Klacid

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Klacid 125 mg/5 ml granulat do sporządzania zawiesiny doustnej
 • Dawkowanie:
 • 125 mg/5 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • granulat do sporządzania zawiesiny doustnej
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Klacid 125 mg/5 ml granulat do sporządzania zawiesiny doustnej
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 60 ml, 5909990331710, Rp; 1 butelka 100 ml, 5909990331727, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03317
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Klacid, 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

Clarithromycinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Klacid i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Klacid

Jak stosować lek Klacid

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Klacid

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Klacid i w jakim celu się go stosuje

Klacid zawiera substancję czynną – klarytromycynę. Jest ona antybiotykiem makrolidowym, który

hamuje rozwój bakterii powodujących zakażenia.

Klacid w postaci zawiesiny doustnej jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku od 6 miesięcy

do 12 lat w leczeniu zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na klarytromycynę.

Do zakażeń tych zaliczamy:

zakażenia górnych dróg oddechowych (np. zapalenie gardła wywołane przez paciorkowce,

zapalenie zatok)

zakażenia dolnych dróg oddechowych (np. zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc)

ostre zapalenie ucha środkowego

zakażenia skóry i tkanek miękkich (np. liszajec zakaźny, zapalenie mieszków włosowych,

zapalenie tkanki łącznej, ropnie)

rozsiane lub zlokalizowane zakażenia wywołane przez mykobakterie

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Klacid

Kiedy nie stosować leku Klacid

Jeśli pacjent ma uczulenie na klarytromycynę lub inne antybiotyki makrolidowe (takie jak

azytromycyna, erytromycyna) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z następujących leków:

leki mogące powodować ciężkie zaburzenia rytmu serca, w tym:

astemizol lub terfenadyna (leki stosowane w alergii)

cyzapryd (lek stosowany w zaburzeniach czynności przewodu pokarmowego)

pimozyd (lek stosowany w zaburzeniach psychicznych)

tikagrelor (lek hamujący agregację płytek krwi)

ranolazyna (lek nasercowy)

alkaloidy sporyszu, takie jak ergotamina lub dihydroergotamina (leki stosowane między

innymi w migrenie)

lowastatyna, symwastatyna (leki z grupy statyn, stosowane w celu zmniejszenia stężenia

cholesterolu we krwi)

midazolam podawany doustnie (lek stosowany w stanach lękowych i bezsenności)

kolchicynę (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej)

Jeśli u pacjenta stwierdzono małe stężenie potasu we krwi (hipokaliemia).

Jeśli u pacjenta lub w jego rodzinie w przeszłości występowały zaburzenia rytmu serca

(komorowe zaburzenia rytmu, w tym

torsade de pointes

) lub nieprawidłowości

w elektrokardiogramie (EKG, rejestracja czynności elektrycznej serca) zwane „zespołem

wydłużonego odstępu QT”.

Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność wątroby ze współistniejącą niewydolnością

nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli pacjenta dotyczą opisane niżej okoliczności, należy omówić to z lekarzem przed rozpoczęciem

stosowania leku Klacid.

Pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że jest w ciąży.

U pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

U pacjenta stwierdzono chorobę wieńcową, ciężką niewydolność serca, zmniejszone stężenie

magnezu we krwi (hipomagnezemia), spowolnienie czynności serca.

Pacjent stosuje którykolwiek z leków wymienionych w punkcie „Lek Klacid a inne leki”.

Jeśli podczas stosowania leku Klacid wystąpią niżej opisane sytuacje, należy powiedzieć o tym

lekarzowi.

Ciężkie reakcje nadwrażliwości takie, jak wysypka plamisto-grudkowa, pokrzywka,

wybroczyny, obrzęk krtani, skurcz oskrzeli. Należy

natychmiast

zgłosić się do lekarza, który

zastosuje odpowiednie leczenie.

Biegunka, zwłaszcza ostra lub przedłużająca się. Należy jak najszybciej o tym powiedzieć

lekarzowi. Jeśli to będzie konieczne lekarz zaleci odpowiednie leczenie. Nie należy stosować

leków przeciwbiegunkowych.

Objawy świadczące o zaburzeniach czynności wątroby takie, jak brak łaknienia, żółtaczka,

ciemna barwa moczu, świąd lub bolesność brzucha. Należy przerwać leczenie i zgłosić się

do lekarza.

Nowe zakażenie (nadkażenie) bakteriami niewrażliwymi na klarytromycynę lub grzybami,

zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania antybiotyku. Lekarz zaleci odpowiednie leczenie.

Ponadto podczas stosowania leku Klacid może wystąpić:

oporność krzyżowa bakterii (bakterie niewrażliwe na działanie klarytromycyny mogą wykazywać

również oporność na inne antybiotyki makrolidowe oraz linkomycynę i klindamycynę).

Lek Klacid a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio,

a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy koniecznie poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje jeden z poniżej wymienionych

leków, ponieważ ich stosowanie z lekiem Klacid jest przeciwwskazane

astemizol lub terfenadyna (leki stosowane w alergii)

cyzapryd (lek stosowany w zaburzeniach czynności przewodu pokarmowego)

pimozyd (lek stosowany w zaburzeniach psychicznych)

alkaloidy sporyszu, takie jak ergotamina lub dihydroergotamina (leki stosowane między innymi

w migrenie)

statyny − lowastatyna, symwastatyna (leki obniżające stężenie cholesterolu we krwi)

midazolam podawany doustnie (lek stosowany w stanach lękowych lub bezsenności)

-

kolchicyna (lek stosowany w dnie moczanowej)

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków,

ponieważ konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas stosowania ich z lekiem Klacid:

ryfampicyna, ryfapentyna, ryfabutyna (antybiotyki stosowane w leczeniu gruźlicy)

flukonazol, itrakonazol (leki przeciwgrzybicze)

atazanawir, efawirenz, etrawiryna, newirapina, rytonawir,

sakwinawir, zydowudyna

(stosowane w leczeniu zakażenia HIV)

digoksyna, chinidyna, dyzopiramid, werapamil, amlodypina, diltiazem (stosowane w leczeniu

zaburzeń rytmu serca lub nadciśnienia tętniczego)

alprazolam, triazolam, midazolam podawany dożylnie lub na błonę śluzową jamy ustnej

(leki stosowane w stanach lękowych lub bezsenności)

warfaryna lub inny doustny lek przeciwzakrzepowy

kwetiapina lub inny atypowy lek przeciwpsychotyczny

karbamazepina, walproinian, fenytoina (leki przeciwpadaczkowe)

atorwastatyna, rozuwastatyna (statyny − leki obniżające stężenie cholesterolu we krwi)

metyloprednizolon (lek przeciwzapalny)

omeprazol (lek zmniejszający wydzielanie soku żołądkowego)

cylostazol (lek stosowany w chromaniu przestankowym, które objawia się bólem mięśni kończyn

dolnych występującym podczas wysiłku i ustępującym po krótkim odpoczynku)

cyklosporyna, takrolimus, syrolimus (leki stosowane między innymi po przeszczepach)

syldenafil, tadalafil, wardenafil (leki stosowane w zaburzeniach erekcji)

winblastyna (lek stosowany w chemioterapii nowotworów)

teofilina (lek stosowany w astmie oskrzelowej)

tolterodyna (lek stosowany w nietrzymaniu moczu)

fenobarbital (lek przeciwdrgawkowy)

dziurawiec zwyczajny (lek ziołowy stosowany w lekkiej depresji)

sulfonylomocznik, nateglinid, repaglinid, insulina (leki stosowane w cukrzycy)

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania klarytromycyny w okresie ciąży i karmienia piersią.

Klacid może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki

przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Ponieważ klarytromycyna przenika do mleka matki, kobieta karmiąca piersią powinna zachować

szczególną ostrożność stosując Klacid.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może powodować zawroty głowy, stany splątania i dezorientację, co może mieć wpływ na zdolność

prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Klacid zawiera sacharozę

5 ml zawiesiny zawiera 2,75 g sacharozy. Jeśli wcześniej stwierdzono u pacjenta nietolerancję

niektórych cukrów, pacjent powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem stosowania leku

Klacid w postaci zawiesiny doustnej. Jeśli lek został przepisany pacjentom chorującym na cukrzycę,

należy wziąć pod uwagę zawartość sacharozy.

3.

Jak stosować lek Klacid

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do podawania doustnego.

Dzieci

Zazwyczaj stosowana dawka leku Klacid

w postaci zawiesiny wynosi 7,5 mg/kg masy ciała dwa razy

na dobę.

Maksymalna dawka leku wynosi 500 mg dwa razy na dobę z wyjątkiem zakażeń, które zostały

wywołane przez mykobakterie.

Czas leczenia wynosi zwykle od 5 do 10 dni, w zależności od rodzaju bakterii i przebiegu choroby.

Lek należy przyjmować dwa razy na dobę (najlepiej rano i wieczorem) podczas posiłku lub między

posiłkami. Lek można podawać z mlekiem.

Dawkowanie u dzieci

W tabeli poniżej podano ilość zawiesiny, którą należy podać w zależności od masy ciała (wagi)

dziecka.

DAWKOWANIE

U

DZIECI

w zależności od masy ciała

Masa ciała

Dawka klarytromycyny

Objętość zawiesiny

8-11 kg *

62,5 mg dwa razy na dobę

2,5 ml dwa razy na dobę

12-19 kg

125 mg dwa razy na dobę

5 ml dwa razy na dobę

20-29 kg

187,5 mg dwa razy na dobę

7,5 ml dwa razy na dobę

30-40 kg

250 mg dwa razy na dobę

10 ml dwa razy na dobę

* Dzieciom o masie ciała mniejszej niż 8 kg podaje się dawkę leku w przeliczeniu

na masę ciała (7,5 mg/kg masy ciała dwa razy na dobę).

5 ml zawiesiny odmierzonej dozownikiem załączonym do opakowania leku zawiera 125 mg

klarytromycyny.

Dawkowanie u dzieci z niewydolnością nerek

W zależności od stopnia niewydolności nerek, lekarz może zalecić zmniejszenie dawki leku o połowę,

tzn. do 250 mg raz na dobę. W ciężkich zakażeniach - 250 mg dwa razy na dobę.

Podawanie leku nie powinno trwać dłużej niż 14 dni.

Dawkowanie u dzieci z zakażeniami wywołanymi przez mykobakterie

Zalecana dawka leku wynosi od 7,5 do 15 mg/kg masy ciała dwa razy na dobę. Nie należy przekraczać

maksymalnej dawki wynoszącej 500 mg dwa razy na dobę.

Leczenie należy kontynuować tak długo, jak zaleci to lekarz.

Dorośli

Jeśli lek ten stosowany jest u osób dorosłych, zalecana dawka klarytromycyny wynosi 250 mg

(10 ml zawiesiny) dwa razy na dobę.

W ciężkich zakażeniach dawkę klarytromycyny można zwiększyć do 500 mg (20 ml zawiesiny) dwa

razy na dobę.

Sposób przygotowania zawiesiny leku Klacid

Przegotować wodę i schłodzić ją do temperatury pokojowej.

Przegotowaną i schłodzoną wodę wlać do butelki z lekiem, do linii zaznaczonej na etykiecie.

Wstrząsnąć energicznie. W razie potrzeby uzupełnić wodą do linii zaznaczonej na etykiecie.

Każdorazowo przed użyciem zawiesinę należy wstrząsać, aż do uzyskania jednolitego rozproszenia

cząstek.

Prawidłowo przygotowana zawiesina może zawierać drobne, nierozpuszczone „grudki”, które

przypominają kryształki cukru. Wynika to z właściwości leku i nie powinno budzić niepokoju.

Uwaga. Zawiesiny nie przechowywać w lodówce.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Klacid

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Klacid, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

Zażycie większej dawki leku Klacid niż zalecana przez lekarza może spowodować objawy ze strony

przewodu pokarmowego (wymioty, bóle brzucha).

Pominięcie przyjęcia leku Klacid

W razie pominięcia dawki leku Klacid, należy przyjąć ją jak najszybciej, a następnie przyjąć kolejną

dawkę o ustalonej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Klacid

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

Nie należy przerywać leczenia, nawet jeśli dojdzie do poprawy samopoczucia i objawy choroby ustąpią

po kilku dniach stosowania leku.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi u pacjenta, na dowolnym etapie przyjmowania leku, następujące działanie niepożądane,

należy

przestać przyjmować

lek Klacid i natychmiast skonsultować się z lekarzem:

ciężka lub przedłużająca się biegunka, z możliwą domieszką krwi lub śluzu w stolcu. Biegunka

może wystąpić nawet po dwóch miesiącach po zakończeniu leczenia klarytromycyną. W takim

przypadku również należy skontaktować się z lekarzem

wysypka, trudności w oddychaniu, omdlenie lub obrzęk twarzy, języka, ust, oczu i gardła. Mogą

to być objawy reakcji alergicznej

zażółcenie skóry (żółtaczka), podrażnienie skóry, jasne zabarwienie stolca, ciemne zabarwienie

moczu, tkliwość dotykowa brzucha lub utrata apetytu. Mogą to być objawy zapalenia

lub niewydolności wątroby

ciężkie reakcje skórne, takie jak bolesne złuszczanie skóry, jamy ustnej, ust, oczu i genitaliów

(są to objawy reakcji alergicznej nazywanej zespołem Stevensa-Johnsona lub toksycznym

martwiczym oddzielaniem się naskórka)

czerwona, łuszcząca się wysypka z guzkami pod skórą i pęcherzami (objawy osutki krostkowej)

rzadka skórna reakcja alergiczna powodująca ciężką chorobę objawiającą się owrzodzeniem

jamy ustnej, ust i skóry, wysypką, gorączką i zapaleniem organów wewnętrznych

(zespół DRESS)

bóle mięśni lub osłabienie mięśni nazywane rabdomiolizą (zespół objawów chorobowych

wywołanych rozpadem tkanki mięśniowej mogącym prowadzić do uszkodzenia nerek)

Inne działania niepożądane

W badaniach klinicznych i po wprowadzeniu do obrotu klarytromycyny

często

zgłaszano następujące

działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

bezsenność

zaburzenia smaku, ból głowy

biegunka, wymioty, niestrawność, nudności, bóle brzucha

nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby

wysypka, nadmierne pocenie się

Działania niepożądane zgłaszane

niezbyt często

(występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

zakażenie, kandydoza (grzybica), zakażenie pochwy

zmniejszenie liczby krwinek białych, zmniejszenie liczby płytek krwi

nadwrażliwość

jadłowstręt, zmniejszenie apetytu

niepokój, nerwowość

zawroty głowy, senność, drżenia

zaburzenia równowagi, niedosłuch, szumy uszne

kołatanie serca, zmiany w zapisie EKG (wydłużenie odstępu QT)

zapalenie żołądka, zapalenia jamy ustnej, zapalenie języka, zaparcia, suchość w jamie ustnej

odbijanie, wzdęcia z oddawaniem gazów

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

świąd, pokrzywka, wysypka plamkowo-grudkowa

skurcze mięśni

gorączka, astenia (osłabienie, brak sił)

Poniżej wymieniono działania niepożądane, o

nieznanej częstości

występowania (częstość nie może

być określona na podstawie dostępnych danych), zgłaszane po wprowadzeniu do obrotu leku Klacid

w postaci tabletek i zawiesiny:

rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy

róża

agranulocytoza (zmniejszenie liczby granulocytów we krwi), trombocytopenia

(zmniejszenie liczby płytek krwi)

reakcja anafilaktyczna (ostra zagrażająca życiu reakcja alergiczna, objawiająca się m.in.

zaburzeniami układu krążenia i oddychania), obrzęk naczynioruchowy

ciężka reakcja skórna: czerwona, łuszcząca się wysypka z guzkami pod skórą i pęcherzami

(osutka krostkowa), objawy skórne przebiegające ze złuszczaniem lub pęcherzami

(zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka), wysypka polekowa

ze zwiększeniem liczby granulocytów kwasochłonnych i objawami ogólnymi (zespół DRESS),

trądzik

zaburzenie psychotyczne, stan splątania, depersonalizacja, depresja, dezorientacja, omamy,

niezwykłe sny, mania

drgawki, brak smaku, węch opaczny, utrata węchu, parestezje (drętwienie, mrowienie)

głuchota

zaburzenia rytmu serca, częstoskurcz komorowy, migotanie komór

krwotok oraz zmiany wskaźników krzepnięcia krwi (zwłaszcza jeśli pacjent stosuje

jednocześnie doustne leki przeciwzakrzepowe)

ostre zapalenie trzustki, przebarwienie języka, przebarwienie zębów

niewydolność wątroby, żółtaczka miąższowa

bóle mięśni, rabdomioliza (zespół objawów chorobowych wywołanych rozpadem tkanki

mięśniowej) − może wystąpić, jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu zaburzeń

lipidowych (statyny, fibraty) lub allopurynol (lek stosowany w dnie moczanowej)

niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek

zmiana wyników badań diagnostycznych (zwiększenie wartości międzynarodowego wskaźnika

znormalizowanego (INR), wydłużenie czasu protrombinowego, nieprawidłowa barwa moczu)

Pacjenci z obniżoną odpornością

Oprócz objawów wynikających z przebiegu choroby, u dorosłych pacjentów z obniżoną odpornością

obserwowano następujące działania niepożądane:

nudności, wymioty, zmiany w odczuwaniu smaku, zaparcia, ból brzucha, biegunka, wzdęcia

z oddawaniem gazów, suchość w jamie ustnej

ból głowy, zaburzenia słuchu

wysypka

duszność, bezsenność

nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych: zwiększenie aktywności aminotransferazy

asparaginianowej (AspAT) i aminotransferazy alaninowej (AlAT), zwiększenie stężenia azotu

mocznikowego we krwi oraz zmniejszenie liczby płytek krwi i białych krwinek

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49 21 301, faks: 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Klacid

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku

po: „Termin ważności:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku.

Zawiesinę należy zużyć w ciągu 14 dni. Nie przechowywać zawiesiny w lodówce.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Klacid

Substancją czynną leku jest klarytromycyna. 5 ml zawiesiny zawiera 125 mg klarytromycyny.

Pozostałe składniki to: karbomery (Carbopol 974P), powidon K90, hypromelozy ftalan (HP-55),

olej rycynowy, krzemionka koloidalna bezwodna, maltodekstryna, sacharoza, guma ksantan,

substancja smakowo-zapachowa „Fruit Punch”, potasu sorbinian, kwas cytrynowy bezwodny,

tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Klacid i co zawiera opakowanie

Lek Klacid dostarczany jest w postaci granulatu, który po zmieszaniu z wodą tworzy zawiesinę.

Prawidłowo przygotowana zawiesina może zawierać drobne, nierozpuszczone „grudki”, które

przypominają kryształki cukru. Wynika to z właściwości leku i nie powinno budzić niepokoju.

Butelka z tworzywa HDPE o pojemności 60 ml lub 100 ml oraz dozownik w postaci strzykawki,

w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Mylan Healthcare Sp. z o.o.

ul. Postępu 21B

02-676 Warszawa

Wytwórca

AbbVie S.r.l.

S.R. 148 Pontina km 52 Snc

04011 Campoverde di Aprilia (LT)

Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu

odpowiedzialnego:

Mylan Healthcare Sp. z o.o.

ul. Postępu 21B

02-676 Warszawa

Tel: 22 546 64 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: