Kidofen

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Kidofen 2 g/100 ml zawiesina doustna
 • Dawkowanie:
 • 2 g/100 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • zawiesina doustna
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Kidofen 2 g/100 ml zawiesina doustna
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 100 ml, 5909990674190, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 15065
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Kidofen 100 mg/5 ml, zawiesina doustna

Ibuprofenum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według

wskazań lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.

Co to jest lek Kidofen i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed przyjęciem leku Kidofen

Jak przyjmować lek Kidofen

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Kidofen

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Kidofen i w jakim celu się go stosuje

Kidofen jest lekiem przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym. Należy do grupy

leków nazywanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Lek zawiera substancję

czynną ibuprofen.

Wskazania do stosowania

Gorączka różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń wirusowych, w przebiegu odczynu

poszczepiennego).

Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego:

- bóle głowy, gardła i mięśni np. w przebiegu zakażeń wirusowych;

- bóle mięśni, stawów i kości, na skutek urazów narządów ruchu (nadwyrężenia, skręcenia);

- bóle na skutek urazów tkanek miękkich, bóle pooperacyjne;

- bóle zębów, bóle po zabiegach stomatologicznych, bóle na skutek ząbkowania;

- bóle głowy;

- bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego.

Kidofen przeznaczony jest do stosowania doraźnego. Jeżeli objawy utrzymują się lub nasilają, lub

jeśli wystąpią nowe objawy, należy porozumieć się z lekarzem.

2.

Informacje ważne przed przyjęciem leku Kidofen

Kiedy nie przyjmować leku Kidofen

- jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6);

- jeśli pacjent ma uczulenie na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ);

- jeśli u pacjenta wystąpiła duszność, astma, katar lub pokrzywka po przyjęciu kwasu

acetylosalicylowego (jak np. aspiryna) lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych,

ponieważ Kidofen może u tych pacjentów wywołać podobne objawy niepożądane;

- jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek wystąpiła choroba wrzodowa żołądka i (lub)

dwunastnicy lub krwawienie wrzodu;

- jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiło lub występuje aktualnie krwawienie z przewodu

pokarmowego;

- jeśli u pacjenta wystąpiło kiedykolwiek przedziurawienie (perforacja) ściany żołądka lub jelita,

związane ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ);

- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby lub nerek;

- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca;

- jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory

COX-2 takie jak celekoksyb lub etorykoksyb;

- jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży;

- jeśli pacjent ma skazę krwotoczną (zaburzenia krzepnięcia krwi).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Kidofen należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- jeśli u pacjenta występują niektóre choroby skóry (toczeń rumieniowaty układowy (ang.SLE) oraz

mieszana choroba tkanki łącznej);

- jeśli pacjent ma choroby żołądka i (lub) jelit (jak np.: przewlekłe zapalenie jelit, wrzodziejące

zapalenie dwunastnicy, choroba Leśniowskiego-Crohna objawiająca się m.in. przewlekłą biegunką),

choroby odbytu i odbytnicy, ponieważ zwiększa się ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego;

- jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze i (lub) zaburzenia czynności serca w wyniku zatrzymywania

płynów;

- jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek i wątroby;

- jeśli pacjent ma zaburzenia krzepnięcia krwi (ibuprofen może przedłużyć czas krwawienia);

eśli pacjent ma astmę oskrzelową lub alergię (występująca aktualnie lub w przeszłości), ponieważ

po przyjęciu leku może wystąpić skurcz oskrzeli;

- jeśli pacjent przyjmuje dodatkowo inne leki (szczególnie leki przeciwzakrzepowe, moczopędne,

nasercowe, kortykosteroidy);

- jeśli pacjent ukończył 65 lat, ponieważ zwiększa się ryzyko niepożądanych działań leku, zwłaszcza

krwawienia z przewodu pokarmowego i przedziurawienia ściany żołądka lub dwunastnicy, które

mogą być śmiertelne. Pacjent powinien poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach

dotyczących przewodu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu, bólach), zwłaszcza w początkowym

okresie leczenia;

- jeśli pacjent choruje na ospę wietrzną - nie zaleca się stosowania leku.

Należy zachować ostrożność stosując jednocześnie lek Kidofen u pacjentów, przyjmujących

jednocześnie inne leki, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit lub

krwawienia, takie jak kortykosteroidy lub leki przeciwzakrzepowe jak acenokumarol lub leki

antyagregacyjne jak kwas acetylosalicylowy.

Podczas stosowania leku Kidofen należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń:

- jeśli podczas długotrwałego stosowania dużych dawek leków przeciwbólowych wystąpią

bóle głowy – nie należy ich łagodzić poprzez zwiększanie dawki leku przeciwbólowego;

- jeśli u pacjenta wystąpiła wysypka, uszkodzenie błony śluzowej lub inne reakcje skórne, należy

natychmiast zgłosić się do lekarza (patrz punkt 4);

- jeśli wystąpią zaburzenia widzenia, pacjent powinien porozumieć się z lekarzem okulistą;

- Kidofen może maskować (ukrywać) objawy istniejącego zakażenia.

Jeśli pacjent ma choroby serca, miał udar, lub istnieje ryzyko tych schorzeń (np. ma

podwyższone ciśnienie krwi, cukrzycę, zwiększone stężenie cholesterolu, pali tytoń) przed

zastosowaniem tego leku powinien skontaktować się z lekarzem.

U pacjentów w podeszłym wieku dawkę leku można zmniejszyć, stosując najmniejszą możliwą dawkę

terapeutyczną przez najkrótszy możliwy okres, w celu zmniejszenia ryzyka występowania działań

niepożądanych.

Lek Kidofen a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować jednocześnie z lekiem Kidofen leków wymienionych poniżej. Lek Kidofen może

wpływać na działanie innych leków i odwrotnie. Pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli

przyjmuje którykolwiek z niżej wymienionych leków.

Leki, które mogą zwiększyć krwawienie z przewodu pokarmowego:

- kwas acetylosalicylowy (stosowany w łagodzeniu bólu i obniżeniu gorączki, jak np. aspiryna);

- inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ);

- kortykosteroidy (leki zwane steroidami, stosowane w leczeniu m.in. astmy oskrzelowej);

- leki przeciwpłytkowe (leki zmniejszające ryzyko tworzenia się zakrzepów krwi);

- selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (leki stosowane w leczeniu depresji);

- selektywne inhibitory cyklooksygenazy-2 (leki stosowane w leczeniu choroby reumatycznej).

Leki, które mogą spowodować uszkodzenie nerek:

- takrolimus (lek stosowany w leczeniu m.in. atopowego zapalenia skóry);

- cyklosporyna (lek stosowany u pacjentów po przeszczepieniu narządów).

Kidofen może nasilać działanie:

- leków przeciwzakrzepowych (leków zapobiegających krzepnięciu krwi, jak np. warfaryna);

- litu (leku stosowanego w leczeniu depresji);

- metotreksatu (leku stosowanego w leczeniu niektórych nowotworów oraz reumatoidalnego

zapalenia stawów).

Kidofen może zmniejszyć skuteczność:

- leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi;

- leków moczopędnych (zwiększających wytwarzanie moczu), ponieważ istnieje zwiększone ryzyko

zaburzeń czynności nerek, jak np. zwiększone stężenie potasu we krwi (hiperkaliemia). Jeśli takie

zaburzenie wystąpi, pacjent powinien przyjmować duże ilości płynów;

- mifeprystonu (leku o działaniu poronnym).

Nie należy stosować jednocześnie leku Kidofen:

- z zydowudyną (lek stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV), ponieważ może wydłużyć się

czas krwawienia;

- glikozydami nasercowymi: NLPZ mogą nasilać objawy niewydolności serca i zwiększać stężenie

glikozydów nasercowych w osoczu;

- antybiotykami chinolonowymi: ponieważ zwiększy to ryzyko wystąpienia drgawek;

- z probenecydem i sulfinpyrazonem (leki stosowane w leczeniu dny moczanowej), ponieważ mogą

opóźniać wydalanie ibuprofenu;

- z pochodnymi sulfonylomocznika (leki stosowane w leczeniu cukrzycy).

Jeśli pacjent nie jest pewien, czy przyjmuje którykolwiek z wyżej wymienionych leków, powinien

porozumieć się z lekarzem lub farmaceutą.

Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Kidofen w I i II trymestrze ciąży.

Nie wolno stosować leku Kidofen w ostatnim trymestrze ciąży. Lek może zwiększać ryzyko powikłań

u matki i u dziecka w okresie okołoporodowym.

Ibuprofen przenika do mleka kobiecego w niewielkim stopniu. Nie zgłaszano szkodliwego wpływu

leku na niemowlęta, dlatego przerwanie karmienia nie jest konieczne w trakcie krótkotrwałego

przyjmowania ibuprofenu, w dawkach stosowanych w leczeniu bólu i gorączki.

Kidofen może utrudniać zajście w ciążę. Jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę, lub miała trudności

z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Kidofen nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i

obsługiwania maszyn. Jeżeli wystąpi senność, zawroty głowy lub zaburzenia widzenia w takim

przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Kidofen zawiera sacharozę i żółcień pomarańczową (E 110)

Lek zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów,

pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera żółcień pomarańczową (E 110), która może powodować reakcje alergiczne.

3.

Jak przyjmować lek Kidofen

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań

lekarza czy farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Bez porozumienia z lekarzem nie należy stosować leku Kidofen dłużej niż 3 dni.

Lek do stosowania doustnego.

Zalecana dawka

Do dawkowania leku należy używać miarki dołączonej do opakowania. Umożliwia to odmierzanie

dokładnej dawki.

Wstrząsnąć przed użyciem.

Wiek/

waga

dziecka

Dawka

jednorazowa

Maksymalna

dawka dobowa ibuprofenu

miesięcy/

5-7,6 kg

2,5 ml

(50 mg)

3 razy po 2,5 ml (3 razy po 50 mg = 150 mg)

6-12

miesięcy/

7,7-9 kg

2,5 ml

(50 mg)

3 do 4 razy po 2,5 ml (3 lub 4 razy po 50 mg = 150 mg lub

200 mg)

1-3 lat/

10-15 kg

5 ml

(100 mg)

3 razy po 5 ml (3 razy po 100 mg = 300 mg)

4-6 lat/

16-20 kg

7,5 ml

(150 mg)

3 razy po 7,5 ml (3 razy po 150 mg = 450 mg)

7-9 lat/

21-29 kg

10 ml

(200 mg)

3 razy po 10 ml (3 razy po 200 mg = 600 mg)

10-12 lat/

30-40 kg

15 ml

(300 mg)

3 razy po 15 ml (3 razy po 300 mg = 900 mg)

Dzieciom w wieku poniżej 6 miesięcy Kidofen można podawać tylko w porozumieniu z lekarzem.

Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.

Lek przeznaczony do doraźnego stosowania. Jeżeli objawy utrzymują się lub nasilają lub jeśli

wystąpią nowe objawy, należy porozumieć się z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Kidofen

Jeśli pacjent zastosował większą niż zalecana dawkę leku Kidofen lub jeśli dziecko przypadkowo

przyjęło lek, należy zawsze zwrócić się do lekarza lub zgłosić do najbliższego szpitala, aby uzyskać

opinię o możliwym zagrożeniu dla zdrowia i poradę na temat działań, jakie należy w takim przypadku

podjąć.

Objawy mogą obejmować nudności, bóle żołądka, wymioty (mogą występować ślady krwi), bóle

głowy, dzwonienie w uszach, dezorientacja i oczopląs. Po przyjęciu dużej dawki występowała

senność, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, utrata przytomności, drgawki (głównie u dzieci),

osłabienie i zawroty głowy, krew w moczu, uczucie zimna i problemy z oddychaniem.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Kidofen

Należy kontynuować stosowanie leku, nie zwiększając następnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi:

- wysypka, silne puchnięcie twarzy, ust lub gardła utrudniające oddychanie, mówienie lub

przełykanie, zmniejszenie ciśnienia krwi, wolne lub szybkie tętno, bladość, niepokój, pocenie się,

zawroty głowy, utrata przytomności, zatrzymanie oddechu i pracy serca;

- krwawienie z przewodu pokarmowego (wymioty zawierające krew lub fusowatą treść – podobną do

fusów z kawy, czarny stolec lub krew w stolcu).

Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000)

- niestrawność (uczucie gniecenia w żołądku, wzdęcia, odbijanie, zgaga, zaparcia), bóle brzucha i

nudności;

- bóle głowy;

- mroczki, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, zaburzenia widzenia barwnego;

- pokrzywka i świąd.

Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000)

- biegunka, wzdęcia, zaparcia i wymioty;

- zapalenie błony śluzowej żołądka;

- zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość i zmęczenie;

- obrzęk.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000):

- choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy;

- krwawienie z przewodu pokarmowego (spowodowane przedziurawieniem ściany żołądka lub jelita),

czasem ze skutkiem śmiertelnym, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku;

- wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej;

- nasilenie objawów zapalenia jelita grubego i choroby Crohna;

- jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zaburzenia świadomości;

- depresja, zaburzenia emocjonalne;

- szumy uszne, zaburzenia słuchu;

- zmniejszenie wydalania mocznika;

- śródmiąższowe zapalenie nerek;

- zespół nerczycowy;

- niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych;

- zmniejszenie ilości wydalanego moczu;

- zwiększenie stężenia sodu we krwi (powoduje obrzęki);

- nadciśnienie;

- niewydolność serca;

- zaburzenia czynności wątroby szczególnie podczas długotrwałego stosowania leku;

- znaczne zmniejszenie liczby wszystkich krwinek (niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość,

pancytopenia, agranulocytoza). Pierwszymi objawami są: gorączka, ból gardła, powierzchowne

owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, znaczne wyczerpanie, krwawienia z

nosa lub wylewy podskórne;

- rumień wielopostaciowy (sino - czerwone plamy na skórze, niekiedy z pęcherzami);

- ciężkie zakażenia skóry i tkanek miękkich będące powikłaniem ospy wietrznej;

toksyczne martwicze oddzielanie naskórka, występowanie na skórze i (lub) błonach śluzowych

pęcherzy, które po pęknięciu tworzą bolesne rany, często równocześnie występuje gorączka, ból

mięśni i stawów (jest to tzw. zespół Stevensa-Johnsona);

- złuszczanie się dużych powierzchni naskórka i jego martwica;

- toczeń rumieniowaty układowy (przewlekła choroba spowodowana zaburzeniami układu

odpornościowego, obejmująca wiele narządów);

- mieszana choroba tkanki łącznej;

- sztywność karku, bóle głowy, nudności, wymioty, gorączka, zaburzenia orientacji (są to objawy

jałowego zapalenia opon mózgowych);

- ciężkie reakcje nadwrażliwości: obrzęk twarzy, języka i krtani utrudniajacy oddychanie, mówienie

lub przełykanie, duszność, przyspieszone tętno, zmniejszenie ciśnienia krwi lub ciężki wstrząs,

nasilenie objawów astmy.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne znane jako zespół DRESS. Do objawów zespołu DRESS

należą: wysypka skórna, gorączka, obrzęk węzłów chłonnych oraz zwiększenie liczby eozynofilów

(rodzaj białych krwinek).

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów, należy odstawić lek

i skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Kidofen

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i na pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Kidofen

- Substancją czynną leku jest ibuprofen.

5 ml zawiera 100 mg ibuprofenu.

Pozostałe składniki to: polisorbat 80, sodu benzoesan, kwas cytrynowy, sodu cytrynian, guma

ksantan, sacharyna sodowa, substancja poprawiająca smak i zapach pomarańczowa naturalna 72 VP,

substancja poprawiająca smak i zapach waniliowa AR 0345, żółcień pomarańczowa (E 110),

sacharoza, glicerol, karboksymetyloskrobia sodowa (typ C), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Kidofen i co zawiera opakowanie

Lek Kidofen to zawiesina doustna.

Opakowanie leku to szklana butelka zawierająca 100 ml z aluminiową zakrętką oraz miarką dozującą,

w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.

ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

tel.(42) 22-53-100

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu

odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: