Lakcid

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Lakcid minimum 2 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
 • Dawkowanie:
 • minimum 2 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus
 • Forma farmaceutyczna:
 • proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Lakcid minimum 2 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 amp., 5909990322817, OTC; 10 amp. proszku po 1 dawce + pipeta, 5909990641208, OTC; 10 fiol., 5909990744077, OTC; 10 sasz., 5909990820436, OTC; 20 amp., 5909990820399, OTC; 20 fiol., 5909990820405, OTC; 20 sasz., 5909990820443, OTC; 50 amp., 5909990322824, OTC; 50 fiol., 5909990744084, OTC; 50 sasz., 5909990820450, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03228
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika

LAKCID

Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Lactobacillus rhamnosus

Minimum 2 mld CFU pałeczek

Lactobacillus rhamnosus

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi

Spis treści ulotki

Co to jest Lakcid i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem Lakcid

Jak stosować Lakcid

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Lakcid

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Lakcid i w jakim celu się go stosuje

Lakcid jest proszkiem do sporządzania zawiesiny do podania doustnego. Zawiera szczepy

Lactobacillus rhamnosus

, które podobnie jak inne bakterie kwasu mlekowego kolonizują śluzówkę

jelit i normalizują skład mikroflory przewodu pokarmowego zwłaszcza po jego wyjałowieniu

w wyniku stosowania antybiotykoterapii. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, że szczepy

te przeżywają w środowisku soku żołądkowego i są oporne na działanie soli kwasów żółciowych co

umożliwia im adaptację i przeżywalność w przewodzie pokarmowym.

Konkuruj

ąc o substraty i miejsce kolonizacji na śluzówce jelita oraz produkując kwas mlekowy

w wyniku beztlenowego rozkładu cukrów wytwarzają niekorzystne warunki do rozwoju większości

chorobotwórczych mikroorganizmów.

Szczepy te posiadają naturalną oporność na szerokie spektrum antybiotyków stosowanych klinicznie.

Lakcid przeznaczony jest do stosowania:

w poantybiotykowym zapaleniu jelit ze szczególnym uwzględnieniem leczenia wspomagającego

rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy; jako leczenie głównie przy nawracającym

rzekomobłoniastym zapaleniu okrężnicy,

w zapobieganiu biegunce podróżnych,

jako leczenie wspomagające w czasie i po antybiotykoterapii.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem Lakcid

Kiedy nie stosować Lakcid

Nie stosować leku jeśli stwierdzono nadwrażliwość na białko mleka krowiego.

Lakcid z jedzeniem i piciem

Lek podaje się niezależnie od pory posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Lek można stosować u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lakcid nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

3.

Jak stosować Lakcid

Lek podaje się doustnie. Dawkowanie, o ile lekarz nie zaleci inaczej, 3 - 4 razy dziennie jedna dawka

(zawartość ampułki, fiolki lub saszetki).

Bezpośrednio przed użyciem ampułkę otworzyć poprzez ostrożne naciśnięcie szyjki ampułki ku

dołowi. Punkt nacisku ampułki jest oznaczony „kropką”. Dodać niewielką ilość przegotowanej

i ostudzonej do temperatury pokojowej wody lub mleka, dobrze wymieszać. Krawędzią otwartej

ampułki dotknąć do ścianki łyżeczki. Na łyżeczkę wypłynie zawiesina. Postępowanie w przypadku

opakowania z pipetą wielokrotnego użytku:

Bezpośrednio przed użyciem ampułk

ę otworzyć poprzez ostrożne naciśnięcie szyjki ampułki ku

dołowi. Punkt nacisku ampułki jest oznaczony „kropką”.

Przed użyciem pipetę kilkakrotnie wypłukać, wprowadzając i opróżniając wodę z jej pojemnika.

Palcami nacisnąć pojemnik pipety, jej końcówkę wprowadzić do naczynia z przegotowaną

i ostudzoną do temperatury pokojowej wodą lub mlekiem. Uwalniając pojemnik z zacisku palców,

wprowadzić do pipety niewielką ilość wody lub mleka.

Do otworzonej ampułki należy włożyć końcówkę pipety, ponownie palcami nacisnąć pojemnik.

Płyn z pojemnika dostanie się do wnętrza ampułki. Zawartość ampułki dobrze wymieszać.

Pozostał

ości wody lub mleka z pojemnika pipety należy usunąć.

Następnie palcami nacisnąć pojemnik pipety, końcówkę wprowadzić do wnętrza ampułki.

Uwalniając pojemnik z zacisku palców, wprowadzić do pipety zawiesinę.

Zawiesinę z pipety przelać na łyżeczkę lub do szklanki.

Po użyciu pipetę kilkakrotnie wypłukać, wprowadzając i opróżniając wodę z jej pojemnika.

W przypadku opakowania z fiolką, bezpośrednio przed użyciem zdjąć z fiolki wieczko i wyjąć

gumowy korek. Dodać do fiolki niewielką ilość przegotowanej i ostudzonej do temperatury pokojowej

wody lub mleka, dobrze wymieszać. Zawartość fiolki wylać na łyżeczkę.

W przypadku opakowania z saszetką, bezpośrednio przed u

życiem saszetkę rozerwać w miejscu

nacięcia. Zawartość saszetki rozpuścić w około 1/8 szklanki przegotowanej i ostudzonej do

temperatury pokojowej wody lub mleka, dokładnie wymieszać.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Lakcid

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

4.

Możliwe działania niepożądane

Podczas stosowania Lakcid nie stwierdzono działań niepożądanych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Lakcid

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

W obowiązującym okresie ważności, lek może być przechowywany przez 1 miesiąc w temperaturze

15°C - 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

Numer serii (Lot)

Termin ważności (EXP)

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Lakcid

Jedna ampułka, fiolka lub saszetka zawiera:

minimum 2 mld CFU pałeczek

Lactobacillus rhamnosus

Szczep

Lactobacillus rhamnosus

- 40 %

Szczep

Lactobacillus rhamnosus

- 40 %

Szczep

Lactobacillus rhamnosus

- 20 %

Pałeczki oporne na: amoksycylinę, ampicylin

ę, azlocylinę, cefepim, cefotaksym, cefradynę,

ceftazydym, cefuroksym, doksycyklinę, erytromycynę, gentamycynę, imipenem, klindamycynę,

kloksacylinę, kolistynę, kotrimoksazol, kwas nalidyksowy, meropenem, metronidazol, neomycynę,

netylmycynę, penicylinę, piperacylinę, streptomycynę, teikoplaninę, tobramycynę, wankomycynę.

CFU – jednostka formowania kolonii (ang. colony forming unit).

Substancje pomocnicze: mleko odtłuszczone i sacharoza.

Jak wygląda Lakcid i co zawiera opakowanie

Jak wygląda Lakcid

Przed odtworzeniem proszek w ampułce lub fiolce ma postać bezpostaciowej lub krystaliczno-

igiełkowatej suchej masy o zabarwieniu od jasno do ciemnobeżowego.

Po odtworzeniu powstaje homogenna zawiesina, bez widocznych zanieczyszczeń mechanicznych.

Przed odtworzeniem proszek w saszetce ma postać sypkich, rozdrobnionych cząstek o zabarwieniu od

jasno do ciemnobeżowego.

Po odtworzeniu powstaje homogenna zawiesina, bez widocznych zanieczyszczeń mechanicznych.

Opakowanie

10 ampułek z proszkiem po 1 dawce

10 ampułek z proszkiem po 1 dawce + 1 pipeta wielokrotnego użytku

20 ampułek z proszkiem po 1 dawce

50 ampułek z proszkiem po 1 dawce

10 fiolek z proszkiem po 1 dawce

20 fiolek z proszkiem po 1 dawce

50 fiolek z proszkiem po 1 dawce

10 saszetek z proszkiem po 1 dawce

20 saszetek z proszkiem po 1 dawce

50 saszetek z proszkiem po 1 dawce

Na opakowaniu bezpośrednim na zgrzewie saszetki leku Lakcid naniesiony jest numer serii (Lot)

zapisany jako kombinacja litery i pięciu cyfr oraz termin ważności (EXP) w postaci zapisu „miesiąc

kropka rok”.

Numer serii (Lot)

Termin ważności (EXP)

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

Wytwórca

BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna

ul. Uniwersytecka 10

20-029 Lublin

Data zatwierdzenia ulotki:

12-1-2019

Safety and efficacy of Lactobacillus reuteri NBF‐2 (DSM 32264) as a feed additive for cats

Safety and efficacy of Lactobacillus reuteri NBF‐2 (DSM 32264) as a feed additive for cats

Published on: Fri, 11 Jan 2019 Following a request from the European Commission, the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) was asked to deliver a scientific opinion on the safety and efficacy of Lactobacillus reuteri NBF‐2 when used in feed for cats at a minimum dose of 6 × 109 colony forming units (CFU) per animal and day. The additive is a preparation of viable cells of L. reuteri DSM 32264. This species is considered by EFSA to be suitable for the qualified presum...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

12-1-2019

Safety and efficacy of Lactobacillus reuteri NBF‐1 (DSM 32203) as a feed additive for dogs

Safety and efficacy of Lactobacillus reuteri NBF‐1 (DSM 32203) as a feed additive for dogs

Published on: Fri, 11 Jan 2019 Following a request from the European Commission, the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) was asked to deliver a scientific opinion on the safety and efficacy of Lactobacillus reuteri NBF‐1 when used in feed for dogs at a minimum dose of 6 × 109 colony forming units (CFU) per animal and day. The additive is a preparation of viable cells of L. reuteri DSM 32203. This species is considered by the European Food Safety Authority to be sui...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

31-10-2018

Safety and efficacy of Lactobacillus hilgardii CNCM I‐4785 and Lactobacillus buchneri CNCM I‐4323/NCIMB 40788 as a silage additive for all animal species

Safety and efficacy of Lactobacillus hilgardii CNCM I‐4785 and Lactobacillus buchneri CNCM I‐4323/NCIMB 40788 as a silage additive for all animal species

Published on: Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0100 Following a request from the European Commission, the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed was asked to deliver a scientific opinion on the safety and efficacy of a strain of Lactobacillus hilgardii and of Lactobacillus buchneri when used as a technological additive intended to improve ensiling at a proposed application rate of 3.0 x 108 colony forming units (CFU)/kg fresh material. The two bacterial species are considered by EFS...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.