Laktomag B6

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Laktomag B6 1000 mg [(70 mg Mg2+) + 5 mg] tabletki
 • Dawkowanie:
 • 1000 mg [(70 mg Mg2+) + 5 mg]
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Laktomag B6 1000 mg [(70 mg Mg2+) + 5 mg] tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 50 tabl., 5909990357710, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03577
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

LAKTOMAG B

6

Magnesii hydroaspartas + Pyridoxini hydrochloridum

1000 mg (70 mg jonów magnezu) + 5 mg, tabletki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek LAKTOMAG B

i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed przyjęciem leku LAKTOMAG B

Jak przyjmować lek LAKTOMAG B

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek LAKTOMAG B

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek LAKTOMAG B

6

i w jakim celu się go stosuje

LAKTOMAG B

jest to lek doustny, mineralny. Zawiera magnez w postaci łatwo przyswajalnej soli

organicznej (wodoroasparaginianu magnezu – 1000 mg, 70 mg jonów Mg

) z dodatkiem witaminy B

(5 mg), która zwiększa biodostępność magnezu, a także zmniejsza jego wydalanie z moczem. Lek

stosuje się w profilaktyce powikłań związanych z niedoborem magnezu i (lub) witaminy B

oraz

uzupełnianiu stwierdzonych niedoborów. W stanach przewlekłego zmęczenia fizycznego i

psychicznego, nadpobudliwości nerwowej, w sytuacjach wywołujących stres, depresjach,

zaburzeniach snu, bólach mięśni, arytmii serca, w zapobieganiu miażdżycy i zawałom serca, w

leczeniu osteoporozy.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku LAKTOMAG B

6

Kiedy nie przyjmować leku LAKTOMAG B

6

:

- jeśli pacjent ma uczulenie na wodoroasparaginian magnezu, witaminę B

lub którykolwiek z

pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

- jeśli u pacjenta występuje:

- ciężka niewydolność wątroby i nerek,

- hipermagnezemia,

- hiperwitaminoza B

- znaczne niedociśnienie tętnicze,

- zwolniona akcja serca poniżej 50 uderzeń na minutę,

- myasthenia gravis,

- choroba Parkinsona leczona lewodopą bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- przy stosowaniu doustnych preparatów tetracyklin należy zachować trzygodzinną przerwę pomiędzy

podaniem antybiotyku, a lekiem LAKTOMAG B

z powodu zmniejszenia wchłaniania tetracyklin z

przewodu pokarmowego,

- jeśli występują zaburzenia czynności serca i nerek.

Lek LAKTOMAG B

6

a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Przyjmowanie leku LAKTOMAG B

6

z jedzeniem, piciem i alkoholem:

- nie należy stosować preparatu na czczo, gdyż może spowodować biegunkę,

- produkty białkowe ułatwiają przyswajanie magnezu,

- tabletki należy popijać dużą ilością wody.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed przyjęciem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie upośledza zdolności do prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Lek LAKTOMAG B

6

zawiera aspartam – źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów

z fenyloketonurią.

3. Jak przyjmować lek LAKTOMAG B

6

Profilaktycznie:

Małym dzieciom można podawać tabletki tylko po rozgnieceniu i zmieszaniu z wodą.

Dzieci: 1 – 3 roku życia:

2 x dziennie po ½ tabletki

4 – 6 roku życia:

3 x dziennie po ½ tabletki

7 – 10 roku życia:

2 x dziennie po 1 tabletce

Powyżej 10 roku życia:

3 x dziennie po 1 tabletce

Dorośli: 3 x dziennie po 1 tabletce.

Leczniczo: wg zaleceń lekarza.

Zalecana dawka uzupełniająca niedobory 5 mg/kg masy ciała (w przeliczeniu na Mg

), w trzech

podzielonych dawkach.

Lek należy popić wodą.

Tabletkę można przepołowić lub rozgnieść.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku LAKTOMAG B

6

Przy długotrwałym przyjmowaniu leku w dawkach przekraczających zalecane, mogą pojawić się

objawy opisane działaniami niepożądanymi oraz spadek ciśnienia krwi i osłabienie mięśniowe.

Pominięcie przyjęcia leku LAKTOMAG B

6

Należy kontynuować stosowanie leku nie zwiększając następnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku LAKTOMAG B

6

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, LAKTOMAG B

może powodować działania niepożądane chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Sporadycznie mogą pojawić się zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności, wymioty, luźne stolce lub

zaczerwienienie skóry.

Długotrwałe systematyczne przyjmowanie pirydoksyny w dawce 50 mg/dobę może stać się przyczyną

obwodowej neuropatii czuciowej, natomiast dawki dobowe powyżej 200 mg mogą prowadzić do

niedoboru kwasu foliowego, zaburzeń oddechowych oraz różnego typu dermatoz.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel: + 48 22 49-21-301, Fax: + 48 22 49-21-309; e-mail:

ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek LAKTOMAG B

6

Lek LAKTOMAG B

należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie należy stosować leku LAKTOMAG B

po upływie terminu ważności zamieszczonego na

opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek LAKTOMAG B

6

Substancjami czynnymi leku są wodoroasparaginian magnezu w ilości 1000 mg (70 mg jonów Mg

oraz pirydoksyny chlorowodorek (witamina B

) w ilości 5 mg.

Inne składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, powidon, krzemionka koloidalna, aromat

bananowy, aspartam, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek LAKTOMAG B

6

i co zawiera opakowanie

Pojemnik z polietylenu z wieczkiem zatrzaskowym w tekturowym pudełku, 50 tabletek z ulotką dla

pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:

Zakład Farmaceutyczny „Amara” Sp. z o.o.

ul. Stacyjna 5

30-851 Kraków

Tel. 12 657 40 40

Fax 12 657 40 40 wew. 34

e-mail: amara@amara.pl

Wytwórca:

„CHANCE” Zakład Farmaceutyczny

Jerzy Jaworski, Maria Jaworska Spółka Jawna

Pieńków 11, 05-152 Czosnów

Tel.: 22 751 13 35

Fax.: 22 785 10 41

e-mail: amara.spj@amara.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: