Lactulosum Polfarmex

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Lactulosum Polfarmex 7,5 g/15 ml syrop
 • Dawkowanie:
 • 7,5 g/15 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • syrop
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Lactulosum Polfarmex 7,5 g/15 ml syrop
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 150 ml, 5909990460311, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04603
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

LACTULOSUM POLFARMEX, 7,5 g/15 ml, syrop

Lactulosum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza

lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować

się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Lactulosum Polfarmex i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lactulosum Polfarmex

Jak stosować Lactulosum Polfarmex

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Lactulosum Polfarmex

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Lactulosum Polfarmex i w jakim celu się go stosuje

Lactulosum Polfarmex zawiera laktulozę - syntetyczny dwucukier, który nie wchłania się w

przewodzie pokarmowym. Hamuje procesy gnilne i wytwarzanie amoniaku, a obniżając pH

środowiska okrężnicy zmniejsza wchłanianie soli amonowych, które zostają wydalone z kałem. W

wyniku osmozy doprowadza do zwiększenia objętości zawartości jelita, pobudza perystaltykę jelit i

działa przeczyszczająco.

Lek Lactulosum Polfarmex wskazany jest do stosowania:

- w przewlekłych zaparciach;

- w ostrej niewydolności wątroby ze stanami przedśpiączkowymi i śpiączce;

- w przewlekłej niewydolności wątroby przebiegającej z podwyższeniem stężenia amoniaku we

krwi.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lactulosum Polfarmex

Kiedy nie stosować leku Lactulosum Polfarmex:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienione w punkcie 6);

- jeśli pacjent ma niedrożność jelit;

- jeśli pacjent ma galaktozemię.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Lactulosum Polfarmex należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

W przypadku długotrwałego stosowania zalecana jest, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku,

okresowa kontrola stężenia elektrolitów w osoczu (potas, chlorki).

Należy porozmawiać z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w

przeszłości.

Lactulosum Polfarmex a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ponieważ laktuloza obniża pH w okrężnicy, leki, których uwalnianie zależne jest od pH mogą być

inaktywowane.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy

planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek może być stosowany w ciąży oraz w okresie karmienia piersią jedynie w przypadku

zdecydowanej konieczności.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować Lactulosum Polfarmex

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań

lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeczyszczająco:

doustnie, zazwyczaj 30-45 ml (2-3 łyżki stołowe) przed śniadaniem lub po 15 ml (1 łyżka) 3 razy na

dobę przed posiłkami. Po uzyskaniu efektu – 15 ml syropu na czczo.

W niewydolności wątroby:

doustnie, 100-180 ml na dobę w 4-6 dawkach.

Stosowanie u dzieci

Przeczyszczająco:

początkowo, niemowlęta –2,5 ml; dzieci do 3 lat –5 ml; powyżej 3 lat –15 ml na dobę. Następnie

dawkę leku można stopniowo zwiększać co 3 dni, aż do uzyskania prawidłowych wypróżnień. Jeżeli

wystąpią wzdęcia brzucha, należy zmniejszyć dawkę do tolerowanej przez dziecko. Zaleca się

podawanie syropu z laktulozą po rozcieńczeniu wodą lub sokiem owocowym.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lactulosum Polfarmex

Brak danych dotyczących przedawkowania leku.

Pominięcie zastosowania leku Lactulosum Polfarmex

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W początkowym okresie stosowania mogą wystąpić bóle brzucha. Niekiedy po zastosowaniu dużych

dawek obserwuje się nudności, biegunkę, wzdęcia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww.

Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Lactulosum Polfarmex

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie zamrażać.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 3 miesiące.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po napisie

„EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Lactulosum Polfarmex

Substancją czynną leku jest laktuloza. 15 ml syropu zawiera 7,5 g laktulozy. Pozostałe składniki to:

kwas cytrynowy jednowodny, aromat mangora płynny, woda oczyszczona.

Jak wygląda Lactulosum Polfarmex i co zawiera opakowanie

Butelka zawiera 150 ml syropu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Polfarmex S.A.

ul. Józefów 9

99-300 Kutno

tel. (24) 357 44 44

Data ostatniej aktualizacji ulotki: