Klindacin T

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Klindacin T 10 mg/g żel
 • Dawkowanie:
 • 10 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • żel
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Klindacin T 10 mg/g żel
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 30 g, 5909990955718, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09557
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

KLINDACIN T, 10 mg/g, żel

Clindamycinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Klindacin T i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Klindacin T

3. Jak stosować lek Klindacin T

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywa

Klindacin T

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Klindacin t i w jakim celu się go stosuje

Lek Klindacin T zawiera jako substancję czynną antybiotyk - klindamycynę. Lek ma postać żelu.

Stosowany jest na skórę w leczeniu trądziku pospolitego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Klindacin T

Kiedy nie stosować leku Klindacin T

Jeśli pacjent ma uczulenie na klindamycynę, linkomycynę lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek przeznaczony jest tylko do stosowania na skórę.

Należy unikać kontaktu leku z oczami, błonami śluzowymi oraz uszkodzoną skórą. W razie

przypadkowego kontaktu z lekiem miejsca te należy dokładnie przemyć dużą ilością chłodnej

wody.

Jeśli pojawią się objawy podrażnienia skóry lub świadczące o uczuleniu na lek Klindacin T

(świąd, wysypka), należy zaprzestać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Należy poinformować lekarza:

jeśli podczas stosowania leku lub po jego zakończeniu pojawi się uporczywa, ciężka biegunka,

która może być objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelit. Może być konieczne odstawienie

leku. Lekarz ustali przyczynę jej wystąpienia i zaleci właściwe leczenie.

jeśli u pacjenta w przeszłości lub obecnie stwierdzono zapalenie jelit, chorobę Crohna,

zapalenie okrężnicy po antybiotykoterapii.

Lek Klindacin T a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach,

które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować dwóch leków miejscowo w tym samym czasie. Równoczesne stosowanie

miejscowe innych leków może doprowadzić do wystąpienia skumulowanego działania drażniącego.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Należy unikać stosowania leku Klindacin T w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna zastosowanie leku

za konieczne.

Leku Klindacin T nie należy stosowa

u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń

mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Klindacin T

Lek może powodować podrażnienie skóry, ze względu na zawartość glikolu propylenowego.

3. Jak stosować lek Klindacin T

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Zalecana dawka

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat

Klindacin T należy nanosić cienką warstwą na zmienioną chorobowo skórę dwa razy na dobę –

rano i wieczorem.

Przeciętny okres leczenia wynosi około 4 do 8 tygodni.

Po każdym nałożeniu żelu należy dokładnie umyć ręce.

Dzieci poniżej 12 lat

Bezpieczeństwo stosowania żelu Klindacin T u dzieci nie zostało określone.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Klindacin T

Przedawkowanie leku może spowodować wystąpienie ogólnych działań niepożądanych klindamycyny

(patrz punkt 2. Zanim zastosuje się lek Klindacin T).

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Klindacin T

W przypadku pominięcia dawki leku o stałej, określonej porze, lek należy nałożyć jak najszybciej,

jeśli czas do kolejnego zastosowania jest wystarczająco długi, lub opuścić pominiętą dawkę, a

następną porcję żelu nałożyć o właściwej porze i kontynuować regularne stosowanie leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Klindacin T

Ważne jest, aby lek był stosowany zgodnie z zalecanym cyklem leczenia. Nie należy przerywać

leczenia dlatego, że pacjent poczuł się lepiej. Jeśli cykl leczenia zostanie przerwany zbyt wcześnie,

zakażenie może powrócić.

Jeśli pacjent czuje się gorzej w czasie leczenia lub nie czuje się dobrze po zakończeniu zalecanego

cyklu leczenia, powinien porozumieć się z lekarzem prowadzącym leczenie.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Klindacin T może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Działania niepożądane po stosowaniu żelu Klindacin T pojawiają się rzadko. Są to zwykle reakcje

związane z podrażnieniem skóry takie jak:

zapalenie mieszków włosowych;

pieczenie, świąd, rumień, nadmierne wysuszenie lub przetłuszczanie się skóry, kontaktowe

alergiczne zapalenie skóry.

Ból brzucha, wzdęcia, biegunki.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane nie

wymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301; faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywa

lek Klindacin T

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

C. Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą w celu

ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Klindacin T

Substancją czynną leku jest klindamycyna.

1 g żelu zawiera 10 mg klindamycyny w postaci klindamycyny fosforanu.

Inne składniki leku to: glikol propylenowy, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona

hydroksypropyloceluloza, sodu wodorotlenek.

Jak wygląda Klindacin T i co zawiera opakowanie

Bezbarwny, przezroczysty żel.

Opakowanie: tuba 30 g.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna

ul. A. Fleminga 2

03-176 Warszawa

Nr telefonu: 22 811-18-14

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: