRADA

Badanie moczu

(dodatkowe badanie w

celu rozpoznania zaburzeń

nerek)

Przed rozpoczęciem leczenia i co

miesiąc po jego zakończeniu

Do momentu upłynięcia 4 lat od

ostatniej infuzji leku

LEMTRADA

Jeśli po tym czasie u pacjenta będą występowały objawy zaburzeń krzepnięcia (ITP), choroby nerek lub

tarczycy, lekarz zleci przeprowadzenie dalszych badań. Należy także nadal obserwować po upływie tych

czterech lat, czy nie występują objawy przedmiotowe i podmiotowe działań niepożądanych, co

wyszczególniono w przewodniku pacjenta, oraz należy nadal nosić ze sobą Kartę ostrzeżeń pacjenta.

Innym istotnym działaniem niepożądanym jest zwiększone ryzyko zakażeń (informacje na temat

częstości występowania zakażeń u pacjentów podano poniżej). Najczęściej są one łagodne, jednak mogą

również wystąpić poważne zakażenia.

W razie zauważenia któregokolwiek z wymienionych poniżej przedmiotowych objawów zakażenia należy

niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

gorączka i (lub) dreszcze

obrzęk gruczołów

W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia niektórych zakażeń lekarz rozważy zaszczepienie pacjenta

przeciwko ospie wietrznej i (lub) podanie innych szczepionek, jeśli uzna je za konieczne dla pacjenta (patrz

punkt 2: Informacje ważne przed podaniem leku LEMTRADA — Szczepionki). Lekarz może również

przepisać pacjentowi lek przeciw opryszczce wargowej (patrz punkt 2: Informacje ważne przed podaniem

leku LEMTRADA — Zakażenia).

Najczęstszymi działaniami niepożądanymireakcje na infuzję (informacje na temat częstości ich

występowania podano poniżej), mogące wystąpić w trakcie infuzji lub w ciągu 24 godzin po jej zakończeniu.

W większości przypadków reakcje te są łagodne, ale mogą również wystąpić reakcje poważne. Sporadycznie

zdarzają się reakcje alergiczne.

W celu ograniczenia częstości występowania reakcji na infuzję, lekarz poda pacjentowi lek (kortykosteroid)

przed każdą z pierwszych trzech infuzji w ramach kursu leczenia lekiem LEMTRADA. Można też podać

inne leki ograniczające te reakcje przed rozpoczęciem infuzji lub gdy wystąpią objawy. Ponadto pacjent

będzie monitorowany w trakcie infuzji oraz przez 2 godziny po jej zakończeniu. W razie poważnych reakcji,

można spowolnić lub nawet przerwać infuzję.

Więcej informacji na temat omawianych zdarzeń zawiera Poradnik dla pacjenta dotyczący leku

LEMTRADA.

Poniżej wymieniono działania niepożądane, które mogą wystąpić u pacjentów:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

Reakcje na infuzję, które mogą wystąpić w trakcie infuzji lub w ciągu 24 godzin po jej zakończeniu:

zmiany częstości akcji serca, ból głowy, wysypka, wysypka na całym ciele, gorączka, pokrzywka,

dreszcze, świąd, zaczerwienienie skóry twarzy i szyi, uczucie zmęczenia, nudności

Zakażenia: zakażenia dróg oddechowych, takie jak przeziębienie lub zapalenie zatok, zakażenia

układu moczowego, zakażenie wirusem opryszczki

Zmniejszenie liczby krwinek białych (limfocytów, leukocytów)

Zaburzenia czynności tarczycy, takie jak nadczynność i niedoczynność.

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

Reakcje na infuzję, które mogą wystąpić w trakcie infuzji lub w ciągu 24 godzin po jej zakończeniu:

niestrawność, dyskomfort w klatce piersiowej, ból, zawroty głowy, zaburzenia smaku, zaburzenia snu,

problemy z oddychaniem lub duszność, zmniejszone ciśnienie tętnicze krwi, ból w miejscu podania

infuzji

Zakażenia: kaszel, zakażenie ucha, choroba grypopodobna, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc,

drożdżyca ust lub pochwy, półpasiec, opryszczka wargowa, obrzęk lub powiększenie gruczołów,

grypa, zakażenie wirusem półpaśca, zakażenie zęba

Zwiększenie liczby krwinek białych, takich jak neutrofile i eozynofile (różne typy białych krwinek)

niedokrwistość, zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, skłonność do powstawania siniaków lub

występowania krwawienia, obrzęk węzłów chłonnych

Nadmierna reakcja odpornościowa

Ból pleców, szyi, rąk lub nóg, ból mięśni, kurcze mięśni, ból stawów, ból w jamie ustnej lub ból gardła

Zapalenie w jamie ustnej/dziąseł/języka

Uczucie ogólnego dyskomfortu, osłabienie, wymioty, biegunka, ból brzucha, grypa jelitowa, czkawka

Nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych

Zgaga

Nieprawidłowe wyniki badań: krwiomocz lub białkomocz, spowolniona czynność serca, nieregularne

lub nieprawidłowe bicie serca, zwiększone ciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia czynności nerek,

obecność białych krwinek w moczu

Stłuczenia

Nawrót SM

Drżenie, utrata czucia, uczucie pieczenia lub kłucia

Autoimmunologiczna nadczynność lub niedoczynność tarczycy, obecność przeciwciał

przeciwtarczycowych albo wole tarczycowe (obrzęk tarczycy widoczny na szyi)

Obrzęk rąk i (lub) nóg

Zaburzenia wzroku, zapalenie spojówek, choroba oczu związana z chorobą tarczycy

Uczucie wirowania lub utrata równowagi, migrena

Uczucie lęku, depresja

Nietypowo ciężkie, przedłużone lub nieregularne krwawienie miesięczne

Trądzik, zaczerwienienie skóry, nadmierna potliwość, przebarwienia skóry, zmiany skórne, zapalenie

skóry

Krwawienia z nosa, siniaki

Wypadanie włosów

Astma

Bóle mięśniowe i kostne, dyskomfort w okolicy klatki piersiowej

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób):

Zakażenia: wirusowe zapalenie żołądka i jelit, zapalenie dziąseł, grzybica paznokci, zapalenie

migdałków, ostre zapalenie zatok, bakteryjne zakażenie skóry, zapalenie płuc

Grzybica stóp

Nieprawidłowy rozmaz z pochwy, przeczulica, zaburzenia czuciowe (drętwienie, mrowienie i ból),

napięciowy ból głowy

Podwójne widzenie

Ból ucha

Trudności z przełykaniem, podrażnienie gardła, mokry kaszel

Zmniejszona masa ciała, wzrost masy ciała, zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, wzrost poziomu

glukozy we krwi, makrocytoza (powiększenie krwinek czerwonych)

Zaparcie, choroba refluksowa przełyku, uczucie suchości w ustach

Krwawienie z odbytu

Krwawienie z dziąseł

Zmniejszenie apetytu

Pęcherze na skórze, pocenie nocne, obrzęk twarzy, egzema

Sztywność, dyskomfort w obrębie kończyn górnych i dolnych, ból mięśni klatki piersiowej

Kamienie nerkowe, ciała ketonowe w moczu, choroba nerek

Osłabienie układu odpornościowego

Gruźlica

Zapalenie pęcherzyka żółciowego z obecnymi kamieniami żółciowymi lub bez

Brodawki

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Listerioza/zapalenie opon mózgowych spowodowane zakażeniem listerią

Kartę ostrzeżeń pacjenta należy okazywać nie tylko neurologowi, ale również każdemu lekarzowi

uczestniczącemu w leczeniu pacjenta.

Informacje te znajdują się również w Karcie ostrzeżeń pacjenta oraz Poradniku dla pacjenta wydanym

pacjentowi przez lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

„krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych

można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek LEMTRADA

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym opakowaniu

zewnętrznym i etykiecie fiolki po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2

C–8

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Ze względu na ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego zaleca się, aby produkt został zużyty

niezwłocznie po rozcieńczeniu. Jeżeli lek nie zostanie natychmiast zużyty, użytkownik ponosi

odpowiedzialność za dalszy czas i warunki przechowywania produktu, które nie powinny być dłuższe niż

8 godzin w temperaturze od 2°C do 8°C, w warunkach ochrony przed światłem.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek LEMTRADA

Substancją czynną leku jest alemtuzumab.

Każda fiolka zawiera 12 mg alemtuzumabu w objętości 1,2 ml.

Pozostałe składniki to:

disodu fosforan dwuwodny (E339)

disodu edetynian

potasu chlorek (E508)

potasu diwodorofosforan (E340)

polisorbat 80 (E433)

sodu chlorek

woda do wstrzykiwań

Jak wygląda lek LEMTRADA i co zawiera opakowanie

Lek LEMTRADA jest przezroczystym, bezbarwnym lub lekko żółtawym koncentratem do sporządzania

roztworu do infuzji (jałowym koncentratem) dostarczanym w szklanej fiolce z korkiem.

Każde tekturowe pudełko zawiera 1 fiolkę.

Podmiot odpowiedzialny

Sanofi Belgium

Leonardo Da Vincilaan 19

B-1831 Diegem

Belgia

Wytwórca

Genzyme Ltd.

37 Hollands Road

Haverhill

Suffolk CB9 8PU

Wielka Brytania

Genzyme Ireland Limited

IDA Industrial Park

Old Kilmeaden Road

Waterford

Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela

podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien/

Luxemburg/Luxembourg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: + 32 2 710 54 00

Lietuva

UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“

Tel. +370 5 275 5224

България

SANOFI BULGARIA EOOD

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Magyarország

SANOFI-AVENTIS Zrt

Tel: +36 1 505 0050

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233086 111

Malta

Sanofi Malta Ltd

Tel: +356 21493022

Danmark

sanofi-aventis Denmark A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Nederland

Genzyme Europe B.V.

Tel: +31 35 699 1200

Deutschland

Sanofi Belgium

Tel: +49 (0) 6102 3674 451

Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: + 47 67 10 71 00

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel. +372 6 273 488

Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel: + 43 1 80 185 - 0

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 16 00

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 280 00 00

España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

Portugal

Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 35 89 400

France

sanofi-aventis France

Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger: +33 1 57 63 23 23

România

Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 6003 400

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 4800

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Tel.: +421 2 33 100 100

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: + 358 201 200 300

Italia

Sanofi S.p.A.

Tel: +39 059 349 811

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ: +357 22 871600

United Kingdom

Sanofi

Tel +44 (0)845 372 7101

Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA

Tel: +371 67 33 24 51

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Inne źródła informacji

W ramach pomocy w informowaniu pacjentów na temat potencjalnych działań niepożądanych oraz

udzielania instrukcji postępowania w przypadkach wystąpienia określonych działań niepożądanych dostępne

są następujące materiały mające minimalizować ryzyko:

1 Karta ostrzegawcza pacjenta:

Przeznaczona dla pacjenta do okazywania innym podmiotom świadczącym

opiekę zdrowotną w celu ostrzeżenia ich o stosowaniu przez pacjenta leku

LEMTRADA.

2 Poradnik dla pacjenta:

Zawierający bardziej szczegółowe informacje na temat reakcji

autoimmunologicznych i zakażeń oraz inne informacje.

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków:

http://www.ema.europa.eu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Informacje dotyczące minimalizacji ryzyka — choroby autoimmunologiczne

Niezmiernie ważne jest, aby pacjent rozumiał konieczność wykonywania okresowych badań (przez

4 lata od ostatniej infuzji) nawet wobec braku objawów i uzyskania dostatecznej kontroli SM.

Lekarz musi wspólnie z pacjentem zaplanować i prowadzić okresowe badania.

Pacjenci niestosujący się do zaleceń wymagają dalszej edukacji podkreślającej ryzyko związane z

niewykonaniem zaplanowanych badań kontrolnych.

Należy monitorować wyniki badań pacjentów i zachować czujność pod kątem objawów działań

niepożądanych.

Należy wspólnie z pacjentem zapoznać się z Poradnikiem dla pacjenta dotyczącym leku

LEMTRADA oraz ulotką dla pacjenta. Należy przypominać pacjentowi o konieczności czujnego

zwracania uwagi na objawy związane z chorobami autoimmunologicznymi oraz zwrócenia się o

pomoc medyczną w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Dostępne są również materiały edukacyjne dla pracowników służby zdrowia:

Poradnik dla pracownika służby zdrowia dotyczący leku LEMTRADA

Moduł szkoleniowy dotyczący leku LEMTRADA

Lista kontrolna dla lekarza przepisującego lek LEMTRADA

Więcej informacji można znaleźć w Charakterystyce Produktu Leczniczego (dostępnej na stronie EMA pod

adresem podanym powyżej).

Informacje dotyczące przygotowania leku LEMTRADA do podania oraz monitorowania stanu

pacjenta

Bezpośrednio przed infuzją leku LEMTRADA w pierwszych 3 dniach każdej serii leczenia należy

zastosować premedykację kortykosteroidową. Przed podaniem leku LEMTRADA można również

rozważyć podanie leków przeciwhistaminowych i (lub) przeciwgorączkowych.

W trakcie leczenia i przez miesiąc po jego zakończeniu wszystkim pacjentom należy podawać

doustny lek przeciw opryszczce. W badaniach klinicznych pacjentom podawano acyklowir w dawce

200 mg dwa razy na dobę lub lek równoważny.

Należy wykonać badania wstępne i przesiewowe zgodnie z opisem podanym w ChPL, punkt 4.

Zawartość fiolki należy przed podaniem obejrzeć, czy nie ma w niej cząstek stałych i zmiany barwy.

Nie należy podawać leku, jeśli w koncentracie są obecne cząstki stałe ani jeśli koncentrat zmienił

barwę.

NIE WSTRZĄSAĆ FIOLEK PRZED UŻYCIEM.

Zachowując warunki aseptyczne, pobrać z fiolki 1,2 ml leku LEMTRADA i wstrzyknąć do 100 ml

roztworu chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) do infuzji lub roztworu glukozy (5%) do infuzji. Roztwór

należy wymieszać przez delikatne odwrócenie worka do góry dnem. Należy zachować ostrożność,

aby zapewnić jałowość przygotowanego roztworu.

Lek LEMTRADA w postaci roztworu do infuzji należy podawać dożylnie przez około 4 godziny.

Do leku LEMTRADA roztwór do infuzji nie wolno dodawać żadnych innych produktów

leczniczych; nie należy również równocześnie podawać innych produktów leczniczych za pomocą

tej samej linii infuzyjnej.

Ze względu na możliwe ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego zaleca się, aby zużyć produkt

niezwłocznie po rozcieńczeniu. Jeżeli lek nie zostanie natychmiast zużyty, użytkownik ponosi

odpowiedzialność za dalszy czas i warunki przechowywania produktu, które nie powinny być

dłuższe niż 8 godzin w temperaturze od 2°C do 8°, w warunkach ochrony przed światłem.

Należy przestrzegać procedur właściwego obchodzenia się z lekiem i jego usuwania. Rozlany

materiał lub odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Po każdej infuzji pacjenta należy poddać dwugodzinnej obserwacji, czy nie występują reakcje na infuzję. W

razie potrzeby można wdrożyć leczenie objawowe — patrz ChPL. Pacjenta należy badać pod kątem chorób

autoimmunologicznych co miesiąc, aż do upłynięcia 4 lat od ostatniej infuzji. Więcej informacji można

znaleźć w Poradniku dla pracownika służby zdrowia lub w Charakterystyce Produktu Leczniczego dostępnej

na stronie EMA pod adresem podanym powyżej.

7-12-2018

La FDA advierte acerca de los riesgos graves de accidente cerebrovascular y desgarro de las paredes de los vasos sanguíneos con el medicamento para la esclerosis múltiple Lemtrada (alemtuzumab)

La FDA advierte acerca de los riesgos graves de accidente cerebrovascular y desgarro de las paredes de los vasos sanguíneos con el medicamento para la esclerosis múltiple Lemtrada (alemtuzumab)

La FDA advierte acerca de los riesgos graves de accidente cerebrovascular y desgarro de las paredes de los vasos sanguíneos con el medicamento para la esclerosis múltiple Lemtrada (alemtuzumab)

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-11-2018

FDA warns about rare but serious risks of stroke and blood vessel wall tears with multiple sclerosis drug Lemtrada (alemtuzumab)

FDA warns about rare but serious risks of stroke and blood vessel wall tears with multiple sclerosis drug Lemtrada (alemtuzumab)

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is warning that rare but serious cases of stroke and tears in the lining of arteries in the head and neck have occurred in patients with multiple sclerosis (MS) shortly after they received Lemtrada (alemtuzumab).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-8-2018

Lemtrada (Sanofi Belgium)

Lemtrada (Sanofi Belgium)

Lemtrada (Active substance: Alemtuzumab) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5701 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3718/T/24

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

Lemtrada (Genzyme Therapeutics Ltd)

Lemtrada (Genzyme Therapeutics Ltd)

Lemtrada (Active substance: Alemtuzumab) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018) 4348 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3718/R/20

Europe -DG Health and Food Safety