Lactulosum Hasco

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Lactulosum Hasco 2,5 g/5 ml syrop
 • Dawkowanie:
 • 2,5 g/5 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • syrop
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Lactulosum Hasco 2,5 g/5 ml syrop
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 150 ml, 5909991008413, OTC; 1 butelka 500 ml, 5904055004127, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10084
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 19-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania : informacja dla pacjenta

LACTULOSUM HASCO

2,5 g/5 ml, syrop

Lactulosum liquidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystapią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Lactulosum Hasco i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lactulosum Hasco

Jak stosować lek Lactulosum Hasco

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Lactulosum Hasco

Zawartość opakowania i inne informacje

Co to jest lek Lactulosum Hasco i w jakim celu się go stosuje

Syrop Lactulosum Hasco zawiera substancję czynną – laktulozę ciekłą, która jest syntetycznym

dwucukrem, wchłaniającym się w bardzo niewielkim stopniu z przewodu pokarmowego. Laktuloza

ciekła jest rozkładana w okrężnicy (przede wszystkim przez bakterie z rodziny Lactobacillus i

Bacteroides) do kwasu mlekowego, mrówkowego i octowego oraz dwutlenku węgla. Kwasy te

zmniejszają pH w okrężnicy z 7 do 5-5,5 i wykazują miejscowe działanie osmotyczne, powodując

zatrzymanie wody w jelicie grubym. W wyniku tego następuje rozluźnienie i zwiększenie masy kału

oraz stymulacja perystaltyki jelit.

U pacjentów z encefalopatią wątrobową laktuloza ciekła wpływa na zmniejszenie toksyczności

amoniaku. Powstałe w wyniku rozkładu laktulozy ciekłej kwasy obniżają wartość pH, wpływają na

przekształcenie amoniaku do niewchłaniających się i nietoksycznych jonów amonowych, co powoduje

zatrzymanie ich w okrężnicy i obniżenie stężenia amoniaku we krwi.

Wskazania do stosowania

- zaparcia

- zapobieganie i leczenie encefalopatii wątrobowej

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lactulosum Hasco

Kiedy nie stosować leku Lactulosum Hasco

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6),

- w przypadku niedrożności jelit.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli dawka początkowa powoduje nudności należy ją zmniejszyć.

Stosowanie długotrwałe lub w nadmiernych dawkach może wywołać biegunkę z nadmierną utratą

wody i elektrolitów oraz zwiększenie stężenia sodu we krwi. W takim przypadku należy okresowo

wykonać badanie stężenia elektrolitów we krwi zwłaszcza w przypadku stosowania leku przez osoby

w podeszłym wieku dłużej niż przez 6 miesięcy.

Lek Lactulosum Hasco a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Podawanie neomycyny i leków zobojętniających kwasy żołądkowe jednocześnie z laktulozą ciekłą,

może powodować zmniejszenie działania laktulozy ciekłej w okrężnicy.

Laktuloza ciekła może powodować obniżenie stężenia potasu w surowicy, co może nasilać działanie

glikozydów nasercowych. Laktuloza ciekła może nasilić utratę potasu powodowaną przez inne leki

(moczopędne, kortykosteroidy i amfoterycynę B).

Lactulosum Hasco z jedzeniem i piciem

Lek może być podawany z wodą, sokami owocowymi lub mlekiem.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią po zasięgnięciu opinii lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Lactulosum Hasco zawiera galaktozę i laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować lek Lactulosum Hasco

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne.

Zaparcia

Dorośli:

Dawka początkowa (przez pierwsze trzy dni): 45 ml syropu (22,5 g laktulozy ciekłej) na dobę

stosowane jednorazowo przed śniadaniem lub 15 ml trzy razy na dobę przed posiłkami.

Dawka podtrzymująca: 15 ml syropu (7,5 g laktulozy ciekłej) na czczo.

Dzieci powyżej 3 lat:

Dawka początkowa: 5 do 15 ml syropu (2,5 g do 7,5 g laktulozy ciekłej) na dobę.

Następnie dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni, do uzyskania prawidłowych wypróżnień.

Dzieci poniżej 3 lat:

Dawka początkowa: 5 ml syropu (2,5 g laktulozy ciekłej) na dobę.

Następnie dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni, do uzyskania prawidłowych wypróżnień.

Niemowlęta:

Dawka początkowa: 2,5 ml syropu (1,25 g laktulozy ciekłej) na dobę.

Następnie dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni, do uzyskania prawidłowych wypróżnień.

Encefalopatia wątrobowa

Dorośli:

120 do 180 ml syropu (60 g do 90 g laktulozy ciekłej) na dobę w 3 do 4 dawkach podzielonych.

Duże dawki produktu stosowane w tym wskazaniu mogą wywołać biegunkę, dlatego dawkę należy

dostosować tak, aby liczba luźnych stolców nie była większa niż 2 do 3 w ciągu doby.

5 ml syropu odpowiada 0,21 jednostkom chlebowym.

Do opakowania dołączona jest miarka.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Lactulosum Hasco jest za mocne lub za słabe, należy

skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lactulosum Hasco

W przypadku stosowania dawek większych niż zalecane, obserwuje się nudności i wymioty.

Przyjmowanie dużych dawek lub długotrwałe stosowanie leku powoduje utrzymywanie się luźnych

stolców i może prowadzić do zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej.

Pominięcie zastosowania leku Lactulosum Hasco

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lactulosum Hasco może powodować bóle brzucha z wzdęciami i skurczami.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Aleje Jerozolimskie 181C, 02 - 222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać lek Lactulosum Hasco

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze poniżej 25

Ewentualne ściemnienie roztworu nie ma wpływu na właściwości terapeutyczne.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Lactulosum Hasco

Substancją czynną leku jest laktuloza ciekła. 5 ml syropu zawiera 2,5 g laktulozy ciekłej (w

przeliczeniu na syntetyczny disacharyd – laktulozę).

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: aromat pomarańczowy 240.016, kwas cytrynowy

jednowodny, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Lactulosum Hasco i co zawiera opakowanie

Lactulosum Hasco ma postać syropu.

Opakowanie leku (butelka ze szkła brunatnego) zawiera 150 ml lub 500 ml syropu.

Butelka umieszczona jest w tekturowym pudełku wraz z ulotką oraz miarką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku

tel. (022) 742 00 22

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: