Laboratoria Polfa Łódź Zapalenie Gardła

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Laboratoria Polfa Łódź Zapalenie Gardła 1,5 mg tabletki do ssania
 • Dawkowanie:
 • 1,5 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki do ssania
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Laboratoria Polfa Łódź Zapalenie Gardła 1,5 mg tabletki do ssania
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 tabl. w blistrze (1 x 20), 5909990877614, OTC; 20 tabl. w blistrach (2 x 10), 5909990877638, OTC; 40 tabl. w blistrach (2 x 20), 5909990877621, OTC; 40 tabl. w blistrach (4 x 10), 5909990877645, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08776
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Laboratoria PolfaŁódź Zapalenie Gardła,

1,5 mg, tabletki do ssania

Cetylpyridinii chloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

- Jeśli po upływie trzech dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować

się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Laboratoria PolfaŁódź Zapalenie Gardła i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Laboratoria PolfaŁódź Zapalenie Gardła

3. Jak stosować lek Laboratoria PolfaŁódź Zapalenie Gardła

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Laboratoria PolfaŁódź Zapalenie Gardła

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Laboratoria PolfaŁódź Zapalenie Gardła i w jakim celu się go stosuje

Laboratoria PolfaŁódź Zapalenie Gardła jest lekiem w postaci tabletek do ssania. Zawiera chlorek

cetylopirydyniowy, który działa bakteriobójczo i grzybobójczo na drobnoustroje wywołujące

zapalenia jamy ustnej i gardła.

Lek stosuje się do odkażania jamy ustnej, dziąseł i gardła w przebiegu zapalenia bakteryjnego

i grzybiczego. Stosuje się także w stomatologii do odkażania jamy ustnej, jeśli możliwość pielęgnacji

jamy ustnej jest ograniczona.

Jeżeli po upływie trzech dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do

lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Laboratoria PolfaŁódź Zapalenie Gardła

Kiedy nie stosować leku Laboratoria PolfaŁódź Zapalenie Gardła:

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na chlorek cetylopirydyniowy lub którykolwiek

z pozostałych składników leku Laboratoria PolfaŁódź Zapalenie Gardła (wymienionych w

punkcie 6). W przypadku podejrzenia nadwrażliwości należy poradzić się lekarza.

u dzieci w wieku do 6 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Laboratoria PolfaŁódź Zapalenie Gardła

należy omówić to z lekarzem

lub farmaceutą.

W przypadku zapaleń gardła przebiegających z wysoką temperaturą, bólami głowy, nudnościami lub

wymiotami, niezależnie od stosowania leku Laboratoria PolfaŁódź Zapalenie Gardła niezbędne jest

zasięgnięcie porady lekarskiej.

Lek Laboratoria PolfaŁódź Zapalenie Gardła a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy unikać stosowania leku Laboratoria PolfaŁódź Zapalenie Gardła bezpośrednio przed lub po

stosowaniu leków w postaci roztworów zawierających kwas acetylosalicylowy (lek przeciwbólowy i

przeciwzapalny, często stosowany na przeziębienie), ponieważ działanie może ulec osłabieniu.

Laboratoria PolfaŁódź Zapalenie Gardła z jedzeniem i piciem

Informacja na temat stosowania leku Laboratoria PolfaŁódź Zapalenie Gardła znajduje się w

punkcie 3.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Laboratoria PolfaŁódź Zapalenie Gardła stosowany w zalecanych dawkach nie powoduje

zaburzenia sprawności psychofizycznej, nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów

i obsługiwania maszyn.

Lek Laboratoria PolfaŁódź Zapalenie Gardła zawiera sorbitol

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Laboratoria PolfaŁódź Zapalenie Gardła

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ze względu na działanie miejscowe na błonę śluzową jamy ustnej i gardła, lek należy stosować

po posiłku lub co najmniej 30 minut przed posiłkiem.

Zalecana dawka

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

leczniczo: ssać 1 tabletkę co 1-2 godziny (nie więcej niż 8 tabletek na dobę);

profilaktycznie: 2-3 tabletki na dobę.

Dzieci w wieku powyżej 6 lat:

leczniczo: ssać 1 tabletkę co 2-3 godziny (nie więcej niż 6 tabletek na dobę);

profilaktycznie: 1-2 tabletki na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Laboratoria PolfaŁódź Zapalenie Gardła

Stosowanie większej liczby tabletek niż zalecana nie zwiększa skuteczności działania, a może

spowodować podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej lub biegunkę.

Pominięcie zastosowania leku Laboratoria PolfaŁódź Zapalenie Gardła

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Laboratoria PolfaŁódź Zapalenie Gardła

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 osób) może wystąpić przemijające zaburzenia smaku. Ponadto

stosowanie dużej liczby tabletek może spowodować podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i

żołądka, nudności, wymioty.

U osób nadwrażliwych (uczulonych) na składniki leku mogą wystąpić reakcje alergiczne.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Laboratoria PolfaŁódź Zapalenie Gardła

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25

C. Przechowywać blister w opakowaniu zewnętrznym

w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po:

Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się zmianę barwy tabletek z białej na żółtą.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Laboratoria PolfaŁódź Zapalenie Gardła

Substancją czynną leku jest chlorek cetylopirydyniowy.

Pozostałe składniki to: sorbitol, celuloza mikrokrystaliczna, guma guar, powidon K-25, magnezu

stearynian, aromat miętowy, acesulfam potasowy.

Jak wygląda lek Laboratoria PolfaŁódź Zapalenie Gardła i co zawiera opakowanie

Tabletki do ssania Laboratoria PolfaŁódź Zapalenie Gardła są białe i okrągłe.

Pudełko zawiera 20 lub 40 tabletek w blistrach oraz ulotkę dla pacjenta.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 142 B

02-305 Warszawa

tel/fax: 22 616 33 48 / 22 617 69 21

Wytwórca

SENSILAB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowo-akcyjna

ul. gen. Mariana Langiewicza 58

95-050 Konstantynów Łódzki

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

listopad 2017