KLERCIDE-CR BIOCIDE B SPRAY

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • KLERCIDE-CR BIOCIDE B SPRAY
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • Urządzenie medyczne

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • KLERCIDE-CR BIOCIDE B SPRAY
  Polska
 • Język:
 • polski

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Ecolab
 • Numer pozwolenia:
 • 112872E
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 12-03-2018

Charakterystyka produktu leczniczego: interakcje, dawkowanie, skutki uboczne

Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

KARTA CHARAKTERYSTYKI

MIESZANINY NIEBEZPIECZNEJ

KLERCIDE-CR BIOCIDE B SPRAY

Zgodnie z regulacją Unii Europejskiej EC 1907/2006 wraz z aneksami

1.

Identyfikacja substancji lub mieszaniny

KLERCIDE-CR BIOCIDE B SPRAY

Nazwa produktu

:

Identyfikacja przedsiębiorstwa

:

Preparat do dezynfekcji powierzchni

Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

Zastosowanie produktu

Data przeglądu : 23 Czerwiec 2010

Wersja : 5

112872E

Kod :

Wytwórca/

Dystrybutor/

Importer

:

ECOLAB Sp. z o.o.

Kalwaryjska 69

PL-30-504 Kraków

Polska

Tel. Nr:: + 48 (0)12 26 16 100

Nr faksu: + 48 (0)12 26 16 101

Email osoby odpowiedzialnej za kartę: reach.pl@ecolab.com

Telefon w razie niebezpieczeństwa: 012 26 16 100

telefon alarmowy

:

042 657 99 00, 042 6314767 Instytut Medycyny Pracy w Łodzi (telefon

alarmowy)

Identyfikacja zagrożeń

2.

Klasyfikacja

Nie sklasyfikowany.

:

Produkt ten nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu Dyrektywy 1999/45/EC wraz z jej

późniejszymi zmianam.

Bardziej szczegółowy opis skutków i objawów szkodliwego działania na zdrowie człowieka i na

środowisko znajduje się w punkcie 11.

Skład i informacja o składnikach

3.

Substancja/Mieszanina

Mieszanina

:

WE

%

Klasyfikacja

Nazwa składnika

CAS

alkohol izopropylowy

200-661-7 67-63-0

1 - 2

F; R11

Xi; R36

W punkcie 16 znajdują się pełne brzmienia

zwrotów R zadeklarowanych powyżej.

Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku

pracy, jeśli są dostępne, są wymienione w punkcie 8.

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub środowiska

[2] Substancja, dla której wyznaczono dpouszczalne stężenie w środowisku pracy

Nie zawiera więcej składników, które w świetle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stężeniu są

klasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia i otoczenia, nie ma więc wymogu wymieniania ich w

niniejszym ustępie.

[3] Substancja PBT

[4] Substancja vPvB

Data wydania

:

23 Czerwiec 2010

Strona: 1/5

KLERCIDE-CR BIOCIDE B SPRAY

Przemyć usta wodą. Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Nie

wywoływać wymiotów, jeśli nie jest to zalecane przez personel medyczny.

Jeśli pojawią się objawy, zasięgnąć porady lekarskiej.

Kontakt ze skórą

Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu

podnosząc górna i dolna powiekę. Zasięgnąć porady lekarskiej, jeśli pojawi

się podrażnienie.

Spłukać skażoną skórę dużą ilością wody. Zdjąć skażoną odzież i buty.

4.

Pierwsza pomoc

Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Jeśli pojawią się objawy,

zasięgnąć porady lekarskiej.

Droga pokarmowa

Droga oddechowa

Kontakt z oczami.

:

:

:

:

Pierwsza pomoc

Szczególne sposoby leczenia

Brak.

:

Bardziej szczegółowy opis skutków i objawów szkodliwego działania na zdrowie człowieka i na

środowisko znajduje się w punkcie 11.

Postępowanie w przypadku pożaru

5.

Strażacy powinni nosić odpowiednie urządzenia ochronne oraz indywidualne

aparaty oddechowe (SCBA) z maska zakrywającą całą twarz działająca w

obszarze podwyższonego ciśnienia.

Środki ochrony indywidualnej

dla strażaków

W przypadku pożaru zastosować zraszania wodą (mgłą), użyć piany oraz

suchych środków chemicznych lub CO

Środki gaśnicze - Odpowiednie

:

:

Środki gaśnicze -

Nieodpowiednie

Nie znane.

:

Zabezpieczenia środowiskowe

Indywidualne środki

ostrożności

6.

Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

:

Patrz także: punkt 8. zawiera informacje nt środków ochrony indywidualnej, a punkt 13. sposób

postępowania z odpadami.

:

Nie udzielać zezw olenia na w ejśc ie - niepotrzebnem u i nie

zabezpieczonemu personelowi. Nie dotykać, ani nie przechodzić, po

rozlanym materiale. Unikać wdychania par lub mgły. Zapewnić właściwą

wentylację.

Należy unikać uwolnienia

rozlanego/rozsypanego materiału, jego spływania/rozprzestrzeniania do

gleby lub kontaktu z glebą, wodami powierzchniowymi i gruntowymi,

drenami i kanalizacją.

Małe rozlanie/rozproszenie

:

Rozcieńczyć wodą i zebrać ścierką jeżeli rozpuszcza się w wodzie lub

zaadsorbować obojętnym suchym materiałem i umieścić we właściwym

pojemniku na odpady.

Duże rozlanie

:

Zabezpieczyć ujścia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejścia do piwnic i

obszarów zamkniętych. Rozlane lub rozsypane substancje, należy zebrać

za pomocą niepalnych substancji, takich jak: piasek, ziemia, wermikulit,

ziemia okrzemkowa. Następnie umieścić w pojemnikach i utylizować

zgodnie z miejscowymi przepisami (patrz punkt 13).

Postępowanie z substancją lub

preparatem

Postępowanie z substancją/mieszaniną i jej/jego magazynowanie

Magazynowanie

7.

Nie spożywać. Unikać kontaktu z oczami, skórą i ubraniem. Po pracy

należy dokładnie umyć ręce mydłem i wodą.

Materiał opakowaniowy

Stosować oryginalny pojemnik.

Należy przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w

oryginalnym opakowaniu, zdala od promieni słonecznych; w suchym,

chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; zdala od niezgodnych

materiałów (patrz punkt 10), napojów i jedzenia. Pojemnik powinien

pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia.

:

:

:

Zalecany

Należy przechowywać w następującym zakresie temperatur: 0 i 25°C

Data wydania

:

23 Czerwiec 2010

Strona: 2/5

KLERCIDE-CR BIOCIDE B SPRAY

Nazwa składnika

Najwyższe dopuszczalne stężenia substancji w

środowisku pracy

8.

Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Ochrona rąk

(EN 374)

Kontrole narażenia

Przy normalnym i zgodnym z przeznaczeniem użyciu, nie jest potrzebna

maska oddechowa.

Brak specjalnych zaleceń.

Brak specjalnych zaleceń.

Ochrona oczu i twarzy

(EN 166)

Ochrona dróg oddechowych

(EN 143, 14387)

:

:

:

Jeżeli pracownicy narażeni są na stężenia powyżej dopuszczalnych

wartości,

muszą stosować odpowiednie, certyfikowane maski chroniące układ

oddechowy.

Środki ochrony

indywidualnej

:

Ochrona skóry

(EN 14605)

Brak specjalnych zaleceń.

:

alkohol izopropylowy

Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Polska, 7/2009).

NDSCh: 1200 mg/m³ 15 minuta/minut.

NDS: 900 mg/m³ 8 godzina/godzin.

Właściwości fizyczne i chemiczne

Stan fizyczny

Ciecz.

chlorowy

Zapach

Bezbarwny lub jasnożółty.

Kolor

9.

:

:

Informacje ogólne

Wygląd

Brak.

Temperatura topnienia

Temperatura wrzenia

Prężność par

Gęstość względna

Gęstość pary

Rozpuszczalność

Brak.

1.01 do 1.02 g/cm

(20 °C)

Brak.

Nie dotyczy.

Łatwo rozpuszczalne w zimnej wodzie.

pH

Szybkość parowania (octan

butylu = 1)

Nie dotyczy.

Temperatura zapłonu

> 100°C

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Palność (ciało stałe, gaz)

Nie dotyczy.

6.5 do 10 (100%)

Lepkość

Brak.

Współczynnik podziału n-

oktanol/woda

Granice wybuchowości

Właściwości wybuchowe

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Brak.

Właściwości utleniające

:

Informacje ważne dla zdrowia, bezpieczeństwa oraz środowiska

:

Nie dotyczy.

Stabilność i reaktywność

Stabilność

10.

:

Nie mieszać z innymi produktami.

Stabilny w normalnych warunkach.

Data wydania

:

23 Czerwiec 2010

Strona: 3/5

KLERCIDE-CR BIOCIDE B SPRAY

Informacje toksykologiczne

11.

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Właściwości rakotwórcze

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Właściwości mutagenne

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Toksyczność dla układu

rozrodczego

:

Potencjalne skutki ostrego działania substancji lub preparatu na zdrowie

Droga oddechowa

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

:

Droga pokarmowa

Kontakt ze skórą

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

:

Kontakt z oczami

Informacje ekologiczne

12.

Ekologiczna ocena produktu bazuje na informacjach o surowcach i/lub porównywalnych substancjach. Suma

składników organicznych zawartych w produkcie uzyskuje podczas testów na łatwość rozkładu wartości > 60%

BZT/ChZT wzgl. uwolnienia CO2, wzgl. > 70 % spadek DOC. Wartości graniczne 'łatwego rozpadu/readily

degradable' (np. wg metod OECD 301).

Produkt nie podlega klasyfikacji ekologicznej zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE.

Ekotoksyczność

Trwałość i zdolność do rozkładu

Postępowanie z odpadami

13.

Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli

możliwe. Utylizacja niniejszego produktu, roztworów lub produktów

pochodnych powinna w każdym przypadku być zgodna z wymogami

ochrony środowiska i przepisami związymi z utylizacją odpadów, a także z

wymogami władz lokalnych. Należy unikać uwolnienia

rozlanego/rozsypanego materiału, jego spływania/rozprzestrzeniania do

gleby lub kontaktu z glebą, wodami powierzchniowymi i gruntowymi,

drenami i kanalizacją. Opakowanie może być dostarczone na składowisko

po całkowitym opróżnieniu. Do recyklingu nadają się jedynie dokładnie

opróżnione opakowania.

:

Metody usuwania

Postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami:

-USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych wraz z późniejszymi

zmianami oraz rozporządzeniami.

-USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi

odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej wraz z późniejszymi zmianami i

rozporządzeniami.

Klasa ADR/RID

14.

Międzynarodowe przepisy transportowe

Klasa IMDG

Informacje o transporcie

Informacje dotyczące

przepisów prawnych

Numer UN

Nazwa przewozowa

Klasa

Grupa

pakowania

Nalepka

Brak

przepisów.

regulated.

Zapoznaj się ze specjalną instrukcją pakowania towaru do transportu drogą powietrzną.

Data wydania

:

23 Czerwiec 2010

Strona: 4/5

KLERCIDE-CR BIOCIDE B SPRAY

Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.

Przepisy UE

Przepisy narodowe

Warunki bezpiecznego

stosowania

S23- Nie wdychać aerozolu.

S51- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z

przepisami Unii Europejskiej.

Określenie zagrożenia

:

:

Przepisy prawne uwzględnione w karcie charakterystyki (wszystkie z ewentualnymi późniejszymi zmianami):

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych (Tekst jednolity z 2009r,

Dz.U. z 2001r. nr 152, poz.1222),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji

substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. z 2003r. nr.171, poz.1666), z późniejszymi zmianami,

- Tabela 3.2 załącznika VI Rozporządzenia PEiR (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie

klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (…) GHS

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych.

- Umowa europejska dotycząca międzynarodowego transportu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR),

(Dz. U. z 2002r. Nr 194, poz. 1629 oraz z 2003r. nr 207, poz. 213 i 214),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.(Dz. U. z 2002r. nr

217, poz. 1833 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001r. nr 63 poz.

638) z rozporządzeniami,

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi

odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2001r. nr 63 poz. 639) z

rozporządzeniami,

- Rozporządzenie WE nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów,

- Rozporządzenie WE nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie REACH.

Inne informacje

16.

23 Czerwiec 2010

Historia

Data wydruku

Data przeglądu

Wersja

Przygotowane przez

23 Czerwiec 2010

Wersja

Powyższe informacje uznaje się za prawidłowe w zakresie dotyczącym formuły zastosowanej do

produkcji wyrobu w kraju pochodzenia. Ponieważ dane, normy i przepisy ulegają zmianie, zaś warunki

użytkowania wyrobów i sposób postępowania z nimi pozostają poza naszą kontrolą, NIE UDZIELAMY

ŻADNEJ GWARANCJI ANI RĘKOJMI CO DO KOMPLETNOŚCI LUB NIEZMIENNEJ PRAWIDŁOWOŚCI

TYCH INFORMACJI.

Informacja dla

czytelnika

5

5

:

:

:

:

Ecolab Regulatory Department Europe

Strona: 5/5

Pełne brzmienie zwrotów R, o

których mowa w punktach 2 i

3 - Polska

:

R11- Produkt wysoce łatwopalny.

R36- Działa drażniąco na oczy.

R67- Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

24-1-2019

Kubota Canada Ltd. recalls coolant tank caps for various Ride-On Mowers, Utility Tractors and Zero Turn Mowers

Kubota Canada Ltd. recalls coolant tank caps for various Ride-On Mowers, Utility Tractors and Zero Turn Mowers

Kubota has discovered that under some overheat conditions, the cap of the radiator coolant reserve tank, if restricted, can come off and high temperature coolant may spray out, posing a burn hazard.

Health Canada

21-1-2019

Ruling by the French administrative court of Lyon: ANSES contests any error of assessment

Ruling by the French administrative court of Lyon: ANSES contests any error of assessment

ANSES has examined the ruling of 15 January 2019 by the French administrative court of Lyon overriding the marketing authorisation decision for Roundup Pro 360. It should be noted that, in order to protect human and environmental health, ANSES is responsible for implementing European regulations on the national level with regard to the marketing authorisation of regulated products (plant protection products, biocides and veterinary medicinal products). It also contributes to improving these regulations b...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

13-12-2018

Evaluation of the safety and efficacy of the organic acids lactic and acetic acids to reduce microbiological surface contamination on pork carcasses and pork cuts

Evaluation of the safety and efficacy of the organic acids lactic and acetic acids to reduce microbiological surface contamination on pork carcasses and pork cuts

Published on: Wed, 12 Dec 2018 Studies evaluating the safety and efficacy of lactic and acetic acids to reduce microbiological surface contamination on pork carcasses pre‐chill and pork meat cuts post‐chill were assessed. Lactic acid treatments consisted of 2–5% solutions at temperatures of up to 80°C applied to carcasses by spraying or up to 55°C applied on cuts by spraying or dipping. Acetic acid treatments consisted of 2–4% solutions at temperatures of up to 40°C applied on carcasses by spraying or o...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-11-2018

Certain Option and Personelle sunscreens voluntarily recalled because of bacterial contamination

Certain Option and Personelle sunscreens voluntarily recalled because of bacterial contamination

One lot each of Option Family Sunscreen Lotion SPF 50 and Personnelle Sport Sunscreen Lotion SPF 50 have been voluntarily recalled by Empack Spraytech Inc. because of bacterial contamination.

Health Canada

17-10-2018

Pest categorisation of Stagonosporopsis andigena

Pest categorisation of Stagonosporopsis andigena

Published on: Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200 The Panel on Plant Health performed a pest categorisation of Stagonosporopsis andigena, the causal agent of black blight of potato, for the EU. The pest is a well‐defined fungal species and reliable methods exist for its detection and identification. S. andigena is present in Bolivia and Peru. The pest is not known to occur in the EU and is listed in Annex IAI of Directive 2000/29/EC as Phoma andina, meaning its introduction into the EU is prohibited. The ma...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-10-2018

Sprayology Issues Voluntary Nationwide Recall of Homeopathic Aqueous-Based Medicines Due to Microbial Contamination

Sprayology Issues Voluntary Nationwide Recall of Homeopathic Aqueous-Based Medicines Due to Microbial Contamination

Eight and Company LLC, d/b/a Sprayology is voluntarily recalling all lots within expiry from 10/18-7/22 of its aqueous-based homeopathic product line for human use. All products manufactured by the contract manufacturer, King Bio, have been recalled due to possible microbial contamination.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-9-2018

Risk assessment of antimicrobial resistance along the food chain through culture‐independent methodologies

Risk assessment of antimicrobial resistance along the food chain through culture‐independent methodologies

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 Antimicrobial resistance (AMR) represents a major challenge for Public Health and the scientific community, and requires immediate and drastic solutions. Acquired resistance to certain antimicrobials is already widespread to such an extent that their efficacy in the treatment of certain life‐threatening infections is already compromised. To date, the emergence and spread of AMR has been attributed to the use, misuse or indiscriminate use of antibiotics as th...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-9-2018

Assessment of occupational and dietary exposure to pesticide residues

Assessment of occupational and dietary exposure to pesticide residues

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 Plant protection products (PPPs) are pesticides containing at least one active substance that drives specific actions against pests (diseases). PPPs are regulated in the EU and cannot be placed on the market or used without prior authorisation. EFSA assesses the possible risks of the use of active substances to humans and environment. Member States decide whether or not to approve their use at EU level. Furthermore, Member States decide at national level on ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

17-8-2018

Empack Spraytech Inc. recalls Emzone Brake & Parts Cleaner

Empack Spraytech Inc. recalls Emzone Brake & Parts Cleaner

The products were designed and labelled for professional/trade (GHS) requirements and should have only been sold to industrial clients. However, these products were sold to industrial and retail clients. The professional grade product, which lacks consumer labelling information, including appropriate warnings, may lead to serious injury or property damage.

Health Canada

31-5-2018

Fluticasone Propionate Nasal Spray by Apotex Corp: Recall - Due to Potential for Small Glass Particles

Fluticasone Propionate Nasal Spray by Apotex Corp: Recall - Due to Potential for Small Glass Particles

The glass particles could block the actuator and impact the functionality of the pump and expose patients to the glass particles.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-5-2018

Apotex Corp. Issues Voluntary Nationwide Recall of Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg Per Spray 120 Metered Sprays Due to Potential for Small Glass Particles

Apotex Corp. Issues Voluntary Nationwide Recall of Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg Per Spray 120 Metered Sprays Due to Potential for Small Glass Particles

Apotex Corp. is voluntarily recalling one (1) lot of Fluticasone Propionate Nasal Spray, USP, 50 mcg per spray, 120 Metered Sprays, to the consumer level. The Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg per spray 120 Metered Sprays has been found to contain small glass particles. The glass particles could block the actuator and impact the functionality of the pump. The issue was discovered through a customer complaint.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-5-2018

Safe use of personal insect repellents

Safe use of personal insect repellents

While enjoying the warm summer weather, don't forget to protect yourself from pesky bugs that bite! Health Canada is reminding Canadians to use bug spray and other insect repellents safely to avoid mosquito and other bug bites.

Health Canada

21-5-2018

Homeopathic Teething Drops, Nausea Drops, Intestinal Colic Drops, Stomach Calm, Expectorant Cough Syrup, Silver-Zinc Throat Spray, and Argentum Elixir by MBI Distributing: Recall - Due to a Lack of Adequate Controls

Homeopathic Teething Drops, Nausea Drops, Intestinal Colic Drops, Stomach Calm, Expectorant Cough Syrup, Silver-Zinc Throat Spray, and Argentum Elixir by MBI Distributing: Recall - Due to a Lack of Adequate Controls

Manufacturing products without proper process controls increases the probability that products will vary in strength, quality and purity

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-5-2018

MBI Distributing, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Homeopathic Teething Drops, Nausea Drops, Intestinal Colic Drops, Stomach Calm, Expectorant Cough Syrup, Silver-Zinc Throat Spray, and Argentum Elixir Due to a Lack of Process Controls

MBI Distributing, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Homeopathic Teething Drops, Nausea Drops, Intestinal Colic Drops, Stomach Calm, Expectorant Cough Syrup, Silver-Zinc Throat Spray, and Argentum Elixir Due to a Lack of Process Controls

MBI Distributing, Inc. is voluntarily recalling all lots of homeopathic Teething Drops, Nausea Drops, Intestinal Colic Drops, Stomach Calm, Expectorant Cough Syrup, Silver-Zinc Throat Spray, and Argentum Elixir, within expiry, to the consumer level. The drug products have been found to be manufactured with a lack of adequate controls.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-1-2019

Diclofenac Sodium Spray Gel 4 % Cutaneous Spray, Solution and associated names

Diclofenac Sodium Spray Gel 4 % Cutaneous Spray, Solution and associated names

Diclofenac Sodium Spray Gel 4 % Cutaneous Spray, Solution and associated names (Active substance: Diclofenac sodium) - Community Referrals - Art 29 - Commission Decision (2019)589 of Mon, 21 Jan 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-29(4)/1467

Europe -DG Health and Food Safety

10-5-2018

Inhalation and nasal spray registered medicines

Inhalation and nasal spray registered medicines

New information about application pathways and data requirements for inhalation and nasal spray registered medicines

Therapeutic Goods Administration - Australia