Ketoconazole HRA

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Ketoconazole HRA
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Ketoconazole HRA
  Unia Europejska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Grupa terapeutyczna:
 • АНТИМИКОТИКОВ DLA SYSTEMOWEGO UŻYCIA
 • Dziedzina terapeutyczna:
 • Zespół Cushinga
 • Wskazania:
 • Ketoconazole HRA jest wskazany w leczeniu endogennego zespołu Cushinga u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.
 • Podsumowanie produktu:
 • Revision: 7

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autoryzacji:
 • Upoważniony
 • Numer pozwolenia:
 • EMEA/H/C/003906
 • Data autoryzacji:
 • 18-11-2014
 • Kod EMEA:
 • EMEA/H/C/003906
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 16-01-2019

Sprawozdanie z oceny publicznego

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/596737/2014

EMEA/H/C/003906

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Ketoconazole HRA

ketokonazol

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR)

dotyczącego leku Ketoconazole HRA. Wyjaśnia, jak Agencja oceniła lek w celu przyjęcia zaleceń w

sprawie przyznania pozwolenia na dopuszczenie produktu do obrotu w UE oraz warunków jego

stosowania. Jego celem nie jest zapewnienie praktycznej porady dotyczącej stosowania leku

Ketoconazole HRA.

W celu uzyskania praktycznych informacji na temat stosowania leku Ketoconazole HRA należy

zapoznać się z ulotką dla pacjenta bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Co to jest produkt Ketoconazole HRA i w jakim celu się go stosuje?

Produkt Ketoconazole HRA jest lekiem stosowanym w leczeniu zespołu Cushinga u osób dorosłych i

dzieci powyżej 12. roku życia. Zespół Cushinga jest chorobą charakteryzującą się nadmierną produkcją

hormonu kortyzolu przez nadnercza — dwa gruczoły umiejscowione nad nerkami.

Substancją czynną produktu Ketoconazole HRA jest ketokonazol. Ze względu na małą liczbę pacjentów

z zespołem Cushinga choroba ta jest uważana za rzadko występującą, zatem w dniu 23 kwietnia

2012 r. produkt Ketoconazole HRA uznano za lek sierocy (lek stosowany w rzadkich chorobach).

Jak stosować produkt Ketoconazole HRA?

Lek Ketoconazole HRA jest dostępny w postaci tabletek (200 mg). Lek wydaje się wyłącznie z przepisu

lekarza, a leczenie powinno zostać rozpoczęte i być nadzorowane przez specjalistę mającego

doświadczenie w leczeniu pacjentów z zespołem Cushinga oraz dostęp do odpowiednich placówek, aby

ocenić występującą u pacjenta odpowiedź.

Ketoconazole HRA

EMA/596737/2014

Strona 2/3

Zazwyczaj stosowana dawka wynosi od 400 do 1200 mg na dobę, do przyjmowania w dwóch lub trzech

podzielonych dawkach. Dawkę dostosowuje się na podstawie stężenia kortyzolu w organizmie, które

jest mierzone w regularnych badaniach kontrolnych moczu lub krwi.

Czynność wątroby pacjenta należy sprawdzić za pomocą badania krwi przed rozpoczęciem leczenia, a

następnie regularnie w ciągu kolejnych 6 miesięcy. W przypadku zwiększenia dawki czynność wątroby

pacjenta należy również badać co tydzień przez jeden miesiąc. Leczenie należy przerwać, jeśli stężenie

enzymów wątrobowych we krwi zwiększy się ponad trzykrotnie w stosunku do maksymalnego

prawidłowego stężenia (oznaka potencjalnych zaburzeń czynności wątroby) lub w przypadku

wystąpienia objawów takich jak brak apetytu, nudności, wymioty, zmęczenie, żółtaczka, ból brzucha

(żołądka) lub ciemny mocz, mogących świadczyć o zaburzeniach czynności wątroby.

Więcej informacji znajduje się w ulotce dla pacjenta.

Jak działa produkt Ketoconazole HRA?

Substancja czynna leku Ketoconazole HRA, ketokonazol, to dobrze znana substancja zatwierdzona od

kilkudziesięciu lat w leczeniu zakażeń grzybiczych. Ketokonazol wciąż występuje w lekach stosowanych

powierzchniowo (na skórę) w leczeniu zakażeń grzybiczych. Jednak w lipcu 2013 r. pozwolenia na

dopuszczenie do obrotu doustnych preparatów stosowanych w leczeniu zakażeń grzybiczych zostały

zawieszone z uwagi na ryzyko uszkodzenia wątroby.

Ketokonazol blokuje aktywność grupy enzymów w nadnerczach biorących udział w wytwarzaniu

kortyzolu, takich jak 17α-hydroksylaza i 11

-hydroksylaza. Blokowanie wytwarzania kortyzolu pomaga

zmniejszyć jego stężenie w organizmie, tym samym łagodząc objawy choroby. Ketokonazol może

również blokować wytwarzanie innych hormonów produkowanych przez gruczoły nadnerczy, których

stężenie jest często zwiększone w przebiegu zespołu Cushinga.

Jakie korzyści ze stosowania produktu Ketoconazole HRA zaobserwowano

w badaniach?

Z uwagi na to, że ketokonazol jest dobrze znaną substancją, a jego stosowanie w leczeniu zespołu

Cushinga jest dobrze ugruntowane, wnioskodawca przedstawił dane z opublikowanego piśmiennictwa

dotyczące ponad 800 pacjentów z zespołem Cushinga, których leczono samym ketokonazolem lub

ketokonazolem w skojarzeniu z innymi lekami. Zastosowano średnią dawkę wynoszącą od 600 do

800 mg na dobę. Głównym kryterium oceny skuteczności leczenia w tych badaniach było stężenie

kortyzolu w moczu. Wykazano, że leczenie ketokonazolem normalizuje stężenie kortyzolu w moczu u

43–80% pacjentów.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Ketoconazole HRA?

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Ketoconazole HRA to: niewydolność

nadnerczy (zbyt niskie stężenie hormonów produkowanych przez nadnercza), nudności (mdłości),

wymioty, ból brzucha (żołądka), biegunka, świąd (swędzenie), wysypka i zwiększone stężenie

enzymów wątrobowych we krwi. Najpoważniejsze działania niepożądane to zaburzenia czynności

wątroby, które można wcześnie wykryć dzięki regularnej kontroli.

Leku Ketoconazole HRA nie wolno stosować u pacjentów z chorobą wątroby lub u których stężenie

hormonów wątrobowych we krwi przekracza określony poziom. Nie wolno go również stosować u kobiet

w ciąży lub karmiących piersią, a także u pacjentów z wydłużeniem QTc (zaburzeniem czynności

W kontekście procedury arbitrażowej na mocy art. 31 dyrektywy 2001/83/WE. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Ketoconazole HRA

EMA/596737/2014

Strona 3/3

elektrycznej serca). Leku Ketoconazole HRA nie wolno także stosować łącznie z niektórymi lekami,

które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych.

Pełny wykaz działań niepożądanych i ograniczeń związanych ze stosowaniem leku Ketoconazole HRA

znajduje się w ulotce dla pacjenta.

Na jakiej podstawie zatwierdza się produkt Ketoconazole HRA?

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Agencji uznał, że korzyści płynące ze

stosowania produktu Ketoconazole HRA przewyższają ryzyko, i zalecił jego dopuszczenie do stosowania

w UE.

CHMP uznał, że stosowanie produktu Ketoconazole HRA w leczeniu zespołu Cushinga jest ugruntowane

w praktyce medycznej i udokumentowane w publikacjach naukowych. Ponadto CHMP uznał, że

niezbędne są dodatkowe opcje leczenia tej rzadkiej choroby.

W odniesieniu do bezpieczeństwa stosowania leku CHMP uznał, że ryzyko wystąpienia zaburzeń

czynności wątroby jest możliwe do kontrolowania przy zastosowaniu odpowiednich środków.

Jakie środki są podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i

skutecznego stosowania produktu Ketoconazole HRA?

W celu zapewnienia możliwie najbezpieczniejszego stosowania produktu Ketoconazole HRA opracowano

plan zarządzania ryzykiem. W oparciu o ten plan w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce dla

pacjenta dotyczących produktu Ketoconazole HRA zawarto informacje dotyczące bezpieczeństwa, w

tym odpowiednie środki ostrożności obowiązujące personel medyczny i pacjentów.

Więcej informacji znajduje się w streszczeniu planu zarządzania ryzykiem

Firma wytwarzająca lek Ketoconazole HRA dostarczy lekarzom stosującym ten lek pismo zawierające

informacje dotyczące ryzyka wystąpienia działań niepożądanych, w szczególności uszkodzenia wątroby,

oraz prawidłowego stosowania leku. Firma będzie również prowadzić rejestr pacjentów leczonych

produktem Ketoconazole HRA w celu kontrolowania skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku.

Inne informacje dotyczące produktu Ketoconazole HRA:

W dniu 19 listopada 2014 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie produktu

Ketoconazole HRA do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej.

Pełne sprawozdanie EPAR i streszczenie planu zarządzania ryzykiem dotyczące produktu Ketoconazole

HRA znajdują się na stronie internetowej Agencji pod adresem: ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących

leczenia produktem Ketoconazole HRA należy zapoznać się z ulotką dla pacjenta (także część EPAR)

bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Streszczenie opinii Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych dotyczącej produktu Ketoconazole

HRA znajduje się na stronie internetowej Agencji: ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/Rare disease designation.

Data ostatniej aktualizacji: 11.2014.

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

B. ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ketoconazole HRA 200 mg, tabletki

Ketokonazol

_Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie

nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc, zgłaszając wszelkie działania

niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane

– patrz punkt 4.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić

innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Ketoconazole HRA i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed przyjęciem leku Ketoconazole HRA

Jak przyjmować lek Ketoconazole HRA

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Ketoconazole HRA

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Ketoconazole HRA i w jakim celu się go stosuje

Ketoconazole HRA to lek zawierający substancję czynną ketokonazol. Jest on stosowany w leczeniu

endogennego zespołu Cushinga (nadmiernego wytwarzania kortyzolu w organizmie) u osób dorosłych oraz

młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Zespół Cushinga powstaje na skutek nadmiernego wytwarzania przez nadnercza hormonu o nazwie kortyzol.

Lek Ketoconazole HRA ma zdolność hamowania aktywności enzymów odpowiadających za syntezę

kortyzolu, a przez to zmniejszania nadmiernego wytwarzania kortyzolu w organizmie i poprawy objawów

zespołu Cushinga.

2.

Informacje ważne przed przyjęciem leku Ketoconazole HRA

Kiedy nie przyjmować leku Ketoconazole HRA

jeśli pacjent ma uczulenie na ketokonazol i (lub) jakiekolwiek inne leki przeciwgrzybicze z grupy

pochodnych imidazolu, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w

punkcie 6);

jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby;

jeśli pacjentka jest w ciąży;

jeśli pacjentka karmi piersią;

jeśli w przeszłości występował u pacjenta nieregularny rytm pracy serca;

jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

określone leki zmniejszające stężenie cholesterolu we krwi: symwastatyna, atorwastatyna,

lowastatyna;

określone leki nasercowe: epleronon, dronedaron, dyzopiramid, felodypina, nizoldypina,

ranolazyna;

określone leki stosowane w leczeniu malarii: chinidyna, halofantryna;

określone leki stosowane w ciężkich zaburzeniach psychicznych oraz ciężkiej depresji: pimozyd,

sertyndol, lurazydon, kwetiapina;

określone leki stosowane w leczeniu alergii: mizolastyna;

dabigatran — lek stosowany w celu zapobieżenia powstawaniu zakrzepów;

określone leki ułatwiające zasypianie oraz łagodzące niepokój: triazolam, alprazolam,

midazolam (przyjmowany doustnie);

określone leki stosowane w napadach migrenowych: dihydroergotamina, ergometryna

(ergonowina), ergotamina oraz metyloergometryna (metyloergonowina);

określone leki stosowane w leczeniu nowotworów: irynotekan, ewerolymus;

syrolimus: lek stosowany w celu zapobieżenia odrzuceniu przeszczepów nerek;

tolwaptan: lek stosowany w przypadku choroby określanej jako „zespół nieprawidłowego

wydzielania hormonu antydiuretycznego”;

wardenafil stosowany u mężczyzn w wieku powyżej 75 lat —w leczeniu zaburzeń erekcji;

określone leki stosowane w przypadku zakażenia wirusem HIV: sakwinawir/rytonawir,

sakwinawir;

określone leki stosowane w długotrwałym (przewlekłym) leczeniu zapalenia wątroby typu C

(choroby zakaźnej, która wpływa na wątrobę, wywoływanej przez wirusa zapalenia wątroby

typy C): Parytaprewir /Ombitaswir (rytonawir)

metadon: lek stosowany w celu leczenia uzależnienia od leków;

u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek:

kolchicyna: lek stosowany w przypadku dny moczanowej;

fezoterodyna oraz solifenacyna: leki stosowane w łagodzeniu objawów pęcherza

nadreaktywnego;

telitromycyna oraz klarytromycyna: leki stosowane w leczeniu zakażeń.

Jeśli pacjenta dotyczy którykolwiek z wymienionych powyżej przypadków, nie należy stosować leku

Ketoconazole HRA. W razie wątpliwości, przed zażyciem leku Ketoconazole HRA należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ketoconazole HRA, należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Choroba wątroby

Jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości choroba wątroby, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Pacjent

powinien wiedzieć, że ze względu na ryzyko ciężkiego toksycznego działania leku na wątrobę, wyniki badań

aktywności enzymów wątrobowych będą regularnie monitorowane przed rozpoczęciem leczenia, raz w

tygodniu przez miesiąc po rozpoczęciu stosowania leku Ketoconazole HRA, a następnie co miesiąc przez

6 miesięcy. Zostaną one ponownie sprawdzone w przypadku zwiększenia przez lekarza dobowej dawki

ketokonazolu.

Należy zaprzestać leczenia i natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku

złego samopoczucia lub wystąpienia objawów, takich jak brak apetytu, nudności, wymioty, zmęczenie,

żółtaczka, ból brzucha czy ciemne zabarwienie moczu.

Szczególne schematy dawkowania

W przypadku równoczesnego otrzymywania leczenia uzupełniającego niedobór glikokortykoidów podczas

przyjmowania leku Ketoconazole HRA, lekarz powinien poinformować pacjenta o sposobie dostosowywania

dawki uzupełniającego niedobór glikokortykoidu w przypadku sytuacji stresowych, zabiegu chirurgicznego

czy zakażenia. Dodatkowo pacjent powinien otrzymać kartę z informacjami ratunkowymi oraz ratunkowy

zestaw glikokortykoidów.

Czynność kory nadnerczy

Czynność kory nadnerczy będzie monitorowana w regularnych odstępach czasu, gdyż jest to standard opieki

w trakcie leczenia zespołu Cushinga, a także ze względu na możliwość wystąpienia niedoczynności kory

nadnerczy w trakcie leczenia. Należy natychmiast

skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia

objawów, takich jak osłabienie, zmęczenie, brak apetytu, nudności, wymioty lub niskie ciśnienie krwi.

Choroba serca

Lek Ketoconazole HRA może zmienić rytm pracy serca - stan pacjenta może być ciężki.

Należy

natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia kołatania lub nieregularnej pracy

serca w trakcie

leczenia.

Kwasowość soku żołądkowego

W ciągu co najmniej 2 godzin po przyjęciu leku Ketoconazole HRA nie należy przyjmować leków

zobojętniających kwas żołądkowy (np. wodorotlenku glinu) ani innych leków na zgagę.

Stosowanie wraz z pazyreotydem

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu pasyreotydu, innego leku stosowanego w leczeniu pewnej

odmiany zespołu Cushinga, gdyż może on prowadzić do ciężkich działań niepożądanych u pacjentów z

chorobą serca.

Występujące jednocześnie choroby zapalne/autoimmunologiczne

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent ma chorobę autoimmunologiczną. Będzie on w takiej sytuacji

ściśle obserwowany.

Stosowanie leku Ketoconazole HRA z alkoholem

Podczas przyjmowania leku Ketoconazole HRA nie należy spożywać alkoholu, gdyż może to prowadzić do

reakcji disulfiramowej (bardzo nieprzyjemnej reakcji cechującej się, między innymi, silnym

zaczerwienieniem twarzy).

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania tego leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ze względu na brak danych dotyczących

pacjentów z tej grupy wiekowej.

Lek Ketoconazole HRA a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie

lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Są pewne leki, których nie można

przyjmować wraz z lekiem Ketoconazole HRA (patrz punkt 2).

Więcej informacji na temat

przyjmowania innych leków z lekiem Ketoconazole HRA, można uzyskać od lekarza lub farmaceuty.

Do leków, które mogą wchodzić w interakcje z lekiem Ketoconazole HRA, należą:

przyjmowane doustnie leki zapobiegające powstawaniu skrzepów krwi: rywaroksaban, apiksaban,

edoksaban, cylostazol, warfaryna oraz inne pochodne kumaryny;

leki stosowane w zakażeniu wirusem HIV, takie jak marawirok, indynawir, newirapina, rytonawir;

określone leki stosowane w leczeniu chorób nowotworowych, takie jak alkaloidy barwinka, busulfan,

docetaksel, erlotynib, imatynib, dazatynib, sunitynib, lapatynib, nilotynib, bortezomib, paklitaksel,

winkrystyna, winblastyna, kabozantynib, dabrafenib, kabazytaksel, kryzotynib, ibrutynib;

określone leki stosowane w leczeniu zakażeń: ryfabutyna, telitromycyna, ryfampicyna, izoniazyd,

klarytromycyna, izawukonazol;

określone leki przeciwcukrzycowe: repaglinid, saksagliptyna, tolbutamid;

określone leki stosowane w chorobach psychicznych: buspiron, arypiprazol, haloperydol, reboksetyna,

rysperydon;

określone leki nasercowe — werapamil, digoksyna, nadolol, aliskiren;

określone leki przeciwdrgawkowe: karbamazepina, fenytoina;

określone glikokortykoidy — takie jak budezonid, flutykazon, deksametazon, metyloprednizolon,

cyklezonid;

określone silne (opioidowe) leki przeciwbólowe — takie jak alfentanyl, fentanyl, buprenorfina (podawana

we wstrzyknięciach lub podjęzykowo), oksykodon;

określone leki stosowane w leczeniu nudności i wymiotów: domperydon, aprepitant;

naloxegol (lek stosowany w leczeniu zaparć spowodowanych przez silne leki przeciwbólowe)

inne: syldenafil, solifenacyna, tolterodyna, mitotan, prazykwantel, eletryptan, fezoterodyna, salmeterol,

bozentan, midazolam (we wstrzyknięciu), tadalafil, wardenafil, temsyrolimus, cynakalcet, takrolimus,

ebastyna, cyklosporyna, kolchicyna.

W ciągu co najmniej 2 godzin po przyjęciu leku Ketoconazole HRA, nie należy przyjmować leków zobojętniających

kwas żołądkowy (np. wodorotlenku glinu) ani innych leków na zgagę (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Tego leku nie wolno stosować w okresie ciąży. Jeśli pacjentka przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy

planuje zajść w ciążę, powinna poradzić się lekarza.

Nie wolno karmić piersią podczas przyjmowania leku Ketoconazole HRA.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Zgłaszano występowanie zawrotów głowy i senności podczas leczenia lekiem Ketokonazol HRA. W

przypadku wystąpienia takich objawów, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Ketoconazole HRA zawiera laktozę.

Jeśli zgodnie z informacją od lekarza u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów, przed

przyjęciem tego leku należy skontaktować się z lekarzem.

3.

Jak przyjmować lek Ketoconazole HRA

Rozpoczęcie leczenia oraz okres kontynuacji leczenia muszą być nadzorowane przez lekarza endokrynologa.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz zleci wykonanie badań krwi u pacjenta przed rozpoczęciem leczenia, a następnie w regularnych

odstępach w czasie trwania leczenia, w celu wykrycia wszystkich możliwych nieprawidłowości, a także w

celu określenia stężenia kortyzolu. Dawka zostanie dostosowana na podstawie stanu pacjenta i będzie miała

na celu przywrócenie prawidłowego stężenia kortyzolu.

Zalecana dawka początkowa wynosi zwykle 600 mg na dobę podawane doustnie (3 tabletki na dobę w

3 podzielonych dawkach). W celu przywrócenia prawidłowych stężeń kortyzolu może być konieczne

zastosowanie dawki od 400 mg/dobę (2 tabletki) do 1200 mg/dobę (6 tabletek) podawanej doustnie w 2–3

dawkach podzielonych.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Ketoconazole HRA

W przypadku zastosowania większej dawki leku Ketoconazole HRA niż zalecana, pacjent musi natychmiast

skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku Ketoconazole HRA

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku pominięcia

dawki leku pacjent powinien ją przyjąć, gdy tylko sobie o tym przypomni. Następnie należy kontynuować

stosowanie leku zgodnie z zaleconym schematem dawkowania przepisanym przez lekarza. Nie należy

samodzielnie zmieniać zaleconej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Ketoconazole HRA

W przypadku przerwania leczenia lekiem Ketoconazole HRA stężenie kortyzolu może znowu się zwiększyć,

a objawy mogą powrócić. Z tego powodu nie należy przerywać stosowania leku Ketoconazole HRA bez

zalecenia lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie. Rzadko mogą wystąpić dolegliwości ze strony wątroby (u

maksymalnie 1 osoby na 1000).

Należy przerwać przyjmowanie leku Ketoconazole HRA i natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpi

którykolwiek z następujących objawów:

utrzymujący się przez długi czas ciężki ból głowy lub niewyraźne widzenie;

znaczna utrata apetytu (jadłowstręt);

zmniejszenie masy ciała;

nudności lub wymioty;

nietypowe zmęczenie lub gorączka;

ból brzucha;

osłabienie mięśni;

zażółcenie skóry lub białek oczu;

nietypowo ciemny mocz lub jasne stolce.

Może wystąpić niedoczynność kory nadnerczy, która może być ciężkim działaniem niepożądanym.

Stosowanie leku Ketoconazole HRA może powodować tymczasowe zmniejszenie stężenia hormonów

wytwarzanych przez nadnercza (kortyzolu) do wartości mniejszych od prawidłowych. Lekarz zareaguje na

ten stan, podając odpowiednie hormony lub dostosowując dawkę leku Ketoconazole HRA. Należy

natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów, takich jak osłabienie,

zmęczenie, brak apetytu, nudności, wymioty, niskie ciśnienie krwi.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą występować u więcej niż 1

osoby na

10):

Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych we krwi

Częste działania niepożądane (mogą występować maksymalnie

1

osoby na

10):

Niewydolność kory nadnerczy

[zmniejszenie stężenia hormonów

(kortyzolu)]

Nudności

Ból brzucha

Wymioty

Biegunka

Reakcje skórne (świąd, wysypka)

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować maksymalnie

1

osoby na

100):

Reakcje alergiczne, które w rzadkich

przypadkach mogą być ciężkie

Zmiany wartości oznaczeń

laboratoryjnych

Zmniejszenie liczby płytek krwi

Ból głowy

Zawroty głowy

Senność

Reakcje skórne (pokrzywkowe)

Wypadanie włosów

Zmęczenie

Rzadkie działania niepożądane (mogą występować maksymalnie u 1

osoby na

1000):

Ciężkie zaburzenia czynności wątroby

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą występować maksymalnie u 1

osoby na

10

000):

Gorączka

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstości nie można określić na podstawie dostępnych

danych):

Bezsenność

Nerwowość

Nietolerancja alkoholu

Utrata lub zwiększenie apetytu

Wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego

Uczucie mrowienia lub kłucia

Światłowstręt

Krwawienie z nosa

Niestrawność (zaburzenia trawienia)

Wzdęcia

Przebarwienie języka

Suchość w jamie ustnej

Zaburzenia odczuwania smaku

Zaczerwienienie skóry

Ból mięśni

Ból stawów

Zaburzenia miesiączkowania

Azoospermia (brak plemników w

nasieniu)

Zaburzenia erekcji

Ginekomastia (powiększenie gruczołów

piersiowych u mężczyzn)

Obrzęk obwodowy (nagromadzenie wody

w kończynach)

Złe samopoczucie

Uderzenia gorąca

Przejściowe obniżenie stężenia

testosteronu, męskiego hormonu

(androgenu) wytwarzanego głównie w

jądrach

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V

. Dzięki zgłaszaniu

działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa

stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Ketoconazole HRA

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po

skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ketoconazole HRA 200 mg, tabletki

Substancją czynną leku jest ketokonazol.

Pozostałe składniki leku to: skrobia kukurydziana, laktoza jednowodna, powidon, celuloza

mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Ketoconazole HRA 200 mg, tabletki i co zawiera opakowanie

Lek Ketoconazole HRA jest dostępny w opakowaniu zawierającym 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Laboratoire HRA Pharma

15 rue béranger

75003 Paryż

Francja

Wytwórca

Centre Spécialités Pharmaceutiques

76-78 avenue du Midi

63800 Courron d‘Auvergne

Francja

Polfarmex S.A.

ul. Józefów 9,

99-300 Kutno

Polska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien

HRA Pharma Benelux

Lietuva

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 32 2 709 2295

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

България

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Luxembourg/Luxemburg

HRA Pharma Benelux

Tél/Tel: + 32 2 709 2295

Česká republika

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Magyarország

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Danmark

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Malta

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Deutschland

HRA Pharma Deutschland GmbH

Tel: + 49 (0) 234 516 592-0

Nederland

HRA Pharma Benelux

Tél/Tel: + 32 2 709 2295

Eesti

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Norge

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Ελλάδα

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Österreich

HRA Pharma Deutschland GmbH

Tel: + 49 (0) 234 516 592-0

España

HRA Pharma Iberia S.L.

Tel: + 34 902 107 428

Polska

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

France

HRA Pharma France

Tel: + 33 (0)1 53 24 81 00

Portugal

HRA Pharma Iberia S.L. Sucursal em Portugal

Tel: +351 707 501 996

Hrvatska

Arenda d.o.o

Tél/Tel: + 385-(0)1 644 4480

România

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Ireland

HRA Pharma UK & Ireland Ltd

Tel: 1800 812 984

Slovenija

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Ísland

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Slovenská republika

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Italia

HRA Pharma Italia Srl Società Unipersonale

Tel: + 39 06 59 60 09 87

Suomi/Finland

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Κύπρος

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Sverige

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Latvija

Laboratoire HRA Pharma

United Kingdom

HRA Pharma UK & Ireland Ltd

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Tel: 0800 917 9548

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

MM/RRRR.

Inne źródła informacji

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków

http://www.ema.europa.eu

. Znajdują się tam również linki do stron internetowych o rzadkich chorobach

i sposobach leczenia.

ANEKS IV

Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu

Wnioski naukowe

Uwzględniając sprawozdanie oceniające Komitetu EMA ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad

Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC) w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie

stosowania produktu leczniczego (PSUR) dotyczących substancji ketokonazol (wyłącznie produkt

zatwierdzony w procedurze centralnej), Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi

(CHMP) doszedł do następujących wniosków:

Ketokonazol jest silnym inhibitorem enzymu CYP3A4 i transporterem P-gp. Może to wpływać na

farmakokinetykę podawanych jednocześnie z ketokonazolem leków będących substratami CYP3A4

i P-gp, potencjalnie prowadząc do ciężkich reakcji polekowych i (lub) konieczności dostosowania

dawki tych produktów leczniczych. PRAC uważa, że w świetle dostępnych danych, do druków

informacyjnych należy dodać interakcje ketokonazolu z edoksabanem i izawukonazolem.

Dlatego z punktu widzenia danych przedstawionych w ocenianych raportach PSUR, PRAC uznał

za konieczne zmiany w drukach informacyjnych produktów leczniczych zawierających

ketokonazol.

CHMP zgadza się z wnioskami naukowymi PRAC.

Podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu

Na podstawie wniosków naukowych dotyczących substancji ketokonazol (wyłącznie produkt

zatwierdzony w procedurze centralnej) CHMP uznał, że stosunek korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego zawierającego (produktów leczniczych zawierających) substancję czynną

ketokonazol (wyłącznie produkt zatwierdzony w procedurze centralnej) jest korzystny i należy

wprowadzić proponowane zmiany w drukach informacyjnych.

CHMP zaleca zmianę warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu.