Legalon 140

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Legalon 140 140 mg kapsułka twarda
 • Dawkowanie:
 • 140 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • kapsułka twarda
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Legalon 140 140 mg kapsułka twarda
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 kaps., 5909990473410, OTC; 100 kaps., 5909990473427, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04734
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

LEGALON 140, kapsułki twarde

Silybi mariani fructus extractum siccum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest Legalon 140 i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Legalon 140

Jak stosować Legalon 140

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Legalon 140

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Legalon 140 i w jakim celu się go stosuje

Legalon 140 wytwarzany jest w postaci kapsułek twardych, które zawierają w swoim składzie suchy

wyciąg z owoców ostropestu plamistego. Substancją czynną owoców ostropestu plamistego jest zespół

flawonoliganów zwany sylimaryną, zawierający między innymi sylibininę.

Lek stosowany jest w leczeniu chorób wątroby.

Wskazania do stosowania:

leczenie stanów po toksycznym uszkodzeniu wątroby;

pomocniczo u pacjentów cierpiących na przewlekłe schorzenia zapalne wątroby oraz marskość

wątroby.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Legalon 140

Kiedy nie stosować leku Legalon 140

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne występujące w ostropeście i (lub) innych

roślinach z rodziny astrowatych

Asteraceae

, bądź na którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Legalon 140 należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek nie powinien być stosowany w celu leczenia ostrych zatruć.

Podczas leczenia należy unikać czynników szkodliwych dla wątroby.

W przypadku wystąpienia objawów żółtaczki (jasne do ciemnożółtego przebarwienie skóry,

żółte zabarwienie białkówki oczu) należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci

Ze względu na brak danych nie stosować leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Lek Legalon 140 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Dotychczas nie stwierdzono interakcji podczas stosowania z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak dostępnych właściwych badań nie należy stosować podczas ciąży i w okresie

karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych na temat przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn w czasie

stosowania leku Legalon 140.

3.

Jak stosować Legalon 140

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Na początku leczenia zaleca się 1 kapsułkę 3 razy na dobę (co odpowiada 420 mg sylimaryny).

Jako dawkę podtrzymującą przyjmuje się 1 kapsułkę 2 razy na dobę (co odpowiada 280 mg

sylimaryny).

Przy dłużej utrzymujących się dolegliwościach należy skonsultować się z lekarzem.

O czasie trwania terapii powinien zadecydować lekarz.

Kapsułki przyjmować w całości, przed posiłkiem, popijając niewielką ilością płynu.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku

Mogą wystąpić nasilone działania niepożądane. W takim przypadku należy zwrócić się do lekarza.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko

(rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

zaburzenia żołądka i jelit

luźny stolec

Bardzo rzadko

(rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

reakcje nadwrażliwości

duszność

wysypka

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Legalon 140

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC

.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym

i blistrze po: EXP. Termin ważności (EXP) oznacza ostatni dzień podanego miesiąca

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Legalon 140

Substancją czynną leku jest

Silybi mariani fructus extractum siccum

173,0 - 186,7 mg (wyciąg

standaryzowany 36-44:1, ekstrahent: octan etylu 98% V/V) co odpowiada 58,0 – 62,5%

sylimaryny obliczanej jako sylibinina.

Substancje pomocnicze to: mikrokrystaliczna celuloza, skrobia kukurydziana, sodu

karboksymetyloskrobia (typ A), sodu laurylosiarczan,

magnezu stearynian.

Skład otoczki: żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek czarny (E 172), tytanu dwutlenek

(E 171), żelatyna, sodu laurylosiarczan.

Jak wygląda lek i co zawiera opakowanie

Lek ma postać brązowych kapsułek żelatynowych twardych.

W tekturowym pudełku znajduje się 20 lub 100 kapsułek w blistrach.

Podmiot odpowiedzialny:

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstrasse 1

61352 Bad Homburg

Niemcy

Wytwórca:

MADAUS GmbH

51101 Köln

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela

podmiotu odpowiedzialnego:

MEDA Pharmaceuticals Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39A

02-672 Warszawa

tel.: 22-697-71-00, faks: 22-697-71-01

e-mail: meda@meda.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Nie ma żadnych ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.