KLERWIPE-CR STERILE BIOCIDE D WIPE

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • KLERWIPE-CR STERILE BIOCIDE D WIPE
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • Urządzenie medyczne

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • KLERWIPE-CR STERILE BIOCIDE D WIPE
  Polska
 • Język:
 • polski

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Ecolab
 • Numer pozwolenia:
 • 111057E
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 12-03-2018

Charakterystyka produktu leczniczego: interakcje, dawkowanie, skutki uboczne

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

NIEBEZPIECZNEGO

Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa

Klerwipe-CR Sterile Biocide D Low Particulate

Wipe

Wersja

: 2

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu

:

Klerwipe-CR Sterile Biocide D Low Particulate Wipe

Kod produktu

:

111057E

Zastosowanie produktu

:

Preparat do dezynfekcji powierzchni

Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zidentyfikowane zastosowania

Dezynfekcja powierzchni. Proces manualny.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Producent/ Dystrybutor/

Importer

:

Ecolab sp. z o.o.

ul. Kalwaryjska 69

30-504 Kraków

tel. +48 (12) 26 16 100

faks +48 (12) 26 16 101

email osoby odpowiedzialnej za kartę: reach.pl@ecolab.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

Krajowa instytucja doradcza/Ośrodek zatruć

Numer telefonu

:

(42) 657 99 00, (42) 631 47 67, 24h na dobę (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi).

Producent/ Dystrybutor/ Importer

Numer telefonu

:

(12) 26 16 100 (09.00 - 17.00 w dni robocze)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Definicja produktu

:

Mieszanina

Klasyfikacja według Dyrektywy 1999/45/WE [DPD]

Produkt ten nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu Dyrektywy 1999/45/EC wraz z jej późniejszymi

zmianam.

Klasyfikacja

:

Nie sklasyfikowany.

Zagrożenia

fizyczne/chemiczne

:

Nie dotyczy.

Zagrożenia ludzkiego

zdrowia

:

Nie dotyczy.

Zagrożenia dla

środowiska

:

Nie dotyczy.

W sekcji 16 znajdują się pełne brzmienia zwrotów R zadeklarowanych powyżej.

Bardziej szczegółowy opis skutków i objawów szkodliwego działania na zdrowie człowieka i na środowisko znajduje

się w sekcji 1, jeśli wystepują.

2.2 Elementy oznakowania

Określenie zagrożenia

:

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z przepisami Unii

Europejskiej.

Warunki bezpiecznego

stosowania

:

Nie dotyczy.

Data wydania/Aktualizacja

(data)

:

11 sierpnia 2011

1/10

Klerwipe-CR Sterile Biocide D Low Particulate Wipe

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.3 Inne zagrożenia

Inne zagrożenia nie

odzwierciedlone w

klasyfikacji

:

Nie dotyczy.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2 Mieszaniny

Nie zawiera więcej składników, które w świetle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stężeniu są klasyfikowane jako

niebezpieczne dla zdrowia i otoczenia, nie ma więc wymogu wymieniania ich w niniejszym ustępie.

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub środowiska

[2] Substancja, dla której wyznaczono dpouszczalne stężenie w środowisku pracy

[3] Substancja spełnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako PBT zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1207/2006,

Załącznik XIII.

[4] Substancja spełnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako vPvB zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1207/2006,

Załącznik XIII.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Kontakt z oczami

:

Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu podnosząc

górna i dolna powiekę. Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są. Zasięgnąć porady

lekarskiej, jeśli pojawi się podrażnienie.

Droga oddechowa

:

Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki

do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Jeśli pojawią się

objawy, zasięgnąć porady lekarskiej.

Kontakt ze skórą

:

Spłukać skażoną skórę dużą ilością wody. Zdjąć skażoną odzież i buty. Jeśli

pojawią się objawy, zasięgnąć porady lekarskiej.

Droga pokarmowa

:

Przemyć usta wodą. Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże

powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne

oddychanie. Nie wywoływać wymiotów, jeśli nie jest to zalecane przez personel

medyczny. Jeśli pojawią się objawy, zasięgnąć porady lekarskiej.

Ochrona osób

udzielających pierwszej

pomocy

:

Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek

chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Potencjalne skutki ostrego działania substancji lub mieszaniny na zdrowie

Kontakt z oczami

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Droga oddechowa

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Kontakt ze skórą

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Droga pokarmowa

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Objawy wynikające z nadmiernej ekspozycji

Kontakt z oczami

:

Brak konkretych danych.

Droga oddechowa

:

Brak konkretych danych.

Kontakt ze skórą

:

Brak konkretych danych.

Droga pokarmowa

:

Brak konkretych danych.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z

poszkodowanym

Informacje dla lekarza

:

Leczyć objawowo. W przypadku połknięcia lub wdychania dużej ilości, natychmiast

skontaktować się z lekarzem specjalizującym się w leczeniu zatruć truciznami.

Data wydania/Aktualizacja

(data)

:

11 sierpnia 2011

2/10

Klerwipe-CR Sterile Biocide D Low Particulate Wipe

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

Szczególne sposoby

leczenia

:

Bez specjalnego leczenia.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1 Środki gaśnicze

Odpowiednie środki

gaśnicze

:

Użyć środka gaśniczego, właściwego dla otaczającego ognia.

Niewłaściwe środki

gaśnicze

:

Nie są znane.

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Zagrożenia ze strony

substancji lub mieszaniny

:

W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu ciśnienia i pojemnik może

wybuchnąć.

Niebezpieczne produkty

spalania

:

Brak konkretych danych.

5.3 Informacje dla straży pożarnej

Szczególne środki

zabezpieczające dla straży

pożarnej

:

Szybko izolować teren przez wyprowadzenie wszystkich osób z najbliższej okolicy

wypadku, jeżeli wybuchł pożar. Nie należy podejmować żadnych działań, które

stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym.

Środki ochrony

indywidualnej dla

strażaków

:

Strażacy powinni nosić wyposażenie ochronne.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

środowiska

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla osób nienależących do

personelu udzielającego

pierwszej pomocy

:

Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek

chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Ewakuować ludzi z okolicznych

terenów. Nie udzielać zezwolenia na wejście - niepotrzebnemu i nie

zabezpieczonemu personelowi. Nie dotykać, ani nie przechodzić, po rozlanym

materiale. Założyć odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Dla osób udzielających

pomocy

:

Jeśli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odzież specjalna, zapoznać się z

informacjami w sekcji 8, dotyczącymi materiałów właściwych i nieodpowiednich.

Dodatkowe informacje dotyczące środków higieny podano w sekcji 8.

6.2 Środki ostrożności w

zakresie ochrony

środowiska

:

Należy unikać uwolnienia

rozlanego/rozsypanego materiału, jego spływania/rozprzestrzeniania do gleby lub

kontaktu z glebą, wodami powierzchniowymi i gruntowymi, drenami i kanalizacją.

Należy poinformować odpowiednie władze, w przypadku kiedy produkt spowodował

zanieczyszczenie środowiska (ścieków, cieków wodnych, gleby lub powietrza).

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Małe rozlanie/rozproszenie

:

Rozcieńczyć wodą i zebrać ścierką jeżeli rozpuszcza się w wodzie lub zaadsorbować

obojętnym suchym materiałem i umieścić we właściwym pojemniku na odpady.

Duże rozlanie

:

Zabezpieczyć ujścia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejścia do piwnic i obszarów

zamkniętych. Następnie umieścić w pojemnikach i utylizować zgodnie z

miejscowymi przepisami (patrz sekcja 13).

6.4 Odniesienia do innych

sekcji

:

Informacje dotyczące kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w punkcie 1.

Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej podano w punkcie 8.

Informacje dotyczące dodatkowej obróbki odpadów podano w punkcie 13.

Data wydania/Aktualizacja

(data)

:

11 sierpnia 2011

3/10

Klerwipe-CR Sterile Biocide D Low Particulate Wipe

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczących

konkretnych zastosowań, według scenariuszy narażenia, należy zapoznać się z wykazem zidentyfikowanych

zastosowań w sekcji 1.

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Środki ochronne

:

Nosić właściwe wyposażenie ochrony osobistej (patrz część 8).

Wskazówki dotyczące

ogólnej higieny pracy

:

Należy zabronić spożywania pokarmów i napojów oraz palenia tytoniu w obszarze, w

którym ten materiał jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany.

Pracownicy powinni umyć ręce i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu.

Przed wejściem do jadalni zdjąć zanieczyszczoną odzież oraz sprzęt ochronny.

Dodatkowe informacje dotyczące środków higieny podano w sekcji 8.

7.2 Warunki bezpiecznego

magazynowania, łącznie z

informacjami dotyczącymi

wszelkich wzajemnych

niezgodności

:

Należy przechowywać w następującym zakresie temperatur: 0 do 25°C (32 do 77°F).

Należy przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w

oryginalnym opakowaniu, zdala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i

dobrze wentylowanym pomieszczeniu; zdala od niezgodnych materiałów (patrz punkt

10), napojów i jedzenia. Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do

czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i

przechowywane w położeniu pionowym aby nie dopuścić do wycieku substancji. Nie

przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich

pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zalecenia

:

Nie dotyczy.

Rozwiązania specyficzne

dla sektora przemysłowego

:

Nie dotyczy.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczących

konkretnych zastosowań, według scenariuszy narażenia, należy zapoznać się z wykazem zidentyfikowanych

zastosowań w sekcji 1.

8.1 Parametry dotyczące kontroli

Najwyższe dopuszczalne stężenia substancji w środowisku pracy

Nazwa produktu/składnika

Wartości graniczne narażenia

Nie znana wartość NDS.

Zalecane procedury

monitoringu

:

Jeżeli produkt zawiera składniki, na które ekspozycja jest ograniczona może być

niezbędny monitoring osobisty, monitoring środowiska pracy lub biologiczny w celu

określenia skuteczności wentylacji lub inny sposób kontroli konieczności uzywania

środków ochrony dróg oddechowych. Należy się odnieść do Normy Europejskiej EN

689 w celu poznania metod określenia narażenia substancją chemiczną przez drogi

oddechowe oraz do krajowej dokumentacji dającej wskazówki związane z metodami

oznaczania substancji niebezpiecznych.

Poziomy oddziaływania wtórnego

Brak dostępnych poziomów DEL.

Stężenia, przy których podziewane są oddziaływania

Brak dostępnych stężeń PEC.

8.2 Kontrola narażenia

Data wydania/Aktualizacja

(data)

:

11 sierpnia 2011

4/10

Klerwipe-CR Sterile Biocide D Low Particulate Wipe

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

Stosowne techniczne

środki kontroli

:

Nie jest wymagana specjalna wentylacja. Wydajna wentylacja ogólna powinna być

wystarczajaca aby kontrolować ekspozycję pracownika na zanieczyszczenia. Jeżeli

niniejszy produkt zawiera składniki ograniczonego narażenia, należy stosować

bariery procesowe, miejscowe wyciągi oparów lub inne zabezpieczenia techniczne

pozwalające utrzymanie poziomu narażenia poniżej zalecanych lub prawnych

granic.

Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny

Środki zachowania higieny :

Wymyć dokładnie ręce, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami

chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz używaniem toalety, a także po

zakończeniu zmiany. Do usunięcia potencjalnie skażonej odzieży, powinny być

zastosowane właściwe techniki. Należy wyprać skażoną odzież przed ponownym

użyciem. Należy się upewnić czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice

bezpieczeństwa znajdują się w pobliżu miejsca pracy.

Ochrona oczu/twarzy

(EN 166)

:

Brak specjalnych zaleceń.

Ochrona skóry

Ochrona rąk

(EN 374)

:

Brak specjalnych zaleceń.

Ochrona ciała

(EN 14605)

:

W zależności od wykonywanego zadania należy stosować ubiór ochronny

odpowiedni do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentną osobę przed

przystąpieniem do pracy.

Inne środki ochrony

skóry/ciała

:

Przed rozpoczęciem operowania tym produktem, należy wybrać odpowiednie

obuwie i dodatkowe środki ochrony skóry, bazując na wykonywanych zadaniach i

związanych z nimi zagrożeniem. Podlegają one zatwierdzeniu przez specjalistę

BHP.

Ochrona dróg

oddechowych

(EN 143, 14387)

:

Przy normalnym i zgodnym z przeznaczeniem użyciu, nie jest potrzebna maska

oddechowa.

Kontrola narażenia

środowiska

:

Emisja z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinna być sprawdzana

w celu określenia ich zgodności z wymogami praw o ochronie środowiska. W

niektórych przypadkach potrzebne będą skrubery usuwajace opary, filtry lub

modyfikacje konstrukcyjne urządzeń procesowych, mające na celu zmniejszenie

stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd

Stan fizyczny

:

Ciecz. [zaabsorbowany płyn (ściereczki, tampony, ...)]

Kolor

:

Żółtawy.

Zapach

:

Lekki zapach.

Wartość graniczna zapachu

:

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

pH

:

10 do 11 [Stęż. (%w/w): 100%]

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

Temperatura

topnienia/krzepnięcia

:

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

Początkowa temperatura

wrzenia i zakres wrzenia

:

Temperatura zapłonu

:

> 100°C

Szybkość parowania

:

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

Palność (ciało stałe, gaz)

:

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

Czas spalania

:

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

Prędkość spalania

:

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

Granice palności lub

wybuchowości: górna/dolna

:

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

Data wydania/Aktualizacja

(data)

:

11 sierpnia 2011

5/10

Klerwipe-CR Sterile Biocide D Low Particulate Wipe

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

Prężność par

:

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

Gęstość pary

:

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

Gęstość względna

:

0.995 do 1.02

Rozpuszczalność

:

Łatwo rozpuszczalny w następujących materiałach: zimnej wodzie.

Współczynnik podziału n-

oktanol/woda

:

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

Temperatura samozapłonu

:

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

Temperatura rozkładu

:

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

Lepkość

:

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny.

Właściwości wybuchowe

:

Nie dotyczy.

Właściwości utleniające

:

Brak.

9.2 Inne informacje

Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1 Reaktywność

:

Dla tego produktu lub jego składników nie ma konkretnych danych testowych

dotyczących reaktywności.

10.2 Stabilność chemiczna

:

Produkt jest trwały.

10.3 Możliwość

występowania

niebezpiecznych reakcji

:

W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastąpią niebezpieczne

reakcje.

10.4 Warunki, których należy

unikać

:

Brak konkretych danych.

10.5 Materiały niezgodne

:

Brak konkretych danych.

10.6 Niebezpieczne

produkty rozkładu

:

W normalnych warunkach magazynowania i użytkowania, nie powinien nastąpić

niebezpieczny rozkład produktu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra

Wnioski/Podsumowanie

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Działanie drażniące/działanie żrące

Wnioski/Podsumowanie

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Działanie uczulające

Wnioski/Podsumowanie

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Działanie mutagenn

Wnioski/Podsumowanie

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Rakotwórczość

Wnioski/Podsumowanie

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Szkodliwe działanie na rozrodczość

Wnioski/Podsumowanie

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Teratogeniczność

Wnioski/Podsumowanie

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Data wydania/Aktualizacja

(data)

:

11 sierpnia 2011

6/10

Klerwipe-CR Sterile Biocide D Low Particulate Wipe

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Informacje o możliwych

drogach narażenia

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Potencjalne skutki ostrego działania substancji lub mieszaniny na zdrowie

Droga oddechowa

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Droga pokarmowa

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Kontakt ze skórą

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Kontakt z oczami

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Objawy związane z charakterystyką fizyczną, chemiczną i toksykologiczną

Droga oddechowa

:

Brak konkretych danych.

Droga pokarmowa

:

Brak konkretych danych.

Kontakt ze skórą

:

Brak konkretych danych.

Kontakt z oczami

:

Brak konkretych danych.

Opóźnione, bezpośrednie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia

Krótkotrwałe narażenie

Potencjalne skutki

bezpośrednie

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Potencjalne skutki

opóźnione

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Długotrwałe narażenie

Potencjalne skutki

bezpośrednie

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Potencjalne skutki

opóźnione

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Potencjalne chroniczne działanie na zdrowie

Wnioski/Podsumowanie

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Ogólne

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Rakotwórczość

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Działanie mutagenn

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Teratogeniczność

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Zaburzenia rozwojowe

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Zaburzenia rozrodczości

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Inne informacje

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksyczność

Wnioski/Podsumowanie

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

Wnioski/Podsumowanie

:

Ekologiczna ocena produktu bazuje na informacjach o surowcach i/lub

porównywalnych substancjach. Suma składników organicznych zawartych w

produkcie uzyskuje podczas testów na łatwość rozkładu wartości > 60% BZT/ChZT

wzgl. uwolnienia CO2, wzgl. > 70 % spadek DOC. Wartości graniczne 'łatwego

rozpadu/readily degradable' (np. wg metod OECD 301).

12.3 Zdolność do bioakumulacji

Wnioski/Podsumowanie

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

12.4 Mobilność w glebie

Data wydania/Aktualizacja

(data)

:

11 sierpnia 2011

7/10

Klerwipe-CR Sterile Biocide D Low Particulate Wipe

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Współczynnik podziału

gleba/woda (K

OC

)

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

Mobilność

:

Nie jest/są określony/-a/-e dla mieszaniny.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

PBT

:

Nie dotyczy.

vPvB

:

Nie dotyczy.

12.6 Inne szkodliwe skutki

działania

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczących

konkretnych zastosowań, według scenariuszy narażenia, należy zapoznać się z wykazem zidentyfikowanych

zastosowań w sekcji 1.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Produkt

Metody usuwania

:

Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli

możliwe. Puste pojemniki lub ich wykładziny mogą zachowywać resztki produktu.

Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Znacznych ilości

odpadowego produktu nie należy odprowadzać do kolektora sanitarnego, ale należy

je poddać obróbce w odpowiedniej oczyszczalni. Należy utylizować nadmiar

produktów i produkty nie nadające się do recyklingu w licencjonowanym

przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. Utylizacja niniejszego produktu, roztworów lub

produktów

pochodnych powinna w każdym przypadku być zgodna z wymogami ochrony

środowiska i przepisami związymi z utylizacją odpadów, a także z wymogami władz

lokalnych. Należy unikać uwolnienia

rozlanego/rozsypanego materiału, jego spływania/rozprzestrzeniania do gleby lub

kontaktu z glebą, wodami powierzchniowymi i gruntowymi, drenami i kanalizacją.

Odpady niebezpieczne

:

Tak.

Europejski katalog Odpadów (EWC)

Kod odpadu

Oznaczenie odpadu/odpadów

20 01 15*

alkalia

Opakowanie

Metody usuwania

:

Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli

możliwe. Odpady opakowaniowe należy poddawać recyklingowi. Spalanie lub

składowanie w terenie należy rozważać jedynie wówczas gdy nie ma możliwości

recyklingu.

Specjalne środki

ostrożności

:

Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Puste pojemniki lub ich

wykładziny mogą zachowywać resztki produktu. Należy unikać uwolnienia

rozlanego/rozsypanego materiału, jego spływania/rozprzestrzeniania do gleby lub

kontaktu z glebą, wodami powierzchniowymi i gruntowymi, drenami i kanalizacją.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Data wydania/Aktualizacja

(data)

:

11 sierpnia 2011

8/10

Klerwipe-CR Sterile Biocide D Low Particulate Wipe

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

ADR/RID

ADN/ADNR

IMDG

IATA

14.1 Numer UN

(numer ONZ)

Brak przepisów.

Brak przepisów.

Not regulated.

Not regulated.

14.2 Prawidłowa

nazwa

przewozowa UN

14.3 Klasa(-y)

zagrożenia w

transporcie

14.4 Grupa

pakowania

14.5 Zagrożenia

dla środowiska

Nie.

Nie.

14.6 Szczególne

środki ostrożności

dla użytkowników

Brak.

Brak.

None.

None.

14.7 Transport luzem

zgodnie z załącznikiem II do

konwencji MARPOL 73/78 i

kodeksem IBC

:

Nie dotyczy.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny

Rozporządzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Załącznik XIV - Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń

Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

Ograniczenia dotyczące

produkcji, wprowadzania

do obrotu i stosowania

niektórych

niebezpiecznych

substancji, preparatów i

wyrobów

:

Nie dotyczy.

Inne przepisy UE

Przepisy narodowe

Przepisy prawne uwzględnione w karcie charakterystyki (wszystkie z ewentualnymi późniejszymi zmianami):

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i

preparatów chemicznych (Dz. U. z 2003r. nr.171, poz.1666), z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych

i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 53, poz.439),

- Umowa europejska dotycząca międzynarodowego transportu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), (Dz. U. z

2002r. Nr 194, poz. 1629 oraz z 2003r. nr 207, poz. 213 i 214),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych

stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.(Dz. U. z 2002r. nr 217, poz. 1833 z

Data wydania/Aktualizacja

(data)

:

11 sierpnia 2011

9/10

Klerwipe-CR Sterile Biocide D Low Particulate Wipe

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub

późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie PEiR (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania

substancji i mieszanin (…) GHS,

- Rozporządzenie WE nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów,

- Rozporządzenie WE nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie REACH.

Odpady:

Jeśli kod odpadu produktu podany w sekcji 13 nie zawiera znaku * to proponujemy kod odpadu opakowaniowego

150102 (opakowania z tworzyw sztucznych) lub 150101 (opakowania z papieru lub tektury) lub 150105 (opakowania

wielomateriałowe). Jeśli kod odpadu produktu w sekcji 13 zawiera znak * to proponujemy kod odpadu opakowaniowego

150110*.

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001r. nr 63 poz. 638) z

rozporządzeniami,

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o

opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2001r. nr 63 poz. 639) z rozporządzeniami.

15.2 Przepisy prawne

dotyczące

bezpieczeństwa, ochrony

zdrowia i środowiska

specyficzne dla

substancji lub mieszaniny

:

Produkt zawiera substancje, dla których ocena bezpieczeństwa chemicznego jest w

dalszym ciągu wymagana.

SEKCJA 16: Inne informacje

Wskazuje informacje, które zmieniły się od czasu poprzedniej wersji.

Skróty i akronimy

:

ATE = Szacunkowa toksyczność ostra

CLP = Rozporządzenie dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania

(Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)

SNEL = Pochodny poziom nie skutkujący

EUH statement = CLP = Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia

PNEC = Prognozowane Stężenie Bezskutkowe

RRN = Numer rejestracyjny REACH

Europa

Pełny tekst skróconych

zwrotów H

:

Nie dotyczy.

Pełny tekst klasyfikacji

[CLP/GHS]

:

Nie dotyczy.

Pełny tekst skróconych

zwrotów R

:

Nie dotyczy.

Pełny tekst klasyfikacji

[DSD/DPD]

:

Nie dotyczy.

Data wydruku

:

11 sierpnia 2011

Data wydania/ Aktualizacja

(data)

:

11 sierpnia 2011

Data poprzedniego wydania

:

Brak poprzedniego wydania

Wersja

:

Informacja dla czytelnika

Powyższe informacje uznaje się za prawidłowe w zakresie dotyczącym formuły zastosowanej do produkcji

wyrobu w kraju pochodzenia. Ponieważ dane, normy i przepisy ulegają zmianie, zaś warunki użytkowania

wyrobów i sposób postępowania z nimi pozostają poza naszą kontrolą, NIE UDZIELAMY ŻADNEJ GWARANCJI

ANI RĘKOJMI CO DO KOMPLETNOŚCI LUB NIEZMIENNEJ PRAWIDŁOWOŚCI TYCH INFORMACJI.

Data wydania/Aktualizacja

(data)

:

11 sierpnia 2011

10/10

6-2-2019

Federal court enters consent decree against Ranier’s Rx Laboratory and owner for manufacturing purportedly sterile drug products in insanitary conditions

Federal court enters consent decree against Ranier’s Rx Laboratory and owner for manufacturing purportedly sterile drug products in insanitary conditions

Federal court enters consent decree against Ranier’s Rx Laboratory and owner for manufacturing purportedly sterile drug products in insanitary conditions

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-1-2019

Ruling by the French administrative court of Lyon: ANSES contests any error of assessment

Ruling by the French administrative court of Lyon: ANSES contests any error of assessment

ANSES has examined the ruling of 15 January 2019 by the French administrative court of Lyon overriding the marketing authorisation decision for Roundup Pro 360. It should be noted that, in order to protect human and environmental health, ANSES is responsible for implementing European regulations on the national level with regard to the marketing authorisation of regulated products (plant protection products, biocides and veterinary medicinal products). It also contributes to improving these regulations b...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

13-12-2018

Evaluation of the safety and efficacy of the organic acids lactic and acetic acids to reduce microbiological surface contamination on pork carcasses and pork cuts

Evaluation of the safety and efficacy of the organic acids lactic and acetic acids to reduce microbiological surface contamination on pork carcasses and pork cuts

Published on: Wed, 12 Dec 2018 Studies evaluating the safety and efficacy of lactic and acetic acids to reduce microbiological surface contamination on pork carcasses pre‐chill and pork meat cuts post‐chill were assessed. Lactic acid treatments consisted of 2–5% solutions at temperatures of up to 80°C applied to carcasses by spraying or up to 55°C applied on cuts by spraying or dipping. Acetic acid treatments consisted of 2–4% solutions at temperatures of up to 40°C applied on carcasses by spraying or o...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

9-11-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new steps to strengthen and modernize agency’s oversight and reporting of inspections for sterile injectable drugs

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new steps to strengthen and modernize agency’s oversight and reporting of inspections for sterile injectable drugs

FDA is taking steps to modernize the agency’s inspections program

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-11-2018

Kadesh Incorporation Issues Voluntary Nationwide Recall of Puriton Eye Relief Drops Due to Non-Sterile Production Conditions

Kadesh Incorporation Issues Voluntary Nationwide Recall of Puriton Eye Relief Drops Due to Non-Sterile Production Conditions

Kadesh, Inc. of Garden Grove, CA is voluntarily recalling all lots of Puriton Eye Relief Drops, 0.5 oz. (15ml) bottle, UPC 7 36972 1679 0, to the consumer level. During a recent FDA inspection, investigators observed that ophthalmic drugs, which are required to be sterile, are manufactured without necessary production controls and conditions to assure sterility.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-10-2018

Promise Pharmacy Issues Voluntary Nationwide Recall of Prednisolone and Gatifloxacin Ophthalmic Solution 1%/0.5% Sterile Due to Small Particulate Floating in the Solution

Promise Pharmacy Issues Voluntary Nationwide Recall of Prednisolone and Gatifloxacin Ophthalmic Solution 1%/0.5% Sterile Due to Small Particulate Floating in the Solution

Promise Pharmacy is voluntarily recalling one lot of Prednisolone and Gatifloxacin Ophthalmic Solution 1%/0.5% sterile, 3ml vials, to the patient consumer level. The product has been found to have unidentified small particulate floating in the solution.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-9-2018

Risk assessment of antimicrobial resistance along the food chain through culture‐independent methodologies

Risk assessment of antimicrobial resistance along the food chain through culture‐independent methodologies

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 Antimicrobial resistance (AMR) represents a major challenge for Public Health and the scientific community, and requires immediate and drastic solutions. Acquired resistance to certain antimicrobials is already widespread to such an extent that their efficacy in the treatment of certain life‐threatening infections is already compromised. To date, the emergence and spread of AMR has been attributed to the use, misuse or indiscriminate use of antibiotics as th...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-9-2018

Pharm D Solutions, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of all Sterile Compounded Drugs Due to A Potential Lack of Sterility Assurance

Pharm D Solutions, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of all Sterile Compounded Drugs Due to A Potential Lack of Sterility Assurance

Pharm D Solutions, LLC is voluntarily recalling all sterile compounded drug products within expiry to the clinic, physician or consumer level. These drug products are being voluntarily recalled due to concerns that practices at the pharmacy have the potential to pose a risk of contamination to products that are intended to be sterile. These concerns arose following a routine inspection of the pharmacy by FDA.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-7-2018

Ranier’s Rx Laboratory Issues Voluntary Recall of All Sterile Compounded Products Within Expiry Due to Lack of Sterility Concerns

Ranier’s Rx Laboratory Issues Voluntary Recall of All Sterile Compounded Products Within Expiry Due to Lack of Sterility Concerns

Ranier’s Rx Laboratory is voluntarily recalling all sterile compounded drug products within expiry to the hospital or consumer level. These drug products are being voluntarily recalled due to concerns that practices at the pharmacy have the potential to pose a risk of contamination to products that are intended to be sterile. These concerns arose following a routine inspection of the pharmacy by FDA.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-7-2018

Fagron Sterile Services Issues Voluntary Nationwide Recall of Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 5mg per 5mL and Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 3mg per 3mL, in a 5mL syringe Due to Mislabeling

Fagron Sterile Services Issues Voluntary Nationwide Recall of Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 5mg per 5mL and Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 3mg per 3mL, in a 5mL syringe Due to Mislabeling

Fagron Sterile Services is voluntarily recalling two (2) lots of Neostigmine Methylsulfate 5mL syringes to the user/hospital/clinic level. The specified product lots are being recalled because of a confirmed customer complaint that some syringe units containing Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 5mg per 5mL are incorrectly labelled as Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 3mg per 3mL. Secondary packages are properly labelled as Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 5mg per 5mL.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-4-2018

Acupuncture needles with false CE marking

Acupuncture needles with false CE marking

Sterile acupuncture needles with false CE marking are sold online. We ask you to pay attention to these products because there is no documentation to support the product's sterility or the materials used to fabricate the device.

Danish Medicines Agency

11-2-2019

Manufacture of sterile radiopharmaceuticals labelled with fluorine-18

Manufacture of sterile radiopharmaceuticals labelled with fluorine-18

Guidance updated to reflect expectations of the new PIC/S guide to GMP PE009-13

Therapeutic Goods Administration - Australia

8-2-2019

On February 4th, @US_FDA identified a Class I Recall, the most serious type of recall: Medex Cardio-Pulmonary, recalls sterile saline and sterile water for inhalation due to potential exposure to infectious agents as a result of leaking containers: htt

On February 4th, @US_FDA identified a Class I Recall, the most serious type of recall: Medex Cardio-Pulmonary, recalls sterile saline and sterile water for inhalation due to potential exposure to infectious agents as a result of leaking containers: htt

On February 4th, @US_FDA identified a Class I Recall, the most serious type of recall: Medex Cardio-Pulmonary, recalls sterile saline and sterile water for inhalation due to potential exposure to infectious agents as a result of leaking containers: https://go.usa.gov/xER5V  pic.twitter.com/J0onEcDwqE

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-1-2019

ConvaTec Australia devices

ConvaTec Australia devices

Recall of multiple products - potential for breaches of sterile packaging

Therapeutic Goods Administration - Australia