KLERWIPE-CR STERILE KLERCLEAN NEUTRAL DETERGENT WIPE

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • KLERWIPE-CR STERILE KLERCLEAN NEUTRAL DETERGENT WIPE
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • Urządzenie medyczne

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • KLERWIPE-CR STERILE KLERCLEAN NEUTRAL DETERGENT WIPE
  Polska
 • Język:
 • polski

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Ecolab
 • Numer pozwolenia:
 • 111041E
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 12-03-2018

Charakterystyka produktu leczniczego: interakcje, dawkowanie, skutki uboczne

Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

KARTA CHARAKTERYSTYKI

PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KLERWIPE-CR STERILE KLERCLEAN NEUTRAL

DETERGENT WIPE

Zgodnie z regulacją Unii Europejskiej EC 1907/2006 wraz z aneksami

1.

Identyfikacja substancji lub mieszaniny

KLERWIPE-CR STERILE KLERCLEAN NEUTRAL DETERGENT WIPE

Nazwa produktu

:

Identyfikacja firmy / przedsiębiorstwa

:

Preparat do czyszczenia powierzchni

Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

Zastosowanie produktu

Data przeglądu : 2 Wrzesień 2010

Wersja : 2

111041E

Kod :

Wytwórca/

Dystrybutor/

Importer

:

ECOLAB Sp. z o.o.

Kalwaryjska 69

PL-30-504 Kraków

Polska

Tel. Nr:: + 48 (0)12 26 16 100

Nr faksu: + 48 (0)12 26 16 101

Email osoby odpowiedzialnej za kartę: reach.pl@ecolab.com

Telefon w razie niebezpieczeństwa: 012 26 16 100

telefon alarmowy

:

042 657 99 00, 042 6314767 Instytut Medycyny Pracy w Łodzi (telefon

alarmowy)

Identyfikacja zagrożeń

2.

Klasyfikacja

Nie sklasyfikowany.

:

Produkt ten nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu Dyrektywy 1999/45/EC wraz z jej

późniejszymi zmianam.

Bardziej szczegółowy opis skutków i objawów szkodliwego działania na zdrowie człowieka i na

środowisko znajduje się w punkcie 11.

Skład i informacja o składnikach

3.

Substancja/Mieszanina

Mieszanina

:

<5% niejonowe związki

powierzchniowo czynne

Deklaracja składników zgodnie z rozporządzeniem w sprawie detergentów 648/2004/WE:

Nie zawiera składników, które w świetle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stężeniu są

klasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, nie ma więc wymogu wymieniania ich w

niniejszym ustępie.

Przemyć usta wodą. Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Nie

wywoływać wymiotów, jeśli nie jest to zalecane przez personel medyczny.

Jeśli pojawią się objawy, zasięgnąć porady lekarskiej.

Kontakt ze skórą

Spłukać skażoną skórę dużą ilością wody. Zdjąć skażoną odzież i buty.

4.

Pierwsza pomoc

Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Jeśli pojawią się objawy,

zasięgnąć porady lekarskiej.

Droga pokarmowa

Droga oddechowa

:

:

:

Pierwsza pomoc

Data wydania

:

2 Wrzesień 2010

Strona: 1/5

KLERWIPE-CR STERILE KLERCLEAN NEUTRAL DETERGENT WIPE

Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu

podnosząc górna i dolna powiekę. Zasięgnąć porady lekarskiej, jeśli pojawi

się podrażnienie.

Kontakt z oczami.

:

Szczególne sposoby leczenia

Brak.

:

Bardziej szczegółowy opis skutków i objawów szkodliwego działania na zdrowie człowieka i na

środowisko znajduje się w punkcie 11.

Postępowanie w przypadku pożaru

5.

Strażacy powinni nosić odpowiednie urządzenia ochronne oraz indywidualne

aparaty oddechowe (SCBA) z maska zakrywającą całą twarz działająca w

obszarze podwyższonego ciśnienia.

Środki ochrony indywidualnej

dla strażaków

W przypadku pożaru zastosować zraszania wodą (mgłą), użyć piany oraz

suchych środków chemicznych lub CO

Środki gaśnicze - Odpowiednie

:

:

Środki gaśnicze -

Nieodpowiednie

Nie znane.

:

Zabezpieczenia środowiskowe

Indywidualne środki

ostrożności

6.

Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

:

Patrz także: punkt 8. zawiera informacje nt środków ochrony indywidualnej, a punkt 13. sposób

postępowania z odpadami.

:

Nie udzielać zezw olenia na w ejśc ie - niepotrzebnem u i nie

zabezpieczonemu personelowi. Nie dotykać, ani nie przechodzić, po

rozlanym materiale. Unikać wdychania par lub mgły. Zapewnić właściwą

wentylację.

Należy unikać uwolnienia

rozlanego/rozsypanego materiału, jego spływania/rozprzestrzeniania do

gleby lub kontaktu z glebą, wodami powierzchniowymi i gruntowymi,

drenami i kanalizacją.

Małe rozlanie/rozproszenie

:

Rozcieńczyć wodą i zebrać ścierką jeżeli rozpuszcza się w wodzie lub

zaadsorbować obojętnym suchym materiałem i umieścić we właściwym

pojemniku na odpady.

Duże rozlanie

:

Zabezpieczyć ujścia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejścia do piwnic i

obszarów zamkniętych. Rozlane lub rozsypane substancje, należy zebrać

za pomocą niepalnych substancji, takich jak: piasek, ziemia, wermikulit,

ziemia okrzemkowa. Następnie umieścić w pojemnikach i utylizować

zgodnie z miejscowymi przepisami (patrz punkt 13).

Postępowanie z substancją lub

preparatem

Postępowanie z substancją/mieszaniną i jej/jego magazynowanie

Magazynowanie

7.

Nie spożywać. Unikać kontaktu z oczami, skórą i ubraniem. Po pracy

należy dokładnie umyć ręce mydłem i wodą.

Materiał opakowaniowy

Stosować oryginalny pojemnik.

Należy przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w

oryginalnym opakowaniu, zdala od promieni słonecznych; w suchym,

chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; zdala od niezgodnych

materiałów (patrz punkt 10), napojów i jedzenia. Pojemnik powinien

pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia.

:

:

:

Zalecany

Należy przechowywać w następującym zakresie temperatur: 0 i 25°C

Najwyższe dopuszczalne

stężenia substancji w

środowisku pracy

8.

Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Ochrona rąk

(EN 374)

Kontrole narażenia

Przy normalnym i zgodnym z przeznaczeniem użyciu, nie jest potrzebna

maska oddechowa.

Brak specjalnych zaleceń.

Brak specjalnych zaleceń.

Ochrona oczu i twarzy

(EN 166)

Ochrona dróg oddechowych

(EN 143, 14387)

:

:

:

Brak.

:

Data wydania

:

2 Wrzesień 2010

Strona: 2/5

KLERWIPE-CR STERILE KLERCLEAN NEUTRAL DETERGENT WIPE

Ochrona skóry

(EN 14605)

Brak specjalnych zaleceń.

:

Właściwości fizyczne i chemiczne

Stan fizyczny

Ciecz. [zaabsorbowany płyn (ściereczki, tampony, ...)]

Lekki zapach.

Zapach

Bezbarwny.

Kolor

9.

:

:

Informacje ogólne

Wygląd

Brak.

Temperatura topnienia

Temperatura wrzenia

Prężność par

Gęstość względna

Gęstość pary

Rozpuszczalność

Brak.

0.99 do 1.01 g/cm

(20 °C)

Brak.

Nie dotyczy.

Łatwo rozpuszczalne w zimnej wodzie.

pH

Szybkość parowania (octan

butylu = 1)

Nie dotyczy.

Temperatura zapłonu

> 100°C

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Palność (ciało stałe, gaz)

Nie dotyczy.

6.5 do 7.5 (100%)

Lepkość

Brak.

Współczynnik podziału n-

oktanol/woda

Granice wybuchowości

Właściwości wybuchowe

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Brak.

Właściwości utleniające

:

Informacje ważne dla zdrowia, bezpieczeństwa oraz środowiska

:

Nie dotyczy.

Stabilność i reaktywność

Stabilność

10.

:

Nie mieszać z innymi produktami.

Stabilny w normalnych warunkach.

Informacje toksykologiczne

11.

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Właściwości rakotwórcze

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Właściwości mutagenne

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Toksyczność dla układu

rozrodczego

:

Potencjalne skutki ostrego działania substancji lub preparatu na zdrowie

Droga oddechowa

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

:

Droga pokarmowa

Kontakt ze skórą

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

:

Kontakt z oczami

Informacje ekologiczne

12.

Ekologiczna ocena produktu bazuje na informacjach o surowcach i/lub porównywalnych substancjach. Suma

składników organicznych zawartych w produkcie uzyskuje podczas testów na łatwość rozkładu wartości > 60%

BZT/ChZT wzgl. uwolnienia CO2, wzgl. > 70 % spadek DOC. Wartości graniczne 'łatwego rozpadu/readily

degradable' (np. wg metod OECD 301).

Produkt nie podlega klasyfikacji ekologicznej zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE.

Ekotoksyczność

Trwałość i rozkład

Data wydania

:

2 Wrzesień 2010

Strona: 3/5

KLERWIPE-CR STERILE KLERCLEAN NEUTRAL DETERGENT WIPE

Postępowanie z odpadami

13.

200130

Europejski katalog Odpadów

(EWC)

:

Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli

możliwe. Utylizacja niniejszego produktu, roztworów lub produktów

pochodnych powinna w każdym przypadku być zgodna z wymogami

ochrony środowiska i przepisami związymi z utylizacją odpadów, a także z

wymogami władz lokalnych. Należy unikać uwolnienia

rozlanego/rozsypanego materiału, jego spływania/rozprzestrzeniania do

gleby lub kontaktu z glebą, wodami powierzchniowymi i gruntowymi,

drenami i kanalizacją. Opakowanie może być dostarczone na składowisko

po całkowitym opróżnieniu. Do recyklingu nadają się jedynie dokładnie

opróżnione opakowania.

:

Metody usuwania

Postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami:

-USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych wraz z późniejszymi

zmianami oraz rozporządzeniami.

-USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi

odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej wraz z późniejszymi zmianami i

rozporządzeniami.

Klasa ADR/RID

14.

Międzynarodowe przepisy transportowe

Klasa IMDG

Informacje o transporcie

Informacje dotyczące

przepisów prawnych

Numer UN

Nazwa przewozowa

Klasa

Grupa

pakowania

Nalepka

Brak

przepisów.

regulated.

Zapoznaj się ze specjalną instrukcją pakowania towaru do transportu drogą powietrzną.

Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.

Przepisy UE

Przepisy narodowe

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z

przepisami Unii Europejskiej.

Określenie zagrożenia

:

Przepisy prawne uwzględnione w karcie charakterystyki (wszystkie z ewentualnymi późniejszymi zmianami):

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych (Tekst jednolity z 2009r,

Dz.U. z 2001r. nr 152, poz.1222),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji

substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. z 2003r. nr.171, poz.1666), z późniejszymi zmianami,

- Tabela 3.2 załącznika VI Rozporządzenia PEiR (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie

klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (…) GHS

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych.

- Umowa europejska dotycząca międzynarodowego transportu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR),

(Dz. U. z 2002r. Nr 194, poz. 1629 oraz z 2003r. nr 207, poz. 213 i 214),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.(Dz. U. z 2002r. nr

217, poz. 1833 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001r. nr 63 poz.

638) z rozporządzeniami,

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi

odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2001r. nr 63 poz. 639) z

rozporządzeniami,

- Rozporządzenie WE nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów,

- Rozporządzenie WE nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie REACH.

Data wydania

:

2 Wrzesień 2010

Strona: 4/5

KLERWIPE-CR STERILE KLERCLEAN NEUTRAL DETERGENT WIPE

Inne informacje

16.

2 Wrzesień 2010

Historia

Data wydruku

Data przeglądu

Wersja

Przygotowane przez

2 Wrzesień 2010

Wersja

Powyższe informacje uznaje się za prawidłowe w zakresie dotyczącym formuły zastosowanej do

produkcji wyrobu w kraju pochodzenia. Ponieważ dane, normy i przepisy ulegają zmianie, zaś warunki

użytkowania wyrobów i sposób postępowania z nimi pozostają poza naszą kontrolą, NIE UDZIELAMY

ŻADNEJ GWARANCJI ANI RĘKOJMI CO DO KOMPLETNOŚCI LUB NIEZMIENNEJ PRAWIDŁOWOŚCI

TYCH INFORMACJI.

Informacja dla

czytelnika

2

2

:

:

:

:

Ecolab Regulatory Department Europe

Strona: 5/5