KAY SURFACE SANITIZER

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • KAY SURFACE SANITIZER (NA)
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • Urządzenie medyczne

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • KAY SURFACE SANITIZER (NA)
  Polska
 • Język:
 • polski

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Ecolab
 • Numer pozwolenia:
 • 112189E
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 12-03-2018

Charakterystyka produktu leczniczego: interakcje, dawkowanie, skutki uboczne

Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

KARTA CHARAKTERYSTYKI

MIESZANINY NIEBEZPIECZNEJ

KAY SURFACE SANITIZER (NA)

Zgodnie z regulacją Unii Europejskiej EC 1907/2006 wraz z aneksami

1.

Identyfikacja substancji lub mieszaniny

KAY SURFACE SANITIZER (NA)

Nazwa produktu

:

Identyfikacja przedsiębiorstwa

:

Środek odkażający.

Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

Zastosowanie produktu

Data przeglądu : 2 8 P a ź d z i e r n i k

2009

Wersja : 2

112189E

Kod :

Wytwórca/

Dystrybutor/

Importer

:

KAY N.V.

Havenlaan 4, B-3980, Tessenderlo

Belgium

Tel: +32 (0) 13 67 0691

Fax: +32 (0) 13 67 0545

Email: BE_KAY_CS@ecolab.com

Emergency Phone Number: +32 (0) 13 67 0691

telefon alarmowy

:

0 42 631 47 24

0 42 631 47 25

Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej Instytut

Identyfikacja zagrożeń

2.

Klasyfikacja

Xi; R41

:

Product ten jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu Dyrektywy 1999/45/EC wraz z jej późniejszymi

zmianami.

:

Zagrożenia dla zdrowia

człowieka

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

Bardziej szczegółowy opis skutków i objawów szkodliwego działania na zdrowie człowieka i na

środowisko znajduje się w punkcie 11.

Skład i informacja o składnikach

3.

Substancja/Mieszanina

Mieszanina

:

WE

%

Klasyfikacja

Nazwa składnika

CAS

≥5 - <15% niejonowe związki

powierzchniowo czynne

<5% EDTA

zawiera konserwanty: (Didecyldimonium Chloride)

Etoksylowany alkohol tłuszczowy >5EO

500-241-6 69011-36-5

5 - 10

Xn; R22

Xi; R41

chlorek didecylodimetyloamonium

230-525-2 7173-51-5

2 - 5

Xn; R22

C; R34

Sól czterosodowa kwasu

etylenodiaminotetraoctowego

200-573-9 64-02-8

1 - 2

Xn; R22

Xi; R41

alkohol izopropylowy

200-661-7 67-63-0

1 - 2

F; R11

Xi; R36

Deklaracja składników zgodnie z rozporządzeniem w sprawie detergentów 648/2004/WE:

Data wydania

:

28 Październik 2009

Strona: 1/6

KAY SURFACE SANITIZER (NA)

węglan sodu

207-838-8 497-19-8

1 - 2

Xi; R36

W punkcie 16 znajdują się pełne brzmienia

zwrotów R zadeklarowanych powyżej.

Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku

pracy, jeśli są dostępne, są wymienione w punkcie 8.

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub środowiska

[2] Substancja, dla której wyznaczono dpouszczalne stężenie w środowisku pracy

Nie zawiera więcej składników, które w świetle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stężeniu są

klasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia i otoczenia, nie ma więc wymogu wymieniania ich w

niniejszym ustępie.

[3] Substancja PBT

[4] Substancja vPvB

Przemyć usta wodą. Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Nie

wywoływać wymiotów, jeśli nie jest to zalecane przez personel medyczny.

Należy wezwać pomoc medyczną w przypadku dalszego występowania

objawów lub w przypadku ich nasilania się.

Kontakt ze skórą

Oparzenia chemikaliami powinny być niezwłocznie opatrzone przez lekarza.

Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Natychmiast przepłukać oczy

dużą ilością wody, od czasu do czasu podnosząc górna i dolna powiekę.

Spłukać skażoną skórę dużą ilością wody. Zdjąć skażoną odzież i buty.

4.

Pierwsza pomoc

Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Należy wezwać pomoc

medyczną w przypadku dalszego występowania objawów lub w przypadku

ich nasilania się.

Droga pokarmowa

Droga oddechowa

Kontakt z oczami.

:

:

:

:

Pierwsza pomoc

Szczególne sposoby leczenia

Brak.

:

Bardziej szczegółowy opis skutków i objawów szkodliwego działania na zdrowie człowieka i na

środowisko znajduje się w punkcie 11.

Postępowanie w przypadku pożaru

5.

Strażacy powinni nosić odpowiednie urządzenia ochronne oraz indywidualne

aparaty oddechowe (SCBA) z maska zakrywającą całą twarz działająca w

obszarze podwyższonego ciśnienia.

Środki ochrony indywidualnej

dla strażaków

W przypadku pożaru zastosować zraszania wodą (mgłą), użyć piany oraz

suchych środków chemicznych lub CO

Środki gaśnicze - Odpowiednie

:

:

Środki gaśnicze -

Nieodpowiednie

Nie znane.

:

Zabezpieczenia środowiskowe

Indywidualne środki

ostrożności

6.

Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

:

Patrz także: punkt 8. zawiera informacje nt środków ochrony indywidualnej, a punkt 13. sposób

postępowania z odpadami.

:

Nie udzielać zezw olenia na w ejśc ie - niepotrzebnem u i nie

zabezpieczonemu personelowi. Nie dotykać, ani nie przechodzić, po

rozlanym materiale. Unikać wdychania par lub mgły. Zapewnić właściwą

wentylację.

Należy unikać uwolnienia

rozlanego/rozsypanego materiału, jego spływania/rozprzestrzeniania do

gleby lub kontaktu z glebą, wodami powierzchniowymi i gruntowymi,

drenami i kanalizacją.

Małe rozlanie/rozproszenie

:

Rozcieńczyć wodą i zebrać ścierką jeżeli rozpuszcza się w wodzie lub

zaadsorbować obojętnym suchym materiałem i umieścić we właściwym

pojemniku na odpady.

Duże rozlanie

:

Zabezpieczyć ujścia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejścia do piwnic i

obszarów zamkniętych. Rozlane lub rozsypane substancje, należy zebrać

za pomocą niepalnych substancji, takich jak: piasek, ziemia, wermikulit,

ziemia okrzemkowa. Następnie umieścić w pojemnikach i utylizować

zgodnie z miejscowymi przepisami (patrz punkt 13).

Data wydania

:

28 Październik 2009

Strona: 2/6

KAY SURFACE SANITIZER (NA)

Postępowanie z substancją lub

preparatem

Postępowanie z substancją/mieszaniną i jej/jego magazynowanie

Magazynowanie

7.

Nie dopuścić, do przedostania się do oczu, na skórę lub ubranie. Trzymać z

daleka od kwasów. Po pracy należy dokładnie umyć ręce mydłem i wodą.

Materiał opakowaniowy

Stosować oryginalny pojemnik.

Należy przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w

oryginalnym opakowaniu, zdala od promieni słonecznych; w suchym,

chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; zdala od niezgodnych

materiałów (patrz punkt 10), napojów i jedzenia. Trzymać oddzielnie od

kwasów. Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu

użycia.

:

:

:

Zalecany

Należy przechowywać w następującym zakresie temperatur: 0 i 50°C

Nazwa składnika

Najwyższe dopuszczalne stężenia substancji w

środowisku pracy

8.

Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Ochrona rąk

(EN 374)

Kontrole narażenia

Przy normalnym i zgodnym z przeznaczeniem użyciu, nie jest potrzebna

maska oddechowa.

1 - 4 godziny : guma butylowa , kauczuk nitrylowy

Okulary ochronne, maski na twarz lub inne pełne osłony twarzy.

Ochrona oczu i twarzy

(EN 166)

Ochrona dróg oddechowych

(EN 143, 14387)

:

:

:

Jeżeli pracownicy narażeni są na stężenia powyżej dopuszczalnych

wartości,

muszą stosować odpowiednie, certyfikowane maski chroniące układ

oddechowy.

Środki ochrony

indywidualnej

:

Ochrona skóry

(EN 14605)

Brak specjalnych zaleceń.

:

alkohol izopropylowy

Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Polska, 9/2007).

NDSCh: 1200 mg/m³ 15 minuta/minut.

NDS: 900 mg/m³ 8 godzina/godzin.

Właściwości fizyczne i chemiczne

Stan fizyczny

Ciecz.

dezynfekcyjny

Zapach

Czerwony.

Kolor

9.

:

:

Informacje ogólne

Wygląd

Brak.

Temperatura topnienia

Temperatura wrzenia

Prężność par

Gęstość względna

Gęstość pary

Rozpuszczalność

Brak.

1.01 do 1.03 g/cm

(20 °C)

Brak.

Nie dotyczy.

Łatwo rozpuszczalne w zimnej wodzie, gorąca woda.

pH

Temperatura zapłonu

93.3333 °C (Zamknięta butla)

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Palność (ciało stałe, gaz)

Nie dotyczy.

12 (100%)

Lepkość

Brak.

Współczynnik podziału n-

oktanol/woda

Granice wybuchowości

Właściwości wybuchowe

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Brak.

Właściwości utleniające

:

Informacje ważne dla zdrowia, bezpieczeństwa oraz środowiska

:

Nie dotyczy.

Data wydania

:

28 Październik 2009

Strona: 3/6

KAY SURFACE SANITIZER (NA)

Szybkość parowania (octan

butylu = 1)

Nie dotyczy.

:

Stabilność i reaktywność

Stabilność

10.

:

Nie mieszać z innymi produktami.

Stabilny w normalnych warunkach.

Informacje toksykologiczne

11.

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Właściwości rakotwórcze

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Właściwości mutagenne

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Toksyczność dla układu

rozrodczego

:

Potencjalne skutki ostrego działania substancji lub preparatu na zdrowie

Droga oddechowa

:

Kontakt z produktami rozkładu może być niebezpieczny dla zdrowia.

Poważne działania niepożądane mogą być opóźnione w stosunku do czasu

ekspozycji.

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

:

Droga pokarmowa

Kontakt ze skórą

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

:

Kontakt z oczami

Informacje ekologiczne

12.

Środki powierzchniowo czynne zawarte w produkcie są biodegradowalne zgodnie z wymaganiami

rozporządzenia w sprawie detergentów 648/2004/WE.

Produkt nie podlega klasyfikacji ekologicznej zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE.

Ekotoksyczność

Trwałość i zdolność do rozkładu

Postępowanie z odpadami

13.

20 01 29

Europejski katalog Odpadów

(EWC)

:

Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli

możliwe. Utylizacja niniejszego produktu, roztworów lub produktów

pochodnych powinna w każdym przypadku być zgodna z wymogami

ochrony środowiska i przepisami związymi z utylizacją odpadów, a także z

wymogami władz lokalnych. Należy unikać uwolnienia

rozlanego/rozsypanego materiału, jego spływania/rozprzestrzeniania do

gleby lub kontaktu z glebą, wodami powierzchniowymi i gruntowymi,

drenami i kanalizacją. Opakowanie może być dostarczone na składowisko

po całkowitym opróżnieniu. Do recyklingu nadają się jedynie dokładnie

opróżnione opakowania.

:

Metody usuwania

Postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami:

-USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych wraz z późniejszymi

zmianami oraz rozporządzeniami.

-USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi

odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej wraz z późniejszymi zmianami i

rozporządzeniami.

Data wydania

:

28 Październik 2009

Strona: 4/6

KAY SURFACE SANITIZER (NA)

Klasa ADR/RID

14.

Międzynarodowe przepisy transportowe

Klasa IMDG

Informacje o transporcie

Informacje dotyczące

przepisów prawnych

Numer UN

Nazwa przewozowa

Klasa

Grupa

pakowania

Nalepka

Brak

przepisów.

regulated.

Zapoznaj się ze specjalną instrukcją pakowania towaru do transportu drogą powietrzną.

Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.

Znak/znaki ostrzegawcze

Przepisy UE

:

Warunki bezpiecznego

stosowania

S2- Chronić przed dziećmi.

S26- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i

zasięgnąć porady lekarza.

S39- Nosić okulary lub ochronę twarzy.

R41- Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

Określenie zagrożenia

:

:

Produkt drażniący

Przepisy prawne uwzględnione w karcie charakterystyki (wszystkie z ewentualnymi późniejszymi zmianami):

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych wraz z późniejszymi

zmianami (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz.1187),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji

substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. z 2003r. nr.171, poz.1666), z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych

wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. z 2005r. nr 201, poz. 1674),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych.

- Umowa europejska dotycząca międzynarodowego transportu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR),

(Dz. U. z 2002r. Nr 194, poz. 1629 oraz z 2003r. nr 207, poz. 213 i 214),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.(Dz. U. z 2002r. nr

217, poz. 1833), z późniejszymi zmianami.

- ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001r. nr 63 poz. 638)

z rozporządzeniami,

- ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi

odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2001r. nr 63 poz. 639) z

rozporządzeniami,

- Rozporządzenie WE nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów,

- Rozporządzenie WE nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie REACH.

Inne informacje

16.

28 Październik 2009

Historia

Data wydruku

Data przeglądu

Wersja

Przygotowane przez

28 Październik 2009

2

:

:

:

:

Ecolab Regulatory Department Europe

Pełne brzmienie zwrotów R, o

których mowa w punktach 2 i

3 - Polska

:

R11- Produkt wysoce łatwopalny.

R22- Działa szkodliwie po połknięciu.

R34- Powoduje oparzenia.

R41- Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

R36- Działa drażniąco na oczy.

R67- Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

Data wydania

:

28 Październik 2009

Strona: 5/6

KAY SURFACE SANITIZER (NA)

Wersja

Powyższe informacje uznaje się za prawidłowe w zakresie dotyczącym formuły zastosowanej do

produkcji wyrobu w kraju pochodzenia. Ponieważ dane, normy i przepisy ulegają zmianie, zaś warunki

użytkowania wyrobów i sposób postępowania z nimi pozostają poza naszą kontrolą, NIE UDZIELAMY

ŻADNEJ GWARANCJI ANI RĘKOJMI CO DO KOMPLETNOŚCI LUB NIEZMIENNEJ PRAWIDŁOWOŚCI

TYCH INFORMACJI.

Informacja dla

czytelnika

2

Strona: 6/6

5-2-2019

RH recalls Metal-Wrapped Coffee Tables

RH recalls Metal-Wrapped Coffee Tables

The plating beneath the surface coating may contain lead and may present a risk of lead exposure to children. Lead is toxic if ingested and can cause adverse health effects.

Health Canada

22-1-2019

PurpleAir recalls PowerStream power supplies for PA-II and PA-II-SD air quality sensors

PurpleAir recalls PowerStream power supplies for PA-II and PA-II-SD air quality sensors

PurpleAir has received reports of thermal events (arcing, sparking, smoking) originating in the power supplies. The thermal event is limited to the power supply and not PurpleAir’s air sensors, but the arcing, sparking, and smoking may pose a risk of fire if combustible material is near the power supply when it experiences a thermal event. Discoloration can result on the surface where a power supply is mounted.

Health Canada

15-1-2019

Safety assessment of the substance, montmorillonite clay modified with hexadecyltrimethylammonium bromide, for use in food contact materials

Safety assessment of the substance, montmorillonite clay modified with hexadecyltrimethylammonium bromide, for use in food contact materials

Published on: Mon, 14 Jan 2019 The EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP) assessed the safety of montmorillonite clay modified with hexadecyltrimethylammonium bromide (HDTA) when used as an additive at up to ■■■■■ in polylactic acid (PLA) bottles intended for contact with water for long‐term storage at ambient temperature or below. The modified clay, which 90% w/w of the particles have a dimension of 33.1 μm or less and the average size is 9 μm, has a layered structure w...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

13-12-2018

Evaluation of the safety and efficacy of the organic acids lactic and acetic acids to reduce microbiological surface contamination on pork carcasses and pork cuts

Evaluation of the safety and efficacy of the organic acids lactic and acetic acids to reduce microbiological surface contamination on pork carcasses and pork cuts

Published on: Wed, 12 Dec 2018 Studies evaluating the safety and efficacy of lactic and acetic acids to reduce microbiological surface contamination on pork carcasses pre‐chill and pork meat cuts post‐chill were assessed. Lactic acid treatments consisted of 2–5% solutions at temperatures of up to 80°C applied to carcasses by spraying or up to 55°C applied on cuts by spraying or dipping. Acetic acid treatments consisted of 2–4% solutions at temperatures of up to 40°C applied on carcasses by spraying or o...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-11-2018

Pest categorisation of Popillia japonica

Pest categorisation of Popillia japonica

Published on: Thu, 08 Nov 2018 00:00:00 +0100 The Panel on Plant Health performed a pest categorisation of Popillia japonica(Coleoptera: Scarabaeidae) for the EU. P. japonica is a distinguishable species listed in Annex IAII of Council Directive 2000/29/EC. It is native to Japan but established in the USA in the early 20th century. It spreads from New Jersey to most US states east of the Mississippi, some to the west and north into Canada. P. japonica feeds on over 700 plant species. Adults attack folia...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

1-11-2018

Pest categorisation of Conotrachelus nenuphar

Pest categorisation of Conotrachelus nenuphar

Published on: Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 +0100 The EFSA Panel on Plant Health performed a pest categorisation of Conotrachelus nenuphar (Herbst) (Coleoptera: Curculionidae), for the EU. C. nenuphar is a well‐defined species, recognised as a serious pest of stone and pome fruit in the USA and Canada where it also feeds on a range of other hosts including soft fruit (e.g. Ribes,Fragaria) and wild plants (e.g. Crataegus). Adults, which are not good flyers, feed on tender twigs, flower buds and leaves. Femal...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

17-10-2018

Applicability of in silico tools for the prediction of dermal absorption for pesticides

Applicability of in silico tools for the prediction of dermal absorption for pesticides

Published on: Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200 Based on the “Human in vitro dermal absorption datasets” published as supporting information to the revised EFSA Guidance on Dermal Absorption, in silico models for prediction of absorption across the skin have been evaluated. For this evaluation, a systematic literature search and review was performed, identifying 288 publications describing mathematical models for prediction of dermal absorption. Eleven models potentially relevant to the regulatory assessm...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

16-10-2018

Abond Group Inc. recalls Tubeez Baby Bath Support

Abond Group Inc. recalls Tubeez Baby Bath Support

The bath support’s suction cups may not adhere to the bath surface, making it unstable and cause it to possibly tip over while in use. In addition, an infant can slip underneath the front support bar and become lodged under water posing a drowning hazard.

Health Canada

2-10-2018

Garderie Dépôt recalls Dream on Me Portable Cribs

Garderie Dépôt recalls Dream on Me Portable Cribs

The distance between the top surface of the lowest fixed side and the top surface of the mattress support is lower than what is required by law, posing a fall hazard.

Health Canada

13-9-2018

Bravo Packing, Inc. Recalls Performance Dog Raw Pet Food Because of Possible Salmonella Health Risk to Humans and Animals

Bravo Packing, Inc. Recalls Performance Dog Raw Pet Food Because of Possible Salmonella Health Risk to Humans and Animals

Bravo Packing, Inc. of Carneys Point, NJ is recalling all Performance Dog products, a frozen raw pet food, because it has the potential to be contaminated with Salmonella. Salmonella can cause illness in animals eating the products, as well as people who handle contaminated pet products, especially if they have not thoroughly washed their hands after having contact with the products, infected animals or any surfaces exposed to these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-6-2018

FDA seeks permanent injunction against company selling unapproved hand sanitizers that claim to prevent infections from numerous pathogens

FDA seeks permanent injunction against company selling unapproved hand sanitizers that claim to prevent infections from numerous pathogens

FDA seeks permanent injunction against company selling unapproved hand sanitizers that claim to prevent infections from numerous pathogens

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-2-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Influenza virus surface antigens - A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0249/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Influenza virus surface antigens - A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0249/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Influenza virus surface antigens - A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0249/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

31-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Foclivia,Pandemic influenza vaccine (H5N1) (surface antigen, inactivated, adjuvanted), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0260/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Foclivia,Pandemic influenza vaccine (H5N1) (surface antigen, inactivated, adjuvanted), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0260/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Foclivia,Pandemic influenza vaccine (H5N1) (surface antigen, inactivated, adjuvanted), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0260/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Influenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase) of strain A (H3N2),Influenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase) of strain B (Yamagata lineage),Influenza

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Influenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase) of strain A (H3N2),Influenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase) of strain B (Yamagata lineage),Influenza

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Influenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase) of strain A (H3N2),Influenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase) of strain B (Yamagata lineage),Influenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase) of strain B (Victoria lineage),Influenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase) of strain A (H1N1), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0341/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

14-12-2018

Flucelvax Tetra (Seqirus Netherlands B.V.)

Flucelvax Tetra (Seqirus Netherlands B.V.)

Flucelvax Tetra (Active substance: influenza vaccine (surface antigen, inactivated, prepared in cell cultures)) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)8911 of Fri, 14 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4814

Europe -DG Health and Food Safety

30-11-2018

.@US_FDA issues class I recall, the most serious type pf recall: Synaptive Medical Recalls BrightMatter Guide with SurfaceTrace Registration Due to Software Defect. Read more about the recall: https://go.usa.gov/xPMEn  #MedicalDevicepic.twitter.com/YU9Iq

.@US_FDA issues class I recall, the most serious type pf recall: Synaptive Medical Recalls BrightMatter Guide with SurfaceTrace Registration Due to Software Defect. Read more about the recall: https://go.usa.gov/xPMEn  #MedicalDevicepic.twitter.com/YU9Iq

. @US_FDA issues class I recall, the most serious type pf recall: Synaptive Medical Recalls BrightMatter Guide with SurfaceTrace Registration Due to Software Defect. Read more about the recall: https://go.usa.gov/xPMEn  #MedicalDevice pic.twitter.com/YU9Iq3Yw0b

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Influenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase) of the following strains: A/(H1N1), A/(H3N2), B/Yamagata lineage, B/Victoria lineage, decision type: , therapeutic area: , PIP

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Influenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase) of the following strains: A/(H1N1), A/(H3N2), B/Yamagata lineage, B/Victoria lineage, decision type: , therapeutic area: , PIP

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Influenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase) of the following strains: A/(H1N1), A/(H3N2), B/Yamagata lineage, B/Victoria lineage, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0211/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

15-5-2018

Aflunov (Seqirus S.r.l.)

Aflunov (Seqirus S.r.l.)

Aflunov (Active substance: Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (surface antigen, inactivated, adjuvanted)) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3066 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety