Korzeń Łopianu

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Korzeń Łopianu zioła do zaparzania
 • Forma farmaceutyczna:
 • zioła do zaparzania
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Korzeń Łopianu zioła do zaparzania
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 50 g, 5909990013616, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00136
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Charakterystyka produktu leczniczego: interakcje, dawkowanie, skutki uboczne

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.

Nazwa produktu leczniczego

Korzeń łopianu

2.

Skład jakościowy i ilościowy

1g produktu leczniczego zawiera 1g Arctium lappa L., Arctium minus Hill., Arctium

tomentosum Mill., radix (korzeń łopianu) lub ich mieszaniny.

3.

Postać farmaceutyczna

Zioła do zaparzania 1g/g

4.

Szczegółowe dane kliniczne

Produkt przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i

jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania.

4.1.

Wskazania do stosowania

Odwar

korzeni

łopianu

jest

tradycyjnie

stosowany

zewnętrznie

płukania

owłosionej

skóry

głowy

jako

środek

wzmacniający

włosy

oraz

łojotokowych

zmianach skórnych.

4.2.

Dawkowanie i sposób podawania

Odwar - 1 łyżkę rozdrobnionych korzeni (ok. 5 g) zalać 1 szklanką (200 ml) ciepłej

wody i ogrzewać do wrzenia, gotować pod przykryciem 3 minuty, odstawić na 15

minut i przecedzić. Odwar stosować do obmywań i okładów na owłosioną skórę

głowy.

4.3.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na korzeń łopianu oraz rośliny z rodziny Asteraceae.

4.4.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Brak danych.

4.5.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi oraz inne rodzaje interakcji

Nieznane.

4.6.

Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Bezpieczeństwo stosowania podczas ciąży i laktacji nie zostało ustalone. Ze względu

na brak danych produkt leczniczy nie powinien być stosowany w okresie ciąży i

karmienia piersią.

4.7.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

badano

wpływu

produktu

leczniczego

prowadzenie

pojazdów

obsługę

maszyn.

4.8.

Działania niepożądane

Dotychczas nie stwierdzono.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

dopuszczeniu

produktu

leczniczego

obrotu

istotne

jest

zgłaszanie

podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie

stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do

fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania

niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów

Leczniczych

Urzędu

Rejestracji

Produktów

Leczniczych,

Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9.

Przedawkowanie

Brak danych.

5.

Właściwości farmakologiczne

Produkt leczniczy tradycyjnie stosowany jako wzmacniający włosy.

5.1.

Właściwości farmakodynamiczne

Brak danych

5.2.

Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych

5.3.

Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych

6.

Dane farmaceutyczne

6.1.

Wykaz substancji pomocniczych

Brak

6.2.

Niezgodności farmaceutyczne

Brak danych

6.3.

Okres ważności

12 miesięcy

6.4.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 30 C,

chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów.

6.5.

Rodzaj i zawartość pojemnika

Torebka z papieru kredowego powlekana polietylenem.

Opakowanie zawiera 50 g produktu leczniczego Korzeń łopianu.

6.6.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu

leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7.

Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

Zakład Zielarski „KAWON-HURT” Nowak Sp.J.

Krajewice 119

63 - 800 Gostyń

tel/fax 65 572 08 22, 65 572 34 60

e-mail: kawon@kawon.com.pl

8.

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

R / 0136

9.

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i data przedłużenia

pozwolenia

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26.04.1993 r.

Data wydania przedłużenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10.

Data

zatwierdzenia

lub

częściowej

zmiany

tekstu

Charakterystyki

Produktu

Leczniczego