Lavistina

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Lavistina 16 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 16 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Lavistina 16 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909990084807, Rp; 60 tabl., 5909990084821, Rp; 100 tabl., 5909990084838, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 14281
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka doł

czona do opakowania: informacja dla pacjenta

Lavistina, 8 mg, tabletki

Lavistina, 16 mg, tabletki

Betahistini dihydrochloridum

Nale

y uwa

nie zapozna

si

z tre

ci

ulotki przed za

yciem leku, poniewa

zawiera ona

informacje wa

ne dla pacjenta.

Nale

y zachowa

ulotk

, aby w razie potrzeby móc j

ponownie przeczyta

W razie jakichkolwiek w

tpliwo

ci nale

y zwróci

do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano

le okre

lonej osobie. Nie nale

y go przekazywa

innym. Lek mo

zaszkodzi

innej osobie, nawet je

li objawy jej choroby s

takie same.

li u pacjenta wyst

jakiekolwiek objawy niepo

żą

dane, w tym wszelkie objawy

niepo

żą

dane niewymienione w tej ulotce, nale

y powiedzie

o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis tre

ci ulotki

Co to jest lek Lavistina i w jakim celu si

go stosuje

Informacje wa

ne przed zastosowaniem leku Lavistina

Jak stosowa

lek Lavistina

liwe działania niepo

żą

dane

Jak przechowywa

lek Lavistina

Zawarto

ść

opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Lavistina i w jakim celu si

go stosuje

Lavistina jest lekiem stosowanym do leczenia objawów choroby Meniere’a, takich jak zawroty głowy,

dzwonienie w uszach, utrata słuchu, nudno

ci oraz w objawowym leczeniu zawrotów głowy

pochodzenia przedsionkowego.

2.

Informacje wa

ne przed zastosowaniem leku Lavistina

Kiedy nie stosowa

leku Lavistina:

li pacjent ma uczulenie na betahistyn

lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6);

li pacjent ma guz chromochłonny nadnerczy (rzadki nowotwór gruczołu nadnerczowego);

u pacjentów w wieku poni

ej 18 lat;

u kobiet karmi

cych piersi

(patrz punkt: Ci

ąż

a, karmienie piersi

i wpływ na płodno

ść

Ostrze

enia i

rodki ostro

no

ci

Przed rozpocz

ciem stosowania leku Lavistina nale

y omówi

to z lekarzem lub farmaceut

Lek nale

y stosowa

ostro

nie:

li pacjent ma czynn

chorob

wrzodow

lub choroba wrzodowa wyst

powała w przeszło

li pacjent ma astm

oskrzelow

li pacjent ma pokrzywk

, wysypk

skórn

, alergiczny nie

yt nosa, poniewa

te dolegliwo

zaostrzy

li pacjent ma niskie ci

nienie t

tnicze krwi.

li u pacjenta wyst

puje którykolwiek z powy

szych stanów, pacjent powinien zapyta

lekarza, czy

e stosowa

Lavistin

Te grupy pacjentów powinny by

pod kontrol

lekarza w czasie leczenia.

Dzieci i młodzie

Nie stosowa

u dzieci w wieku poni

ej 18 lat.

Lavistina a inne leki

Nale

y powiedzie

lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a tak

e o lekach, które pacjent planuje przyjmowa

. Dotyczy to równie

leków

wydawanych bez recepty.

Nale

y powiedzie

lekarzowi, je

li pacjent stosuje:

leki przeciwhistaminowe (leki stosowane w leczeniu chorób alergicznych np. katar sienny oraz

w chorobie lokomocyjnej),

inhibitory monoaminooksydazy (MAO), w tym podtyp MAO-B (np. selegilina) - leki stosowane

w leczeniu depresji, mog

hamowa

metabolizm betahistyny.

Dotychczas nie obserwowano innych interakcji betahistyny z innymi lekami.

cie „interakcja” oznacza,

e ró

ne leki lub substancje, za

ywane jednocze

nie, mog

wzajemnie

wpływa

na swoje działanie lub działania niepo

żą

dane.

Lavistina z jedzeniem i piciem

Tabletk

najlepiej przyjmowa

podczas posiłku.

Ci

ąż

a, karmienie piersi

i wpływ na płodno

ść

li pacjentka jest w ci

ąż

y lub karmi piersi

, przypuszcza,

e mo

e by

w ci

ąż

y lub gdy planuje mie

dziecko, powinna poradzi

lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak odpowiednich danych dotycz

cych bezpiecze

stwa stosowania betahistyny w ci

ąż

Dlatego nie nale

y stosowa

leku Lavistina w czasie ci

ąż

y, je

eli nie jest to bezwzgl

dnie konieczne.

Nie wiadomo czy betahistyna przenika do mleka kobiet karmi

cych. Decyzj

o karmieniu piersi

i leczeniu betahistyn

nale

y podejmowa

po rozwa

eniu korzy

ci wynikaj

cych z karmienia piersi

oraz potencjalnego ryzyka dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lavistina jest wskazana w leczeniu choroby Meniere’a, charakteryzuj

cej si

nast

cymi

objawami: zawrotami głowy, szumami usznymi, utrat

słuchu oraz nudno

ciami. Wszystkie te objawy

choroby mog

negatywnie wpływa

na zdolno

ść

prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

li wyst

pi senno

ść

, nie nale

y prowadzi

pojazdów, obsługiwa

maszyn ani wykonywa

innych

czynno

ci wymagaj

cych koncentracji.

li pacjent nie jest pewien, czy Lavistina ma negatywny wpływ na jego zdolno

ść

do prowadzenia

pojazdów, powinien poradzi

lekarza.

Lavistina zawiera laktoz

eli stwierdzono wcze

niej u pacjenta nietolerancj

niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktowa

z lekarzem przed przyj

ciem leku.

3.

Jak przyjmowa

lek Lavistina

Ten lek nale

y zawsze przyjmowa

zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie w

tpliwo

ci nale

zwróci

do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podania

Lek do podawania doustnego.

Zalecana dawka:

Doro

li (w tym osoby w podeszłym wieku)

Zwykle dawka pocz

tkowa to 1 do 2 tabletek 8 mg lub pół do 1 tabletki 16 mg, 3 razy na dob

Dawka podtrzymuj

ca wynosi zwykle 24 mg do 48 mg na dob

e upłyn

ąć

kilka tygodni zanim zaobserwuje si

popraw

Stosowanie u dzieci i młodzie

y

Nie stosowa

u dzieci w wieku poni

ej 18 lat.

Stosowanie leku Lavistina

Tabletk

najlepiej przyjmowa

podczas posiłku.

Przyj

cie wi

kszej ni

zalecana dawki leku Lavistina

W razie przyj

cia wi

kszej ni

zalecana dawki leku, nale

y skontaktowa

z lekarzem. Mog

wyst

objawy przedawkowania: nudno

ci, wymioty, zaburzenia trawienia, zaburzenia koordynacji

w przypadku du

ych dawek - drgawki.

Pomini

cie przyj

cia leku Lavistina

Nale

y poczeka

nadejdzie pora przyj

cia kolejnej dawki. Nie nale

y stosowa

dawki podwójnej

w celu uzupełnienia pomini

tej tabletki.

W razie jakichkolwiek dalszych w

tpliwo

ci zwi

zanych ze stosowaniem tego leku nale

y zwróci

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Mo

liwe działania niepo

żą

dane

Jak ka

dy lek, lek ten mo

e powodowa

działania niepo

żą

dane, chocia

nie u ka

dego one wyst

Mog

wyst

pi

nast

puj

ce objawy niepo

żą

dane:

sto (wyst

puj

u 1 do 10 osób na 100)

ból głowy,

nudno

ci i niestrawno

ść

ść

nieznana (cz

sto

ść

tych działa

nie mo

e by

okre

lona na podstawie dost

pnych

danych)

reakcje nadwra

liwo

ci, np. anafilaksja,

bóle głowy, sporadycznie senno

ść

łagodne dolegliwo

dkowo-jelitowe (np. wymioty, bóle

dka i jelit, wzd

cia i gazy),

skórne i podskórne reakcje nadwra

liwo

ci, zwłaszcza obrz

k naczynioruchowy, pokrzywka,

wysypka i

Zgłaszanie działa

niepo

żą

danych

li wyst

jakiekolwiek objawy niepo

żą

dane, w tym wszelkie objawy niepo

żą

dane niewymienione

w ulotce, nale

y powiedzie

o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepo

żą

dane mo

na zgłasza

bezpo

rednio do Departamentu Monitorowania Niepo

żą

danych Działa

Produktów Leczniczych

du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: adr@urpl.gov.pl.

ki zgłaszaniu działa

niepo

żą

danych mo

na b

dzie zgromadzi

cej informacji na temat

bezpiecze

stwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywa

lek Lavistina

Lek nale

y przechowywa

w miejscu niewidocznym i niedost

pnym dla dzieci.

Przechowywa

w temperaturze poni

ej 25˚C, w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosowa

tego leku po upływie terminu wa

ci zamieszczonego na blistrze i pudełku.

Termin wa

ci oznacza ostatni dzie

podanego miesi

Lot: Numer serii.

EXP: Termin wa

Leków nie nale

y wyrzuca

do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Nale

y zapyta

farmaceut

, jak usun

ąć

leki, których si

nie u

ywa. Takie post

powanie pomo

chroni

rodowisko.

6.

Zawarto

ść

opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Lavistina

Substancj

czynn

leku jest betahistyny dichlorowodorek w dawce odpowiednio 8 mg lub

16 mg.

Pozostałe składniki to: powidon K90, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna,

krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon (typ A), kwas stearynowy.

Jak wygl

da lek Lavistina i co zawiera opakowanie

Lavistina tabletki 8 mg: okr

gła, biała tabletka z wytłoczonym napisem „B8” po jednej stronie.

Tabletki pakowane s

w blistry, 30, 50 lub 100 tabletek w pudełku tekturowym.

Lavistina tabletki 16 mg: okr

gła, biała tabletka z wytłoczonym napisem „B16” po jednej stronie

i z lini

podziału po drugiej stronie.

Tabletk

na podzieli

na równe dawki.

Tabletki pakowane s

w blistry, 30, 60 i 100 tabletek w pudełku tekturowym.

Nie wszystkie wielko

ci opakowa

musz

znajdowa

w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.,

ul. Partyzancka 133/151,

95-200 Pabianice,

Polska

Wytwórca

Catalent Germany Schorndorf GmbH,

Steinbeisstrasse 2,

D-73614 Schorndorf,

Niemcy

Losan Pharma GmbH,

Otto Hahnstrasse 13,

D-79395 Neuenburg,

Niemcy

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.,

ul. Partyzancka 133/151,

95-200 Pabianice,

Polska

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 02.10.2013