Kwiatostan Lipy

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Kwiatostan Lipy zioła do zaparzania
 • Forma farmaceutyczna:
 • zioła do zaparzania
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Kwiatostan Lipy zioła do zaparzania
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 50 g, 5909994335110, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • IL-3351/LN
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Charakterystyka produktu leczniczego: interakcje, dawkowanie, skutki uboczne

Charakterystyka produktu leczniczego

1. Nazwa produktu leczniczego

Kwiatostan lipy, zioła do zaparzania, 1g/g

2. Skład jakościowy i ilościowy

1 g produktu zawiera 1 g Tilia cordata Miller i/lub Tilia platyphyllos Scop., flos (kwiat lipy).

3. Postać farmaceutyczna

Zioła do zaparzania

4. Szczegółowe dane kliniczne

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny, którego wskazania opierają się wyłącznie na długim

okresie stosowania.

4.1. Wskazania do stosowania

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w celu złagodzenia objawów

przeziębienia oraz w łagodnych objawach napięcia nerwowego.

4.2. Dawkowanie i sposób podawania

Młodzież powyżej 12 lat, dorośli, osoby starsze: 1 płaską łyżkę (ok. 1,5 g) kwiatostanu lipy

zalać ¾ szklanki (150 ml) wrzącej wody. Naparzać pod przykryciem 15 minut, przecedzić.

Pić świeżo przygotowany, ciepły napar 2 do 4 razy dziennie.

Dawka dobowa leku: 3-6 g.

Stosowanie u dzieci w celu złagodzenia objawów przeziębienia:

Dzieci od 4 do 12 lat: ½ łyżki (1,0 g) kwiatostanu lipy zalać ¾ szklanki (150 ml) wrzącej

wody. Naparzać pod przykryciem 15 minut, przecedzić. Świeżo przygotowany, ciepły napar

pić 2 do 4 razy dziennie.

Dawka dobowa leku: 2-4 g.

Dzieci poniżej 4 lat: Nie zaleca się stosowania.

Objawy napięcia nerwowego:

Dzieci poniżej 12 lat: Nie zaleca się stosowania.

Czas stosowania: Leczenie objawów przeziębienia: Leczenie należy rozpocząć wraz z

pojawieniem

się

pierwszych

symptomów

przeziębienia.

przypadku

nieustąpienia

objawów

ciągu

tygodnia

dni)

momentu

rozpoczęcia

stosowania

produktu

leczniczego należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Leczenie objawów napięcia nerwowego: Jeśli objawy utrzymują się pomimo stosowania

produktu leczniczego należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

4.3. Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kwiat lipy.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosowanie w celu złagodzenia objawów przeziębienia: Z powodu braku odpowiednich

danych nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 4 lat. Jeśli w czasie stosowania produktu

leczniczego objawy nasilą się lub gdy wystąpią duszność, wysoka gorączka albo ropna

plwocina należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Stosowanie w łagodnych

objawach napięcia nerwowego: Z powodu braku odpowiednich danych nie zaleca się

stosowania u dzieci poniżej 12 lat.

4.5. Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Brak doniesień.

4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Dane dotyczące wpływu na płodność nie są dostępne.

Bezpieczeństwo stosowania podczas ciąży nie zostało określone. Ze względu na brak

wystarczających danych stosowanie leku podczas ciąży i laktacji nie jest zalecane.

4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie badano wpływu produktu leczniczego na prowadzenie pojazdu i obsługę maszyn.

4.8. Działania niepożądane

Nieznane.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych

działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do

ryzyka

stosowania

produktu

leczniczego.

Osoby

należące

fachowego

personelu

medycznego

powinny

zgłaszać

wszelkie

podejrzewane

działania

niepożądane

pośrednictwem

Departamentu

Monitorowania

Niepożądanych

Działań

Produktów

Leczniczych

Urzędu

Rejestracji

Produktów

Leczniczych,

Wyrobów

Medycznych

i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

4.9. Przedawkowanie

Nie zanotowano przypadków przedawkowania. W razie zastosowania dawki większej niż

zalecana i wystąpienia niepokojących objawów, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

5. Właściwości farmakologiczne

5.1.Właściwości farmakodynamiczne

Nie wymagane.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Nie wymagane.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie wymagane. Nie przeprowadzono badań w kierunku toksyczności reprodukcyjnej oraz

w kierunku potencjału rakotwórczego. Odpowiednie badania w kierunku genotoksyczności

nie były prowadzone.

6. Szczegółowe dane farmaceutyczne

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Brak.

6.2. Niezgodności farmaceutyczne

Brak.

6.3. Okres ważności

12 miesięcy.

6.4. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 30

C, chronić od światła, wilgoci i wpływu

obcych zapachów.

6.5. Rodzaj i zawartość opakowania

Torebka z papieru kredowego powlekana polietylenem

Opakowanie zawiera 50g produktu leczniczego Kwiatostan lipy.

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu

leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

Zakład Zielarski „KAWON-HURT” Nowak Sp.J.

Krajewice 119

63-800 Gostyń

tel/fax 65 572 08 22, 65 572 34 60

e-mail: kawon@kawon.com.pl

8. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

IL-3351/LN

9. Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu / data przedłużenia

pozwolenia

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 21 września 1992r.

Data wydania przedłużenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 07 maja 2013 r.

10. Data zatwierdzenia lub częściowej zmiany tekstu Charakterystyki Produktu Leczniczego