Kamiren

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Kamiren 4 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 4 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Kamiren 4 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909990491414, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04914
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Kamiren, 1 mg, tabletki

Kamiren, 2 mg, tabletki

Kamiren, 4 mg, tabletki

Doxazosinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest Kamiren i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kamiren

Jak stosować Kamiren

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Kamiren

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Kamiren i w jakim celu się go stosuje

Kamiren powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego wynikające ze zmniejszenia oporu naczyń

obwodowych.

Kamiren jest wskazany w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego. Może być stosowany

w monoterapii (jako jedyny lek) lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, takimi

jak tiazydowe leki moczopędne, leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, antagoniści wapnia lub

inhibitory konwertazy angiotensyny.

Kamiren jest również wskazany w leczeniu objawów klinicznych spowodowanych łagodnym

rozrostem gruczołu krokowego.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kamiren

Kiedy nie stosować leku Kamiren:

jeśli pacjent ma uczulenie na doksazosynę, inne pochodne chinazoliny (prazosyna, terazosyna)

lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

w czasie karmienia piersią;,

u pacjentów z powiększonym gruczołem krokowym (łagodny rozrost gruczołu krokowego)

oraz

niskim ciśnieniem tętniczym;,

u pacjentów, u których wcześniej wystąpiło niedociśnienie ortostatyczne, czyli niskie ciśnienie

tętnicze, powodujące zawroty głowy lub omdlenie podczas wstawania;,

u pacjentów z powiększonym gruczołem krokowym oraz z niedrożnością dróg moczowych

jakiegokolwiek typu, długotrwałym zakażeniem dróg moczowych lub kamieniami w pęcherzu

moczowym;,

u pacjentów z nietrzymaniem moczu z przepełnienia (nie odczuwających potrzeby oddania

moczu) lub bezmoczem (brak wydalania moczu) z zaburzeniami czynności nerek lub bez nich.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Kamiren należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W szczególności należy poinformować lekarza o:

zaburzeniach czynności wątroby,

zaburzeniach serca,

przyjmowaniu innych leków.

Pacjenci poddawani operacji oczu z powodu zmętnienia soczewki (zaćma) powinni przed operacją

poinformować lekarza okulistę o przyjmowaniu obecnie lub ostatnio leku Kamiren, w ten sposób

lekarz będzie mógł zastosować odpowiednie środki ostrożności lub techniki chirurgiczne, jeśli

wystąpią powikłania operacyjne, które może spowodować lek Kamiren.

Na początku przyjmowaniu leku Kamiren może wystąpić uczucie omdlenia lub zawroty głowy

spowodowane niskim ciśnieniem tętniczym podczas gwałtownego wstawania. Jeśli pojawi się uczucie

omdlenia lub zawroty głowy, należy usiąść lub położyć się do czasu ustąpienia objawów oraz unikać

sytuacji, podczas których może dojść do upadku lub urazu. Lekarz może zalecić regularne pomiary

ciśnienia tętniczego na początku leczenia, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia takich objawów.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Kamiren u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na

brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania.

Kamiren a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

U niektórych pacjentów przyjmujących leki alfa-adrenolityczne w celu obniżenia wysokiego ciśnienia

tętniczego lub leczenia rozrostu gruczołu krokowego mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie

,,pustki w głowie’’ spowodowane nagłym obniżeniem ciśnienia tętniczego. Podobne objawy mogą

również wystąpić u niektórych pacjentów przyjmujących leki stosowane w zaburzeniach erekcji

(impotencja) jednocześnie z lekami alfa-adrenolitycznymi. W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa

wystąpienia takich objawów pacjenci powinni codziennie przyjmować leki alfa-adrenolityczne przed

rozpoczęciem przyjmowania leków stosowanych w zaburzeniach erekcji.

Kamiren może jeszcze bardziej obniżać ciśnienie tętnicze u pacjentów przyjmujących jednocześnie

inne leki przeciwnadciśnieniowe.

Kamiren z jedzeniem i piciem

Kamiren można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania doksazosyny w ciąży.

Lekarz możne zalecić stosowanie leku Kamiren podczas ciąży tylko, jeśli możliwe korzyści dla matki

są większe niż ryzyko dla płodu.

Leku Kamiren nie wolno stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy, zwłaszcza na początku stosowania leku

Kamiren, nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kamiren zawiera laktozę jednowodną

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3.

Jak stosować Kamiren

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz ustali dawkę leku, indywidualnie dla każdego pacjenta.

Samoistne nadciśnienie tętnicze

Leczenie rozpoczyna się od dawki 1 mg raz na dobę. W indywidualnych przypadkach lekarz po

upływie 1 do 2 tygodni może zwiększyć dawkę do 2 mg raz na dobę a następnie do 4 mg raz na dobę,

wreszcie do 8 mg doksazosyny raz na dobę.

Zazwyczaj stosowana dawka podtrzymująca wynosi 2 mg do 4 mg doksazosyny raz na dobę.

Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 16 mg.

Łagodny rozrost gruczołu krokowego

Leczenie rozpoczyna się od dawki 1 mg raz na dobę. Po upływie 1 do 2 tygodni, jeżeli zajdzie taka

potrzeba, lekarz może zwiększyć dawkę do 2 mg raz na dobę a następnie do 4 mg raz na dobę,

w zależności od reakcji pacjenta.

Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 8 mg.

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

Lekarz określa czas trwania leczenia.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Kamiren jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do

lekarza.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Nie ma konieczności zmniejszenia dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Kamiren

W przypadku przedawkowania leku Kamiren może wystąpić objawowe niedociśnienie. W takim

przypadku pacjenta należy ułożyć na plecach z uniesionymi nogami. Należy natychmiast wezwać

lekarza, który zastosuje leczenie objawowe. Wywołanie wymiotów nie jest zalecane. Lekarz może

zastosować płukanie żołądka, podać węgiel aktywowany lub środki przeczyszczające. Hemodializa

nie jest skuteczna, ponieważ doksazosyna prawie całkowicie wiąże się z białkami osocza.

Pominięcie zastosowania dawki leku Kamiren

Jeśli pacjent zapomni przyjąć lek Kamiren, powinien przyjąć go tak szybko, jak to możliwe, chyba że

zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. W takim przypadku należy przyjąć kolejną dawkę o

wyznaczonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

zakażenia układu oddechowego, zakażenia dróg moczowych,

senność, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, ból głowy,

zawroty głowy pochodzenia obwodowego (błędnikowego),

kołatanie serca, przyspieszona czynność serca (tachykardia),

niskie ciśnienie tętnicze (niedociśnienie) lub obniżenie ciśnienia podczas nagłego wstawania

(niedociśnienie ortostatyczne),

zapalenie oskrzeli, kaszel, duszność, nieżyt błony śluzowej nosa,

ból brzucha, niestrawność, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności,

świąd,

ból pleców, ból mięśni,

zapalenie pęcherza moczowego, nietrzymanie moczu,

ogólne osłabienie, ból w klatce piersiowej, objawy grypopodobne, obrzęki obwodowe.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

reakcje alergiczne na lek,

dna moczanowa (odkładanie kryształów kwasu moczowego, zwłaszcza w stawach),

zwiększone łaknienie, jadłowstręt,

pobudzenie, depresja, lęk, bezsenność, nerwowość,

incydent naczyniowo - mózgowy, niedoczulica, omdlenie, drżenie,

szum uszny,

dusznica bolesna (ból w klatce piersiowej na skutek zmniejszonego dopływu krwi do mięśnia

serca), zawał serca,

krwawienie z nosa,

zaparcie, wzdęcie z oddawaniem wiatrów, wymioty, zapalenie żołądka i jelit, biegunka,

nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby,

wysypka skórna,

ból stawów,

bolesne oddawanie moczu, częste oddawanie moczu, krew w moczu,

impotencja,

ból, obrzęk twarzy,

zwiększenie masy ciała.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów)

kurcze mięśni, osłabienie mięśni,

wielomocz.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

mała liczba krwinek białych (leukopenia), mała liczba płytek krwi, która może być przyczyną

łatwego powstawania siniaków lub zwiększonej skłonności do krwawienia (małopłytkowość),

zawroty głowy spowodowane obniżeniem ciśnienia tętniczego podczas szybkiego wstawania,

samoistnie występujące wrażenia czuciowe (parestezja),

niewyraźne widzenie,

wolna czynność serca (bradykardia), zaburzenia rytmu serca,

uderzenia gorąca,

skurcz oskrzeli,

zastój żółci (cholestaza), zapalenie wątroby, zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka),

pokrzywka, łysienie, krwawienie do skóry (plamica),

nasilone wydalanie moczu, zaburzenia oddawania moczu, oddawanie moczu w nocy,

powiększenie piersi u mężczyzn (ginekomastia),

długo utrzymujący się, bolesny wzwód (priapizm) - należy pilnie zasięgnąć porady lekarskiej,

uczucie zmęczenia, ogólne złe samopoczucie.

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie

dostępnych danych):

zaburzenia dotyczące oczu, które mogą pojawić się w czasie operacji zaćmy (zmętnienie

soczewki oka), patrz ,,Ostrzeżenia i środki ostrożności’’,

cofanie się nasienia do pęcherza moczowego w czasie wytrysku (wytrysk wsteczny).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można również zgłaszać podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Kamiren

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po skrócie

,,EXP’’. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Numer serii podany jest na opakwoaniu po skrócie ,,Lot’’.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Kamiren

Substancją czynną leku jest doksazosyna. Każda tabletka zawiera 1 mg, 2 mg lub 4 mg

doksazosyny, w postaci doksazosyny mezylanu.

Pozostałe składniki to celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu

stearynian, sodu laurylosiarczan, laktoza jednowodna.

Jak wygląda lek Kamiren i co zawiera opakowanie

Kamiren, 1 mg: białe, okrągłe, obustronnie lekko wypukłe tabletki.

Kamiren, 2 mg: białe, okrągłe, płaskie tabletki z rowkiem dzielącym po jednej stronie. Tabletkę

można podzielić na równe dawki.

Kamiren, 4 mg: białe okrągłe, płaskie tabletki z rowkiem dzielącym po jednej stronie. Tabletkę można

podzielić na równe dawki.

Opakowania: 30 tabletek w blistrach w tekturowym pudełku

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: