Ketonal

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Ketonal 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań
 • Dawkowanie:
 • 50 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Ketonal 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 5 amp. 2 ml, 5909990659517, Rp; 10 amp. 2 ml, 5909990659524, Rp; 50 amp. 2 ml, 5909990659531, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 06595
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

UR.DZL.ZRN.4030.0835.2013

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ketonal, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

Ketoprofenum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o nich lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest Ketonal i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ketonal

Jak stosować Ketonal

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Ketonal

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Ketonal i w jakim celu się go stosuje

Roztwór do wstrzykiwań Ketonal zawiera substancję czynną ketoprofen - lek z grupy niesteroidowych

leków przeciwzapalnych (NLPZ) o działaniu przeciwzapalnym, przeciwgorączkowym

i przeciwbólowym.

Ketonal stosuje się w leczeniu objawowym zapalnych i zwyrodnieniowych schorzeń reumatycznych

układu kostnego oraz w łagodzeniu niektórych zespołów bólowych.

Wskazania do podawania domięśniowego:

reumatoidalne zapalenie stawów

choroba zwyrodnieniowa stawów

bóle o umiarkowanym nasileniu

Wskazania do podawania dożylnego:

bóle pooperacyjne

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ketonal

Kiedy nie stosować leku Ketonal

U pacjentów, u których wystąpiły w przeszłości reakcje nadwrażliwości, takie jak skurcz oskrzeli,

napad astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka lub innego rodzaju reakcje

alergiczne wywołane podaniem ketoprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych

niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). U takich pacjentów notowano ciężkie, rzadko

zakończone zgonem przypadki reakcji anafilaktycznych.

U pacjentów z nadwrażliwością na którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

U kobiet w trzecim trymestrze ciąży.

U następujących pacjentów:

z ciężką niewydolnością serca

z czynnym lub nawracającym wrzodem żołądka lub dwunastnicy i (lub) krwawieniem

UR.DZL.ZRN.4030.0835.2013

z przewodu pokarmowego w wywiadzie

z krwawieniem z przewodu pokarmowego lub perforacją w wywiadzie, związanymi

z wcześniejszym stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych

ze skłonnością do krwawień

z ciężką niewydolnością wątroby

z ciężką niewydolnością nerek.

Stosowanie leku Ketonal jest przeciwwskazane w przypadkach krwawienia mózgowego lub

jakiegokolwiek czynnego krwawienia.

Domięśniowe podawanie leku Ketonal jest przeciwwskazane u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia

krwi lub otrzymujących leczenie przeciwzakrzepowe.

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 15 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Ketonal należy omówić to z lekarzem, jeśli którekolwiek z poniższych

ostrzeżeń dotyczy obecnie pacjenta lub dotyczy sytuacji występujących w przeszłości.

Bardzo ważne jest stosowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres

konieczny do łagodzenia objawów.

Stosowanie takich leków, jak Ketonal

może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku

serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku.

Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.

Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności serca, w tym niewydolność serca, dławica

piersiowa (ból w klatce piersiowej) lub pacjent przebył w przeszłości zawał mięśnia sercowego,

zabieg wszczepienia pomostów naczyniowych, chorobę naczyń obwodowych (zaburzenia krążenia

w nogach lub stopach ze względu na zwężenie lub niedrożność tętnic) lub jakąkolwiek postać

udaru (w tym przemijający atak niedokrwienny mózgu), sposób leczenia należy omówić

z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie leku Ketonal

należy również omówić z lekarzem, jeśli pacjent pali tytoń, ma wysokie

ciśnienie tętnicze krwi, duże stężenie cholesterolu, choruje na cukrzycę lub w rodzinie występowały

choroby serca lub udar.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym ketoprofen, mogą spowodować krwawienie,

owrzodzenie lub perforację w obrębie przewodu pokarmowego (w bardzo rzadkich przypadkach

zakończone zgonem). Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów otrzymujących Ketonal

w dużych dawkach, u pacjentów ze stwierdzoną w przeszłości chorobą wrzodową (zwłaszcza jeśli

była powikłana krwawieniem lub perforacją), wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy lub chorobą

Leśniowskiego-Crohna oraz u pacjentów w podeszłym wieku.

Wszyscy pacjenci, zwłaszcza w podeszłym wieku, u których podczas stosowania leku Ketonal

wystąpią nietypowe dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (zwłaszcza krwawienie),

muszą niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

Ryzyko reakcji alergicznych jest zwiększone u pacjentów z astmą, przewlekłym zapaleniem błony

śluzowej nosa, przewlekłym zapaleniem zatok i (lub) polipami nosa. Podanie leku Ketonal może

wywołać napad astmy lub skurcz oskrzeli, zwłaszcza u osób uczulonych na kwas

acetylosalicylowy i (lub) NLPZ.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent choruje na cukrzycę lub przyjmuje leki oszczędzające

potas. Może być wskazane kontrolowanie stężenia potasu we krwi.

U pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia, hemofilią, chorobą von Willebranda, ciężką

małopłytkowością, niewydolnością nerek lub wątroby i u pacjentów przyjmujących leki

przeciwzakrzepowe (takie jak kumaryna i heparyna) ryzyko krwawienia jest zwiększone.

W bardzo rzadkich przypadkach NLPZ mogą wywołać groźne reakcje skórne (niektóre zagrażające

życiu), w tym złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze

oddzielanie się naskórka. Ryzyko wystąpienia takich reakcji jest prawdopodobnie największe na

początku leczenia (zwłaszcza w pierwszym miesiącu stosowania leku).

Po pierwszych oznakach wysypki, zmian w obrębie błon śluzowych lub innych objawów alergii

Ketonal należy odstawić i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Ketoprofen może zaburzać czynność nerek u pacjentów z:

UR.DZL.ZRN.4030.0835.2013

niewydolnością serca;

marskością;

nerczycą;

przewlekłą niewydolnością nerek;

zaburzeniami czynności wątroby

przewlekłymi zaburzeniami czynności nerek;

zaburzeniami gospodarki wodnej (np. u pacjentów odwodnionych);

pacjentów w podeszłym wieku.

U pacjentów z niewydolnością wątroby lekarz może zalecić zmianę dawkowania leku.

Ketonal może maskować objawy zakażenia (takie jak gorączka).

Należy poinformować lekarza, jeśli:

u pacjenta występowała w przeszłości nadwrażliwość na światło słoneczne lub fototoksyczność,

u pacjenta występowały w przeszłości choroby przewodu pokarmowego (choroba wrzodowa

żołądka i (lub) dwunastnicy, wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Leśniowskiego-Crohna,

przepuklina roztworu przełykowego), choroby krwi i (lub) zaburzenia krzepnięcia,

pacjent pije duże ilości alkoholu i (lub) pali tytoń,

pacjent ma nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca i obrzęki,

u pacjenta stwierdzono niewydolność wątroby i (lub) nerek lub przyjmuje leki moczopędne,

pacjent ma być poddany zabiegowi chirurgicznemu.

Stosowanie leku Ketonal u pacjentów w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku ryzyko działań niepożądanych związanych ze stosowaniem

niesteroidowych leków przeciwzapalnych jest zwiększone. Dotyczy to zwłaszcza krwawienia

z przewodu pokarmowego i perforacji, potencjalnie zagrażających życiu.

Ketonal a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Leku Ketonal

nie wolno stosować jednocześnie z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi

(w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2 COX-2) i salicylanami (np. z kwasem

acetylosalicylowym).

Ketonal oraz inne leki mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie oraz na występowanie działań

niepożądanych.

Dotyczy to zwłaszcza:

innych leków z grupy NLPZ i dużych dawek salicylanów (w tym kwasu acetylosalicylowego),

kortykosteroidów (leków o działaniu przeciwzapalnym),

leków przeciwzakrzepowych, takich jak heparyna i warfaryna,

leków przeciwpłytkowych, takich jak kwas acetylosalicylowy, tyklopidyna, klopidogrel, tirofiban,

litu (leku stosowanego w leczeniu niektórych chorób psychicznych),

metotreksatu (leku stosowanego m.in. w chorobach nowotworowych i chorobach

reumatoidalnych),

leków moczopędnych,

leków zmniejszających ciśnienie tętnicze krwi,

selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (leków stosowanych w leczeniu

depresji),

soli potasu,

takrolimusu (leku hamującego układ odpornościowy),

cyklosporyny (leku hamującego układ odpornościowy, stosowanego w zapobieganiu odrzuceniu

przeszczepionego narządu lub szpiku kostnego),

trimetoprymu (antybiotyku),

doustnych leków przeciwcukrzycowych,

leków przeciwpadaczkowych (np. fenytoiny)

,

glikozydów naparstnicy (leków stosowanych w chorobach serca),

mifeprystonu (leku stosowanego m.in. w leczeniu mięśniaków macicy),

UR.DZL.ZRN.4030.0835.2013

antybiotyków z grupy chinolonów,

leków beta-adrenolitycznych (leków stosowanych w chorobach serca).

Stosowanie ketoprofenu może zmniejszyć skuteczność domacicznych środków antykoncepcyjnych.

W razie wątpliwości, czym są wymienione leki, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Leku Ketonal nie należy stosować w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, jeśli nie jest to

bezwzględnie konieczne. Stosowanie leku w III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane.

Wpływ na płodność kobiet

Ketonal może utrudniać zajście w ciążę. Jeżeli pacjentka planuje ciążę, ma problemy z zajściem

w ciążę lub jest poddawana badaniom w związku z niepłodnością, powinna koniecznie poinformować

o tym lekarza. Lekarz może rozważyć zakończenie stosowania leku Ketonal.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy ketoprofen przenika do mleka kobiecego. Kobietom karmiącym piersią nie należy

podawać leku Ketonal.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ketonal

może wywołać u niektórych pacjentów zawroty głowy, senność, drgawki i zaburzenia

widzenia. W razie wystąpienia opisanych objawów nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać

maszyn.

Ketonal zawiera etanol

Roztwór do wstrzykiwań Ketonal zawiera 12,3% (v/v) etanolu. Każda ampułka (2 ml) zawiera 0,2 g

etanolu. Należy to uwzględnić w przypadku podawania leku pacjentom z chorobą alkoholową,

pacjentom z uszkodzeniem mózgu lub chorobami mózgu, pacjentkom w ciąży lub karmiącym piersią,

a także dzieciom.

3. Jak stosować Ketonal

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 15 lat

Podanie domięśniowe

1 ampułka (100 mg ketoprofenu) jeden lub dwa razy na dobę.

W razie potrzeby lek w postaci roztworu można uzupełnić leczeniem doustnym lub przezskórnym.

Podanie dożylne

Ketoprofen w infuzji dożylnej można podawać jedynie w warunkach szpitalnych. Infuzję należy

podawać w ciągu ½ do 1 godziny, przez maksymalnie 48 godzin.

Maksymalna dawka wynosi 200 mg na dobę.

Infuzja krótkotrwała

Zawartość 1 do 2 ampułek (100 mg do 200 mg ketoprofenu) należy uzupełnić do 100 ml

0,9% roztworem chlorku sodu i podawać w ciągu ½ do 1 godziny. Infuzję można powtórzyć po

8 godzinach. Maksymalna dawka wynosi 200 mg na dobę.

UR.DZL.ZRN.4030.0835.2013

Infuzja ciągła

Zawartość 1 do 2 ampułek (100 mg do 200 mg ketoprofenu) należy uzupełnić do 500 ml płynem

infuzyjnym (0,9% roztwór chlorku sodu, mleczanowy roztwór Ringera, 5% roztwór glukozy)

i podawać w ciągu 8 godzin. Infuzję można powtórzyć po 8 godzinach.

Maksymalna dawka wynosi 200 mg na dobę.

Ketoprofen można podawać jednocześnie z lekami przeciwbólowymi o działaniu ośrodkowym.

Roztwór można zmieszać w tej samej butelce z morfiną: 10 mg do 20 mg morfiny i 100 mg do 200 mg

ketoprofenu rozcieńczyć w 500 ml 0,9% roztworu chlorku sodu lub mleczanowego roztworu Ringera.

Infuzję można powtórzyć po 8 godzinach.

Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia

objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.

Maksymalna dawka dobowa wynosi 200 mg. Przed rozpoczęciem leczenia dawką 200 mg na dobę

lekarz dokładnie rozważy stosunek korzyści do ryzyka. Stosowanie większej dawki nie jest zalecane.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku leczenie ketoprofenem rozpoczyna się od najmniejszej dostępnej

dawki i kontynuuje najmniejsz

ą dawką skuteczną.

U pacjentów w podeszłym wieku ryzyko ciężkich skutków działań niepożądanych jest większe.

Uwaga

Nie wolno mieszać w tej samej butelce roztworu tramadolu i ketoprofenu ze względu na

możliwość wytrącenia osadu.

Butelki do infuzji należy owijać czarnym papierem lub folią aluminiową, gdyż ketoprofen

jest wrażliwy na światło.

Jeśli pacjent ma wrażenie, że działanie leku Ketonal jest za silne lub za słabe, powinien skonsultować

się z lekarzem lub farmaceutą.

Podanie większej niż zalecana dawki leku Ketonal

U dorosłych głównymi objawami przedawkowania są ból głowy, zawroty głowy, senność, nudności,

wymioty, biegunka i ból brzucha. W przypadku ciężkiego zatrucia pacjenta należy natychmiast

przetransportować na wyspecjalizowany oddział szpitalny w celu leczenia objawowego.

Nie ma specyficznej odtrutki.

Pominięcie podania dawki leku Ketonal

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

4. Możliwe dzia

łania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą występować z następującą częstością:

Bardzo często

(mogą występować u więcej niż 1 na 10 osób): zwiększenie wyników testów

czynnościowych wątroby do wartości granicznych.

Często

(mogą występować u mniej niż 1 na 10 osób): depresja, nerwowość, koszmary senne, senność,

ogólne osłabienie, złe samopoczucie, uczucie mrowienia, obrzęki, nudności, brak apetytu, wymioty.

Niezbyt często

(mogą występować u mniej niż 1 na 100 osób): niedokrwistość, hemoliza (rozpad

UR.DZL.ZRN.4030.0835.2013

krwinek czerwonych), plamica i skórne reakcje alergiczne, ból głowy, zawroty głowy, senność,

krwioplucie, duszność, zapalenie gardła, obrzęk krtani, zaparcie, biegunka, zapalenie błony śluzowej

żołądka, wysypka, łysienie, świąd, wyprysk, wysypka plamicopodobna, nadmierne pocenie się,

złuszczające zapalenie skóry, krwotok miesiączkowy lub obfite nieregularne miesiączkowanie,

znaczne zwiększenie aktywności aminotransferaz (AspAT i AlAT), zwiększenie stężenia potasu we

krwi (hiperkaliemia), obrzęk, uczucie zmęczenia, uczucie pieczenia i (lub) ból w miejscu podania.

Rzadko

(mogą występować u mniej niż 1 na 1000 osób): niedokrwistość pokrwotoczna, zmniejszenie

liczby krwinek białych (leukopenia), majaczenie z omamami wzrokowymi i słuchowymi, zaburzenia

orientacji i zaburzenia mowy, zaburzenia widzenia, szumy uszne, napad astmy oskrzelowej, zapalenie

błony śluzowej jamy ustnej, wrzód żołądka i (lub) dwunastnicy, zapalenie wątroby, zwiększenie

aktywności aminotransferaz, zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy na skutek zapalenia wątroby.

Bardzo rzadko

(mogą wystę

pować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): obrzęk naczynioruchowy,

zapalenie jelita grubego, nawrót wrzodziejącego zapalenia jelita grubego lub choroby Leśniowskiego-

Crohna, enteropatia z perforacją, owrzodzeniem lub zwężeniami (również z niewielkim krwawieniem

lub utratą białka), ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek.

Opisano jeden przypadek perforacji okrężnicy u kobiety w podeszłym wieku.

Częstość nieznana

(nie może być określona na podstawie dostępnych danych): całkowity lub prawie

całkowity brak granulocytów (agranulocytoza), zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość),

reakcje anafilaktyczne (w tym wstrząs), zmiany nastroju, drgawki, niewydolność serca, nadciśnienie

tętnicze, skurcz oskrzeli (zwłaszcza u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy

i NLPZ), zapalenie błony śluzowej nosa, krwawienie z przewodu pokarmowego i perforacja (niekiedy

zakończone zgonem), nadwrażliwość na światło, łysienie, pokrzywka, zaostrzenie przewlekłej

pokrzywki, reakcje pęcherzowe, w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie

ę naskórka, ostra niewydolność nerek, cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół

nerczycowy.

Ketoprofen w dużych dawkach może hamować agregację płytek krwi, wydłużając w ten sposób czas

krwawienia oraz powodować krwawienie z nosa i skłonność do powstawania siniaków.

Zgłoszono jeden przypadek rzekomego guza mózgu i jeden przypadek zapalenia spojówek. Notowano

również przypadki uczucia dyskomfortu żołądkowo-jelitowego i bólu żołądka, a także zatrzymanie

wody/sodu (z możliwością obrzęku), organiczne uszkodzenie nerek, które mogło prowadzić do ostrej

niewydolności nerek, pojedyncze przypadki ostrej martwicy kanalików nerkowych i martwicy

brodawek nerkowych.

Stosowanie niektórych NLPZ (zwłaszcza długotrwale i w dużych dawkach) może zwiększać ryzyko

zatorów tętnic (np. zawału serca lub udaru). Nie można wykluczyć, że dotyczy to również

ketoprofenu.

Zgłaszanie działań niepo

żądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Ketonal

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP.

UR.DZL.ZRN.4030.0835.2013

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Ketonal

Substancją czynną leku jest ketoprofen. Każde 2 ml roztworu do wstrzykiwań (1 ampułka) zawiera

100 mg ketoprofenu.

Pozostałe składniki to: glikol propylenowy, etanol, alkohol benzylowy, sodu wodorotlenek, woda

do wstrzykiwań.

Jak wygląda Ketonal i co zawiera opakowanie

Ketonal jest klarownym roztworem bez widocznych cząstek.

Dostępny jest w ampułkach ze szkła oranżowego w tekturowym pudełku, zawierających po 2 ml

roztworu.

Wielkość opakowań: 5, 10, 50 ampułek.

Podmiot odpowiedzialny

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50 C

02-672 Warszawa

tel. +48 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Logo Sandoz