Korzeń Żeń-szenia

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Korzeń Żeń-szenia zioła do zaparzania
 • Forma farmaceutyczna:
 • zioła do zaparzania
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Korzeń Żeń-szenia zioła do zaparzania
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 25 g, 5909990825813, OTC; 1 op. 50 g, 5909990825820, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08258
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Charakterystyka produktu leczniczego: interakcje, dawkowanie, skutki uboczne

Charakterystyka Produktu Leczniczego

1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO KORZEŃ ŻEŃ-SZENIA (Ginseng radix) 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY i ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Skład produktu w przeliczeniu na 100g: Korzeń żeń-szenia (Ginseng radix) - 100g 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Zioła do zaparzania 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Środek tradycyjnie stosowany doustnie jako przeciwdziałający zmęczeniu i osłabieniu, zmniejszonej wydajności fizycznej i osłabieniu koncentracji. Tradycyjnie w rekonwalescencji. Produkt jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Do stosowania doustnego w postaci naparu: Miarkę korzenia żeń-szenia (ok. 2g) zalać 1 szklanką wrzącej wody, pozostawić pod przykryciem 15 min. Przygotowany napar wypić w ciągu dnia. 4.3 Przeciwwskazania Dotychczas nie stwierdzono. 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Nie zaleca się przyjmowania naparu wieczorem ponieważ może on utrudniać zasypianie. Nie należy przekraczać zalecanych dawek. Okres stosowania bez konsultacji z lekarzem nie powinien trwać dłużej niż 1 miesiąc. Osoby z cukrzycą mogą stosować preparaty żeń-szenia tylko pod kontrolą lekarską. Nie zaleca się stosowania u osób z nadciśnieniem tętniczym ze względu na możliwość podniesienia ciśnienia. Jeśli objawy nie ustępują w czasie stosowania produktu lub występują nie wymienione w oznakowaniu opakowania działania niepożądane, należy skonsultować się z lekarzem.
4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji Może obniżać poziom glukozy w krwi. 4.6 Ciąża lub laktacja Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania podczas ciąży i karmienia piersią. 4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu Nie wywiera wpływu. 4.8 Działania niepożądane Dotychczas nie stwierdzono przy stosowaniu się do zalecanych środków ostrożności związanych ze stosowaniem. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę. 4.9 Przedawkowanie Nadużywanie powoduje tzw. „zespół żeń-szeniowy” objawiający się bezsennością, nadciśnieniem, biegunką, wysypką skórną. 5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1 Właściwości farmakodynamiczne Brak danych. 5.2 Właściwości farmakokinetyczne Brak danych. 5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Brak danych. 6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych Nie dotyczy 6.2 Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy 6.3 Okres ważności 1 rok 6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 30°C. Chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 6.5 Rodzaj i zawartość opakowania Torebka papierowa powlekana polietylenem zawierająca 25g lub 50g rozdrobnionego, wysuszonego korzenia żeń-szenia oraz łyżeczka polipropylenowa służąca do odmierzania produktu. 6.6 Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości Sposób przygotowania produktu leczniczego do stosowania – patrz punkt 4.2. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zakład Konfekcjonowania Ziół FLOS Elżbieta i Jan Głąb 98-345 Mokrsko 118 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 8258 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 24 sierpnia 2000 r./ 25 lipca 2006 r./ 28 sierpnia 2008 r. 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO.