Laxol

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Laxol 100 mg czopki doodbytnicze
 • Dawkowanie:
 • 100 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • czopki doodbytnicze
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Laxol 100 mg czopki doodbytnicze
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 12 szt., 5909990256518, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02565
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Laxol

Natrii docusas

100 mg, czopki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

- Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Laxol i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Laxol

Jak stosować lek Laxol

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Laxol

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Laxol i w jakim celu się go stosuje

Laxol zawiera dokuzynian sodu - jest to związek powierzchniowo czynny (detergent anionowy), który

zmniejsza napięcie powierzchniowe i ułatwia przenikanie wody i tłuszczów w głąb mas kałowych w

jelicie grubym. Nie pobudza perystaltyki, a ułatwia jedynie wypróżnianie przez zwiększenie objętości

i zmianę konsystencji stolca.

Wskazania do stosowania

Lek podawany jest w celu ułatwienia defekacji i zmniejszenia bolesności w trakcie oddawania stolca.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do

lekarza.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Laxol

Kiedy nie stosować leku Laxol

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub pozostały składnik tego leku (wymieniony w

punkcie 6).

W przypadku zapalnych chorób jelita grubego, hemoroidów, szczeliny odbytu, niedrożności jelit, bólu brzucha o

niewyjaśnionej etiologii.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Laxol należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Nie należy przyjmować leku Laxol długotrwale. Długotrwałe stosowanie może powodować atonię

okrężnicy i hipokalemię.

Lek Laxol a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Leku Laxol nie należy stosować z parafiną płynną, gdyż substancja czynna zwiększa wchłanianie

olejów mineralnych oraz innych leków.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza się, że może być w ciąży lub gdy planuje

mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Ciąża

Ze względu na brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania preparatu w okresie ciąży nie zaleca

się stosowania czopków Laxol

w tym okresie.

Karmienie piersią

Substancja czynna przenika do mleka kobiecego i może działać przeczyszczająco u niemowląt

karmionych piersią.

Wpływ na płodność nie jest znany.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Laxol nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

3.

Jak stosować lek Laxol

Ten lek należy zawsze stosować tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza

lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przed użyciem należy rozerwać trójkątny koniec folii, wyjąć czopek z blistra i wprowadzić do

odbytnicy.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat - 1 czopek dwa razy na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Laxol

Mogą pojawić się objawy niepożądane. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy

zaprzestać stosowania leku i zasięgnąć porady lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Laxol

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Laxol

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów wg MedDRA

oraz częstością występowania: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do <1/10); niezbyt często

(≥1/1000 do <1/100); rzadko (≥1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000) w tym pojedyncze

przypadki; nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Podczas stosowania leku Laxol mogą wystąpić zaburzenia żołądka i jelit (ból i pieczenie odbytu lub

jelita prostego, biegunka, obrzęk błony śluzowej jelita prostego, krwawienie z odbytu). Częstość ich

występowania jest nieznana.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, nr tel.: +48 22 49-21-301, nr faksu: +48 22 49-21-309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Laxol

Przechowywać w temperaturze poniżej 25º C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze lub pudełku po

EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Laxol

Substancją czynną leku jest sodu dokuzynian - 100 mg.

Substancja pomocnicza to: tłuszcz stały.

Jak wygląda lek Laxol i co zawiera opakowanie

Laxol to białe czopki w blistrach z folii PVC/PE.

Opakowanie zawiera 12 czopków.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

50-951 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 65/68

Tel: + 48 71 33 57 225

Faks: + 48 71 372 47 40

E-mail: herbapol@herbapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku należy zwrócić sie do podmiotu

odpowiedzialnego tel. 71 321 86 04 wew. 123

Data ostatniej aktualizacji ulotki: