Kepivance

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Kepivance
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Kepivance
  Unia Europejska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Grupa terapeutyczna:
 • WSZYSTKICH INNYCH LECZNICZYCH PRODUKTÓW
 • Dziedzina terapeutyczna:
 • Zapalenie błony śluzowej
 • Wskazania:
 • Kepivance jest wskazany w celu zmniejszenia częstości występowania, czasu trwania i ciężkości błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów dorosłych nowotworów hematologicznych, otrzymujących radiochemotherapy mieloablacyjne, związane z wysoką częstość występowania ciężkiego zapalenia śluzówki i wymagające autologiczna-układu krwiotwórczego--komórek macierzystych.
 • Podsumowanie produktu:
 • Revision: 19

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autoryzacji:
 • Wycofane
 • Numer pozwolenia:
 • EMEA/H/C/000609
 • Data autoryzacji:
 • 25-10-2005
 • Kod EMEA:
 • EMEA/H/C/000609
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 18-01-2019

Sprawozdanie z oceny publicznego

ANEKS I

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Kepivance 6,25 mg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

2.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda fiolka zawiera 6,25 mg paliferminy.

Palifermina jest to ludzki czynnik wzrostu keratynocytów (KGF) wytwarzany metodą rekombinacji

DNA przez bakterie

Escherichia coli

Po odtworzeniu produkt leczniczy Kepivance zawiera 5 mg paliferminy w 1 ml roztworu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań (proszek do wstrzykiwań).

Biały proszek, liofilizowany.

4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1

Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Kepivance jest stosowany w celu zmniejszenia częstości występowania, skrócenia

czasu trwania i złagodzenia ciężkości zapalenia błony śluzowej jamy ustnej u dorosłych pacjentów z

nowotworami układu krwiotwórczego otrzymujących radiochemioterapię mieloablacyjną związaną z

częstym występowaniem zapalenia błony śluzowej i wymagających przeszczepienia autologicznych

krwiotwórczych komórek macierzystych.

4.2

Dawkowanie i sposób podawania

O zastosowaniu produktu Kepivance powinien decydować lekarz z doświadczeniem w leczeniu

przeciwnowotworowym.

Dawkowanie

Dorośli

Zalecana dawka produktu Kepivance wynosi 60 µg/kg mc./dobę. Kepivance podaje się we

wstrzyknięciach dożylnych (bolus) przez trzy kolejne dni przed radiochemioterapią mieloablacyjną i

trzy kolejne dni po niej; całkowita liczba dawek wynosi 6. Okres między ostatnią dawką produktu

leczniczego Kepivance i zastosowaniem radiochemioterapii mieloablacyjnej oraz między ostatnim

zabiegiem radiochemioterapii mieloablacyjnej a pierwszą dawką produktu leczniczego Kepivance

powinien wynosić co najmniej siedem dni.

Stosowanie przed radiochemioterapią mieloablacyjną:

Pierwsze trzy dawki należy podać przed rozpoczęciem leczenia mieloablacyjnego. Trzecią dawkę

należy wstrzyknąć od 24 do 48 godzin przed rozpoczęciem radiochemioterapii mieloablacyjnej.

Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Stosowanie po radiochemioterapii mieloablacyjnej:

Ostatnie trzy dawki należy podać po zakończeniu

radiochemioterapii mieloablacyjnej

; dawka

pierwsza - tego samego dnia co ostatnia infuzja macierzystych komórek krwiotwórczych, ale po

infuzji i co najmniej siedem dni po poprzedniej dawce Kepivance (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Kepivance u dzieci w

wieku od 0 do 18 lat. Aktualne dane przedstawiono w punkcie 5.1 i 5.2, ale nie ma zaleceń

dotyczących dawkowania.

Zaburzenia czynności nerek

Nie jest konieczne dostosowywanie dawki produktu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

(patrz punkt 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby bezpieczeństwo stosowania i skuteczność Kepivance

nie były oceniane (patrz punkt 5.2). Należy zachować ostrożność podczas podawania produktu

pacjentom z zaburzeniami czynności wątroby.

Osoby w wieku podeszłym

U osób w wieku podeszłym bezpieczeństwo stosowania i skuteczność produktu Kepivance nie były

oceniane. Aktualne dane przedstawiono w punkcie 5.2, ale nie ma zaleceń dotyczących dawkowania.

Sposób podawania

Do podawania dożylnego.

Produktu Kepivance nie należy stosować podskórnie z powodu słabej tolerancji leku po podaniu

miejscowym.

Produktu Kepivance po rekonstytucji nie należy pozostawiać w temperaturze pokojowej dłużej

niż 60 minut. Należy też chronić go przed działaniem światła. Przed wstrzyknięciem należy

sprawdzić, czy roztwór ma prawidłowy kolor i czy nie ma w nim nierozpuszczonych cząstek, patrz

punkt 6.6.

Instrukcja dotycząca rekonstytucji produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

4.3

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w

punkcie 6.1, lub na białka wytwarzane przez

Escherichia coli

4.4

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosowanie w chemioterapii

Produktu Kepivance nie należy stosować w ciągu 24 godzin poprzedzających infuzję, w trakcie infuzji

ani w ciągu 24 godzin po podaniu leków cytotoksycznych. W jednym z badań klinicznych stosowanie

Kepivance w tym okresie wiązało się ze zwiększeniem nasilenia i wydłużeniem trwania zapalenia

błony śluzowej jamy ustnej.

Jednoczesne stosowanie heparyny

Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Jeśli w celu utrzymania drożności dostępu dożylnego stosowana jest heparyna, przed podaniem

Kepivance i po nim, należy przepłukać dostęp roztworem soli fizjologicznej (patrz punkt 6.2).

Ostrość wzroku

Stwierdzono ekspresję receptorów KGF w soczewce oka. Palifermina może mieć działanie

kataraktogenne (patrz punkt 5.1). Jak dotąd nieznane są odległe skutki działania leku.

Bezpieczeństwo długotrwałego stosowania

Nie oceniono w pełni odległych skutków bezpieczeństwa stosowania Kepivance z uwzględnieniem

całkowitego czasu przeżycia, czasu przeżycia bez progresji i nowotworów wtórnych.

Nowotwory niepochodzące z układu krwiotwórczego

Kepivance jest czynnikiem wzrostu stymulującym proliferację komórek nabłonka z ekspresją

receptora KGF. Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu Kepivance u pacjentów z

nowotworami wykazującymi ekspresję receptora KGF niepochodzącymi z układu krwiotwórczego nie

zostały określone. Palifermina nie powinna być podawana pacjentom z rozpoznanym nowotworem

niepochodzącym z układu krwiotwórczego ani z podejrzeniem takiego nowotworu.

Brak skuteczności i ryzyko infekcji w przypadku wysokodawkowej terapii kondycjonującej

melfalanem

W badaniu klinicznym po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu dotyczącym leczenia

pacjentów ze szpiczakiem mnogim przyjmujących melfalan w dawce 200 mg/m

w ramach terapii

kondycjonującej, podanie paliferminy w okresie czterech dni pomiędzy ostatnim dniem przed

podaniem leku a pierwszym dniem po jego podaniu nie wykazało w porównaniu z placebo korzyści

terapeutycznych w postaci zmiany częstości występowania czy czasu utrzymywania się ciężkiego

zapalenia błony śluzowej jamy ustnej.

Ponadto obserwowano większą częstość występowania infekcji u pacjentów, którym przed i po

chemioterapii podawano paliferminę (49,5%) w porównaniu do pacjentów, którzy otrzymali placebo

(24,6%). W porównaniu do grupy otrzymującej placebo grupa otrzymujące paliferminę przed/po

charakteryzowała się większą częstością występowania infekcji wirusem opryszczki (9% vs. 0%),

grzybiczych infekcji jamy ustnej (7% vs. 2%) oraz sepsy/wstrząsu septycznego (12% vs. 2%).

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania paliferminy wykazano wyłącznie w związku z leczeniem

kondycjonującym przed autologicznym przeszczepieniem komórek macierzystych układu

krwiotwórczego, które wpływa na całkowite naświetlenie ciała, oraz w związku z wysoką dawką

chemioterapii (cyklofosfamid i etopozyd) (patrz punkt 5.1). Paliferminy nie należy stosować w

związku leczeniem kondycjonującym wyłącznie za pomocą chemioterapii mieloablacyjnej.

4.5

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ryzyko interakcji z innymi produktami leczniczymi jest małe, ponieważ produkt Kepivance jest

białkiem terapeutycznym.

Dane

in vitro

in vivo

wskazują na wiązanie się paliferminy zarówno z niefrakcjonowaną, jak i

niskocząstęczkową heparyną. W dwóch badaniach przeprowadzonych u zdrowych ochotników

jednoczesne podawanie produktu leczniczego Kepivance i heparyny doprowadziło do około

pięciokrotnie większej ekspozycji ustrojowej na paliferminę, co wynika z mniejszej objętości

dystrybucji. Działanie farmakodynamiczne paliferminy, mierzone za pomocą zmiany ekspresji Ki67,

było słabsze w przypadku podawania z heparyną, jednakże kliniczne znaczenie tego stwierdzenia jest

niejasne. Podawanie paliferminy nie wpływa na działanie antykoagulacyjne heparyny w warunkach

eksperymentalnych (pojedyncza dawka, stężenie mniejsze niż terapeutyczne). W związku z

Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

ograniczonymi danymi dotyczącymi pacjentów, u osób otrzymujących paliferminę heparyny należy

stosować ostrożnie. U tych osób w celu monitorowania leczenia należy wykonać odpowiednie badania

krzepnięcia krwi.

4.6

Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania Kepivance u kobiet w okresie ciąży. Badania

na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję i rozwój płodu (patrz punkt 5.3).

Potencjalne zagrożenie dla ludzkiego zarodka lub płodu nie jest znane. Produktu leczniczego

Kepivance nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy Kepivance przenika do mleka ludzkiego, dlatego nie powinien być stosowany u

kobiet karmiących piersią.

Płodność

Badania na szczurach nie wykazały szkodliwego wpływu na reprodukcję i płodność po stosowaniu

dawki do 100 mikrogramów/kg mc./dobę. Toksyczność układową (objawy kliniczne i (lub) zmianę

masy ciała) oraz szkodliwy wpływ na płodność u kobiet i mężczyzn obserwowano po stosowaniu

dawki ≥ 300 mikrogramów/kg mc/dobę (5 razy większej niż dawka zalecana u ludzi).

4.7

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nieistotny.

4.8

Działania niepożądane

Dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktu oparte są na wynikach randomizowanych badań

klinicznych z kontrolą placebo przeprowadzonych z udziałem pacjentów z nowotworami układu

krwiotwórczego, w tym na wynikach badań właściwości farmakokinetycznych oraz badań po

wprowadzeniu produktu do obrotu.

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane (obserwowane u > 1/10 pacjentów) są zgodne z

farmakologicznym działaniem Kepivance na skórę i nabłonek jamy ustnej np. obrzęk, w tym obrzęk

obwodowy oraz hipertrofia struktur jamy ustnej. Reakcje te przeważnie miały nasilenie łagodne lub

umiarkowane i były przemijające. Średni czas do ich wystąpienia wynosił około 6 dni po

podaniu 3 pierwszych dawek leku; utrzymywały się one średnio przez około 5 dni. Inne zgłaszane

działania niepożądane to ból, w tym ból stawów, występowały u pacjentów leczonych produktem

Kepivance, którzy otrzymali mniejsze dawki opioidów niż pacjenci przyjmujący placebo (patrz

Tabela 2). Reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje anafilaktyczne, są również powiązane z

paliferminą.

Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Tabela 1. Działania niepożądane z badań klinicznych oraz raportów spontanicznych.

Podaną niżej częstość występowania określono według następujących kryteriów: bardzo często

(≥ 1/10), często (≥ 1/100 do < 1/10), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie

dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i

narządów

Częstość

Działania niepożądane

Zaburzenia układu

immunologicznego

Nieznana:

Reakcje anafilaktyczne, nadwrażliwość

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często:

Często:

Zaburzenia smaku

Parestezje w obrębie jamy ustnej

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często:

Nieznana:

Przerost błony śluzowej jamy ustnej /

przerost brodawek języka, przebarwienia

błony śluzowej jamy ustnej / języka

Zaburzenia w obrębie języka (np.

zaczerwienienie, nierówności), obrzęk

języka

Zaburzenia skóry i tkanki

podskórnej

Bardzo często:

Często:

Nieznana:

Wysypka, świąd i rumień

Przebarwienia skóry

Erytrodyzestezja dłoniowo-podeszwowa

(zaburzenia czucia, rumień, obrzęk dłoni i

podeszwy stóp)

Zaburzenia mięśniowo-

szkieletowe i tkanki łącznej

Zaburzenia układu

rozrodczego i piersi

Bardzo często:

Nieznana:

Bóle stawów

Obrzęk pochwy i rumień sromu i pochwy

Zaburzenia ogólne i stany w

miejscu podania

Badania diagnostyczne

Bardzo często:

Często:

Nieznana:

Bardzo często:

Obrzęk, obrzęki obwodowe, dolegliwości

bólowe i gorączka

Obrzęk warg, obrzęk powiek

Obrzęk twarzy, obrzęk jamy ustnej

Podwyższenie aktywności lipazy i amylazy

Kepivance może powodować u niektórych pacjentów podwyższenie aktywności lipazy i amylazy z

towarzyszącymi objawami w postaci bólów brzucha lub bólów pleców albo bez tych objawów. Nie

zgłoszono żadnych jawnych przypadków zapalenia trzustki w tej populacji pacjentów. Wyniki analizy

frakcyjnej amylazy u pacjentów, u których stwierdzono podwyższenie jej aktywności, wykazały, że

przyczyną nieprawidłowości jest przede wszystkim wzrost poziomu amylazy śliniankowej.

U pacjentów otrzymujących Kepivance i placebo powrót hematopoezy do stanu prawidłowego po

podaniu infuzji PBPC był zbliżony; pomiędzy tymi grupami nie obserwowano różnic w progresji

choroby ani w czasie przeżycia.

Obserwowano działania toksyczne zależne od dawki produktu u 36% (5 z 14) pacjentów, którzy

otrzymali dożylnie 6 dawek Kepivance po 80 µg/kg mc./dobę w ciągu 2 tygodni (3 dawki przed

i 3 dawki po terapii mieloablacyjnej). Zdarzenia te odpowiadały przypadkom stwierdzonym

w czasie stosowania produktu w dawkach zaleconych, ale były bardziej nasilone.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania

wymienionego w załączniku V*.

4.9

Przedawkowanie

Brak doświadczenia ze stosowaniem produktu leczniczego Kepivance w dawkach większych

niż 80 µg/kg mc./dobę podawanych pacjentom w ciągu 2 tygodni (3 dawki przed terapią

mieloablacyjną i 3 dawki po niej).

Informacje na temat działań toksycznych zależnych od dawki, patrz punkt 4.8.

Podanie 8 zdrowym ochotnikom Kepivance dożylnie w dawce jednorazowej 250 µg/kg mc. nie

powodowało ciężkich działań niepożądanych.

5.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1

Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Środki osłaniające stosowane w chemioterapii przeciwnowotworowej,

kod ATC: V03A F08.

Palifermina jest białkiem złożonym ze 140 aminokwasów. Jej masa cząsteczkowa wynosi

16,3 kilodaltonów. Palifermina różni się od endogennego ludzkiego KGF tym, że w celu poprawy

stabilności produktu usunięto z niego pierwsze 23 aminokwasy w pozycji N.

Mechanizm działania

KGF jest białkiem, które wiąże się ze specyficznymi receptorami na powierzchni komórek nabłonka i

w ten sposób stymuluje procesy proliferacji i różnicowania oraz wzmacnia mechanizmy

cytoprotekcyjne (tj. pobudzenie enzymów uczestniczących w procesach antyoksydacyjnych).

Endogenny KGF jest czynnikiem wzrostu specyficznym dla komórek nabłonka produkowanym przez

komórki mezenchymalne. Jest on naturalnie pobudzany w odpowiedzi na uszkodzenie nabłonka.

Działanie farmakodynamiczne

Proliferacja komórek nabłonka była oceniana u zdrowych osobników immunohistochemiczną metodą

barwienia Ki67. Obserwowano trzykrotny wzrost intensywności barwienia w okresie 24 godzin po

podaniu trzeciej dawki w preparatach biopsyjnych z błony śluzowej policzka u 3 z 6 zdrowych osób

otrzymujących paliferminę dożylnie w dawce 40 µg/kg mc./dobę przez 3 dni. W okresie 48 godzin po

podaniu leku zdrowym ochotnikom stwierdzono proliferację komórek nabłonka zależną od dawki.

Otrzymali oni dożylnie paliferminę w dawce jednorazowej wynoszącej 120 -250 µg/kg mc.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Program kliniczny z zastosowaniem paliferminy dotyczący terapii mielotoksycznej wymagającej

przeszczepu komórek macierzystych (HSC, ang. haematopoietic stem cell) dotyczył 650 pacjentów z

nowotworami układu krwiotwórczego włączonych do trzech

randomizowanych prób klinicznych z

kontrolą placebo oraz badań farmakokinetycznych.

W randomizowanej, podwójnie ślepej próbie klinicznej z kontrolą placebo oceniano skuteczność i

bezpieczeństwo stosowania paliferminy. Pacjenci z nowotworami układu krwiotwórczego (chłoniak

nieziarniczy, choroba Hodkina, ostra białaczka szpikowa, ostra białaczka limfoblastyczna, przewlekła

białaczka szpikowa, przewlekła białaczka limfatyczna, szpiczak mnogi) poddawani byli

Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

wysokodawkowej terapii cytotoksycznej polegającej na frakcjonowanym napromienianiu całego ciała

(do łącznej dawki 12 Gy; Dzień 8. do 5.), wysokiej dawki etopozydu (60 mg/kg mc.; Dzień 4.) i

cyklofosfamidu (100 mg/kg mc.; Dzień 2.) wspomaganej przeszczepieniem progenitorowych komórek

krwi obwodowej. W badaniu tym 212 pacjentów zostało losowo przydzielonych do grup

otrzymujących paliferminę lub placebo. Palifermina była podawana dożylnie w dawce

jednorazowej 60 µg/kg mc. przez 3 kolejne dni przed rozpoczęciem leczenia cytotoksycznego

i 3 kolejne dni po infuzji progenitorowych komórek obwodowych krwi, przy czym od momentu

podania ostatniej dawki przed leczeniem do pierwszej dawki po leczeniu minęło dziewięć dni.

Głównym parametrem końcowym skuteczności w tym badaniu była liczba dni, w których u pacjentów

wystąpiło ciężkie zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (stopnia 3/4 wg skali Światowej Organizacji

Zdrowia — WHO). Pozostałe parametry końcowe badania to: częstość występowania, czas trwania i

nasilenie zapalenia błony śluzowej jamy ustnej oraz zapotrzebowanie na leki przeciwbólowe z grupy

opioidów. Wśród pacjentów otrzymujących paliferminę nie stwierdzono opóźnienia powrotu

prawidłowych wartości hematopoezy w porównaniu z grupą placebo. Wyniki badania skuteczności

ukazane są w Tabeli 2.

Tabela 2. Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i jego kliniczne następstwa - badanie dotyczące

przeszczepu HSC.

Placebo

n = 106

Palifermina

(60 µg/kg

mc./dobę)

n = 106

Wartość p

*

Mediana (centyl 25., 75.) czasu trwania

(liczba dni) zapalenia błony śluzowej jamy

ustnej stopnia 3/4 wg WHO

9 (6, 13)

3 (0, 6)

< 0,001

Częstość występowania zapalenia błony

śluzowej jamy ustnej stopnia 3/4 wg WHO

< 0,001

Mediana (centyl 25., 75.) czasu trwania

(liczba dni) zapalenia błony śluzowej jamy

ustnej stopnia 3/4 wg WHO u chorych

pacjentów

9 (6, 13)

(n = 104)

6 (3, 8)

(n = 67)

Częstość występowania zapalenia błony

śluzowej jamy ustnej stopnia 4 wg WHO

< 0,001

Mediana (centyl 25., 75.) czasu trwania

(liczba dni) zapalenia błony śluzowej jamy

ustnej stopnia 2/3/4 wg WHO

14 (11, 19)

8 (4, 12)

< 0,001

Stosowanie opioidów z powodu zapalenia

błony śluzowej jamy ustnej:

Mediana (centyl 25., 75.) dni

11 (8, 14)

7 (1, 10)

< 0,001

Mediana (centyl 25., 75.) dawka łączna

(odpowiedniki morfiny w mg)

535 (269, 1429)

212 (3, 558)

< 0,001

Częstość zastosowania całkowitego

odżywiania pozajelitowego

< 0,001

Częstość występowania gorączki

neutropenicznej

< 0,001

przy użyciu testu Cochran-Mantel-Haenszela (CMH) stratyfikowanego wg ośrodka

badawczego

skala ciężkości zapalenia błony śluzowej jamy ustnej wg WHO:

Stopień 1 = bolesność/rumień; Stopień 2 = rumień, owrzodzenia, możliwość spożywania

pokarmów stałych; Stopień 3 = owrzodzenia, wymagane stosowanie diety płynnej;

Stopień 4 = niemożliwe odżywianie doustne

W tym badaniu klinicznym fazy III w grupie osób otrzymujących paliferminę stwierdzono istotną

poprawę w zakresie ocenianych przez pacjentów wyników leczenia dotyczących bolesności w obrębie

jamy ustnej i gardła oraz jej wpływu na możliwość połykania, picia, jedzenia i mówienia. Wyniki te

Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

były ściśle skorelowane z oceną przez lekarza stopnia nasilenia zapalenia błony śluzowej jamy ustnej

wg skali WHO.

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu przeprowadzono randomizowane badanie z kontrolą

placebo z zastosowaniem podwójnie ślepej próby w celu oceny skuteczności działania paliferminy

podawanej przed chemioterapią (CT) i po niej. W badaniu uwzględniono trzy ramiona leczenia i

zaplanowano porównanie każdego z ramion leczenia paliferminą (przed oraz przed/po) z placebo.

W badaniu tym (n = 281) pacjenci ze szpiczakiem mnogim stosowali w ramach terapii

kondycjonującej melfalan (200 mg/m

) przed autologicznym przeszczepem komórek macierzystych

układu krwiotwórczego.

Częstość występowania wrzodziejącego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej wynosiła 57,9% w

grupie przyjmującej placebo, 68,7% w grupie przyjmującej lek przed/po CT oraz 51,4% w grupie

przyjmującej lek przed CT. W przypadku żadnego z wymienionych dwóch schematów dawkowania

nie wykazano wyników statystycznie istotnych w porównaniu z placebo. Częstość występowania

ciężkiej postaci (stopnia 3 i 4) zapalenia błony śluzowej jamy ustnej w 3 grupach leczonych

wyniosła 36,8% w grupie placebo, 38,3% w grupie leczonej przed/po CT oraz 23,9% w grupie

leczonej przed CT, przy czym nie stwierdzono różnicy istotnej statystycznie.

Na podstawie wyników badań okulistycznych trwających przez 12 miesięcy po fazie szpitalnej wyżej

wymienionego badania po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu przeprowadzonych w

grupie 66 pacjentów (14 osób w grupie otrzymującej placebo, 52 osoby w grupie otrzymującej

paliferminę) nie można wykluczyć kataraktogennego działania paliferminy. Dla pierwszorzędowego

punktu końcowego, którym była częstość występowania rozwoju lub postępowania zaćmy

po 12 miesiącach (definiowana jako wzrost o ≥ 0,3 według klasyfikacji LOCS III), częściej

obserwowano rozwój zaćmy u badanych w grupie otrzymującej paliferminę niż w grupie otrzymującej

placebo (28,6% w grupie otrzymującej placebo, a 48,1% w grupie otrzymującej paliferminę). Ta

różnica nie była istotna statystycznie. Badanie nie wykazało zmian ostrości wzroku po 6 i

12 miesiącach w żadnej z grup. W grupie otrzymującej paliferminę było więcej starszych osób

(powyżej 65 roku życia) niż w grupie otrzymującej placebo.

Dzieci i młodzież

Badanie fazy I z eskalacją dawki przeprowadzono u dzieci i młodzieży w wieku 1-16 lat. Łączna

liczba 27 młodocianych pacjentów z białaczką została zrandomizowana do grup otrzymujących 40, 60

lub 80 µg/kg/dobę paliferminy przez 3 dni przed i po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych

(HSCT). Leczenie przygotowawcze obejmowało naświetlanie całego ciała (TBI), podanie etopozydu i

cyklofosfamidu. U pacjentów otrzymujących dawkę 80 µg/kg/dobę częstość występowania ciężkiego

zapalenia błony śluzowej jamy ustnej była mniejsza, jednakże nie zaobserwowano wpływu na

częstość występowania ostrej choroby – przeszczepu przeciw gospodarzowi (GVHD). Mimo iż

stosowanie paliferminy było bezpieczne we wszystkich badanych dawkach, częstość reakcji skórnych

zwiększała się ze zwiększeniem dawki.

5.2

Właściwości farmakokinetyczne

Właściwości farmakokinetyczne paliferminy badano u zdrowych ochotników i u pacjentów z

nowotworami układu krwiotwórczego. Po podaniu dożylnie jednorazowej dawki wynoszącej

od 20 do 250 µg/kg mc. (zdrowi ochotnicy) oraz 60 µg/kg mc. (pacjenci z chorobą nowotworową)

stwierdzono szybką dystrybucję paliferminy poza naczynia krwionośne. U pacjentów z nowotworami

układu krwiotwórczego średnia wartość V

wynosiła 5 l/kg mc., a średni klirens wynosił

około 1300 ml/godzinę/kg mc. przy średnim okresie biologicznego półtrwania leku 4,5 godziny. U

zdrowych ochotników obserwowano prawie liniowo zależne od dawki parametry farmakokinetyki po

podaniu pojedynczej dawki w wysokości do 250 µg/kg mc. Nie obserwowano gromadzenia się

paliferminy po podaniu 3 kolejnych dawek dobowych wielkości 20 i 40 µg/kg mc. (zdrowi ochotnicy)

lub 60 µg/kg mc. (pacjenci dorośli) lub 40 d0 80 µg/kg mc. (dzieci i młodzież). Stwierdzono dużą

zmienność osobniczą — CV% rzędu 50% dla CL i 60% dla V

Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

We właściwościach farmakokinetycznych paliferminy nie obserwowano różnic zależnych od płci.

Łagodne do umiarkowanych zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny 30–80 ml/min) nie

wpływały na farmakokinetykę paliferminy. U pacjentów (n = 5) z ciężką niewydolnością nerek

(klirens kreatyniny < 30 ml/min) klirens paliferminy był zmniejszony o 22%. U pacjentów (n = 6) ze

schyłkową niewydolnością nerek (wymagających dializy) klirens był zmniejszony o 10%. Nie

oceniano profilu farmakokinetycznego u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Osoby w wieku podeszłym

W badaniu z zastosowaniem pojedynczj dawki klirens paliferminy był o około 30% niższy u 8

zdrowych pacjentów w wieku 66-73 lata po podaniu dawki 90 µg/kg niż u pacjentów młodszych (≤ 65

lat) po podaniu dawki 180 µg/kg. Na podstawie tych ograniczonych danych nie można sformułować

zaleceń dotyczących modyfikacji dawki.

Dzieci i młodzież

W niewielkim badaniu z dawką wielokrotną u dzieci i młodzieży (w wieku od 1 do 16 lat), którym

podawano 40, 60 lub 80 µg/kg/doba przez 3 dni przed i po HSCT, nie zaobserwowano wpływu wieku

na farmakokinetykę paliferminy, mimo iż zaobserwowano dużą zmienność szacowanych parametrów.

Nie zaobserwowano zwiększenia ekspozycji ustrojowej ze zwiększającą się dawką.

5.3

Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Istotne wyniki badań toksykologicznych u szczurów i małp były związane głównie z działaniem

farmakologicznym paliferminy, zwłaszcza z proliferacją komórek nabłonka.

W badaniach wpływu toksycznego paliferminy na płodność i funkcje rozrodcze u szczurów

stosowanie produktu leczniczego w dawkach równych lub większych niż 300 µg/kg mc./dobę wiązało

się z wystąpieniem ogólnych działań toksycznych [oznaki kliniczne i (lub) zmiany masy ciała] oraz

działań niepożądanych w zakresie parametrów płodności i czynności rozrodczych u samic i samców.

Nie obserwowano występowania działań niepożądanych dotyczących parametrów płodności i

czynności rozrodczych podczas stosowania paliferminy w dawkach nieprzekraczających 100 µg/kg

mc./dobę. Przy takich dawkach niewywołujących działań niepożądanych ekspozycja ogólna 2,5-

krotnie przekraczała przewidywaną ekspozycję kliniczną.

W badaniach nad wpływem toksycznym paliferminy na rozwój zarodka i płodu u szczurów i królików

stosowanie produktu leczniczego wiązało się z wystąpieniem działań toksycznych [większa liczba

poronień po implantacji zarodka, mniej liczny miot i (lub) zmniejszenie masy ciała płodu] przy

dawkach wynoszących odpowiednio 500 i 150 µg/kg mc./dobę. Stosowanie takich dawek wiązało się

także z wpływem na matkę [oznaki kliniczne i (lub) zmiany masy ciała/odżywiania], co sugeruje, że

palifermina nie działa toksycznie w sposób wybiórczy na rozwój żadnego z gatunków. Nie

obserwowano działań niepożądanych związanych z rozwojem zarodka i płodu u szczurów i królików

przy dawkach nieprzekraczających odpowiednio 300 i 60 µg/kg mc./dobę. Przy takich dawkach

niewywołujących działań niepożądanych ekspozycja ogólna (na podstawie pola pod krzywą, AUC)

przekraczała odpowiednio do 9,7 oraz 2,1 razy przewidywaną ekspozycję kliniczną. Nie badano

wpływu na rozwój płodu w okresie około i poporodowym.

Palifermina jest czynnikiem wzrostu, który stymuluje głównie komórki nabłonka poprzez receptor

KGF. Nowotwory układu krwiotwórczego nie wykazują ekspresji receptora KGF. Jednak u pacjentów

leczonych chemioterapią i (lub) radioterapią jest wyższe ryzyko rozwoju nowotworów wtórnych, w

których może występować ekspresja receptora KGF i teoretycznie mogą one być stymulowane przez

ligandy receptora KGF. W badaniu mającym ocenić możliwą karcynogenność paliferminy,

przeprowadzonym na transgenicznych myszach rasH2 nie zaobserwowano zwiększonej liczby

przypadków zmian nowotworowych związanych z leczeniem.

Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

L-histydyna

Mannitol

Sacharoza

Polisorbat 20

Rozcieńczony kwas solny

6.2

Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonywano

badań dotyczących zgodności.

W przypadku stosowania heparyny, w celu utrzymania drożności dostępu dożylnego należy przed

podaniem Kepivance i po nim przepłukać dostęp roztworem soli fizjologicznej, ponieważ wykazano,

że palifermina wiąże się z heparyną

in vitro

6.3

Okres ważności

6 lat.

Po rekonstytucji: 24 godziny w temperaturze 2°C–8°C; chronić przed światłem.

6.4

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C).

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rekonstytucji, patrz punkt 6.3.

6.5

Rodzaj i zawartość opakowania

6,25 mg proszku w fiolce (szkło typu I) z gumowym korkiem, aluminiowym uszczelnieniem i

plastikowym kapslem typu „flip-off”.

Opakowanie zawiera 6 fiolek.

6.6

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do

stosowania

Kepivance jest jałowym proszkiem bez dodatku środków konserwujących. Przeznaczony jest do

jednorazowego użycia.

Do rekonstytucji Kepivance należy użyć w 1,2 ml wody do wstrzykiwań. Rozpuszczalnik należy

wstrzykiwać do fiolki powoli. Zawartość należy delikatnie mieszać podczas rozpuszczania. Nie wolno

potrząsać fiolką.

Na ogół produkt Kepivance rozpuszcza się krócej niż 5 minut. Przed podaniem należy sprawdzić, czy

roztwór ma prawidłowe zabarwienie i czy nie znajdują się w nim nierozpuszczone cząsteczki. Jeśli

roztwór jest nieprawidłowo zabarwiony lub obecne są w nim nierozpuszczone cząsteczki, nie należy

stosować produktu leczniczego.

Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Przed wstrzyknięciem Kepivance można pozostawić w celu ogrzania w temperaturze pokojowej nie

dłużej niż 1 godzinę, ale należy chronić go przed światłem. Produkt pozostawiony w temperaturze

pokojowej dłużej niż 1 godzinę należy wyrzucić.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z

lokalnymi przepisami.

7.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Szwecja

8.

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/05/314/001

9.

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 25 października 2005

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 23 września 2010

10.

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są dostępne na stronie internetowej Europejskiej

Agencji Leków http://www.ema.europa.eu/

Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

ANEKS II

A.

WYTWÓRCY BIOLOGICZNEJ SUBSTANCJI CZYNNEJ

ORAZ WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA

ZWOLNIENIE SERII

B.

WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE

ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA

C.

INNE WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZĄCE

DOPUSZCZENIA DO OBROTU

D.

WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE

BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO STOSOWANIA

PRODUKTU LECZNICZEGO

Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

A.

WYTWÓRCY BIOLOGICZNEJ SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ WYTWÓRCA

ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII

Nazwa i adres wytwórców biologicznej substancji czynnej

Amgen Inc

5550 Airport Boulevard

Boulder, Colorado 80301

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

Amgen Inc

4000 Nelson Road

Longmont, Colorado 80503

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Szwecja

B.

WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA

Produkt leczniczy wydawany

na receptę

do zastrzeżonego stosowania (patrz aneks I: Charakterystyka

Produktu Leczniczego, punkt 4.2).

C.

INNE WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOPUSZCZENIA DO OBROTU

Okresowy raport o bezpieczeństwie stosowania

Podmiot odpowiedzialny przedłoży okresowe raporty o bezpieczeństwie stosowania tych produktów

zgodnie z wymogami określonymi w wykazie unijnych dat referencyjnych, o którym mowa w art.

107c ust. 7 dyrektywy 2001/83/WE i który jest ogłaszany na europejskiej stronie internetowej

dotyczącej leków

.

D.

WARUNKI I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO

STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

Plan zarządzania ryzykiem (ang. Risk Management Plan, RMP)

Podmiot odpowiedzialny podejmie wymagane działania i interwencje z zakresu nadzoru nad

bezpieczeństwem farmakoterapii wyszczególnione w RMP, przedstawionym w module 1.8.2

dokumentacji do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, i wszelkich jego kolejnych aktualizacjach.

Uaktualniony RMP należy przedstawiać:

na żądanie Europejskiej Agencji Leków;

w razie zmiany systemu zarządzania ryzykiem, zwłaszcza w wyniku uzyskania nowych

informacji, które mogą istotnie wpłynąć na stosunek ryzyka do korzyści, lub w wyniku

uzyskania istotnych informacji, dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego

lub odnoszących się do minimalizacji ryzyka.

Jeśli daty przedłożenia PSUR i aktualizacji RMP są zbliżone, raporty należy złożyć w tym samym

czasie.

Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

ANEKS III

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA

Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

A.

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

OPAKOWANIE ZEWNĘTRZNE

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Kepivance 6,25 mg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Palifermina

2.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda fiolka zawiera 6,25 mg paliferminy

Po rekonstytucji lek Kepivance zawiera 5mg/ml paliferminy

3.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

L-histydyna, mannitol, sacharoza, polisorbat 20 i rozcieńczony kwas solny

4.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

6 fiolek zawierających proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

5.

SPOSÓB I DROGA PODANIA

Tylko do użytku jednorazowego

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Do podawania dożylnego

6.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.

INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8.

TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP)

9.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w lodówce.

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Po rozpuszczeniu przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 24 godzin.

Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

10.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI

WŁAŚCIWE

11.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Szwecja

12.

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/05/314/001

13.

NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14.

OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza.

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

16.

INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Zaakceptowano uzasadnienie braku informacji systemem Braille’a

Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

FIOLKA

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

Kepivance 6,25 mg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Palifermina

2.

SPOSÓB PODAWANIA

3.

TERMIN WAŻNOŚCI

4.

NUMER SERII

5.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

JEDNOSTEK

6,25 mg

6.

INNE

Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

B.

ULOTKA DLA PACJENTA

Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Kepivance 6,25 mg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

palifermina

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest Kepivance i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem Kepivance

Jak stosować Kepivance

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Kepivance

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Kepivance i w jakim celu się go stosuje

Kepivance zawiera substancję czynną - paliferminę, która jest białkiem wytwarzanym w procesie

biotechnologicznym przez bakterie szczepu

Escherichia coli

. Palifermina pobudza wzrost komórek

nabłonka wyściełających wnętrze jamy ustnej i przewodu pokarmowego, a także komórek

znajdujących się w innych tkankach, takich jak skóra. Palifermina działa tak samo jak czynnik wzrostu

keratynocytów (KGF), który jest w niewielkich ilościach wytwarzany w organizmie człowieka w

warunkach naturalnych.

Kepivance jest stosowany w celu leczenia zapalenia błony śluzowej jamy ustnej (ból, suchość, stan

zapalny jamy ustnej), które jest działaniem niepożądanym leczenia nowotworu krwi.

W leczeniu nowotworu krwi pacjent otrzymuje chemioterapię i radioterapię, a następnie dokonuje się

przeszczepienia autologicznych komórek macierzystych (komórki z organizmu danego pacjenta, które

wytwarzają krwinki). Jednym z działań niepożądanych leczenia jest zapalenie błony śluzowej jamy

ustnej. Kepivance jest stosowany w celu zmniejszenia częstości występowania, skrócenia czasu

trwania i złagodzenia objawów zapalenia błony śluzowej jamy ustnej.

Kepivance powinien być stosowany wyłącznie u osób dorosłych w wieku powyżej 18 lat.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem Kepivance

Kiedy nie stosować leku Kepivance:

jeśli pacjent ma uczulenie na paliferminę, białka produkowane przez bakterie

Escherichia coli

lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Dzieci

Nie należy stosować Kepivance u dzieci (od 0 do 18 lat).

Lek Kepivance a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Kepivance może

Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

oddziaływać z heparyną. Jeśli pacjent przyjmuje lub ostatnio przyjmował heparynę, powinien

powiedzieć o tym lekarzowi.

Ciąża i karmienie piersią

Działanie leku Kepivance nie było badane u kobiet w ciąży. Ważne jest, aby pacjentka poinformowała

lekarza jeśli:

jest w ciąży;

przypuszcza, że może być w ciąży;

planuje mieć dziecko.

Leku Kepivance nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Nie wiadomo, czy Kepivance przenika do mleka ludzkiego. Nie należy stosować leku Kepivance

podczas karmienia piersią.

Przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

3.

Jak stosować Kepivance

Lek Kepivance zostanie podany przez lekarza lub pielęgniarkę z doświadczeniem w leczeniu

nowotworów.

Dawka leku Kepivance wynosi zwykle 60 mikrogramów na kilogram masy ciała na dobę. Lek będzie

podawany dożylnie.

Kiedy będzie podawany lek Kepivance

Lek Kepivance będzie podawany przez 3 kolejne dni

przed

chemioterapią i radioterapią oraz

przez 3 kolejne dni

po

chemioterapii i radioterapii. Całkowita liczba dawek wynosi 6.

Ostatnia z trzech dawek podanych przed chemioterapią i radioterapią powinna być podana nie

wcześniej niż 24 do 48 godzin przed rozpoczęciem chemioterapii i radioterapii. Pierwsza z trzech

dawek po chemioterapii i radioterapii powinna być podana po co najmniej 7 dniach od podania

ostatniej dawki leku Kepivance.

Więcej informacji na temat przygotowywania i podawania leku Kepivance, patrz informacje

przeznaczone dla fachowego personelu medycznego na końcu tej ulotki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częstymi objawami niepożądanymi (częściej niż u 1 na 10 pacjentów) są:

wysypka na skórze, swędzenie i zaczerwienienie (świąd i rumień);

wzrost grubości warstwy wyściełającej jamę ustną lub język;

zmiana koloru błony śluzowej jamy ustnej lub języka;

uogólniony obrzęk (opuchnięcie);

obrzęki dłoni, kostek lub stóp;

ból;

gorączka;

bóle stawów (artralgia);

zmiana smaku;

podwyższenie poziomu lipazy i amylazy (enzymów trawiennych) we krwi (które nie wymaga

leczenia i zwykle powraca do normy po odstawieniu leku Kepivance).

Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Częste (występujące u od 1 do 10 na 100 pacjentów) objawy niepożądane to:

uczucie mrowienia w obrębie jamy ustnej;

przebarwienie skóry na ciemniejszy kolor w pewnych okolicach (hiperpigmentacja);

obrzęk powiek;

obrzęk warg.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

zaczerwienienie, nierówności i obrzęk języka;

obrzęk twarzy i jamy ustnej;

obrzęk lub zaczerwienienie pochwy;

zespół ręka-stopa (mrowienie, drętwienie, ból, obrzęk lub zaczerwienienie dłoni lub podeszwy

stóp);

reakcje uczuleniowe.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V*. Dzięki zgłaszaniu

działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa

stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Kepivance

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz etykiecie fiolki

po: „Termin ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C).

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Kepivance

Substancją czynną leku jest palifermina. Każda fiolka zawiera 6,25 mg paliferminy.

Pozostałe składniki to: mannitol, sacharoza, L-histydyna, polisorbat 20 i rozcieńczony kwas

solny.

Jak wygląda lek Kepivance i co zawiera opakowanie

Kepivance jest białym proszkiem umieszczonym w fiolkach. Każde opakowanie zawiera 6 fiolek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Szwecja

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków

http://www.ema.europa.eu.

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Kepivance jest jałowym proszkiem bez dodatku środków konserwujących. Przeznaczony jest do

jednorazowego użycia.

Do rekonstytucji Kepivance należy użyć 1,2 ml wody do wstrzykiwań. Rozpuszczalnik należy

wstrzykiwać do fiolki powoli. Zawartość należy delikatnie mieszać podczas rozpuszczania. Nie wolno

potrząsać fiolką.

Na ogół Kepivance rozpuszcza się krócej niż 5 minut. Przed podaniem należy sprawdzić, czy roztwór

ma prawidłowe zabarwienie i czy nie znajdują się w nim nierozpuszczone cząsteczki. Jeśli roztwór

jest nieprawidłowo zabarwiony lub obecne są w nim nierozpuszczone cząsteczki, nie należy stosować

leku.

Przed wstrzyknięciem Kepivance można pozostawić w celu ogrzania w temperaturze pokojowej nie

dłużej niż 1 godzinę, ale należy chronić go przed światłem. Lek pozostawiony w temperaturze

pokojowej dłużej niż 1 godzinę należy wyrzucić.

Pozostałości niezużytego leku należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

B.

ULOTKA DLA PACJENTA

Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Kepivance 6,25 mg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

palifermina

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest Kepivance i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem Kepivance

Jak stosować Kepivance

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Kepivance

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Kepivance i w jakim celu się go stosuje

Kepivance zawiera substancję czynną - paliferminę, która jest białkiem wytwarzanym w procesie

biotechnologicznym przez bakterie szczepu

Escherichia coli

. Palifermina pobudza wzrost komórek

nabłonka wyściełających wnętrze jamy ustnej i przewodu pokarmowego, a także komórek

znajdujących się w innych tkankach, takich jak skóra. Palifermina działa tak samo jak czynnik wzrostu

keratynocytów (KGF), który jest w niewielkich ilościach wytwarzany w organizmie człowieka w

warunkach naturalnych.

Kepivance jest stosowany w celu leczenia zapalenia błony śluzowej jamy ustnej (ból, suchość, stan

zapalny jamy ustnej), które jest działaniem niepożądanym leczenia nowotworu krwi.

W leczeniu nowotworu krwi pacjent otrzymuje chemioterapię i radioterapię, a następnie dokonuje się

przeszczepienia autologicznych komórek macierzystych (komórki z organizmu danego pacjenta, które

wytwarzają krwinki). Jednym z działań niepożądanych leczenia jest zapalenie błony śluzowej jamy

ustnej. Kepivance jest stosowany w celu zmniejszenia częstości występowania, skrócenia czasu

trwania i złagodzenia objawów zapalenia błony śluzowej jamy ustnej.

Kepivance powinien być stosowany wyłącznie u osób dorosłych w wieku powyżej 18 lat.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem Kepivance

Kiedy nie stosować leku Kepivance:

jeśli pacjent ma uczulenie na paliferminę, białka produkowane przez bakterie

Escherichia coli

lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Dzieci

Nie należy stosować Kepivance u dzieci (od 0 do 18 lat).

Lek Kepivance a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Kepivance może

Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

oddziaływać z heparyną. Jeśli pacjent przyjmuje lub ostatnio przyjmował heparynę, powinien

powiedzieć o tym lekarzowi.

Ciąża i karmienie piersią

Działanie leku Kepivance nie było badane u kobiet w ciąży. Ważne jest, aby pacjentka poinformowała

lekarza jeśli:

jest w ciąży;

przypuszcza, że może być w ciąży;

planuje mieć dziecko.

Leku Kepivance nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Nie wiadomo, czy Kepivance przenika do mleka ludzkiego. Nie należy stosować leku Kepivance

podczas karmienia piersią.

Przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

3.

Jak stosować Kepivance

Lek Kepivance zostanie podany przez lekarza lub pielęgniarkę z doświadczeniem w leczeniu

nowotworów.

Dawka leku Kepivance wynosi zwykle 60 mikrogramów na kilogram masy ciała na dobę. Lek będzie

podawany dożylnie.

Kiedy będzie podawany lek Kepivance

Lek Kepivance będzie podawany przez 3 kolejne dni

przed

chemioterapią i radioterapią oraz

przez 3 kolejne dni

po

chemioterapii i radioterapii. Całkowita liczba dawek wynosi 6.

Ostatnia z trzech dawek podanych przed chemioterapią i radioterapią powinna być podana nie

wcześniej niż 24 do 48 godzin przed rozpoczęciem chemioterapii i radioterapii. Pierwsza z trzech

dawek po chemioterapii i radioterapii powinna być podana po co najmniej 7 dniach od podania

ostatniej dawki leku Kepivance.

Więcej informacji na temat przygotowywania i podawania leku Kepivance, patrz informacje

przeznaczone dla fachowego personelu medycznego na końcu tej ulotki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częstymi objawami niepożądanymi (częściej niż u 1 na 10 pacjentów) są:

wysypka na skórze, swędzenie i zaczerwienienie (świąd i rumień);

wzrost grubości warstwy wyściełającej jamę ustną lub język;

zmiana koloru błony śluzowej jamy ustnej lub języka;

uogólniony obrzęk (opuchnięcie);

obrzęki dłoni, kostek lub stóp;

ból;

gorączka;

bóle stawów (artralgia);

zmiana smaku;

podwyższenie poziomu lipazy i amylazy (enzymów trawiennych) we krwi (które nie wymaga

leczenia i zwykle powraca do normy po odstawieniu leku Kepivance).

Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Częste (występujące u od 1 do 10 na 100 pacjentów) objawy niepożądane to:

uczucie mrowienia w obrębie jamy ustnej;

przebarwienie skóry na ciemniejszy kolor w pewnych okolicach (hiperpigmentacja);

obrzęk powiek;

obrzęk warg.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

zaczerwienienie, nierówności i obrzęk języka;

obrzęk twarzy i jamy ustnej;

obrzęk lub zaczerwienienie pochwy;

zespół ręka-stopa (mrowienie, drętwienie, ból, obrzęk lub zaczerwienienie dłoni lub podeszwy

stóp);

reakcje uczuleniowe.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V*. Dzięki zgłaszaniu

działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa

stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Kepivance

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz etykiecie fiolki

po: „Termin ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C).

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Kepivance

Substancją czynną leku jest palifermina. Każda fiolka zawiera 6,25 mg paliferminy.

Pozostałe składniki to: mannitol, sacharoza, L-histydyna, polisorbat 20 i rozcieńczony kwas

solny.

Jak wygląda lek Kepivance i co zawiera opakowanie

Kepivance jest białym proszkiem umieszczonym w fiolkach. Każde opakowanie zawiera 6 fiolek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Szwecja

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków

http://www.ema.europa.eu.

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Kepivance jest jałowym proszkiem bez dodatku środków konserwujących. Przeznaczony jest do

jednorazowego użycia.

Do rekonstytucji Kepivance należy użyć 1,2 ml wody do wstrzykiwań. Rozpuszczalnik należy

wstrzykiwać do fiolki powoli. Zawartość należy delikatnie mieszać podczas rozpuszczania. Nie wolno

potrząsać fiolką.

Na ogół Kepivance rozpuszcza się krócej niż 5 minut. Przed podaniem należy sprawdzić, czy roztwór

ma prawidłowe zabarwienie i czy nie znajdują się w nim nierozpuszczone cząsteczki. Jeśli roztwór

jest nieprawidłowo zabarwiony lub obecne są w nim nierozpuszczone cząsteczki, nie należy stosować

leku.

Przed wstrzyknięciem Kepivance można pozostawić w celu ogrzania w temperaturze pokojowej nie

dłużej niż 1 godzinę, ale należy chronić go przed światłem. Lek pozostawiony w temperaturze

pokojowej dłużej niż 1 godzinę należy wyrzucić.

Pozostałości niezużytego leku należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu