Krople nasercowe

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Krople nasercowe krople doustne
 • Forma farmaceutyczna:
 • krople doustne
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Krople nasercowe krople doustne
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 30 g, 5909994326125, OTC; 1 op. 35 g, 5909994326132, OTC; 1 op. 100 g, 5909994326156, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • IL-3261/LN
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

KROPLE NASERCOWE

Guttae Cardiacae

Krople doustne, roztwór, (50 g + 25 g + 25 g)/100 g

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub

według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi,

farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Krople nasercowe i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed przyjęciem leku Krople nasercowe

Jak przyjmować lek Krople nasercowe

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Krople nasercowe

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Krople nasercowe i w jakim celu się go stosuje

Lek Krople nasercowe działa uspokajająco, zwiększając siłę skurczu mięśnia sercowego

o słabym działaniu.

Wskazania do stosowania:

Zaburzenia czynności serca na tle nerwicowym.

Jeśli objawy nie ustępują podczas stosowania leku lub pacjent czuje się gorzej, należy

zwrócić się do lekarza.

2.

Informacje ważne przed przyjęciem leku Krople nasercowe

Kiedy nie przyjmować leku Krople nasercowe:

- w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu wymienionych

w punkcie 6;

- u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat;

- osoby cierpiące na chorobę alkoholową, padaczkę lub schorzenia wątroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Krople nasercowe należy omówić to z lekarzem lub

farmaceutą.

Produkt leczniczy zawiera 61 – 67 % (V/V) etanolu, co stanowi 529 mg etanolu w dawce

(dawka jednorazowa to 1 ml płynu – około 30 kropli), co jest równoważne z 13,4 ml piwa

i 5,6 ml wina na dawkę.

Dzieci i młodzież:

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i zawartość etanolu, nie

podawać dzieciom i młodzieży poniżej 18 lat.

Lek Krople nasercowe a inne leki:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez

pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Dostępna

jest

tylko

niewielka

ilość

danych

dotyczących

interakcji

pomiędzy

Kroplami

nasercowymi

innymi

produktami

leczniczymi.

obserwowano

klinicznie

istotnych

interakcji z innymi lekami.

Nie zaleca się przyjmować leków zawierających korzeń kozłka z syntetycznymi lekami

uspokajającymi.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy

planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego

leku.

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu i zawartość

etanolu nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Ze względu na zawartość etanolu i nalewki z korzenia kozłka produkt, zwłaszcza przyjęty

dawce

większej

niż

zalecana,

może

ograniczać

zdolność

prowadzenia

pojazdów

mechanicznych i obsługi maszyn.

3.

Jak przyjmować lek Krople nasercowe

Lek Krople nasercowe należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla

pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

Lek Krople nasercowe przyjmować doustnie.

Zalecane dawkowanie:

Dorośli 2-3 razy dziennie 1 ml (30 kropli).

Nie przekraczać dawki jednorazowej 1 ml.

Maksymalna dawka dobowa wynosi 3 dawki pojedyncze leku, 3 razy po 1 ml płynu

(90 kropli).

Stosowanie u dzieci i młodzieży:

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i zawartość etanolu, nie

podawać dzieciom i młodzieży poniżej 18 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Krople nasercowe:

Ze względu na zawartość etanolu i nalewki z korzenia kozłka produkt, zwłaszcza przyjęty

dawce

większej

niż

zalecana,

może

ograniczyć

zdolność

prowadzenia

pojazdów

mechanicznych i obsługi maszyn.

W przypadku znacznego przedawkowania leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Krople nasercowe:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Leczenie należy kontynuować przestrzegając sposobu dawkowania.

Przerwanie przyjmowania leku Krople nasercowe:

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Krople nasercowe może powodować działania niepożądane, chociaż nie

u każdego one wystąpią.

skutek

przyjmowania

leku

zawierającego

korzeń

kozłka

mogą

wystąpić

objawy

żołądkowo-jelitowe (np. nudności, skurczowe bóle brzucha). Częstość występowania tych

objawów niepożądanych nie jest znana.

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań

Produktów

Leczniczych

Urzędu

Rejestracji

Produktów

Leczniczych,

Wyrobów

Medycznych

Produktów

Biobójczych

Jerozolimskie

181C,

02-222

Warszawa,

nr telefonu 22 49 21 301, nr faksu 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Krople nasercowe

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Chronić od

światła.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Krople nasercowe:

Substancjami czynnymi leku są: nalewka z ziela konwalii mianowana, nalewka z kwiatostanu

głogu i nalewka kozłkowa.

100 g kropli zawiera:

Convallariae tinctura titrata

50,0 g

(nalewka z ziela konwalii mianowana, ekstrahent etanol 70% (V/V)

Crataegi tinctura

25,0 g

(nalewka z kwiatostanu głogu, ekstrahent etanol 60% (V/V)

Valerianae tinctura

25,0 g

(nalewka z korzenia kozłka, ekstrahent etanol 70% (V/V)

1 g preparatu zawiera nie mniej niż 0,35 mg flawonoidów w przeliczeniu na hiperozyd.

Produkt zawiera 61 – 67 % (V/V) etanolu.

Jak wygląda lek Krople nasercowe i co zawiera opakowanie:

jest

postaci

kropli

doustnych,

roztworu,

barwy

brunatnozielonej

zapachu

charakterystycznym dla korzenia kozłka.

Opakowanie zawiera:

- 30 g, 35 g w butelce ze szkła brunatnego z zakrętką PE z kroplomierzem w opakowaniu

zewnętrznym tekturowym z dołączoną ulotką.

- 100 g w butelce ze szkła brunatnego z zakrętką PE w opakowaniu zewnętrznym tekturowym

z dołączoną ulotką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Zakład Farmaceutyczny „Amara” Sp. z o.o.

ul. Stacyjna 5

30-851 Kraków

Tel. 12 657 40 40

Fax: 12 657 40 40 wew. 34

e-mail: amara@amara.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: